Зміст вступ Наука — продуктивна сила розвитку суспільства


Наукова монографія, наукова стаття, теза доповідіСторінка25/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір1,38 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Наукова монографія, наукова стаття, теза доповіді

Монографія - це наукова праця, яка містить повне або поглиблене дослідження однієї проблеми чи теми, що належить одному або декільком авторам. Є два види монографій: наукові і практичні.

Наукова монографія - це науково-дослідницька пра­ця, предметом якої є вичерпне узагальнення теоретично­го матеріалу з наукової проблеми або теми з критичним

його аналізом, визначенням вагомості, формулюванням нових наукових концепцій. Монографія фіксує науковий пріоритет, забезпечує первинною науковою інформацією суспільство, слугує висвітленню основного змісту і ре­зультатів наукового, дисертаційного дослідження.

Наукову монографію характеризує єдність змісту і вона свідчить про науковий внесок здобувача в науку і розглядається як кваліфікаційна наукова праця. За цих умов вона заміняє дисертаційну роботу. Обсяг індивіду­альної монографії здобувача наукового ступеня доктора наук, яка зараховується як дисертація, має становити не менше 10 авторських аркушів у галузі технічних і природничих наук і не менше 15 авторських аркушів у галузі гуманітарних і суспільних наук.

Другий тип наукової монографії - це наукова праця, яка є засобом висвітлення основного змісту дисертації і однією з основних публікацій за темою дослідження, при цьому до неї висуваються вимоги:

 • обсяг - не менш як 10 обліково-видавничих ар­кушів;

 • наявність рецензій двох докторів наук, за відповід­ною спеціальністю;

 • наявність рекомендації вченої ради науково-дослі­дної установи або вищого навчального закладу;

 • тираж не менше 300 примірників;

- наявність міжнародного стандартного номера І8ІЩ.Між дисертацією і монографією є певні відмінності: По-перше в дисертації передбачається виклад науко­вих результатів і висновків, отриманих особисто автором.Монографія — це виклад результатів, ідей, концепцій, які належать як здобувачеві, так і іншим авторам.

По-друге, дисертація містить нові наукові результа­ти, висновки, факти, а монографія може викладати як

нові результати, так і методичні, технічні рішення, фак­ти, які вже відомі.

По-третє, дисертація за вимогами ВАК має визначе­ну структуру і правила оформлення, яких необхідно дот­римуватись. До монографій таких вимог не ставлять.

По-четверте - дисертація, це рукопис, який збері­гається в обмеженій кількості примірників у певних бібліотечних установах. Монографія - це видання, яке пройшло відповідне редакційно-видавниче опрацюван­ня, виготовлене друкарським або іншим способом, ви­дане у фаховому видавництві України.

Дисертація виконується у відповідності з вимогами державних стандартів щодо друку та оформлення, чого не встановлюється для монографії і її структури.

Традиційно склалась композиційна структура науко­вої монографії: титульний аркуш, анотація, перелік умовних позначень (при необхідності) вступ або перед­мова, основна частина, висновки або післямова, літера­тура, допоміжні покажчики, додатки, зміст.

Монографія призначена перш за все для вчених і має відповідати за змістом і формою жанру публікації. Особ­ливе значення тут мають чіткість формулювань і викла­ду матеріалу, логіка висвітлення основних ідей, кон­цепцій, висновків. її обсяг має бути не менший б друкованих аркушів. Вимоги до сутності викладу мате­ріалу в розділах монографії, аналогічні до вимог інших наукових публікацій з певними особливостями їх при­значення.

Наукова стаття - є одним із видів публікацій, в якій подаються проміжні або кінцеві результати, висвітлю­ються конкретні окремі питання за темою дослідження, фіксується науковий пріоритет автора, робить її матері­ал надбанням фахівців.

Наукова стаття подається до редакції в завершено­му вигляді відповідно до вимог, які публікуються в ок­ремих номерах журналів або збірниках у вигляді пам'­ятки автору. Оптимальний обсяг наукової статті (0,5 — 0,7 авт.арк.).

Рукопис статті повинен мати повну назву роботи прізвище та ініціали автора, анотацію (на окремій сторінці), список використаної літератури.

Стаття має просту структуру:~ вступ (постановка наукової проблеми, акту­альність, зв'язок з найважливішими завданнями, ідо постають перед Україною, значення для розвитку пев­ної галузі науки і практики - 1 абзац або 5-10 рядків);

 • основні дослідження і публікації з проблеми, за ос­танній час, на яких спирається автор, проблеми виділен­ня невирішених питань, яким присвячена стаття (0,5 -2 сторінки машинописного тексту);

 • формулювання мети статті (постановка завдан­ня) - висловлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво-відрізняється від сучасних уявлень про пробле­му, доповнює або поглиблює вже відомі підходи; звер­тається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. Мета статті випливає з постановки наукової проблемита огляду основних публікацій з тем (1 абзац, або 5-10 рядків);

 • виклад змісту власного дослідження - основна ча­стина статті. В ній висвітлюються основні положення ірезультати наукового дослідження, особисті ідеї, дум­ки, отримані наукові факти, програма експерименту.

 • Аналіз отриманих результатів, особистий внесок авто­ра в реалізацію основних висновків тощо (5-6 сторінок).

- Висновок, в якому формулюється основний умо­вивід автора, зміст висновків і рекомендацій, їх значен­ня для теорії і практики, суспільна значущість та перс­пективи (1/3 сторінки).

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №705/1 наукові статті зараховуються як фахові при наявності таких необхідних елементів: по­становка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започат­ковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; фор­мулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуван­ням отриманих наукових результатів; висновки з дано­го дослідження і перспективи подальших розвідок у да­ному напрямку.

При написанні наукової статті слід дотримуватись певних правил:

 • у правому верхньому куті розміщується прізвище та ініціали автора; за необхідністю вказуються відо­мості, що доповнюють дані про автора;

 • назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку (краще до п'яти слів);

 • ініціали ставлять перед прізвищем;

 • слід уникати стилю наукового звіту;

 • недоцільно ставити риторичні запитання; більше користуватись розповідними реченнями;

 • не перевантажувати текст цифрами при переліках тих чи інших думок, положень, вимог;

 • прийнятним у тексті є використання словосполучень переліку: «спочатку», «зрозуміло що», «на початку»,

«спершу», «потім», «дійсно», «далі», «нарешті», «по-пер­ше», «по-друге», «можливо», «задумкою», «заданими», «між іншим», «в зв'язку з тим», «на відміну», «поряд з

ЦИМ», Т<.:ЦО. • цитати в статті використовуються дуже рідко (мож­на в дужках зробити посилання на ученого, який впер­ше дослідив проблему);

 • усі посилання на авторитети подаються на початку статті, основний обсяг присвячується викладу власних думок автора;

 • Стаття має завершуватись конкретними висновками і рекомендаціями та додається список використаних джерел.

Рукопис статті підписується автором і подається (ра­зом з дискетою) до редакції у двох примірниках. В окре­мих випадках в науковій статті до фахових видань даєть-ся анотація (резюме) українською, російською і англійською мовами.

Вони є свідченням апробації науково-дослідної робо­ти. Слід сказати, що апробація наукової роботи на нау­кових конференціях, семінарах, є обов'язковою при на­писанні дисертації.

Тези (від Шезіз - положення, твердження) - це ко­ротко, точно, послідовно сформульовані ідеї, думки, по­ложення наукової доповіді, повідомлення, статті або іншої наукової праці.

Тези доповіді - це опубліковані на початку науково'ї конференції (з'їзду, симпозіуму) матеріали попереднь­ого характеру, що містять виклад основних аспектів на­укової доповіді.

Обсяг тез може бути в межах 2-3 сторінки машино­писного тексту через 1,5 — 2 інтервали.

Алгоритм тези можна подати так:теза - обґрунтування — доказ - аргумент - результат - перспектива.

Тези доповіді, будь-якої наукової публікації оформ­ляють згідно до вимог: • у правому верхньому куті розміщують прізвище авто­ра та його ініціали та доповнюють відомостями про нього;

 • назва тез доповіді коротко відображає головну ідею, думку, положення (2-5 слів);

 • послідовність викладу змісту може бути наступна: актуальність, проблеми; стан розробки проблеми в науці і практиці; основна ідея, положення, висновки дослід­ження; основні результати та їх практичне значення. В тезах зазвичай не використовують-цитати, цифровий матеріал.

Формулювання кожної тези починається з нового рядка, кожна теза має самостійну думку, висловлену в одному або кількох реченнях.


Каталог: load
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
load -> Підсумкова робота розвиток критичного мислення на уроках
load -> Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям
load -> Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 Лекція Обчислювальні мережі
load -> Поняття та предмет превентивної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка