Зміст вступ Наука — продуктивна сила розвитку суспільства


Методика підготовки та оформлення публікацій доСторінка28/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір1,38 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Методика підготовки та оформлення публікацій до видання

Публікація будь-яких матеріалів є індивідуальною спра­вою дослідника. Стиль і методика їх підготовки залежить від творчості та задум у ав гора, власного розуміння пробле­ми. При цьому можуть використовуватись різні методичні прийоми викладу наукового матеріалу, зокрема:

 1. послідовний;

 2. цілісний (з наступною обробкою кожної частини, розділу);

 3. вибірковий (розділи пишуться окремо).

Послідовний виклад матеріалу логічно зумовлює схе­му підготовки публікації: ідея (задум), план, відбір ма­теріалу; групування, його систематизація, редагування.

Тут дотримуються послідовності викладу матеріалу, виключено повтор; але звичайно, є зайві витрати часу на послідовне опрацювання інформації;

Цілісний спосіб - це написання всієї праці в чорно­вому варіанті, а потім обробка її в частинах і деталях, внесення доповнень, виправлень. Тут економиться час,але є небезпека порушення послідовності викладу мате­ріалу.

Вибірковий виклад матеріалу часто використовують­ся дослідниками так, як їм зручно. При цьому важли­вим є доведення кожного розділу до кінцевого результа­ту, щоб при об'єднанні розділів в цілому матеріал був готовий до видання.

У процесі написання наукової праці умовно виділя­ють декілька етапів: формування задуму і складання по­переднього плану; відбір і підготовка матеріалів, групу­вання їх та опрацювання рукопису.

На першому етапі задуму формулюється мета даної роботи, на яке коло читачів вона розрахована, які мате­ріали в ній подавати; передбачається повнота і ґрун­товність викладу; теоретичне та практичне спрямуван­ня; які ілюстративні матеріали необхідні для розкриття її змісту. Визначається попередня назва праці, яку потім можна корегувати.

Бажано зразу ж скласти план роботи або план-про-спект, який вимагають видавництва.

План-проспект відбиває задум праці і відтворює структуру майбутньої публікації.

Відбір і підготовка матеріалів пов'язані з ретельним добром вихідного матеріалу в будь-якій послідовності, окремими частинами, тобто все те, що знадобиться на на­ступних етапах роботи над рукописом.

Наступний етап передбачає групування матеріалів за попереднім планом-проспектом і паралельно визначається рубрикація праці, тобто поділ її на логічно підпорядко­вані елементи-частини, розділи, підрозділи, пункти, іна­кше створення чорнового макета праці.

При опрацюванні рукопису уточнюються його зміст, оцінюються висновки, логічність і послідовність викладу матеріалу, відповідність назв роботи та її розділів змісту, викладеному в них, перевіряється аргу-ментованість основних положень, новизна теоретична і практична значущість роботи.

Досить важливим в підготовці білового рукопису є оформлення його та літературна правка.

Після написання тексту автор практично і принци­пово його оцінює: кожний висновок, формули, таблиці, окремі речення перечитуються, перевіряються виснов­ки, аргументи, факти, теоретична і практична зна­чущість матеріалу публікації;

Аналізується правильність оформлення рукопису: літературні джерела, цитати.Підготовлений для передачі у видавництво, рукопис має відповідати певним вимогам, зумовленим процесом його подальшої підготовки до друку, про більшість з них уже йшла мова в попередніх розділах навчального по­сібника. В зведеному вигляді вони мають бути такі:

 • авторський текстовий оригінал (рукопис) включає в себе титульний аркуш, анотацію (а для наукових видань - реферат), основний текст, тексти довідкового характе­ру і додаткові тексти (покажчики, коментарі, примітки, додатки), бібліографічні списки, посилання, зміст;

 • текст рукопису і всі матеріали до нього подавати у видавництво у двох примірниках;

 • сторінки рукопису мають бути одного розміру (від 203x288 до 210x297 мм);

 • матеріал друкувати ЕОМ малими літерами через два інтервали на одній стороні аркуша;

 • в одному рядку має бути 60-65 знаків (рахуючи роз­ділові знаки і пробіли між літерами), на одній сторінці суцільного тексту - 28-30 рядків;

 • при визначенні обсягу рукопису необхідно виходи­ти з того, що в одному авторському аркуші налічується40 000 знаків;

 • поля сторінок оригіналу мають бути: ліві — не мен­ше 20 мм, верхні - 20, праві - 10, нижні - 20;

 • абзацний виступ має бути однаковим і дорівнюва­ти трьом ударам;

 • усі заголовки і виділення в тексті друкувати мали­ми літерами, заголовки відокремлювати від тексту зго­ри і знизу прогалинами в три інтервали;

 • посилання розміщуються в нижній частині сто­рінки, їх не переносять па наступну сторінку;

 • у рукописі зазначають всі необхідні, на думку ав­тора, виділення літер і частин тексту;

 • чітко визначають підпорядкованість заголовків і підзаголовків;

 • виправлення в.рукописі дозволяються, але не більше п'яти на одній сторінці; вони можуть бути вдру­ковані або написані від руки чорним чорнилом; зайві літери або слова можна зчистити, заклеїти або зафарбу­вати;

 • сторінки рукопису послідовно нумеруються, почи­наючи з обкладинки і до останньої сторінки, в правому верхньому куті - простим олівцем; на титульному аркушівказувати загальну кількість сторінок та ілюстрацій;

 • рукопис підписується автором (співавторами) або редакторові на титульному аркуші з зазначенням дати;

 • ілюстративні матеріали виконуються чітко, у фор­маті, що забезпечує розуміння всіх деталей при можли­вому зменшенні зображення.

Для підручників крім двох зовнішніх позитивних ре­цензій, розглянутих вченими радами вищих навчальних закладів відповідними науково-методичними комісіями Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, подаються на затвердження колегії міністер­ства, а навчально-методичні посібники - заступникові державного секретаря.

Згідно з наказом Міністерства освіти України №70 від 02.06.98 р. підручникам, посібникам та іншій навчаль­но-методичній літературі для вищих навчальних зак­ладів надаються грифи, які встановлюють призначення, вид навчальної книги і зазначаються на титульній сторінці, а на звороті її вказується, ким і коли прийнято рішення про надання грифів.

Колегією Міністерства освіти і науки України нада­ються грифи: • «Затверджено Міністерством освіти і науки Украї­ни» - підручникам, що потребують перевидання;

 • «Допущено Міністерством освіти і науки України»~ підручникам і навчальним посібникам з дисциплін, пе­редбачених галузевою компонентою державних стан­дартів вищої освіти.

Заступниками міністра освіти і науки України" надаєть­ся гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки Ук­раїни» - навчальним посібникам з дисциплін, передбаче­них компонентою вищого навчального закладу державних стандартів вищої освіти, словникам, довідникам.

Рукописи, яким надані грифи, вносяться до видавни­чих планів.

Каталог: load
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
load -> Підсумкова робота розвиток критичного мислення на уроках
load -> Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям
load -> Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 Лекція Обчислювальні мережі
load -> Поняття та предмет превентивної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка