Зміст вступ Наука — продуктивна сила розвитку суспільстваСторінка23/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір1,38 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29

розділи і підрозділи основної частини;

 • висновки;

 • список використаних джерел;

 • додатки.

  Наповнення кожної частини магістерської роботи виз­начається темою. Вибір теми, етапи підготовки, пошук бібліографічних джерел, вивчення їх і добір фактичного матеріалу, методика написання, правила оформлення та захисту магістерської роботи мають багато спільного з дип­ломною роботою студента і кандидатською дисертацією здобувача наукового ступеня. Тому в процесі її підготовки слід .м.: оосувати методичні і технічні прийоми підготовки наукової праці.

  Норми наукової комуні кації суворо регламентує харак­тер викладу наукової інформації, вимагаючи відмову від висловлювання власної думки у чистому вигляді. У зв'яз­ку з цим автори роботи намагаються уживати мовні кон­струкції, які виключають застосування особового займен­ника «я». Автор виступає у множині, вживає замість «я» займенник «ми», і це виправдано, бо будь-яке досліджен­ня є наслідком роботи групи людей, колективна творчість.  Вимоги до магістерської роботи в науковому відношенні вищі, ніж до дипломної роботи, однак нижчі, ніж до кан­дидатської дисертації.

  На відміну від дисертацій на здобуття наукового ступе­ня кандидата і доктора наук, що є науково-дослідницьки­ми працями, магістерська робота як самостійне наукове дослідження кваліфікується як навчально-дослідницька праця, в основу якої покладено моделювання більш-менш відомих рішень. її тематика та науковий рівень мають відповідати освітньо-професійній програмі навчання. Ви­конання зазначеної роботи повинне не стільки вирішува­ти наукові проблеми (завдання), скільки засвідчити, що й автор здатний належним чином вести науковий пошук, розпізнавати професійні проблеми, знати загальні методи і прийоми їх вирішення.  При оцінці випускної кваліфікаційної роботи виходять з того, що магістр повинен уміти:

  • формулювати мету і завдання дослідження;

  • складати план дослідження;

  • вести бібліографічний пошук із застосуванням сучасних інформаційних технологій;

  • використовувати сучасні методи наукового дослідження, модифікувати наявні та розробляти нові методи, виходячи із завдань конкретного дослідження;

  • обробляти отримані дані, аналізувати і синтезувати їх на базі відомих літературних джерел;

  • оформляти результати досліджень відповідно до сучасних вимог, у вигляді звітів, рефератів, статей.

  Процедура підготовки і захисту магістерської роботи подібна до захисту дипломної роботи.

  На нашу думку, при визначенні особливостей диплом­ної роботи магістра слід виходити з того, що дипломна ро­бота взагалі - випускна самостійна робота навчально-дос­лідного характеру, яка виконується студентами, що закінчують гуманітарні вищі навчальні заклади. Написан­ня та захист дипломної роботи є перевіркою готовності сту­дента до майбутньої професійної діяльності.

  Майбутня професійна діяльність магістра педагогічної, наукової чи управлінської діяльності у відповідній галузі економіки повинна бути пов'язана з виконанням функцій викладача вищого навчального закладу, наукового праці­вника чи менеджера. Ось саме готовність до такої діяль­ності і повинна засвідчувати дипломна робота магістрів.

  Магістерська робота подається у вигляді, який дозво­ляє зробити висновок, наскільки повно відображені та об­ґрунтовані положення, висновки та рекомендації, які містяться в роботі, їх новизна і значимість. Сукупність от­риманих у такій роботі результатів повинна свідчити про наявність у її автора первинних навичок наукової роботи. Магістерська робота як наукова праця досить специфічна. Перш за все, її відрізняє від інших наукових робіт тс, що вона виконує кваліфікаційну функцію. У зв'язку з цим

  основне завдання її автора - продемонструвати рівень своєї наукової кваліфікації та вміння самостійно вести науко­вий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання. Магі­стерська робота закріплює отриману інформацію у вигляді текстового та ілюстративного матеріалу, в яких студент-магістрант упорядковує за власним розсудом накопичені наукові факти та доводить наукову цінність або практичну значимість тих чи інших положень. Магістерська робота відображає як загальнонаукові, так і спеціальні методи на­укового пізнання, правомірність яких обґрунтовується в кожному конкретному випадку їх використання.

  Зміст магістерської роботи в найбільш систематизова­ному вигляді фіксує як вихідні передумови наукового дос­лідження, так і весь його хід, а також отримані при цьому результати. Причому тут не просто описуються наукові факти, а й проводиться їх всебічний аналіз, розглядають­ся типові ситуації, відповідно до обраної теми.

  Наприклад, магістрам з менеджменту в Університеті туризму, економіки і права пропонуються теми диплом­них робіт:

  1. Управління використанням курортно-рекреаціпного потенціалу регі ону.

  2. Діагностика привабливості і формування іміджу туристично-рекрєацінних регіонів України.

  3. Науково-методичні основи діагностики управління туристською фірмою.

  4. Ринок іноземного туризму в Україні - структура і трансформація.

  5. Науково-методичиі основи вивчення рекреаційних зон України.

  6. Наукові основи створення рекреаційно-туристичних вільних економічних зон в регіонах.

  7. Стратегія корпорації на ринку туристично-рекрєаційних послуг.

  1. Методично-організаційні засади використання маркетингових досліджень в управлінні туристськими фірмами.

  2. Ринок іноземного туризму в Україні, структура і трансформація.

  Успішність виконання магістерської роботи великою мірою залежить від уміння вибрати найрезультативніші методи дослідження, оскільки саме вони дозволяють до­сягти поставленої у роботі мети. Методологія виконання магістерської роботи, вимоги до її оформлення аналогічні дипломній роботі, але детальніше розкривається акту­альність теми дослідження, наукова проблема і її доведен­ня. Якомога ретельніше формується зміст вступної части­ни, обов'язковим є визначення об'єкта і предмета дослідження. Загальні висновки магістерської роботи ви­конують рол ь закінчені і я обумовленого логікою проведен­ня дослідження у формі послідовного, логічного викладен­ня отриманих підсумкових результатів, їх співвідношення з загальною метою, конкретними завданнями, поставле­ними і сформульованими у вступі. Саме результатами тео­ретичного і практичного дослідження у своїй дипломній роботі магістрант має змогу засвідчити рівень наукової підготовки.

  На основі цього може бути розроблений авторський курс лекцій або цикл семінарських чи лабораторних занять, си­стема засобів наочності, педагогічні програмні засоби тощо.

  Порядок виконання і захисту магістерської роботи мож­на подати в такій схемі:

  1. Обрання теми магістерської роботи.  Теми магістерських наукових досліджень повинні відповідати напрямку професійного спрямування згідно зі спеціалізацією.

  Теми магістерських робіт розробляються професорсь­ко-викладацьким складом факультету Університету. З

  метою уникнення плагіату теми робіт поновлюються що­року.  Магістрант обирає тему згідно зі своєю спеціальністю, про це ним складається заява на ім'я завідувача профілю­ючої кафедри (Додаток А).

  2. Визначення наукового керівництва.

  І іаукове керівництво магістерської роботи здійснюєть­ся, як правило, провідними фахівцями профілюючої ви­пускаючої кафедри факультету.  На допомогу магістрантам до написання робіт можуть залучатися консультанти з числа науково-педагогічних працівників вищих закладів освіти та працівників галузі, які мають значний досвід роботи.

  3. Затвердження теми магістерської роботи, наукового керівництва.

  Теми магістерських робіт, обраних магістрами та нау­кове керівництво обговорюються на засіданні відповідних кафедр і затверджуються рішенням вченої ради Універси­тету не пізніше ніж за 5 місяців до захисту.

  У необхідних випадках існує можливість зміни та ко­рекції теми магістерського дослідження, плану роботи, за­міни наукового керівництва. Ці питання вирішуються на засіданнях випускаючих кафедр не пізніше ніж за 2 місяці до терміну подання магістерської роботи до захисту.

  4. Складання плану магістерської роботи.

  На підставі завдання на виконання магістерської робо­ти та календарного плану роботи (Додаток Б, В), план маг­істерської роботи складається магістром самостійно, узгод­жується з науковим керівником, затверджується на засіданні кафедри.

  5. Організація написання роботи.

  Протягом навчального року магістром проводиться оп­рацювання наукової літератури, практичних матеріалів роботи туристських фірм, готелів, інших установ галузі, визначається методологія дослідження, аналізуються стан та шляхи розробки даної проблеми, розробляються виснов­ки.  Навчальним планом передбачається надання магістрам вільних днів для підготовки магістерських робіт і консуль­тацій.

  У період підготовки магістерських досліджень здійснюється поточний кафедральний контроль і робота наукового керівника і консультантів з магістром. Поточ­ний кафедральний контроль, проводиться методом обго­ворення структурних розділів магістерської роботи з виз­наченням необхідних моментів дослідження, що потребують опрацювання або переробки.

  Кафедрою встановлюються контрольні терміни звіту­вання магістра.

  Науковий керівник здійснює:


  • перевірку виконання плану дослідження;

  • рекомендації щодо джерел інформації та застосування методів дослідження;

  • контроль за дотриманням термінів підготовки магістерської роботи.

  6. Рецензування.

  Не пізніше ніж за місяць до захисту роботи вона по­дається науковому керівникові з метою підготовки ним відгуку на дослідження, а також направляється на рецен­зування. Рецензія може бути надана професорсько-викла­дацьким складом або науковцями певного фаху, які пра­цюють у галузі проблематики, що розробляєтьсямагістром. Рецензія подається в письмовій формі.

  На виконану магістерську роботу науковий керівник і рецензенти складають відгук за такою схемою: - актуальність дослідження;


  • ефективність використаної методології наукового пошуку;

  • рівень використання набутих у процесі навчання в магістратурі теоретичних знань;

  • перспективність запропонованих рекомендацій і висновків;

  • недоліки роботи.

  7. Проведення обговорення магістерської роботи, допуск до захисту.

  Попереднє обговорення магістерської роботи здійснюється на засіданні профільної кафедри або спільних засідань кафедр з урахуванням висновків наукового кері­вника та рецензентів і має на меті проведення магістром аналізу пропозицій і зауважень, доопрацювання роботи для її захисту на ДЕК та одержання магістром кафедраль­ного допуску до захисту, оформленого протокольно.

  8. Подання магістерської роботи до захисту в ДЕК.

  До захисту допускаються магістри за умови повного ви­конання навчального плану. Термін подання магістерсь­кої роботи до ДЕКу — 2 тижні до захисту.

  9. Організація захисту магістерських робіт.

  Для захисту магістерської роботи створюються комісії за основними напрямками наукових досліджень з числа досвідченіших працівників професорсько-викладацького складу, а також із залученням керівництва галузевих уп: равлінь у складі Голови, секретаря, трьох членів.

  При захисті магістерських робіт у державну комісію по­даються:

  - магістерська робота з витягом з протоколу засідання профільної кафедри про допуск магістра до захисту;

  письмовий відгук наукового керівника з характеристикою діяльності магістра під час виконання магістерської роботи;

  - письмова рецензія на магістерську роботу.  До комісій ДЕКу можуть подаватися й інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність викона­ної магістерської роботи: надруковані статті за темою ро­боти, документи, що вказують на практичне застосування роботи тощо.

  Захист магістерських робіт проводиться на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії за участю не менш ніж половини її складу при обов'язковій присутності голови комісії. Графік роботи комісії затверджується нака­зом ректора Університету. Для захисту роботи магістр готує доповідь (15-20 хвилин), яка повинна відбивати зміст дослі­дження, його мету, завдання, предмет та об'єкт; обґрунту­вання вибору теми, сіупеня її висвітлення в науковій літе­ратурі. Основна частина доповіді присвячується викладенню науково-практичних висновків і рекомендацій, результатів за матеріалами дослідження (Додаток Д).

  Після доповіді магістра і його відповідей на запитання оголошуються рецензії на роботу, відгук наукового керів­ника. Магістру надається можливість дати пояснення щодо зауважень, дати відповіді на запитання членів ДЕК. Відповіді мають бути короткими (як правило з двох-трьох речень), впевненими, чіткими, конкретно відповідати на поставлене запитання. Рішення про оцінку захисту диплом­ної, магістерської роботи приймається на закритому засі­данні ДЕК, результат оголошується після затвердження протоколу головою ДЕК.

  Випускники магістратури, які за підсумками навчання отримали диплом з відзнакою, можуть рекомендуватися Вченою радою Університету для вступу до аспірантури.

  Магістри, які виконали наукову роботу, але одержали під час захисту оцінку «незадовільно», отримують довідку встановленого Міністерством освіти і науки України зраз­ка, їм надається право повторного захисту магістерської роботи протягом одного року. При повторному захисті не­обхідним є проведення нового рецензування. Щодо остан­нього ДЕК виносить відповідне рішення і фіксує його про­токольно. Рішення комісії є остаточним і оскарженню не підлягає.

  Секретар комісії із захисту магістерських робіт після захисту здає їх до бібліотеки (архіву), де вони реєструють­ся і зберігаються у фонді магістерських робіт протягом 5 років. Магістерські роботи, що мають вагоме науково-практичне значення, можуть бути, за пропозицією комісії, рекомендовані ДЕКом для опублікування у вигляді окре­мих навчальних посібників. За магістерськими роботами зберігається статус авторського права.

  Аналіз виконання і захисту магістерських робіт в Університеті дає можливість акцентувати увагу магістрів на типових помилках, зокрема:

  1. Зміст роботи не відповідає плану магістерської роботи або не розкриває тему повністю чи в її основній частині.

  2. Сформульовані розділи (підрозділи) не відбивають реальну проблемну ситуацію, стан об'єкта.

  3. Мета дослідження не пов'язана з проблемою, сформульована абстрактно і не відбиває специфіки об'єкта і предмета дослідження.

  4. Автор не виявив самостійності, робота являє собою компіляцію або плагіат.

  5. Не зроблено глибокого і всебічного аналізу сучасних офіційних і нормативних документів, нової спеціальної літератури (останні 2-10 років) з теми дослідження.

  1. Аналітичний огляд вітчизняних і зарубіжних публікацій з теми роботи має форму анотованого списку і не відбиває рівня досліджуваності проблеми.

  2. Не розкрито зміст та організацію особистого експериментального дослідження (його суть, тривалість, місце проведення, кількість обстежуваних, їхні характеристики), поверхово висвітлено стан практики.

  3. Кінцевий результат не відповідає меті дослідження, висновки не відповідають поставленим завданням.

  4. У роботі немає посилань на першоджерела або вказані не ті, з яких запозичено матеріал.

  1. Бібліографічний опис джерел у списку використаної літератури наведено довільно, без дотримання вимог державного стандарту.

  2. Як ілюстраційний матеріал використано таблиці, діаграми, схеми, запозичені не з першоджерел, аз підручника, навчального посібника, монографії або наукової статті.

  3. Обсяг та оформлення роботи не відповідають вимогам роботи, виконана неохайно, з помилками.


  Додаток Д  Структура доповіді при захисті дипломної роботи та розподіл часу

  1. Представлення студента та теми дипломної роботи.

  2. Причини вибору та актуальність теми роботи.

  3. Мста роботи та її завдання.

  4. Предмет, об'єкт та хронологічні терміни дослідження.

  5. Логіка побудови роботи в першому і другому розділах.

  6. Обґрунтування висновків і пропозицій третього розділу.

  7.Основні положення нових документів, опублікованих після подання роботи до захисту.

  1. Відгуки та зауваження до роботи з боку керівника та ре­цензента.

  2. Заключна частина (перспективи подальшого досліджен­ня теми).

  Розрахунки часу:

  п.п. 1-4 - до 3-4 хв., п.5 -до 3-4 хв., п.6 -до 7-10 хв., п.7,9-до2хв.

  Обсяг 7-9 аркушів тексту в форматі АУогсі розміру форма­ту 14 пунктів з 1,5 інтервалом.
  Контрольні запитання

  1. Які є форми науково-дослідної роботи студентів?

  2. Які повні вимоги до виконання курсової роботи?

  3. В чому особливості виконання дипломної роботи?

  4. Які основні вимоги до дипломної роботи?

  5. Структура та алгоритм написання курсової (дипломної) роботи.

  6. Які є етапи роботи при проведенні науконоі'0 дослідження?

  7. Що таке робоча картотека літератури?

  8. Які вимоги до формування тексту курсової (дипломної) роботи?

  9. Оформлення формул, ілюстрацій, додатків та списку використаної літератури.

  1. Керівництво курсовою (дипломною) роботою та її захист.

  2. Особливості виконання і захисту магістерської роботи.

  3. Характерні помилки в написанні та оформленні курсової, дипломної, магістерської роботи.

  4. Що таке об'єкт, предмет та фактори наукового дослідження?

  5. Дайте визначення емпіричних завдань і методів дослідження.

  1. Завдання науково-дослідницької діяльності студентів-магістрів.

  2. Яка послідовність доповіді при захисті дипломної роботи?

  3. Які вимоги до вибору та обґрунтування актуальностітеми?

  4. Які особливості формування змісту вступної частини?

  19. Яка схема написання відгуку (рецензії) на магістерську роботу?

  Тест № 5.  Завдання 68. Загальні вимоги до дипломної роботи передбачають (вкажіть головні):

  а) цільову спрямованість;

  б) сучасність тематики;

  в) логічну послідовність викладу матеріалу;

  г) стислість і конкретність;

  д) оформлення додатків;

  є) доказовість висновків і рекомендацій; ж) професійне спрямування.

  Завдання 69. Що потрібно доповнити до структури дипломної роботи?:

  а) титульний аркуш;

  б)

  в)

  г) вступ;

  д) основна частина;

  є)

  ж)

  з)  Завдання 70. За даними назв літературних джерел зробіть вірний їх опис.

  Завдання 71. Що потрібно підготувати студенту до захисту дипломної роботи перед ДЕК?:  Завдання 72. Оформіть титульний аркуш дипломної роботи.

  Завдання 73. Назвіть структуру відгуку на дипломну роботу.


  Глосарій наукових понять і термінів (тема 5)

  > курсова робота;

  > додатки;

  > дипломна робота;

  > рецензія;

  > титульний аркуш;

  > відгук;

  > етапи роботи;

  > магістерська робота;

  > бібліографічний опис;

  > резюме;

  > таблиця;

  > реферат;

  > ілюстрація;

  > доповідь

  > формули;
  Правильні відповіді на завдання тесту №5

  №68 - а,в,г,е; №69 - б) завдання на виконання дипломної роботи; в) зміст;е) висновки; ж) список; з) додатки;

  №у71 — дипломна робота, відгук наукового керівника, письмова рецензія на роботу (наукові статті тощо);

  №73 - актуальність дослідження, ефективність викорис­таної методології, рівень теоретичних знань, перспективність рекомендацій і висновків, недоліків.

  Література:  1. Бюлетень вищої атестаційної комісії України. -К.; — №2 - 2000, 47 ст.

  2. Уваров А.А. - Дишюмньїе и курсовьіе рабстві по зкономическим спеціальностям - М.: Дело и Сервйс. - 2000. - 77 с.

  3. ОлійникП. М. Методичні рекомендації до виконання магістерської роботи лі спеціальності «Правознавство». - К.; КУ-ТЕП.- 2001, -21с.

  4. Сидоренко В. Підготовка магістрів з педагогічних спеціальностей: реальність та проблеми//Освіта. — №31. — 29 травня.

  5. Стеченко Д. М. - Методичні вказівки до виконання, оформлення та захисту магістерських робіт. - К.; КУТЕП. - 2001. - 35 с.

  6. Шейко В. М., Кушнаренко II. Т. - Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Підр. - Знання-Прес. -2002.-295 с.  Каталог: load
  load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
  load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
  load -> Підсумкова робота розвиток критичного мислення на уроках
  load -> Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям
  load -> Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 Лекція Обчислювальні мережі
  load -> Поняття та предмет превентивної педагогіки


  Поділіться з Вашими друзьями:
 • 1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   29


  База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка