Зміст вступ Наука — продуктивна сила розвитку суспільства


Магістерська робота як кваліфікаційне дослідженняСторінка22/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір1,38 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29
Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження

Магістр — це оевітньо-кваліфікацішшй рівень фахів­ця, який на основі кваліфікації бакалавра або спеціаліста здобув поглиблені спеціальні уміння та знання інновацій­ного характеру, мас певний досвід їх застосування та про­дукування нових знань для вирішення проблемних про­фесійних завдань у певній галузі. Магістр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну наукову базу, володі­ти методологією наукової творчості, сучасними інформа­ційними технологіями, методами отримання, обробки, зберігання і використання наукової інформації, бути спро­можним до творчої науково-дослідницької і науково-педа­гогічної діяльності.

Магістерська освітньо-професійна програма включає в себе дві приблизно однакові за обсягом складові - освітню і науково-дослідницьку. Зміст науково-дослідницької ро­боти магістра визначається індивідуальним планом. Одно­часно призначається науковий керівник, котрий повинен мати науковий ступінь і (або) вчене звання і працювати в даному ВНЗ.

Підготовка магістра завершується захистом магістерсь­кої роботи на засіданні Державної екзаменаційної комісії.

Магістерська робота — це самостійна випускна нау­ково-дослідницька робота, яка виконує кваліфікаційну функцію, тобто готується з метою публічного захисту і от­римання академічного ступеня магістра. Основне завдан­ня її автора — продемонструвати рівень своєї наукової ква­ліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання.

Магістерська робота, з одного боку, має узагальнюю­чий характер, оскільки є своєрідним підсумком підготовки магістра, а з іншого - самостійним оригінальним науко­вим дослідженням студента, у розробці якого зацікавлені установи, організації або підприємства, при цьому студент упорядковує за власним розсудом накопичені наукові фак­ти та доводить їх наукову цінність або практичну зна­чимість.

Оскільки підготовка магістрів є справою відносно но­вою, то поки ще не розроблені більш-менш уніфіковані вимоги щодо змісту й структури магістерської роботи як виду кваліфікаційної роботи. Специфічним є не лише зміст магістерської роботи, а й форма його викладу, яка харак­теризується певним ступенем абстрагування, активним за­стосуванням математичного апарату, засобів логічного мислення, комп'ютерних методик та математичної стати­стики.

Для викладу матеріалу роботи характерні аргументо-ваність суджень та точність приведених даних. Орієнтую­чись на читачів з високою професійною підготовкою, ав­тор включає в свій текст увесь знаковий апарат (таблиці, формули, символи, діаграми, схеми, графіки тощо), тобто все те, що складає мову науки. Структура магістерської роботи аналогічна дипломній і включає:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка