Зміст вступ Наука — продуктивна сила розвитку суспільстваСторінка21/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір1,38 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29
Захист дипломної роботи

До захисту студент готує стислу доповідь, в якій слід коротко викласти основні результати дослідження. Регла­мент доповіді - 10-15 хвилин. На підкріплення доповіді розробляють наочні матеріали (4-6 сторінок з найважливі­шими рисунками та таблицями, які оформлюються у виг­ляді плакатів або друкуються на принтері для кожного члена комісії; за бажанням, додаються слайди, фотографії, макети, рекламні проспекти тощо).

Перед захистом доцільно ретельно прочитати зовніш­ню рецензію, особливу увагу звернути на висловлені рецен­зентом зауваження і підготувати аргументовані відповіді.

Захист дипломної роботи є відкритим, за бажанням сту­дент може запросити на захист своїх рідних та близьких. Захист дипломної роботи відбувається на відкритому засі­данні державної екзаменаційної комісії та регламентується

«Положенням про організацію нав-чального процесу у ви­щих навчальних закладах». Захист дипломних робіт може проводитись як у вищому навчальному закладі, так і на підприємствах у закладах і організаціях, якщо там є до них практичний інтерес.Перед захистом дипломних робіт декан факультету подає Державній комісії такі документ п:

  • зведена відомість про виконання студентами навчального плану і про отримані ними оцінки з теоретичних дисциплін, курсових робіт, практик, державних екзаменів;

  • відгук керівника про дипломну роботу;

  • рецензію на дипломну роботу спеціаліста відповідної кваліфікації і профілю.

Процедура захисту включає:

  • оголошення відгуку наукового керівника або його виступ (для дипломної роботи й рецензента);

  • відповіді студента на запитання членів ДЕК;

  • заключне слово студента;

  • рішення комісії про оцінку роботи.

Виступ студент готує заздалегідь, при цьому потрібно висвітлити такі важливі питання: обґрунтувати акту­альність теми дослідження, мету завдання, об'єкт, пред­мет дослідження, які методи використані, основні теоре­тичні положення та їх підтвердження в процесі експериментального дослідження. Доповідь не повинна тривати більше 15 хвилин (Додаток Д). Бажано мати таб­лиці, кодоплівки для ілюстрації.

Під час захисту дипломної роботи студент зобов'язаний дати вичерпні відповіді на всі зауваження у відгуках та рецензіях, а також у виступах на захисті.

Захист дипломної роботи фіксується у протоколі ДЕК.

Кращі курсові (дипломні) роботи рекомендуються на конкурси студентських робіт, а також до друку в студен­тських наукових збірниках.

Відгук наукового керівника дипломної роботи пишеть­ся у довільній формі з урахуванням: актуальності теми наукового і практичного значення роботи, ступінь само­стійності у виконанні дипломної роботи, новизну та оригі­нальність, використання літератури, логічність, по­слідовність, аргументованість змісту, відповідність професійній спрямованості випускника.

Спеціаліст-практик відповідної кваліфікації надає ре­цензію на дипломну роботу, в якій висвітлює в основному ті ж питання, звертає увагу на оформлення та окремі недоліки роботи. Рецензент як і науковий керівник оцінює роботу за чотирибальною системою.

Після виступу студента, оголошення відгуку керівни­ка і зовнішньої рецензії дипломник відповідає на задані йому питання членами ДЕК, а також присутніми на за­хисті.

По закінченню захисту ДЕК на закритому засіданні об­говорює результати захисту дипломних робіт, оцінює їх з урахуванням складання державних іспитів і приймає рішення про присвоєння студенту-дипломнику відповід­ної кваліфікації.Державна екзаменаційна комісія приймає рішення та­кож про видання диплому з відзнакою та рекомендації до аспірантури.

Студент, який не захистив дипломної роботи, допус­кається до повторного захисту лише один раз протягом трьох років після закінчення вищого навчального закла­ду за окрему, додаткову оплату.

Захищені дипломні роботи реєструються і здаються ви­пускаючою кафедрою в архів на зберігання протягом 5 років.
Каталог: load
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
load -> Підсумкова робота розвиток критичного мислення на уроках
load -> Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям
load -> Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 Лекція Обчислювальні мережі
load -> Поняття та предмет превентивної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка