Заступник директора Департаменту начальник управління комунальногоСкачати 187,5 Kb.
Сторінка18/26
Дата конвертації27.03.2020
Розмір187,5 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26
5. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

5.1. Управління діяльністю Школи на принципах єдиноначальності здійснює директор, яким може бути громадянин України, який має вищу фахову освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшов атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури України.

5.2. Директор Школи призначається на посаду директором Департаменту культури Харківської міської ради за контрактом та звільняється з посади відповідно до чинного законодавства України.

5.3. Директор Школи у межах наданих йому повноважень має право:

 • без доручення діяти від імені Школи, представляти її у всіх установах, підприємствах та організаціях в Україні;

 • розпоряджатися в установленому порядку майном Школи;

 • в установленому порядку видавати доручення, укладати договори з юридичними особами та угоди з фізичними особами;

 • вирішувати питання діяльності Школи, затверджувати структуру закладу;

 • вносити пропозиції у вищестоящі органи з питань перспектив розвитку Школи;

 • надавати подання до Департаменту культури Харківської міської ради щодо призначення на посади та звільнення з посад заступників директора Школи відповідно до законодавства України;

 • призначати на посади та звільняти з посад працівників Школи, укладати трудові угоди;

 • видавати накази і усні розпорядження, обов’язкові для виконання усіма працівниками і структурними підрозділами Школи, контролювати їх виконання;

 • визначати посадові обов’язки і здійснювати контроль за якістю роботи працівників Школи;

 • у разі необхідності здійснювати перестановку кадрів у відповідності до освіти та кваліфікації;

 • відряджати педагогічних працівників до інших навчальних закладів з метою вивчення та впровадження передового педагогічного досвіду роботи;

 • затверджувати Правила внутрішнього трудового розпорядку та контролювати їх виконання;

 • установлювати надбавки, доплати, премії та надавати матеріальну допомогу працівникам Школи відповідно до законодавства;

 • застосовувати заходи заохочення, дисциплінарні стягнення до працівників Школи;

 • давати дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників культурно-просвітницьких закладів, підприємств, установ та організацій, інших юридичних або фізичних осіб у навчально-виховному процесі;

 • виконувати інші дії з управління Школою, які не суперечать законодавству України.

 • вести викладацьку роботу відповідно до чинного законодавства України.

Директор Школи зобов’язаний:

 • здійснювати керівництво колективом, забезпечувати раціональний добір і розстановку кадрів;

 • організовувати виконання кошторису доходів і видатків Школи,

 • забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за школою комунального майна та документації Школи;

 • визначати заходи та створювати належні умови щодо підвищення фахового рівня працівників;

 • встановлювати обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників Школи відповідно до чинного законодавства України;

 • здійснювати контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових профілактичних медичних оглядів;

 • створювати належні умови для здобуття учнями початкової мистецької освіти;

 • організовувати та контролювати навчально-виховний процес;

 • забезпечувати контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

 • забезпечувати дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

 • забезпечувати право учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

 • дотримуватися чинного законодавства України, вживати заходів щодо удосконалення управління, зміцнення трудової дисципліни;

 • своєчасно надавати органам управління, яким підпорядкована Школа, та іншим контролюючим органам необхідні відомості про роботу та стан Школи з питань, що відносяться до їх компетенції;

 • забезпечувати виконання рішень Харківської міської ради та її виконавчого комітету, наказів Департаменту культури Харківської міської ради та Відділу культури по Шевченківському району Департаменту культури Харківської міської ради.

Директор Школи забезпечує надання на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, запити та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів ґрунтовної, об’єктивної, документально підтвердженої інформації та мотивованих відповідей.

Якщо відповідь неможливо надати у строк, визначений у запиті або передбачений законодавством, направляє проміжну відповідь із зазначенням причин цього та дати надання остаточної відповіді.

У визначеному розпорядженням Харківського міського голови порядку підготовлені проекти відповідей на протести, постанови, подання, приписи, звернення, листи, запити та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів погоджує з Юридичним департаментом Харківської міської ради.

Директор Школи несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх повноважень, передбачених цим Статутом, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.4. Заступники директора Школи призначаються з числа осіб, які мають вищу фахову освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, успішно пройшли атестацію керівних кадрів культури в порядку, встановленому Міністерством культури України.

Заступники директора Школи призначаються на посади та звільняються з посад директором Департаменту культури Харківської міської ради за поданням директора Школи відповідно до законодавства України. Заступники директора виконують обов’язки у відповідності до посадових інструкцій, визначених згідно з діючим законодавством.5.5. Педагогічні працівники та адміністративно-технічний персонал Школи призначаються на посади та звільняються з посад директором Школи і здійснюють свою діяльність у відповідності з посадовими інструкціями відповідно до чинного законодавства України.

5.6. Самоврядування трудового колективу реалізується шляхом участі всього колективу і його громадських організацій в опрацюванні найважливіших рішень з управління діяльністю Школи та контролю за їх виконанням. Вищим органом громадського самоврядування та основною формою здійснення повноважень трудового колективу Школи є загальні збори.

5.7. Директор Школи є головою педагогічної ради — постійно діючого колегіального органу управління Школою. За відсутності директора обов’язки голови педагогічної ради виконує заступник директора з навчально-виховної роботи. Обов’язки секретаря педагогічної ради виконує один з педагогічних працівників, який обирається строком на один рік. Повноваження педагогічної ради визначаються Положенням про початковий спеціалізований мистецький навчальний заклад (школу естетичного виховання).

5.8. Педагогічна рада об’єднує педагогічних працівників Школи і створюється з метою розвитку і вдосконалення навчально-виховного процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання педагогічного колективу.

Робота педагогічної ради планується директором у довільній формі відповідно до потреб Школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Засідання є правочинним, якщо в ньому беруть участь більше половини загального числа членів педагогічної ради Школи. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини від числа присутніх членів педагогічної ради Школи. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом, мають рекомендаційний характер і набувають чинності після їх затвердження директором Школи.5.9. Педагогічна рада Школи:

 • розглядає питання удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • розглядає і затверджує плани навчально-виховної, методичної і культурно-просвітницької роботи;

 • приймає рішення про видачу Свідоцтв про позашкільну освіту, нагородження учнів Похвальними листами, переведення до наступного класу, залишення на повторний рік навчання, призначення повторних іспитів, виключення учнів із Школи тощо;

 • заслуховує та обговорює доповіді, звіти директора Школи, заступників директора, завідувачів відділень, відділів та окремих педагогічних працівників щодо стану навчально-виховної, методичної та культурно-просвітницької роботи у Школі;

 • розглядає плани заходів щодо виконання інструктивних, методичних документів, які визначають організацію та зміст навчально-виховної роботи;

 • визначає заходи підвищення кваліфікації педагогічних працівників, упровадження в навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

 • обговорює заходи, пов’язані з проведенням набору учнів, визначає порядок і строки проведення вступних іспитів, прослуховувань, вимоги до вступників;

 • порушує клопотання про заохочення педагогічних працівників;

 • вирішує інші основні питання навчально-виховної роботи.

5.10. Рада Школи створюється рішенням загальних зборів і діє в період між загальними зборами трудового колективу.

Кількість членів ради Школи визначається загальними зборами трудового колективу. До складу ради входять директор Школи — голова ради, заступники директора, завідувачі відділень, відділів, делегуються представники громадських організацій тощо.

Засідання ради є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її членів. Рішення ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради. Рішення ради мають рекомендаційний характер і набувають чинності після їх затвердження директором. Засідання ради Школи проводяться у відповідності до плану роботи або в міру необхідності.

5.11. За наявності не менше трьох викладачів з одного виду мистецтва (споріднених інструментів) у Школі можуть створюватись методичні об’єднання, що охоплюють учасників навчально-виховного процесу та спеціалістів певного професійного спрямування — відділення та відділи, завідувачі яких щорічно затверджуються наказом директора Школи. Ці структурні підрозділи мають сприяти організації навчально-виховного процесу, підвищенню якості викладання, зростанню фахової виконавської та педагогічної майстерності, виконанню рішень педагогічної ради, навчальних планів і програм.

5.12. У Школі, за рішенням загальних зборів або ради Школи, можуть створюватись і діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, а також комісії, асоціації тощо.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   26


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка