Зміст вступ Наука — продуктивна сила розвитку суспільства


Курсова і дипломна роботиСторінка17/29
Дата конвертації04.04.2019
Розмір1,38 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29
Курсова і дипломна роботи
Курсова робота є одним із видів наукової роботи, самостійним навчально-науковим дослідженням студента, ви­конується на кожному курсі з певної дисципліни або з двох-трьох дисциплін одного спрямування. Виконання курсової роботи має за мету дати студентам навички проведення наукового дослідження, розвинути у них навички творчої самостійної роботи, оволодіння загальнонауковими і спеціальними методами сучасних наукових досліджень, поглибленим вивченням будь-якого питання, теми навчальної дисципліни. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирі­шення конкретного фахового завдання.

Тематика курсових робіт має відповідати завданням навчальної дисципліниі тісно пов'язуватися з практичними потребами конкретного фаху. Керівництво здійснюється, як правило, найбільш кваліфікованими викладачами профілюючих кафедр. Термін виконання курсових робіт визначаєть­ся робочим навчальним планом.

Курсова робота допомагає студентові системно показати теоретичні знання з вивченої дисципліни, оволодіти первин: ними навичками дослідної роботи, на перших курсах - з інформаційними матеріалами, на третьому-четвертому - з практичними даними роботи конкретних під-приємств галузі, збирати дані, аналізувати, творчо осмислювати, формулювати висновки, пропозиції та рекомендації з предмету дослідження. Тут є слушна нагода проконтролювати знання і вміння студента, правильно організувати дослідну роботу, оформити її результати і показати готовність до виконання підсумкової роботи з фаху. Виконання курсової роботи повинне сприяти поглибленому засвоєнню лекційного курсу і отриманню навичок у галузі вирішення практичних завдань. Це потребує від студента не тільки знань загальної і спеціальної літератури з теми, а й умінь проводити економіко-мате-матичні, експертні та інші дослідження, пов'язувати питан­ня теорії з практикою, робити узагальнення, формувати висновки та пропозиції з поліпшення ефективності сфери послуг та міжнародних економічних відносин.

Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни що­річно затверджується кафедрою. Студентам надається право вільного вибору теми, при цьому використовуються різні матеріали: перспективні і поточні плани, бізнес-план, бухгалтерські і статистичні звіти, матеріали окремих відділів, дані оперативного обліку на конкретному підприємстві.

На якість курсової роботи суттєво впливає вміле використання практичного матеріалу. Підбір даних підприємства, їх критичне осмислення та обробка є досить важливим ета­пом у підготовці і написанні курсової роботи.

Процес виконання курсової роботи поділяється на декілька етапів, а саме:

 • вибір теми курсової роботи;

 • підготовка до написання курсової роботи;

 • складання плану роботи;

 • формування тексту курсової роботи;

 • оформлення роботи;

 • захист курсової роботи.

Активна робота з вибору теми починається зі спільної наради студентів і викладачів - наукових керівників. Доцільно при цьому врахувати актуальність теми дляоб'єкту дослідження , професі її ні і нтгрєси студента й напрямок науково-дослідницької роботи, якщо він вже визначився раніше.

Вибираючи тему курсової роботи з тематики, .пропонованої кафедрою, студент повинен зорієнтуватись у тому,

щоб дослідження, здійснене в процесі розробки курсової роботи, можливо було продовжити в подальших наукових пошуках.

Назва курсової роботи повинна бути короткою, відпов­ідати обраній спеціальності та суті дослідження. Виходячи з цього найбільш оптимальним варіантом назви курсових робіт можуть починатись зі слів «Обґрунтування», «Розробка...», « Аналіз».Вибрана тема погоджуються з науковим керівником і затверджується на кафедрі. Подальше її змінення або коригування можливе лише з дозволу наукового керівника при достатньому обґрунтуванні змін студентом.

У процесі підготовки до написання курсової роботи підбираються й вивчаються літературні джерела, складається бібліографія. Дієву допомогу студенту в цьому надає науковий керівник, а також працівники бібліотек. Самостійніш пошук літературних длсерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів (систематичного, алфавітного), реферативних журналів, бібліографічних довідників. Особливу увагу слід звернути на періодичні видання: газети, журнали, де можна знайти останні результати досліджень спеціалістів. Важливо підібрати джерела сучасної зарубіжної літератури. Методика вивчення літератури, як основа наукового дослідження в курсовій роботі, залежить від характеру й індивідуальних особливостей студента - загальноосвітнього рівня й спеціальної підготовки, ерудиції та особливостей пам'яті, звичок і працездатності. Разом з цим є доцільним дотриман­ня загальних правил опрацювання літератури. Спочатку потрібно ознайомитись з основною літературою (підручниками, теоретичними статтями), а потім — прикладною (законодавчими актами, інструктивними матеріалами, статтями про конкретні дослідження чи досвід господарювання тощо). Вивчення складних джерел (монографій) слід починати лише після опрацювання простіших (підручників). Вивчення книг передує вивченню статей давніших видань — найновіших джерел.

Відібрана література підлягає уваленій обробці. Попереднє ознайомлення включає побіжний огляд змісту, читання передмови, анотації. Розділи, що мають особливе значення для курсової роботи, старанно обробляють, звер­таючи особливу увагу на ідеї й пропозиції щодо вирішення проблемних питань обраної теми, дискусійні питання, наявність різних точок зору й протиріч.

У процесі опрацювання літератури на окремих аркушах або картках роблять конспективні записи, виписки з тексту, цитати, цифровий матеріал. При цьому слід обов'язково робити повні бібліографічні записи джерел: автора, назва книги (статті), видавництва (назви журналу), року видання, обсягу книги (номеру журналу), номеру сторінки з тим, щоб використати ці записи для підготовки списку використаної літератури й зробити необхідні посилання на джерела в тексті курсової роботи.Попереднє ознайомлення з літературними джерелами є основою для складання плану курсової роботи. План вклю­чає: вступ; 3-4 взаємопов'язані і логічно побудовані питання, що дозволяють розкрити тему; висновки. Самостійно складений студентом план обговорюються з науковим кері­вником, у разі необхідності коригується й після цього затверджується. Формування тексту курсової роботи відбувається шляхом систематизації й обробки зібраних матеріалів з кожної позиції плану. До тексту вносяться тільки старанно підібрані й цілеспрямовано проаналізовані матеріали. На цьому ж етапі виконуються обчислення, обґрунтовуються пропозиції, формулюються висновки, підбирається ілюстративний матеріал (графіки, рисунки, таблиці). У процесі роботи визначається необхідність доповнення додатковими матеріалами. Одержаний чорновий варіант курсової роботи доповнюється, уточнюються деякі положення, остаточно формулюються всі висновки й пропозиції.

Текст курсової роботи повинен бути відредагованим, стилістично витриманим як наукове дослідження. Остаточне оформлення курсової роботи здійснюється у відповідності з вимогами, які детально описані в наступному параграфі стосовно виконання та оформлення дипломної роботи.

Виконана курсова робота у встановлений регламентом термін здається керівникові курсу й після реєстрації передається науковому керівнику для рецензування. У своїй рецензії викладач зазначає позитивні сторони й недоліки курсової роботи, оцінює ступінь самостійності формулю­вання основних положень та висновків, наявність елементів творчого пошуку й новизни, величину масиву опрацьованої інформації, дотримання вимог щодо змісту й оформлення роботи, а також робить висновок щодо допуску до захисту з попередньою оцінкою за чотирибальною шкалою. У разі незадовільної оцінки робота повинна бути перероблена з урахуванням зауважень рецензента. Вдру-. ге робота здається з попередньою рецензією.

Захист курсових робіт здійснюється за встановленим графіком, прилюдно, перед комісією. Процедура захисту передбачає стислий виклад студентом головних проблем дослідження та їх вирішення, відповіді на запитаний членів комісії. До захисту студент отримує свою роботу, знайомиться з рецензією й готується аргументовано відповісти на зауваження й запитання. У процесі захисту чле­нами комісії оцінюється глибина знань студентом дослід­жуваної теми, уміння вести дискусію, обґрунтовувати й відстоювати свою точку зору, чітко відповідати на по­ставлені запитання. Остаточна оцінка вноситься в відомість та залікову книжку студента й перезахисту не підлягає.

Наприклад, студенти, які навчаються за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини », пишуть курсову ро­боту на другому курсі з дисципліни «Світова економіка» з примірної тематики:

 1. Аналіз і узагальнення даних щодо наявного стану та перспектив розвитку туризму СІЛА.

 2. Аналіз і узагальнення даних щодо наявного сталу та перспектив поступу туризму Канади.

 3. Аналіз і узагальнення даних щодо наявного стану та перспектив поступу туризму ФРН.

 1. Місце і роль національних економік у системі світогосподарських зв'язків.

 2. Міжнародний поділ праці і сучасні світогосподарські зв'язки.

 3. Світові ринки і міжнародні економічні відносини.

 4. Регіональні проблеми світової економіки.

 5. Світове господарство: системне визначення, суть, закономірності й тенденції розвитку.

 6. Людські ресурси в світовому господарстві.

 1. Європейська інтеграція і глобалізація: проблеми взаємовпливу.

 2. Світовий ринок капіталів: суть і сучасні проблеми.

 3. Україна на світовому ринку послуг.

 4. Україна на світовому ринку капіталів.

На третьому і четвертому курсі студенти пишуть кур­сову роботу з дисципліни «Міжнародні економічні відно­сини» . Примірна тематика:

 1. Сучасні теорії міжнародної торгівлі.

 2. Місце нових індустріальних країн у світовій торгівлі.

 3. Міжнародні валютні ринки.

 4. Європейський валютний союз та його вплив на сучасні МЕВ.

 1. Проблеми інтеграції країн Східної Європи.

 2. Україна в європейських інтеграційних процесах.

 3. Міжнародна торгівля ліцензіями й «ноу-хау» на сучасному етапі.

 4. Ціноутворення на світових товарних ринках.

 5. Глобальні проблеми МЕВ.

 1. Прогнози розвитку світового господарства на початку XXI сторіччя.

 2. Країни Півдешю-східної Азії п системі міжнародного руху капіталу.

 3. Вплив валютної політики на зовнішньоекономічну діяльність країн з перехідною економікою.

1,3. Міжнародний поділ праці в сучасних умовах.

 1. Міжнародна (трудова) міграція в сучасних умовах.

 1. Проблема навколишнього середовища в сучасних умовах МЕВ.

 2. Іитеграці я країн Східної Європ и та міжнародний туризм.

 1. Тенденції розвитку міжнародного туризму в Україні.

 1. Оцінка фінансового результату зовнішньоекономічної діяльності туристської фірми.

Курсова робота повинна бути логічно побудованого й мати характер цілісного й завершеного самостійного дос­лідження. Традиційно курсова робота має описово-розра­хунковий характер і складається зі вступу, основної час­тини й висновків.

Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність вибра­ної теми, дається характеристика сучасного стану дослід­жуваної проблеми, визначається мета курсової роботи й зав­дання, вказується предмет та об'єкт дослідження. У вступі варто також звернути увагу на рівень розробленості теми у вітчизняній та зарубіжний літературі, виді лити дискусійні питання й невирішені проблеми. Рекомендований обсяг вступу - 2-3 сторінки.

Основна частина роботи поділяється на 3-4 розділи. Перший, як правило, присвячується теоретико-методоло-гічним аспектам досліджуваної теми, другий - методич­ним підходам та діагностичним засобам, третій - аналізу стану об'єкту дослідження, четвертий - рекомендаціям та пропозиціям щодо вирішення досліджуваної проблеми. Усі ці розділи повинні бути логічно пов'язані між собою. Теоретичні положення й методичні підходи є основою для аналізу первинних матеріалів або статистичної інформації. Висновки й рекомендації базуються на результатах аналі­зу. Рекомендації можуть торкатись також теоретико-ме-тодологічних основ, понятійного апарату й інструмента­рію дослідження. У залежності від особливостей досліджуваної проблеми тут застосовують методи науко­вого дослідження, про які йшла мова в попередніх темах. Кожен розділ чи підрозділ повинен мати таку схему: ко­роткий вступ, факти та їх опис, проведення дослідження на основі обраного наукового методологічного апарату, проведення підсумків. Висновки повинні нести наукову новизну чи особисту думку автора до уже відомого матері­алу як результату проведеного дослідження.

Заключна частіша роботи — висновки - це коротке резюме з усього змісту курсової роботи. Тут вміщуються висновки та рекомендації, що показують, якою мірою ви­рішено завдання й досягнуто мети, сформульованої у вступі. Обсяг заключної частини - 2-3 сторінки.

Невід'ємною частиною курсової роботи є список літе­ратури, який включає перелік усіх джерел, використаних у процесі роботи.

Окремі частини тексту, що мають самостійне значення (об'ємні розрахунки, методики, алгоритми), можуть бути вміщені в додатки. Рекомендований обсяг курсової роботи не повинен перевищувати ЗО друкованих аркушів.

Дипломна робота — це кваліфікаційне навчально-науко­ве дослідження студента, яке виконується на завершально­му етапі навчання студента у вищому закладі освіти.

Дипломна робота - це самостійна творча робота, яка но­сить технологічно-економічний характер, відбиває рівень те­оретичних знань і практичних навичок випускника, його здатність до професійної діяльності як фахівця.

У більшості випадків дипломна робота є поглибленою розробкою теми курсової роботи студента-випускника. Нею передбачено систематизацію, закріплення, розширен­ня теоретичних знань і практичних умінь зі спеціальності та застосування їх при вирішенні конкретних наукових, виробничих та інших завдань.

Успішний захист дипломної роботи є підставою для присвоєння випускнику Державною екзаменаційною ко­місією (ДЕК) кваліфікації відповідно до чинного « Переліку кваліфікацій», розробленого Міністерством освіти і науки України та видання йому дерлсавного документа про вищу освіту.

Основними завданнями виконання дипломної роботи є: • Закріплення та поглиблення теоретичних знань та набуття умінь самостійного вирішення конкретних завдань підприємств і установ туристської галузі;

 • Набуття умінь самостійного аналітичного опрацювання та обґрунтування конкретних технолого-економічних проблем галузі.

 • Розвиток умінь студента самостійно систематизувати та аналізувати літературу з теми, оволодіння методикою досліджень узагальнень та логічного викладу матеріалу.

В дипломній роботі студент повинен:

- Показати міцні теоретичні знання з обраної теми та вміння проблемно їх застосовувати. • Обґрунтувати актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку науки, практичним завданням галузі.

 • Уміти критично аналізувати монографічні та періодичні видання з теми, узагальнювати матеріали діяльності підприємств і організацій, робити висновки і пропозиції.

 • Дати характеристику історії досліджуваної проблеми.

 • Показати уміння та навички в проведенні експерименту, аналізу і розрахунків, володіння сучасною обчислювальною технікою.

 • Уміти узагальнювати результати, застосовувати сучасні методи оцінки економічної і соціальної ефективності запропонованих заходів, лаконічності формулювати висновки і аргументації, обґрунтувати практичні рекомендації виробництву.

Загальними вимогами до дипломної роботи є:

 • цільова спрямованість;

 • чітка побудова;

 • логічна послідовність викладу матеріалу;

 • глибина дослідження і повнота висвітлення питань;

 • переконливість аргументацій;

 • стислість і точність формулювань;

 • конкретність викладу результатів роботи;

 • доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій;

 • грамотне оформлення.

Дипломна робота повинна бути виконана державною мовою. У дипломній роботі не повинно бути переписаних з підручників положень і формулювань, а допускаються лише посилання на них. До захисту дипломних робіт до­пускаються студенти, які виконали всі вимоги навчально­го плану, пройшли і захистили виробничу практику, по­дали в установлений термін дипломну роботу і позитивні відгуки на неї.

Тематика курсових, дипломних робіт розробляється профілюючими та випускаючими кафедрами. Вона повин­на бути актуальною і відповідати вимогам державного стандарту, відповідати стану та перспективам розвитку науки й техніки, вирішувати конкретні завдання підприємств і установ туристсько-готельної індустрії та міжнародного туризму.

Теми дипломних робіт випускників сформульовані з урахуванням замовлень конкретних підприємств, резуль­татів виробничих практик, наукових досліджень студентів у процесі навчання. Наприклад:

 • Управління організаційно-економічним розвитком туристсько-готельного комплексу.

 • Управління використанням курортно-рекреаційного потенціалу регіону.

 • Кластерна модель регіонального розвитку туризму в Україні.

 • Стратегічні орієнтири і сценарії розвитку міжнародного туризму в Україні.

 • Науково-методичні основи діагностики управління туристською фірмою.

Наприклад, студенти-випускники, які навчаються за спеціальністю « Міжнародні економічні відносини », вико­нують дипломну роботу з дисциплін кафедри світового гос­подарства і міжнародних економічних відносин з такої примірної тематики:

 1. Державне регулювання діяльності міжнародних монополій.

 2. Екологічний туризм в Україні: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

 3. Інвестиційні проекти туристських фірм: міжнародний досьід та вітчизняна практика.

 4. Історичний аспект становлення сфери туризму в Україні.

 1. Лізинг у світовій економіці: стан та перспективи розвитку.

 2. Міжнародний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку.

 3. Місце і роль України в міжнародній політиці туризму.

 4. Правове і фінансове забезпечення міжнародного туризму.

 5. Сільський туризм в Україні: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

 1. Тенденції розвитку внутрішнього туризму: світовий досвід та вітчизняна практика.

 2. Технологія організації процесу управління діловою активністю туристської фірми.

 3. Фінансовий механізм формування вільних економічних зон: міжнародний досвід та вітчизняна практика.

 4. Тощо.

З врахуванням зазначеного студенти вибирають тему дипломної роботи із затвердженої па випусковій кафедрі тематики або пропонують свою тему, обґрунтовують її ак­туальність і відповідність фахові. Організація і контроль за процесом підготовки й захисту курсових і дипломних робіт покладається на завідувачів кафедр і викладачів -керівників дипломних робіт.

Після затвердження теми студент разом з науковим керівником складає завдання на виконання дипломної роботи, яке затверджує завідувач кафедри.

Завдання складається в двох екземплярах: перший ви­дається студенту перед переддипломною практикою, од­ним із завдань якої є збір і узагальнення інформації для дипломної роботи, другий - залишається на кафедрі і ра­зом з дипломною роботою подається до захисту.

Незалежно від обраної теми структура курсової та дип­ломної роботи ідентична і має бути такою:

- Титульний аркуш;Завдання на виконання дипломної роботи;

 • Зміст;

 • Перелік умовних позначень (при необхідності); Вступ;

 • Основна частина з декількома підрозділами;

 • Загальні висновки;

 • Список використаних джерел;

 • Додатки (при необхідності).

Цей процес можна представити на схемі 12 як алгоритм курсової (дипломної) роботи:


Каталог: load
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Мелітополь тов «Видавничий будинок ммд»
load -> Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
load -> Підсумкова робота розвиток критичного мислення на уроках
load -> Методика ознайомлення дітей з предметним довкіллям
load -> Лекція №1 Основні поняття інформації та інформаційних технологій. 3 Лекція Обчислювальні мережі
load -> Поняття та предмет превентивної педагогіки


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка