Зміст вступ Наука — продуктивна сила розвитку суспільства


Форми звітності при науковому дослідженніСторінка29/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір1,38 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Форми звітності при науковому дослідженні

Виконуючи науково-дослідну роботу, студенти офор­мляють реферати, курсові (дипломні) роботи, виступи на семінарі, конференції, наукові статті; наукові праці­вники, спеціалісти готують інформації, дисертації, звіти, аналітичні записки тощо.

Наукові результант — це нові знання, отримані в про­цесі виконання науково-дослідної роботи. Вони повинні відповідати таким вимогам, як:

 • актуальність на даний період розвитку науки і прак­тики;

 • новизна: вперше отримані, розвинуті, розроблені;

 • практичне значення, використання в професійнійроботі фахівця;

 • достовірність: -коректність використання матема­тичних моделей, формул:

 • точність виконання розрахунків;

 • повторюваність в процесі експерименту;

 • однозначність формувань.

Наукові результати повинні пройти апробацію, бути опублікованими в спеціальній науковій літературі, мати відповідні рецензії.

В процесі апробації з метою інформування про резуль­тати виконаних наукових досліджень, розробки реко­мендацій за напрямами подальшої роботи використан­ня їх в навчальному процесі чи в умовах виробництва організується обговорення проблеми на кафедрі, на се­мінарі, симпозіумах спеціалістів, науково-практичних конференціях (схема 14).

Інформація про дослідження є документом, в якому містяться результати дослідження без їх інтерпретації (пояснення числових даних):

 • стисле викладення проблемної ситуації;

 • перелік цілей та завдань НДР;

 • описання соціально-демографічних характеристик вибіркової сукупності;

 • розподіл відповідей на запитання анкет чи інтерв'ю та результати аналізу документів у вигляді таблиць.

Схема 14. Форми звітності та впровадження ре­зультатів дослідження.

Інформаційна записка про дослідження є невеликою за обсягом, має ті ж вимоги, що й інформація, але більш детально коментуються підсумки дослідної діяльності з конкретними висновками.Аналітична запаска про дослідження може завер­шувати значні етапи досліджень чи бути основним підсумковим документом невеликих науково-дослідних робіт. Вона має більший обсяг і таку структуру:

1)вступ;


 1. основна частина;

 2. заключна частина.

У вступі обґрунтовується необхідність проведеного дослідження, використання тих чи інших методів збо­ру, обробки та аналізу інформації; описується мета, зав­дання, дасться характеристика техніки дослідження.

Основна частина включає аналіз досягнутих резуль­татів дослідження, обробку та систематизацію кількісних і якісних понять, встановлення закономірностей.

У заключній частині наводяться основні висновки та шляхи розв'язання виявлених проблем, рекомендації для практичного застосування. При проведенні фундамен­тальних наукових досліджень, головним підсумковим до­кументом є звіт про НДР. Він містить такі обов'язкові еле­менти:

 • титульний лист;

 • список виконавців;

 • зміст;

 • перелік умовних позначень та символів;

 • вступ;

 • основну частину;

 • заключну частину;

~ список використаної літератури;

- додатки (таблиці, схеми).

При виконанні та оформленні звіту щодо проведеної науково-дослідної роботи необхідно дотримуватись за­гальних вимог, передбачених державним стандартом до відповідного виду робіт.

Обсяг звіту не перевищує 90-100 сторінок одного тому, а томів має бути декілька. При складанні звіту, слід дотримуватись таких вимог: чіткість, логічність, конкретність викладення, аргументованість висновків, точність форм улюнань, обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

Значну частішу наукових інформації! та звітів вико­ристовують для удосконалення управління процесом, підвищення ефективності діяльності підприємств, організації! та установ.

Широко використовується така форма впропаджен-ня як доповіді, виступи, лекції на наукових та практич­них заходах.

Нарада - це форма колективних контактів вчених і фахівців одного наукового спрямування.

Колоквіум - це форма колективних зустрічей, де, як правило, обмін думками вчених різних напрямів, тобто це форма невимушеної дискусії, але де є офіційні доповідачі. Симпозіум - це напівофіційна бесіда за завчасно підготовленими доповідями, а також виступами експ­ромтом. Це можуть бути і бесіди в кулуарах.

Конференція - найбільш поширена форма обміну інформацією за певною тематикою. Одна частина допо­відачів повідомляє певні наукові ідеї, результати дослі­дження, досвіду роботи, інша - більша частина є слуха­чами, сприймають інформацію беруть участь в обговоренні.

Тут на доповідачів і слухачів велике інформаційне на­вантаження, тому встановлюються регламент в висту­пах і обговоренні, організовується секційна робота.

На конференціях може використовуватись стендова інформація, виставка літератури, зразки матеріалів, оформлюються тематичні експозиції конференції, заз­вичай приймаються рішення і рекомендації.

З'їзди, конгреси, виставки, ярмарки, фестивалі — с найбільш високою і представницькою формою спілку­вання, вони носять національний або міжнароднийхарактер. Тут відпрацьовується стратегія певної галузі науки і економіки, здійснюється обмін досвідом та на­уковими напрацюваннями фахівців, забезпечується ко­ординація наукових досліднсень в широких просторих межах світової спільноти. Ці форми спілкування особ­ливо є характерні і перспектвні для розвитку туристсь­кої інфраструктури України. Вони сприяють розширен­ню міжнародних контактів, взаєморозумінню між народами, створюють необхідні передумови успішного розвитку вітчизняної індустрії туризму та додатково­му надходженню коштів до державної скарбниці.

Контрольні запитання 1. Що таке наукова публікація та її основні види?

 2. Монографія: поняття, алгоритм написання.

 3. Наукова стаття, вимоги до її оформлення.

 4. Що таке авторський, друкований та обліково-видавничий аркуш.

 5. Які відмінності між дисертацією і монографією?

 6. Тези доповіді, алгоритм тези.

 1. Які методичні прийоми використовуються при підготовці публікації.

 2. Реферат, алгоритм його підготовки.

 3. Які вимоги до написання рецензії?

 1. Доповідь, види та вимоги до підготовки.

 2. Вимоги до підготовки підручників і навчальних посібників.

 1. Яка структура звіту про НДР?

 2. Які форми звітності з наукових дослідженнях?

 3. Форми впровадження результатів наукового дослід ження.
Каталог: load
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
load -> Підсумкова робота розвиток критичного мислення на уроках
load -> Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям
load -> Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 Лекція Обчислювальні мережі
load -> Поняття та предмет превентивної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка