Зміст вступ Наука — продуктивна сила розвитку суспільства


Тема 6: Оформлення та форми впровадженняСторінка24/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір1,38 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
Тема 6: Оформлення та форми впровадження

результатів наукового дослідження ¦

 • Наукова публікація: поняття, функції, основні види.

 • Наукова монографія, наукова стаття, тези.

 • Реферат, доповідь, виступ.

 • Методика підготовки та оформлення публікацій.

 • Форми звітності при науковому дослідженні.

Наукова публікація: поняття, функції, основні види

Результати науково-дослідної роботи оформляють пв лише у вигляді курсової або дипломної роботи. Вони уза­гальнюються також у кандидатських і докторських ди­сертаціях, авторефератах дисертацій, тезах доповідей, статтях, монографіях, методичних і практичних матер­іалах, підручниках, навчальних посібниках тощо.

Для майбутнього фахівця, науковця дуже важливим є володіння методологією підготовки наукової публі­кації. Написання реферату, наукової статті, тез допові­дей на конференції повинно відповідати вимогам жанру публікації і відповідно сприйматись читачами і слуха­чами. Це висуває певні вимоги до логіки побудови їх, форми, стилю і мови.

Розглянемо методику підготовки окремих видів пуб­лікацій чи виступів, враховуючи при цьому особливості кожного виду, залежність від рівня завершеності дослі­дження, а також з врахуванням кола читачів чи слу­хачів, на яких вони розраховані.

Наукова публікація (в перекладі з латинського -риЬНсаіо - оголошую всенародно, оприлюднюю) - це до­ведення інформації до громадськості за допомогою пре­си, радіомовлення, телебачення; розміщення в різних виданнях (газетах, книгах, підручниках).

Головні функції публікацій: • Оприлюднення результатів наукової роботи;

 • Сприяння встановленню пріоритету автора при ана­логічних за змістом наукових статтях;

 • Свідчення про особистий внесок дослідника в роз­робку наукової проблеми;

 • Підтвердження достовірності основних результатів і висновків наукової роботи, її новизни та наукового рівня, оскільки після виходу в світ публікація стає об'єктом вив­чення й оцінки широкою науковою громадськістю.

 • Підтвердження факту апробації та впровадження результатів і висновків дисертації;

 • Відображення основного змісту, наукового рівня та новизни дослідження;

 • Забезпечення первинною науковою інформацією суспільства, повідомлення про появу нового наукового знання, передача його у загальне користування;

Особливе значення мають наукові публікації, що вий­шли друком у формі видань. Державний стандарт Ук­раїни. 3017-95 «Видання. Основні види. Терміни та виз­начення» визначає видання як документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, виготовлений шляхом друкування, тиснення або іншим способом, містить інформацію, призначену для поширення і відпо­відає вимогам державних стандартів, інших норматив­них документів щодо видавничого оформлення і полігра­фічного виконання.

Науковим вважається видання результатів теоретич­них або емпіричних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам'яток культури, історич­них документів, літературних текстів. Воно призначе­не для фахівців відповідної галузі та наукової роботи. Наукові видання можуть бути двох груп:

 • науково-дослідні;

 • джерелознавчі.

Донауково-дослідних належать (схема 14):

 • монографія (наукова праця, присвячена досліджен­ню однієї теми);

 • науковий реферат (автореферат) - коротке викла­дення автором змісту наукового дослідження, дисерта­ційної роботи перед поданням її до захисту;

 • інформативний реферат - коротке письмове викла­дення однієї наукової праці, що стисло висвітлює їїзміст. Він акцентує увагу на нових повідомленнях;

 • тези доповідей, а також матеріали наукової конфе­ренції (неперіодичний збірник підсумків конференції,доповідей, рекомендацій та рішень);

 • збірники наукових праць (збірники матеріалів дос­ліджень наукових статей, виконаних у наукових уста­новах, навчальних закладах).

До другої групи наукових видань належать: джере­лознавчі видання або наукові документальні видання, які містять пам'ятки культури та історичні документи, що пройшли текстологічне опрацювання, мають комен­тарі, вступи, статті, допоміжні покажчики тощо.

Серед наукових неперіодичних видань можна виділити: • книги (книжкове видання обсягом понад 48 сто­рінок);

 • брошури (книжкове видання обсягом від 4 до 48 сто­рінок).

Статус наукового видання потребує суворого дотри­мання вимог видавничого оформлення видання:

Зупинимось на головних:- Вихідні відомості - сукупність даних, які харак­теризують видання і призначені для його оформлення, бібліографічної обробки, статистичного обліку й інфор­мування читача. Це: відомості про авторів; заголовок ви­дання (назва); надзаголовні дані; підзаголовні дані; ну­мерація; шифр зберігання видання; індекс УДК; індекс ББК; авторський знак; макет анотованої каталожної картки; знак охорони авторського права; міжнародний стандартний номер ISBN.Схема 13. Перелік наукових публікацій.Вихідні дані включають: місце випуску видання, на­зву видавництва, рік випуску.

Випускні дані передбачають: дату подання оригіналу на видання; дату підписання видання до друку; формат паперу і частку аркуша; вид і номер паперу; гарнітуру шрифту основного тексту; спосібдруку; обсяг видання в умовних друкованих аркушах, що приведені до форма­ту паперового аркуша 00x90 см; обсяг видання в обліко-во-видавничих аркушах; номер замовлення поліграфі­чного підприємства; назву і поштову адресу видавництв і поліграфічного підприємства. Випускні дані розміщу­ють на останній сторінці видання або на звороті титуль­ного аркуша.

Статті наукового характеру друкуються переважно в збірниках або журналах.

Науковий журнал - журнал, що містить статті та ма­теріали досліджень теоретичного або прикладного ха­рактеру і призначений переважно для фахівців певної галузі науки.

За цільовим призначенням наукові журнали поділя­ють на:

 • науково-практичні;

 • науково-теоретичні;

 • науково-методичні.

Особливе значення мають наукові статті для здобу-вачів наукового ступеня доктора чи кандидата наук. Окрім, зазначених вимог до них є ще й додаткові;

1. Статті мають публікуватись у провідних наукових фахових журналах та інших періодичних наукових фа­хових виданнях. їх перелік затверджує ВАК України при дотриманні таких вимог:

 • наявність у складі редакційної комісії не менше п'я­ти докторів наук з відповідної галузі науки, серед яких обов'язково три мають бути штатні працівники науко­вої установи, організації чи вищого навчального закла­ду, що видає журнал (періодичні видання);

 • 'журнали підписуються до друку виключно за реко­мендацією Вченої ради наукової установи (організації чи вищого навчального закладу), що його видає, про що заз­начається у вихідних даних;

 • тираж не менше ніж 100 примірників;

 • повне дотримання вимог до редакційного оформ­лення періодичного видання згідно з державними стан­дартами України;

 • наявність журналу (періодичного видання) у фонді бібліотек України, перелік яких затверджено ВАК України.

 1. Публікація не більше однієї статті здобувача за те­мою дисертації в одному випуску (номері) журналу (абоіншого друкованого видання).

 2. Не зараховуються праці, в яких немає повного опи­су наукових результатів, що засвідчує їх достовірність,або в яких повторюються результати, опубліковані рані­ше в інших наукових працях, що входять до списку ос­новних.

Кількість і якість публікацій з теми дослідження є критерієм оцінки роботи.

Вважається, що дисертація виконана на належному рівні, якщо з кожного її розділу і підрозділу можна підго­тувати статтю, а за її загальними результатами - моно­графію.

При захисті докторської дисертації здобувач повинен видати монографію обсягом не менше 10 друкованих ар-. кушів та не менше 20 статей у наукових провідних фа­хових журналах України (для гуманітарних і суспіль­них наук), не менше 15 публікацій основного змісту дисертації (для природничих і технічних наук).

Кількість публікацій може бути змінена, якщо:

- загальний обсяг індивідуальних публікацій переви­щує 5 авторських аркупіів.

— у здобувача значна загальна кількість публікацій.При загальній кількості статей не менше 20 кількість індивідуальних з них має бути не меншою п'яти. При загальній кількості статей не менше ЗО кількість індиві­дуальних має бути не менше чотирьох. Взагалі ВАК цінує, коли більшість публікацій без співавторів і всі опубліковані до прийняття дисертації до захисту. До статей без співавторів прирівнюються розділи моно­графій, підручників, навчальних посібників, написані автором особисто.

Для здобувача ступеня кандидата наук: • мінімальна кількість публікацій не менше трьох ста­тей основного змісту дисертації у вигляді статей у нау­кових фахових виданнях України або інших країн; пе­релік яких затверджує ВАК України.

 • Зараховуються лише ті статті, в наукових фахових виданнях, які на момент прийняття дисертації до захи­сту вийшли з друку.

До опублікованих праць, які додатково відображають наукові результати дисертації, належать авторські свідоцтва на винаходи, державні стандарти, промислові зразки, рукописи праць депонованих в установах дер­жавної системи науково-технічної інформації та аното­ваних в наукових журналах, брошури, інформаційні картки на нові матеріали, що внесені до державного бан­ку даних, тези доповідей, матеріали, виголошені на на­укових конференціях, конгресах, симпозіумах, семіна­рах тощо. Тези доповідей включають до списку опублікованих цраць за умови, що вони слугують вста­новленню пріоритету, або коли їх зміст не викладений в інших публікаціях.

Наукові видання (зокрема наукові монографії, журна­ли чи збірники), в яких опубліковані основні результати дисертаційних робіт, мають бути доступними читачеві,

знаходитися у фондах провідних вітчизняних бібліотек, обов'язково надсилатися в установлений перелік установ, який затверджений ВАК України. До них належать:

 • Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадсь-кого (03039, Київ, проспект 40 річчя Жовтня, 3);

 • Національна парламентська бібліотека України (01601, Київ, вул. Грушевського 1);

 • Державна науково-технічна бібліотека України 901171, Київ-171, вул. Горького, 180);

 • Львівська державна наукова бібліотека ім. В.С.Сте-фаника (79001, Львов, вул. Стефаника, 2);

 • Одеська державна наукова бібліотека ім. М.Горь­кого (05020, Одеса, вул. Пастера, 13);

 • Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Ко-роленка (61003, Харків, прв. Короленка, 18);

 • Книжкова палата України (02094, Київ, пр. Гагарі-на, 27).

Отже науковими виданнями (в т.ч. і науковими мо­нографіями), в яких можуть бути вміщені публікації за основним змістом дисертацій вважаються лише ті видан­ня, які надійшли до перелічених установ.

Пенні труднощі у апторін шшикаготь при визначенні обсягу праць, що зумовлено нг-достатнім знанням основ­них одиниць обчислення наукової інформації, поширю­ваних засобами друку.

До них належать: • Авторський аркуш;~ Друкований аркуш;

 • Обліково-видавничий аркуш.

Найбільш вживаним в практиці є авторський аркуш — це одиниця обсягу друкованого твору, що дорівнює 40.000 друкованих знаків (літери, цифри, розділові знаки, кожен пробіл між словами тощо), один авторський аркуш дорівшос 24 сторінкам машинописного тексту, надруковано­го через 2 інтервали на стандартному аркуші формату А4.

Обсяг оригіналу в авторських аркушах можна при­близно визначити, розділивши загальну кількість сто­рінок машинописного тексту на 24.

У авторських аркушах визначається обсяг рукопису у видавничому договорі.

Обліково-видавшічші аркуш - це одиниця обліку друкованого твору, що дорівнює, як авторський аркуш, 40 000 друкованих знаків прозового тексту, 700 рядкам віршованого тексту або 3000 см2 рекламного ілюстрова­ного тексту.В облікоко-нидавничпх аркушах враховуються ті ча­стини видання, які не є результатом авторської праці (видавнича анотація, зміст, вихідні відомості на обкла­динці, справі, випускні дані, порядкові номери сторінок, редакційна передмова, рисунок та ін.).

Кожний науковець систематично веде облік власних публікацій у картотеці списку або комп'ютерному бан­ку даних за схемою: назва праці; характер роботи; вихідні дані; обсяг в авторських аркушах; термін та на­зва видання. Потрібно мати оригінали або копії власних публікацій.


Каталог: load
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
load -> Підсумкова робота розвиток критичного мислення на уроках
load -> Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям
load -> Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 Лекція Обчислювальні мережі
load -> Поняття та предмет превентивної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка