Зміст вступ Наука — продуктивна сила розвитку суспільства


Етапи роботи над дослідженням та оформленнямСторінка18/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір1,38 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29
Етапи роботи над дослідженням та оформленням курсової та дипломної робіт

Весь процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи:

 • підготовчий;

 • етап роботи над змістом;

 • заключний етап.

Підготовчий етап розпочинається з вибору теми курсо­вої і дипломної роботи, її осмислення та обґрунтування ак­туальності. Вибір теми студент здійснює з науковим керів­ником, враховуючи особисті попередні напрацювання, зацікавленість певною проблемою та можливістю підбору' практичного матеріалу роботи фірм, підприємства, органі­зації галузі. При з'ясуванні об'єкта, предмета і мети дослід­ження необхідно зважати на те, що між ними і темою кур­сової (дипломної) роботи є система логічної ув'язки. Об'єкт дослідження - це вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує для дослідження дже­релом інформації (це галузь, підприємство) або це явище, процес, який породжує проблему і прагне вивчення.

Предмет дослідження міститься в межах об'єкта. Це лише суттєві зв'язки та відношення, властивості, аспек­ти, функції, які є визначальними для даного дослідження (управління, кадрове забезпечення, ефективність). Інши­ми словами, об'єктом виступає те, що досліджується, а предметом - те, що в цьому об'єкті має наукове пояснен­ня, тобто як категорії наукового процесу вони співвідно­сяться між собою як загальне і часткове, предмет визна­чає тему дослідження.

Мета дослідження пов'язана з об'єктом і предметом дослідження, а також його кінцевим результатом і шля­хами його дослідження, попа співпадає з формулюван­ням теми.

с
хема 12. Алгоритм написання та оформлення курсової (дипломної) роботи.
Для досягнення поставленої мети дослідження студент визначає послідовне виконання відповідних завдань, як:

 • вирішення та обґрунтування теоретичних питань проблеми дослідження;

 • всебічне вивчення практики, при потребі проведення експерименту з даної проблеми, накопичення даних, аналіз і систематизація їх, математичне опрацювання, виявлення типового стану, недоліків, упущень, вивчення передового досвіду;

~ обґрунтування системи заходів щодо вирішення про­блеми, розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження в практиці відповідних установ і організацій.

Особлива відповідальність кафедри і наукового керів­ника за стан написання дипломної роботи, які:

 • видають завдання;

 • надають допомогу студенту в розробці календарного графіку на період виконання дипломної роботи;

 • рекомендують студенту необхідну літературу з теми;

 • проводять консультації відповідно до затвердженого графіку;

 • систематично контролюють хід роботи;

 • Науковий керівник дає детальний відгук на закінчену дипломну роботу.

Кафедрі надається право заслуховувати студентів з ок­ремих розділів дипломної роботи за рахунок часу, виділе­ного на наукове керівництво. Консультанти запрошуються з науково-педагогічного складу вузу і фахівців підприємств та організацій відповідної професійної кваліфікації.

Наступним процесом роботи є безпосереднє ознайом­лення студента з основними літературними джерелами з теми курсової (дипломної) роботи: каталогом і картотекою кафедри та бібліотеки, навчальною й іншою інформацій­ною літературою, формування робочої картотеки з теми. Складену картотеку необхідно дати на перегляд керівни­кові, який порекомендує праці, котрі треба вивчити в пер­шу чергу, а також ті, які слід виключити з картотеки, або включити до неї. Після цього студент знаходить потрібну літературу і розпочинає вивчення, та конспектування літе­ратури з теми дипломної роботи. Після вивчення і конс­пектування матеріалу його необхідно ще раз переглянути, щоб склалося цілісне уявлення про предмет вивчення та сформувати попередній план роботи, який обов'язково погодити з керівником і доопрацювати завдання на вико­нання курсової (дипломної) роботи.

Дипломна робота повинна бути оформлена відповідно до плану і правильно грамотно виконана. Титульний ар­куш оформляється відповідно до зразка (додаток Д).

Перед вступом при потребі необхідно дати перелік умовних позначень, термінів, скорочень, символів, вико­ристаних у науковій роботі. Перелік треба друкувати дво­ма колонками, в яких зліва за абеткою наводять — визна­чення, скорочення; справа - їх детальну розшифровку.

У вступі слід коротко викласти оцінку сучасного стану наукової проблеми, новизну та актуальність досліджуваної теми, сформулювати актуальність, зв'язок з науковими програмами, планами, а також вказати мету роботи, об'єкт і предмет дослідження, обрані методи, розкрити сутність даної роботи та значущість отриманих результатів.

В основній частині, поділеній на окремі розділи, викла­дають зміст теми дослідження. В кожному розділі повинна бути завершеність змісту, головна ідея, а також тези підтвер-

джені фактами, думками різних авторів, результатами анке­тування, експерименту, аналітичних даних практичного досвіду. Думки мають бути пов' язані між собою логічно, увесь текст має бути підпорядкований одній головній ідеї. Кожний висновок повинен логічно підкріпляти попередній, один до­каз випливати з іншого. Інакше текст втратить свою єдність. До кожного розділу роботи необхідно зробити висновки, а по закінченні роботи - формулюються загальні висновки до всієї роботи в цілому.

На заключному етапі передбачається уточнення сту­дентом вступу та формування висновків до дипломної ро­боти, оформлення списку літератури та додатків, редагу­вання тексту, його доопрацювання з урахуванням зауважень наукового керівника, підготовка роботи до за­хисту. У висновках потрібно наголосити на якісних та кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтува­ти достовірність результатів дослідження, викласти реко­мендації щодо їх використання.

В стислій формі, в логічній послідовності викладаються зроблені автором узагальнення, пропозиції та їх значимість. Такий висновок повинен бути покладений в основу доповіді при захисті дипломної роботи перед ДЕК.

Особливе значення має оформлення дипломної роботи. . Робота може бути в рукописному варіанті, надрукована на машинці або з використанням ЕОМ. Найкращим є ос­танній варіант, бо полегшується редагування і є мож­ливість подальшого використання при написанні інших наукових праць. Загальний обсяг дипломної роботи має бути в межах 60-80 друкованих аркушів. Робота вико­нується на білому папері формату А-4 (210-297 мм). Бібліографічний опис складають безпосередньо за друко­ваним текстом роботи.Список використаних джерел складається на основі робочої картотеки і є «візитною карткою» автора роботи, його професійним обличчям, свідчить про рівень володін­ня навичками роботи з науковою літературою.

При складанні списку використаних джерел необхідно дотримуватися вимог державного стандарту. Кожний бібліографічний запис починають з нового рядка з поряд­ковою нумерацією. Літературу розташовують в алфавітно­му порядку авторів та назв праць, спочатку видання украї­нською мовою, потім - іноземною (див. тема 4).

Звернути увагу на те, щоб посилання в тексті на вико­ристані джерела були позначені тим порядковим номером, яким воно записано у списку використаної літератури з виділенням двома квадратними дужками, наприклад «... у працях [1-7] ...»

Про кожен документ (книжку) подаються такі відо­мості: прізвище та ініціали автора, якщо книжка написа­на двома чи трьома авторами, то їх прізвища перерахову­ються за таким порядком, в якому вони вказані в книжці, повна і точна назва книжки, яка не береться в лапки, підза­головок, який уточнює назву (якщо він вказаний на ти­тульному аркуші); дані про повторне видання; назва місця видання книжки в називному відмінку (для міст Києва, Харкова, Москви, Санкт-Петербургу) вживаються скоро-' чення: К., X., М., Л., СПб; назва видавництва (без лапок); рік видання (без слів «рік» або скорочення «р.»); кількість сторінок із скороченням «с».

Кожна група відомостей відокремлюються одна від одної знаком крапка і тире (.-).

Бібліографічний опис роблять мовою документа.Документи, які мають більше трьох авторів, описують за назвою. При цьому за косою рискою, яку проставляють після останнього слова назви, наводять ініціали і прізвища чоти­рьох авторів (якщо книжку написало чотирма) або трьох «та ін.» (якщо книжку написано п'ятьма і більше авторами).

Якщо на титульному аркуші відсутнє прізвище автора (або авторів), то запис даних про книжку починають з на­зви, після чого за косого рискою вказують прізвище редак­тора та його ініціали, які ставлять перед прізвищем і всі останні елементи за прізвищем автора.

Відомості про статті, які опубліковані в збірниках, жур­налах та інших періодичних виданнях, повинні мати: прізвище та ініціали автора статті; назву статті, після чого ставиться дві косих риски, йде повна видання, в якому розміщена стаття, за викладеними вище правилами, а для журналу - назва, рік випуску, номер сторінок, на яких розміщена стаття.

Для нормативно-технічної та проектної документації вказують номер документа, його назву, термін дії.

При оформленні тексту дипломної роботи потрібно та­кож витримати загальні вимоги до ілюстрацій, таблиць, форм,топго.


Каталог: load
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
load -> Підсумкова робота розвиток критичного мислення на уроках
load -> Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям
load -> Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 Лекція Обчислювальні мережі
load -> Поняття та предмет превентивної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка