Зміст вступ Наука — продуктивна сила розвитку суспільства


Оформлення та форми впровадженняСторінка3/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір1,38 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
6. Оформлення та форми впровадження результатів наукового дослідження

 1. Наукова публікація: поняття, функції, основні види

 2. Наукова монографія, наукова стаття, тези

 3. Методика підготовки та оформлення публікацій

 4. Форми звітності при науковому

дослідженні

Вступ

Наука є складовою загальнолюдської культури, і тому кожна людина має знати, що таке наука, наукові дослід- . ження та як вони проводяться. Як показує статистика, 5-10 % випускників вищих навчальних закладів стають вче­ними, тобто наукова діяльність стає їх професійною роботою. З наукою вони безпосередньо стикаються, пра­цюючи керівниками державних установ та підприємцями. В першому випадку вони сприяють прискоренню науко­во-технічного прогресу, в другому - збільшенню особисто­го прибутку, що є особливо важливим в умовах ринкової економіки.

Наукові знання, методичні підходи до їх отримання, самі вчені стають товаром, який в умовах за негайним при­бутком поки що користується недостатнім запитом сусп­ільства й держави. Але відомо, що економіка будь-якої держави з однієї сторони залежить від успіхів галузі нау­ково-технічного прогресу, а з другої - впливає на інтен­сивність наукових досліджень та науково-технічних роз­робок. В Україні наукова діяльність регламентується Законом України «Про наукову та науково-технічну діяльність» який є основою цілеспрямованої політики в забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світо­вої науки і техніки для задоволення соціальних, економі­чних, культурних та інших потреб. " .

У Законі України «Про вищу освіту» передбачено, що наукова і науково-технічна діяльність у вищих навчальних закладах є невід'ємною складовою освітньої діяльності й здійснюється з метою інтеграції наукової, навчальної і ви­робничої діяльності в системі вищої освіти. Вона передба­чає:

- розвиток різних форм наукової співпраці (в тому числі міжнародної), розв'язання складних науковихпроблем, упровадження результатів наукових дослід­жень і розробок;

 • безпосередню участь учасників навчального процесу
  в науково-дослідних роботах, що проводяться у вищому
  навчальному закладі;

 • планування проведення і виконання науково-педаго­
  гічними працівниками наукових досліджень у межах ос­
  новного робочого часу;

 • організацію наукових, науково-практичних, науко­
  во-методичних семінарів, конференцій, олімпіад, кон­
  курсів, науково-дослідних, курсових, дипломних та інших
  робіт учасників навчально-виховного процесу.

Успішне оволодіння навичками дослідження і творчої роботи бакалаврами, спеціалістами і магістрами допома­гає їм порівняно легко включатися в професійну діяльність, переводити наукові знання в площину практич­ного використання.

У зв'язку з цим до навчальних планів більшості спец­іальностей в блок природничо-наукових дисциплін вклю­чено вивчення дисципліни «Основи наукових дослід­жень» . Метою вивчення дисципліни є надання студентам необхідного обсягу знань у галузі наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання наукової роботи, ознайомлення з формами звітів, методикою підготовки по­відомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дип­ломних робіт.

" Зміст дисципліни «Основи наукових досліджень» базується на знаннях, отриманих студентами на попереднь­ому курсі з основ економічної теорії, філософії, математи­ки, інформатики, статистики.

В умовах функціонування ринку та конкуренції сфера обслуговування населення, туризм і готельна індустрія, міжнародні відносини потребують фахівців, які змогли б знаходити оптимальні рішення в складних нестабільних умовах економічних відносин, тобто вони повинні мати необхідний мінімум знань з методології проведення нау­кових досліджень, вміти кваліфіковано самостійно оціню­вати і вирішувати поточні та стратегічні проблеми галузі. Державною програмою розвитку туризму в Україні до 2010 р. передбачено, що головною метою в сфері інновацій­ної діяльності та наукового забезпечення туризму є розроб­ка та впровадження новітніх технологій та наукових досяг­нень у практику здійснення туристичної діяльності, створення позитивного іміджу України як туристичної дер­жави та активізація просування національного туристич­ного продукту на світовий ринок послуг.

Становлення і розвиток інноваційної діяльності та нау­кове забезпечення туризму сприятиме створенню нових ори­гінальних туристичних продуктів, комплексному викори­станню та збереженню природного середовища та культурної спадщини, патріотичному вихованню, пропа­ганді здорового способу життя, зміцненню міжнародного авторитету України. Актуальність проблеми та динаміка міжнародних стосунків вимагають швидкого реагування на всі зміни в світовому господарстві, поглибленого вивчення та наукового обґрунтування їх причин та наслідків. Адже Україна завдяки своєму науковому потенціалу здатна відіграти велику роль щодо міжнародної участі її вчених у вирішенні глобальних завдань переходу до стійкого еконо­мічного безпечного розвитку, в якому особливо велике зна­чення належить науці, яка спроможна забезпечити мето­дологічні та технологічні основи всіх необхідних змін.Тому завданням цього курсу є висвітлення теоретичних основ, питань методики, технології та організації науково-дослідницької діяльності, тобто формування теоретичного й практичного підґрунтя для ефективного, кваліфіковано­го проведення наукових досліджень студентами, магістра­ми, як у процесі навчання у вузі, так і на практиці.

Оволодіння методологією і методами дослідження сприяє розвиткові раціонального творчого мислення, оп-¦ тимальній організації наукової творчості в умовах прак­тичної діяльності.

Головною умовою результативності наукової діяльності є її безперервність та наступність, адже з кожним курсом студенти набувають за обраною темою наукового пошуку нові знання щодо попередніх. Починаючи з другого кур­су, студенти за допомогою викладачів обирають напрям та тему наукового дослідження, накопичують інформацію, формують програму, пишуть реферати, курсові роботи, наукові статті, тези, доповіді, дипломну (магістерську) роботу. В результаті вивчення теоретичного курсу та ви­конання дослідження за обраною тематикою студент по­винен засвоїти методологію і методику досліджень, а та­кож уміти відбирати та аналізувати необхідну інформацію, формулювати мету, завдання та гіпотезу, планувати та проводити експеримент, порівнювати його результати з теоретичними обгрунтуваннями проблеми; формулювати висновки наукового дослідження; складати звіти, доповіді та статті за результатами дослідження.

Отже, даний навчальний посібник допоможе студентам кваліфіковано оволодіти понятійним апаратом, методи­кою виконання та оформлення науково-дослідної роботи, успішно захистити дипломну роботу і бути готовим до по­дальших творчих наукових пошуків у практичній роботі спеціаліста з питань надання послуг в туристсько-го-тельній індустрії та міжнародній економічній діяльності.

Каталог: load
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
load -> Підсумкова робота розвиток критичного мислення на уроках
load -> Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям
load -> Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 Лекція Обчислювальні мережі
load -> Поняття та предмет превентивної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка