Засобами сприятливого розвивального середовища


ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХСторінка97/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   326
ЕКОНОМІЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ 

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ 

Терешкун І., 

V курс, педагогічний факультет. 

 Будник О., 

доктор педагогічних наук,

 

старший науковий співробітник, професор, педагогічний факультет  ДВНЗ «Прикарпатський націонайльний університет ім. Василя Стефаника» 

Анотація.

  Стаття  присвячена  питання  економічного  виховання  молодших  школярів 

зокрема  на  уроках  природничо-математичного  циклу.  Також  проаналізовані  підручники  з 

математики,  літературного  читання,  природознавства.  Відповідно  до  них  було  відібрано  та 

систематизовано  вихідні  та  варіативні  задачі,  теми  уроків  з  навчальних  предметів 

природничого  та  гуманітарного  циклу,  при  вивченні  яких  формується  первинний 

економічний досвід. 

Ключові  слова:

 

економічне  виховання,  економічна  культура,  економічне  мислення, 

природничий та гуманітарний цикл, ціна, кількість, вартість. 

Постановка  проблеми.

  Перетворення,  що  відбуваються  в  усіх  сферах 

українського  суспільства,  н е   м о г л и   н е   торкнутись  і  системи  освіти,  яка 

визначає  інтелектуальний  потенціал  країни,  є  умовою  процвітання.  Тому  не 

дивно,  що  одним  із  стратегічних    напрямів  в  освіті  є    інноваційна  діяльність 

освітніх  закладів.  Впровадження  інноваційних  педагогічних  технологій  у 

навчально-виховний  процес  сприяє  переходу  закладів  освіти  з  режиму 

функціонування  в  режим  постійного  розвитку,  забезпечує  суттєве  зростання 

професійної майстерності педагогів, підвищує якість опанування учнями знань, 

практичних  умінь  та  навичок.  Адже  на  сучасному  етапі  розвитку  суспільства 

потрібні люди, які здатні системно і конструктивно мислити, швидко знаходити 

потрібну інформацію, приймати адекватні рішення. 

З  огляду  на  це  у  загальноосвітніх  навчальних  закладах  усіх  типів 

потрібно  створювати  умови  для  розвитку  в  дітей  здатності  пізнавати, 

відображати й узагальнювати економічну діяльність. Починаючи з молодшого 

шкільного  віку,  необхідно  навчити  учнів  передбачати  й  прогнозувати 

розвиток економічних процесів 

Аналіз  наукових  досліджень.

  Економічному  вихованню  приділяли  велику 

увагу такі відомі вчені та педагоги як Ушинський К. Д., Сухомлинський О. В., 

Макаренко А. С., Булонський П. П., Шацький С. Т. 
101 

 

На сучасному етапі проблемами економічного виховання займаються такі відомі  педагоги  та  методисти:  Богданович  М.  В.,  Варецька  О.,  Зелениця  І., 

Дутка  Г.  Я.,  Солдатова  Л.,  Квятковська  О.,  Атаманюк  Р.,  Слободаняк  Н., 

Чумарна М.  та інші. 

Проблеми змісту, принципів та методів економічного виховання молодших школярів 

займались  такі  зарубіжні  та  вітчизняні  науковці:  С.Балабанов,  Л.  Горкіна,  Н.  Грама,  О. 

Камишанченко,  А.  Кітов,  В.  Кондратьєв,  О.  Кульчицька,  Т.  Любимова,  І.  Прокопенко,  В. 

Розов, А. Смоленцева, Б. Шемякін, О. Шпак. 

Мета  статті:

 

обґрунтувати  сутність  економічного  виховання  та  особливості  його 

формування  в  учнів  у  навчальному  процесі  початкової  школи  на  уроках  природничо-

математичного циклу.  Виклад основного матеріалу.

 

На формування економічної культури мислення 

і  спрямована  економічна  освіта  молодого  покоління.  Саме  тому  так  важливо 

ще  з  початкових  класів  формувати  в  учнів  економічне  мислення,  уміння 

орієнтуватись  у  нестандартних  ситуаціях,  проявляти  ініціативу,  бути  в 

майбутньому  господарями  рідної  землі.  Великий  потенціал  в  оволодінні 

основних  економічних  знань  містить  такий  навчальний  предмет,  як 

математика. Коли під час уроків та позакласних занять водяться елементарні, 

початкові поняття, терміни, ази економічного виховання. 

Економіка в початковій школі повинна реалізуватись на основі знань, умінь і навичок, 

які  учні  отримали  в  дошкільних  закладах,  сім'ї.  Знання  молодших  школярів  мають 

інтегруватись  у  зміст  інших  предметів  (математика,  читання,  трудове  навчання, 

природознавство),  оскільки  молодший  шкільний  вік  –  це  період  набуття  базових  життєвих 

знань, навичок і формування процесів розуміння, усвідомлення власного життєвого досвіду. 

Початковий  курс  математики  містить  великий  потенціал  економічного  виховання 

молодших  школярів.  Так,  починаючи  з  першого  класу  ми  знайомим  дітей  з  грошовими 

одиницями – копійками і гривнями, які є одними з головніших понять отже «гроші» – це 

універсальний товар, який можна обміняти на будь-який інший товар. 

Розв‘язуючи  задачі  у  другому  класі  про  купівлю,  продаж  розглядаємо  такі  поняття 

як  «товар»–  це  річ  ,  яка  купується,  продається  і  обмінюється.  «Дохід»–  грошові 

надходження, які отримують громадяни, підприємства, держава.  

У третьому класі знайомимо учнів з такими поняттями як ціна, кількість, вартість та 

взаємозв‘язок між ними, а саме: щоб знайти ціну потрібно вартість поділити на кількість; 

щоб  знайти  вартість  потрібно  ціну  помножити  на  кількість;  щоб  знайти  кількість  треба 

вартість поділити на ціну. 

Розв‘язуючи задачі відповідного змісту формуємо такі економічні поняття, «вартість»– 

виражена  у грошових одиницях ціна чого-небудь або величина затрат на будь-що.  «Ціна»–  

це  вартість  товару,  виражена  у  грошових  одиницях.  Розкриваємо  зміст  таких  економічних 

термінів  «роздрібна  ціна»–  встановлена  для  продажу  безпосереднього  покупцем.  «Гуртова 

ціна»–  встановлена  для  продажу  товару  у  великій  кількості,  для  подальшого  його 

розпродажу. 

У четвертому класі  розв‘язуємо задачі на основі яких формуємо поняття: «ринок»– це 

місце зустрічі покупців і продавців, товарів і послуг; «аукціон»– це продаж товарів на основі 

конкурсу покупців;  «ярмарок»– це вид ринку, який організовується  в  установленому місці; 

«бюджет сім‘ї»– це сума прибутків окремої особи або родини на певний час[2]. 

Формування  економічного  мислення  молодших  школярів  є  основною  складовою 

економічного  виховання.  Тому  в  повній  мірі  передбачається  залучення  літературного 

матеріалу, засобів образотворчого мистецтва, проведення екскурсій, рольових ігор, дискусій, 

роботи  у  малих  групах,  у  парах,  інших  методів  активного  навчання,  що  розвиває  в  дітей 

спостережливість  та  вміння  порівнювати,  аналізувати,  зіставляти,  пояснювати  причини 

виникнення економічних явищ, робити висновки та узагальнювати побачене [4]. 

Економічне виховання учнів початкових класів – організована педагогічна діяльність, 

спрямована  на  формування  економічної  культури  учнів.  Важливим  компонентом 

економічної культури є економічна свідомість – знання основних законів розвитку ринкової 

економіки,  підвищення  ефективності  виробництва,  перебудови  його  структури, 

вдосконалення  виробничих  відносин,  системи  управління  та  методів  господарювання. 

Економічна свідомість забезпечує розуміння економічного життя суспільства, перетворення 

кожного  працівника  на  активного,  творчого  учасника  виробничого  процесу.  В  умовах 

економічних  реформ  формування  економічної  свідомості  зростаючого  покоління  стає 

загальним і обов'язковим. 
102 

 

Складником економічної свідомості є економічне мислення – здатність до осмислення явищ економічного життя з  урахуванням досягнень науки і  техніки. Воно сприяє творчому 

розв'язанню особистістю економічних проблем, конкретних трудових завдань[3.c. 276]. 

Вивчення  економіки  може  здійснюватися  на  окремих  уроках,  зокрема 

математики, та інтегровано. Початковий рівень з економіки передбачає: 

 

 послідовне  розширення  кругозору  учнів,  подальше  вивчення  економічних понять; 

  нагромадження  нового  досвіду  у  прийнятті  зважених  економічних  рішень  у 

процесі вибору; 

 

висвітлення зв'язків, що існують у ринковій економіці між людиною (дитиною), сім'єю, державою 

Важливими передумовами економічної підготовки підростаючого покоління є: 

- високий рівень економічної компетенції керівників і вчителів школи, батьків; 

-  залучення  учнівської  молоді  до  суспільно  корисної,  продуктивної  праці,  яка 

супроводжується засвоєнням знань з економіки й організації виробництва у процесі праці, на 

уроках, факультативах, під час екскурсій, краєзнавчих пошуків

- прищеплювання учням вміння раціонально вести домашнє господарство, економити 

матеріальні цінності і час; 

- дотримання режиму економії у сфері матеріального виробництва і обслуговування. 

Застосування економічних понять на уроках математики (М.В. Богданович 

«Математика» 3, 4 класи) [12],[13]. 

Відповідно до діючих підручників було відібрано та систематизовано вихідні та 

варіативні задачі. Це взаємообернені задачі або дещо ускладнені.  

Задачі з економічним поняттям                                       

Економічне поняття – продуктивність праці 

Задача 1. 

В Україні кожних 15 хвилин виплавлялося 3270 т чавуну. Скільки чавуну 

виплавлялося в середньому протягом години


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка