Зміст передмова


ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛСторінка15/30
Дата конвертації27.01.2020
Розмір4,9 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 1. Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 436—IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18—22. — Ст. 144.

 2. Рєзнікова В.В. Сутність категорії «послуга»: аналіз існуючих концепцій / В.В. Рєзнікова // Вісник господарського судочинства. — 2009. — № 1. — С. 58—68.

 3. Рєзнікова В.В. Сутність категорії «послуга»: аналіз існуючих концепцій / В.В. Рєзнікова // Радник [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://radnuk.info/statti/230-tsuv-pravo/14859---lr---.html

 4. Про вищу освіту : Закон України від 17 січня 2002 року № 2984—III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2002. — № 20. — Ст. 134.

 5. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод., допов. та CD) / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. — 1736 с.

 6. Новий тлумачний словник української мови: У 4-х т. — Т. 3. Обе—Роб. / Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. — К.: Аконіт, 1998. — 927 с.

 7. Чорна В.Г. Адміністративно-правове регулювання позашкільної освіти в Україні / В.Г. Чорна // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2010. — № 2. — С. 236—244.

 8. Курко М.Н. Окремі організаційні засади становлення і розвитку вищої освіти в Україні / М.Н. Курко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2010. — № 1. — С. 533—538.

 9. Саєнко О.О. Аналіз попиту на освітні послуги ВНЗ ІV рівня акредитації / О.О. Саєнко // Вісник Донецького національного університету, Сер. В: Економіка і право. — 2011. — Спецвип., Т. 1. — С. 141—146.

 10. Новий словник української мови. В 4 т. / Уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. — К.: Аконіт, 2001. — Т. 2. — 874 с.

 11. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; гол. ред. В.Г. Кремень. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с.

 12. Загородній С. Окремі аспекти визначення та співвідношення освітніх послуг і послуг з професійної підготовки особи / С. Загородній // Підприємництво, господарство і право. — 2010. — № 6. — С. 3—7.

 13. Мельничук О.Ф. Поняття та види суб’єктів освітніх правовідносин / О.Ф. Мельничук // Держава і право. — 2011. — Вип. 51. — С. 48—54.

 14. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 року № 1060—XII / Верховна Рада УРСР // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 34. — Ст. 451.

 15. Пономаренко Г.О. Поняття та особливості освітніх послуг, які надаються державними вищими навчальними закладами / Г.О. Пономаренко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 3 (46). — С. 6—14.

 16. Великий тлумачний словник сучасної української мови / За ред. В.Т. Буселя. — К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003. — 1440 с.

 17. Тлумачний словник-мінімум української мови / За ред. О.М. Єфімова. — К.: Довіра, 1999. — 447 с.

 18. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 року № 435—IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40—44. — Ст. 356.

 19. Сырых В.М. Образовательные услуги и образовательные правоотношения: дискуссионные взгляды и действительное содержание / В.М. Сырых // Журнал российского права. — 2010. — № 4. — С. 69—78.

 20. Тимошенко М.О. Особливості господарських правовідносин приватних вищих навчальних закладів України: правовий аспект / М.О. Тимошенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. — 2010. — № 3. — С. 213—220.

 21. Податковий кодекс України : Закон України від 2 грудня 2010 року № 2755—VI / Верховна рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2011. — № 13—14, № 15—16, № 17. — Ст. 112.

 22. Мілаш В.С. До питання про об’єкт договору про надання послуг / В.С. Мілаш // Вісник господарського судочинства. — 2008. — № 4. — С. 72—77.

 23. Джумагельдієва Г. Щодо окремих питань правового регулювання вартості залізничних перевезень вантажів / Г. Джумагельдієва // Підприємництво, господарство і право. — 2003. — № 5. — С. 14—15.

 24. Кабалкин А.Ю. Сфера обслуживания: гражданско-правовое регулирование. — М.: Наука, 1972. — 200 с.

 25. Кабалкин А.Ю. Услуги в гражданском праве Российской Федерации // Сборник научных трудов, посвященных памяти В.А. Рясенцева. — М.: Юристъ, 1995. — С. 34—43.

 26. Кротов М.В. Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. — 189 с.

 27. Мірзоян А.А. Деякі питання систематизації договорів про надання послуг / А.А. Мірзоян // Університетські наукові записки. — 2007. — № 4 (24). — С. 229—233.

 28. Калмыков Ю.Х. К понятию обязательства по оказанию услуг в гражданском праве / Ю.К. Калмыков // Избранное. Труды. Статьи. Выступления / Сост. О.М. Козырь, О.Ю. Шилохвост; Исслед. Центр частого права. — М.: Статут, 1998. — С. 29—34.

 29. Калачова І.В. Статистика послуг : концептуальні основи реформування / І.В. Калачова // Статистика України. — 2001. — № 4. — С. 24—28.

 30. Панкратьева Н. Система статистических показателей сферы услуг как сектора экономики / Н. Панкратьева // Вопросы статистики. — 1998. — № 4. — С. 16—21.

 31. Шульга Р.Р. Категорія «торгівля послугами»: сутність та проблеми застосування у господарському законодавстві України / Р.Р. Шульга // Форум права. — 2010. — № 4. — С. 976—981 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-4/10sppgzu.pdf.

 32. Телятник С.В. Підвищення якості надання послуг в міському електротранспорті – завдання реформи житлово-комунального господарства / С.В. Телятник, Т.П. Юр’єва // Научно-технический сборник. — 2007. — № 77. — С. 64—76.

 33. Баринов Н.А. Права граждан по договору бытового заказа и их защита / Н.А. Баринов. — Саратов, 1973. — 162 с.

 34. Защита прав потребителей (практическое пособие о применении действующего законодательства Украины) / В.В. Дашевский, В.Я. Ластовина, В.П. Палиюк, А.А. Терлецкий; Под общ. ред. В.П. Палиюка. — Николаев: МП «Возможности Киммерии», 1996. — Т. 1 — 272 с.

 35. Советское гражданское право : учебник : в 2—х т. Т. 1. / под ред. О.А. Красавчикова. — 3 изд., испр. и доп. — М.: Высш. школа, 1985. — 544 с.

 36. Цивільне право України: підручник: у 2 т. — Т. 2 / В.І. Борисова (кер. авт. кол.), Л.М. Баранова, І.В. Жилінкова та ін. / за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. — К.: Вентурі, 2004. — 380 с.

 37. Гражданское право: Учебник для вузов. Часть первая / Под общ. ред. проф. Т.И. Илларионовой, доц. Б.М. Гонгало, доц. В.А. Плетнева. — М.: Изд. группа НОРМА—ИНФРА—М, 1998. — 464 с.

 38. Рум’янцев А.П. Міжнародна торгівля послугами : навч. посіб. / А.П. Рум’янцев, Ю.О. Коваленко. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Центр навч. літ., 2003. — 112 с.

 39. Кратт О.А. Ринок послуг вищої освіти: методологічні основи дослідження кон’юнктури: монографія / О.А. Кратт. — Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2003. — 360 с.

 40. Артюхіна М.В. Якість послуг вищої школи: сутність і оцінка / М.В. Артюхіна, Н.В. Кравченко // Економіка та право. — 2010. — № 3. — С. 35—40.

 41. Телестакова А.А. Поняття, сутність та ознаки послуги як правової категорії / А.А. Телестакова // Наше право. — 2009. — № 4. — Ч. 2. — С. 67—70.

 42. Шешенин Е.Д. Предмет обязательства по оказанию услуг // Уч. труды Свердловского юрид. ин-та. Вып. 3. — Свердловск, 1964. — 364 с.

 43. Шешенин Е.Д. Классификация гражданско-правовых обязательств по оказанию услуг/ Е.Д. Шешенин // Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сб. статей. — М.: Статут, 2001. — С. 346—352.

 44. Маркс К., Энгельс Ф. Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»). — Соч., 2—е изд. — Т. 26. Ч. 2. — 658 с.

 45. Ткаченко Л. Маркетинг послуг : підручник / Л. Ткаченко. — К.: Центр навч. літ—ри, 2003. — 192 с.

 46. Мельник А. Міжнародна торгівля послугами і створення глобального ринку послуг / А. Мельник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. — 2003. — № 8—1. — С. 94—102.

 47. Рєзнікова В. В. Послуга та суміжні правові категорії / В. В. Рєзнікова // Університетські наукові записки. — 2009. — № 2. — С. 105—115.

 48. Приходько В. Послуга як правова категорія договору розшуку / В. Приходько // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 5. — С. 79—82.

 49. Боголіб Т. Характер і особливості ринкових відносин у системі вищої освіти / Т. Боголіб // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 8. — С. 57—61.

 50. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16 квітня 1991 року № 959—ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 29. — Ст. 377.

 51. Про захист економічної конкуренції : Закон України від 11 січня 2001 року № 2210—ІІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 12. — Ст. 64.

 52. Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності: Закон України від 1 грудня 2005 року № 3164—IV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2006. — № 12. — Ст. 101.

 53. Плющ О.В. Теоретичні підходи до дослідження державних послуг в Україні / О.В. Плющ // Економіка та держава. — 2009. — № 6. — С. 97—99.

 54. Легеза Є.О. Щодо визначення адміністративних послуг в Україні / Є.О. Легеза // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2010. — № 4. — С. 203—208.

 55. Коліушко І. Управлінські послуги – новий інститут адміністративного права / І. Коліушко, В. Тимощук // Право України. — 2001. — № 5. — С. 30—34.

 56. Коліушко І. Реформа публічної адміністрації на місцевому та регіональному рівнях як один з напрямків адміністративної реформи / І. Коліушко, В. Тимощук / Центр політико-правових реформ // [Електронний ресурс] — Режим доступу : http://www.municipal.gov.ua/1478.

 57. Сороко В. Надання державних послуг як функція державного управління / В. Сороко, Н. Ходорівська // Вісник державної служби України. — 2007. — № 3. — С. 17—28.

 58. Сироткина А.А. Договор предоставления медицинских услуг: особенности правового регулирования // Дис. … канд. юрид. наук. 12.00.03. — М., 2004. — 182 с.

 59. Булеца С.Б. Поняття договору про надання медичних послуг / С.Б. Булеца // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Право. — 2009. — Випуск 12. — С. 220—224.

 60. Баймуратов М.М. Публічні послуги як нова парадигма в розвитку компетенції місцевого самоврядування / М.М. Баймуратов // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Право». — 2009. — № 2. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvamu_pr/2009_2/7.pdf.

 61. Колпаков В.К. Послуги в предметі адміністративного права / В.К. Колпаков // Науковий вісник НАВС. — 2011. — № 1. — С. 23—32.

 62. Шаповал Р.В. Становлення та розвиток освіти в Україні / Р.В. Шаповал // Наше право. — 2011. — № 1. Ч. 1. — С. 43—48.

 63. Повесть временных лет / подгот. текста, пер., ст. и коммент. Д. С. Лихачева; под ред. В. П. Адриановой-Перетц [Российская Академия наук]. 2—е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург: Наука, 1996. — 668 с.

 64. Монаєнко А. Нормативно-правова база розкитку освіти та науки в Україні / А. Монаєнко // Право України. — 2007. — № 10. — С. 76—78.

 65. Томсинов В.А. Юриспруденция Древней Руси и правовая культура Византии / В.А. Томсинов // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. — 2009. — № 4. — С. 3—26.

 66. Задорожний Ю.А. Зародження та формування юридичної освіти в країнах Західної Європи / Ю.А. Задорожний // Проблеми вдосконалення підготовки юристів: професійні та морально-етичні аспекти: Зб. мат. наук.-метод. конф., жовтень 2008. — К.: КНЕУ, 2008. — С. 127—131.

 67. Кахнич В. Передумови та заснування Львівського університету / В. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2011. — Вип. 52. — С. 64—70.

 68. Бостан Л.М. Оцінка (оцінювання) успішності та якості навчання в системі КМОРСОНП у вищих закладах освіти системи МВС України: проблеми і перспективи / Л.М. Бостан // Вісник Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 2. — С. 231—239.

 69. Тюрменко Г. Культурологія: теорія та історія культур: навч. посіб. / Тюрменко Г., Горбула О. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 368 с.

 70. Курко М. Вища освіта в умовах глобалізації / М. Курко // Вісник академії управління МВС. — 2010. — № 3 (15). – С. 115—120.

 71. Ситник Г. Національні цінності як основа прогресивного розвитку особистості, суспільства і держави / Г. Ситник // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. — 2004. — № 2. — С. 369—374.

 72. Медведєв І.А. Витоки ідеї університету в Україні та її вплив на національний менталітет / І.А. Медведєв // Економіка та держава. — 2010. — № 8. — С. 93—95.

 73. Гадяцький трактат // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://movahistory.org.ua/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82).

 74. Марчук Л. «Patriae decori civibus educandis» – освічені громадяни є окрасою батьківщини / Лариса Марчук // Віче. — 2011. — № 5 (190). — С. 29.

 75. Кахнич В. Розвиток правової науки та освіти на юридичному факультеті Львівського університету за часів Австрії та Австро-Угорщини / В. Кахнич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. — 2010. — Вип. 50. — С. 66—71.

 76. Черказьянова И.В. Немецкая дореволюционная школа Сибири: возникновение и проблемы развития. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://museum.omskelecom.ru/deutsche_in_sib/BOOK/school.htm.

 77. Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине ХVІІІ в. / И.Р. Плеве. — М.: «Готика», 2000. — 444 с.

 78. Задерейчук І.П. Правове регулювання розвитку освіти в німців півдня України наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст. / І.П. Задерейчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2010. — № 2. — С. 42—51.

 79. Красюк А.И. Из прошлого немецких колоний Украины / А.И. Красюк, Г.Ф. Кязымова, И.П. Серов, Э.Г. Плесская. — Одесса: Б.и., 1994. — Ч. 1. — 53 с.

 80. Чорний О. Діяльність навчальних закладів морського профілю на півдні України в останній чверті ХVII – на початку ХХ ст.: історіографія проблеми / О. Чорний // Наукові записки. Серія: Історичні науки. — 2009. — Вип. 12. — С. 250-262 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nz_i/Ist/2009_12/statty/28.pdf.

 81. Миколаїв Ю. Від повітового – до національного / Ю. Миколаїв // Віче. — 2010. — № 23. — С. 60—61.

 82. Яремчук В.Д. Забезпечення прав українців на національну освіту у державах, до складу яких входили етнічні українські землі Галичини, Буковини та Закарпаття (друга пол. ХVIII – поч. ХХ ст.) / В.Д. Яремчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2010. — № 1. — С. 62—72.

 83. Шевчук-Бєла Я.В. Реалізація прав одеської грецької меншини у галузі мови та освіти (наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ ст.) / Я.В. Шевчук-Бєла // Держава і право. — 2009. — Вип. 44. — С. 160—166.

 84. Галай Ю.Г. Коррупция и кумовство при получении ученых степеней в университетах Российской империи / Ю.Г. Галай // Вестник Нижегородской академии МВД России. — 2010. — № 2 (13). — С. 19—24.

 85. Тацій В. Флагман юридичної освіти України / В. Тацій // Вісник державної служби України. — 2005. — № 2. — С. 41—43.

 86. Устав Императорского Харьковского университета // ПСЗ. Собр. I. — СПб. : Тип. II Отд-ия Его Император. Величества Канцелярии, 1830. — Т. XXVIII. — С. 589—607.

 87. Иванов А.В. Тенденции в высшем образовании и их влияние на организацию учебного процесса в Академии экономической безопасности МВД России / А.В. Иванов // Вестник Академии экономической безопасности МВД России. — 2009. — № 9. — С. 100—106.

 88. Огнев’юк В. Криза – момент істини для університетської освіти / В. Огнев’юк // Вища школа. — 2009. — № 11. — С. 5—16.

 89. Огнев’юк В. Університетська освіта України в контексті перспектив європейської інтеграції / В. Огнев’юк // Віче. — 2010. — № 20. — С. 16—20.

 90. Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. / Дмитрий Иванович Мейер. – По исп. и доп. 8-му изд. 1902 г. — М. : Статут, 1997. — Ч. 2. — 455 с.

 91. О частных учебных заведениях, классах и курсах Министерства народного просвещения, не пользующихся правами правительственных учебных заведений: Одобренный государственным советом и государственною думою Закон от 1 июля 1914 года № 2006 // Учитель и школа. — 1914. — № 17/18. — С. 56—71.

 92. Иванов А.Е. Высшая школа России в конце ХIХ начале – ХХ века / А.Е. Иванов. — М.: Наука, 1991. — 392 с.

 93. Скальковский А.А. Первое тридцатилетие города Одессы. 1793-1823. — Одесса: Городская типография, 1837. — 296 с.

 94. Гусарєв С.Д. Тези до історичного портрету правової системи України (період з Х до ХХ ст.) / С.Д. Гусарєв // Право і суспільство. — 2009. — № 1. — С. 22—26.

 95. Высшее образование в России : Очерки истории до 1917 года / под ред. В.Г. Кинелева. — М. : НИИ Высш. образования, 1995. — 352 с.

 96. Нариси історії українського шкільництва. 1905-1933: Навч. посіб. / За ред. О.В. Сухомлинської. — К.: Заповіт, 1996. — 304 с.

 97. Енакиев Федор Егорович // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://infodon.org.ua/pedia/205.

 98. Луппов Л. Немецкие начальные школы в России / Л. Луппов. — Петроград: тип. Синодальная, 1916. — 48 с.

 99. Черказьянова И.В. Школьное образование российских немцев / И.В. Черказьянова. — СПб.: Б.и., 2004. — 367 с.

 100. Медынский Е.Н. История русской педагогики до Великой Октябрьской социалистической революции. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Учпедгиз, 1938. — 512 с.

 101. Прокопенко Л. Система управління освітою в Україні на початку ХХ ст. / Л. Прокопенко // Актуальні проблеми державного управління: Зб. наук. пр. / Редкол.: С.М. Серьогін (гол. ред.) та ін. — Д.: ДРІДУ НАДУ. 2006. — Вип. 1 (23). — С. 3—13.

 102. Грабовська Г.М. Правове забезпечення освітньої сфери в період Західноукраїнської Народної Республіки / Г.М. Грабовська // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 4. — С. 65—69.

 103. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР об учреждении Государственной комиссии по просвещению от 9 (22) ноября 1917 года // СУ РСФСР. — 1917. — № 3. — Ст. 32.

 104. Берлявский Л.Г. Правовая политика в сфере регулирования научной деятельности как предмет изучения // Юридический вестник Ростовского государственного экономического университета. — 2009. — № 3. — С. 25—32.

 105. Яремчук В.Д. Державно-правові проблеми національної політики у галузі освіти в Україні у 20-30-і рр. ХХ ст. / В.Д. Яремчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2009. — № 1. — С. 1-12 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2009_1/09yvdrxs.pdf.

 106. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1953): [в 2-х ч.]. — 7—е изд. — М.: Гос. Политиздат, 1953. — Ч. І. 1898-1925. — 952 с.

 107. Рябошапко Л. Кодифікація про освіту – складова освітніх реформ / Л. Рябошапко // Віче. — 2010. — № 19 (280). — С. 25—28.

 108. Українська Радянська Енциклопедія: [в 17-ти т.]. — К.: УРЕ, 1965. — Т. 17. — 809 с.

 109. Розвиток української культури за роки Радянської влади / АН УРСР. Ін-т історії.; редкол.: П.П. Гудзенко (відп. ред.) та ін. — К.: Наукова думка, 1967. — 368 с.

 110. Маленчук В.Ф. Формирование нравственной устойчивости осужденных в местах лишения свободы в процессе образовательной деятельности / В.Ф. Маленчук, В.И. Колесов // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. — 2009. — № 3 (43). — С. 69—72.

 111. Красота О. Соціально-правові умови діяльності дитячих виправно-трудових установ для неповнолітніх в Україні в період 1935-1964 рр. / О. Красота // Право і суспільство. — 2008. — № 5. — С. 140—145.

 112. Мамутов В. Некоторые экономико-правовые аспекти борьбы с преступностью / В. Мамутов, Б. Розовський // Вісник Національної академії прокуратури України. — 2009. — № 2. — С. 10—15.

 113. Ступарик Б. Шкільництво Галичини (1772-1939 рр.) / Б. Ступарик. — Івано-Франківськ, 1994. — 144 с.

 114. Яремчук В.Д. Правовий статус українських шкіл в Республіці Польща у 1919-1939 р.р. / В.Д. Яремчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2009. — № 2. — С. 31—42.

 115. Енциклопедія українознавства. Загальна частина: у 3 т. — [Репринтне відтворення 1949 р.]. — К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, 1995. — Т. 3. — 1280 с.

 116. Яремчук В.Д. Правовий статус освіти українського населення у Румунії 1918-1940 рр. / В.Д. Яремчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2010. — № 2. — С. 3—12.

 117. Турчак О.В. Історико-правові засади становища національних меншин у другій Речі посполитій / О.В. Турчак // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право». — 2011. — № 1 (3). — С. 1—20 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Choasp/2011_1/11tovdrp.pdf.

 118. Український вибір: політичні системи ХХ століття і пошук власної моделі суспільного розвитку / В.Ф. Солдатенко (керівник). — К.: Парламентське вид-во, 2007. — 576 с.

 119. Яремчук В.Д. Державно-правове регулювання національної освіти на закарпатській Україні у 1919-1939 р.р. / В.Д. Яремчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. — 2009. — № 3. — С. 53—63.

 120. Розквіт народної освіти в західних областях України / Д.А. Яремчук, Л.С. Баїк, В.К. Савинець та ін.; упор. і заг. ред. Б.І. Тимохіна. — К.: Рад. школа, 1979. — 192 с.

 121. Тарнавська С.В. Мережа та структура вищих навчальних закладів УСРР в 1920-1933 роки / С.В. Тарнавська // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_50/Gileya50/I20_doc.pdf.

 122. Марочко В. Голодомор 1932-1933 рр. / Василь Марочко. — К.: ПП Наталія Брехуненко, 2007. — 64 с.

 123. Кучерпа М.М. Волинь: 1939-1941 рр.: навч. посібник / М.М. Кучерпа, В.В. Вісин. — Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2005. — 486 с.

 124. Культурне життя в Україні. Західні землі: документи і матеріали. — К.: Наукова думка, 1995. — Т. 1: 1939-1953. — 749 с.

 125. Яремчук В.Д. Становлення та розвиток радянської освітньої політики на західноукраїнських землях у 1939-1940 р.р. / В.Д. Яремчук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2010. — № 3. — С. 3—12.

 126. Гривенная Е.Н. Теоретико-методологические аспекты определения качества высшего профессионального образования / Е.Н. Гривенная // Вестник Московского университета МВД России. — 2011. — № 1. — С. 21—27.

 127. Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о народном образовании : Закон СССР от 19 июля 1973 года / Верховный Совет СССР // Ведомости Верховного Совета СССР. — 1973. — № 30. — С. 918.

 128. Дорохова Г.А. Управление народным образованием в СССР. — М.: Юрид. лит., 1965. — 178 с.

 129. Ашенова Т.М. Образовательное право в понимании отечественных юристов / Т.М. Ашенова // Научный вестник Омской академии МВД России. — 2011. — № 1 (40). — С. 53—57.

 130. Потеряйко А.І. Правове положення навчально-науково-виробничих організацій в системі вищої освіти : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Харківський юридичний інститут ім. Ф.Е. Дзержинського. — Х., 1983. — 20 с.

 131. Куцурубова-Шевченко О.В. Господарсько-правові проблеми функціонування державних вищих навчальних закладів / О.В. Куцурубова-Шевченко // Економіка та право. — 2009. — № 1. — С. 80—85.

 132. Курко М.Н. Роль вищої освіти в умовах становлення правової держави / М.Н. Курко // Форум права. — 2010. — № 2. — С. 224—230 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2010-2/10kmncpd.pdf.

 133. Тимошенко М.О. Історія становлення та розвитку господарсько-правового регулювання вищої освіти в Україні / М.О. Тимошенко // Часопис Київського університету права. — 2009. — № 4. — С. 234—240.

 134. Дзвінчук Д.І. Ринок праці та вища освіта в суспільстві знань / Д.І. Дзвінчук // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. — Івано-Франківськ, 2008. — № 4 (додаток 1: Безперервна освіта в Україні: реалії та перспективи). — С. 24—29.

 135. Рудницький В. Українські реалії та перспективи Болонського процесу / В. Рудницький, Р. Шевчук // Вісник Академії управління МВС. — 2010. — № 2 (14). — С. 169—177.

 136. Внукова Н. Інноваційний потенціал вищої школи у глобальних викладах ХХІ століття / Н. Внукова // Вища школа. — 2010. — № 12. — С. 26—36.

 137. Шаповал Р.В. Адміністративно-правове регулювання загальної середньої освіти в Україні / Р.В. Шаповал // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. — 2011. — № 1(2). — С. 124—133.

 138. Співак В.М. Освіта як чинник глобалізаційного розвитку / В.М. Співак // Південноукраїнський правничий часопис. — 2009. — № 1. — С. 272—276.

 139. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року № 254к/96—ВР // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141.

 140. Про професійно-технічну освіту : Закон України від 10 лютого 1998 року № 103/98—ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1998. — № 32. — Ст. 215.

 141. Про загальну середню освіту : Закон України від 13 травня 1999 року № 651—XIV / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 28. — Ст. 230.

 142. Про позашкільну освіту : Закон України від 22 червня 2000 року № 1841—III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 46. — Ст. 393.

 143. Про дошкільну освіту : Закон України від 11 липня 2001 року № 2628—III / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 49. — Ст. 259.

 144. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 13 грудня 1991 року № 1977—XII / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 12. — Ст. 165.

 145. Про наукову і науково-технічну експертизу : Закон України від 10 лютого 1995 року № 51/95—ВР / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 9. — Ст. 56.

 146. Про пріоритетні напрями розвитку науки та техніки : Закон України від 11 липня 2001 року № 1977—ХІІ / Верховна Рада України // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 48. — Ст. 253.

 147. Про основні напрями реформування вищої освіти в Україні : Указ Президента України від 12 вересня 1995 року № 832/95 / Президент України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=832%2F95.

 148. Про заходи щодо реформування системи підготовки спеціалістів та працевлаштування випускників вищих навчальних закладів : Указ Президента України від 23 січня 1996 року № 77/96 / Президент України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=77%2F96.

 149. Про основні напрями реформування професійно-технічної освіти : Указ Президента України від 12 вересня 1995 року № 832/95 / Президент України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon.nau.ua/doc/?code=322/96.

 150. Про заходи щодо поліпшення функціонування та розвитку загальної середньої освіти : Указ Президента України від 2 червня 1998 року № 580/98 / Президент України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=580%2F98.

 151. Програма інтеграції України до Європейського Союзу: схвалено Указом Президента України від 14 вересня 2000 року № 1072/2000 / Президент України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n0001100-00.

 152. Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики : Указ Президента України від 29 березня 2001 року № 221/2001 / Президент України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=221%2F2001.

 153. Про Національну програму правової освіти населення : Указ Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 / Президент України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=992%2F2001.

 154. Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя: Указ Президента України від 15 березня 2002 року № 258/2002 / Президент України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://uazakon.com/document/spart15/inx15959.htm.

 155. Про затвердження Національної доктрини розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 року № 347/2002 / Президент України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/151.html.

 156. Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні : Указ Президента України від 4 липня 2005 року № 1013/2005 / Президент України // [Електронний ресурс]. — Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1013%2F2005.


 157. Каталог: bitstream -> 123456789 -> 6649
  123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
  123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
  123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
  123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
  123456789 -> Загальна характеристика роботи
  123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
  123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
  123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


  Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка