Засобами сприятливого розвивального середовища


ЗМІСТОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯСторінка63/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   326
 

ЗМІСТОВО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ЦЕНТРУ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ЯК ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ 

Проскурко А.Г. 

6 курс, спеціальність Початкова освіта

 

Іванюк Г.І. 

доктор педагогічних наук, професор

 

Педагогічний інститут

 

Київського університету імені Бориса Грінченка

м.Київ, Україна 

Анотація.

 В статті висвітлено окремі аспекти проектування та діяльності  варіативних 

закладів освіти, з урахуванням основних положень Закону  «Про освіту» та Концепції нової 

української  школи.  Викладено  сутність  концептуальних  ідей  діяльності  дитячого  центру 

розвитку дитини, відповідно до сучасних тенденцій навчання, виховання та розвитку дітей, 

мети  дошкільної,  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти.  Розкрито  сутність  понять 

«проектування», «технологія». Також, висвітлено особливості проектування дитячого центру 

розвитку дитини з опорою на художньо-естетичний розвиток вихованців. Ключові  слова:

  проектування,  технологія,  змістово-технологічне  забезпечення, 

концептуальні ідеї центру розвитку дитини, художньо-естетичний розвиток. 

 

Новий  Закон  України  «Про  освіту»  започаткував  багато  змін  в  структуру  загальної середньої освіти. На сьогоднішній день, варіативність типів шкіл, форм та видів організації 

навчання,  являють  собою  ознаки  сучасності,  модернізації  освітнього  процесу.    Одним  із 

нововведень закону «Про освіту» є створення освітніх округів, які організовуються з метою 

створення    достатніх  умов  для  здобуття  повної  загальної  середньої  освіти,  можливостей 

впровадження  профільного  навчання,  забезпечення  умов  всебічного  та  гармонійного 

розвитку особистості, ефективного використання наявних ресурсів та матеріально-технічної 

бази  закладів  освіти.  Освітній  округ  –  це  сукупність  закладів  освіти  (їхніх  філій),  у  тому 

числі  закладів  позашкільної  освіти,  закладів  культури,  фізичної  культури  і  спорту,  що 

забезпечують доступність освіти для осіб, які проживають на відповідній території [4]. 

Таким чином, якщо метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, 

виховання  і  соціалізація  особистості,  яка  має  прагнення  до  самовдосконалення  і  навчання 

впродовж життя, державі необхідно забезпечити умови, які б сприяли реалізації поставленої 

мети.  Тому  актуальним  на  цьому  соціально-педагогічному  тлі  є  варіативні  типи  закладів 

освіти. У сучасному освітньому просторі запити на освіту дітей все частіше роблять батьки. 

Загальноосвітні навчальні заклади (початкова школа) не задовольняють інтереси та потреби 

учнів. Триває пошук варіативних моделей закладів, зокрема приватних.  

Закон  ―Про  освіту‖  (2017)  пропонує  різноманітні  форми  її  здобуття,  а  саме: 

дистанційна,  мережева,  змішана,  екстернатна  сімейна  (домашня)  індивідуальна  форми, 

індивідуальний підхід до учнів, потреба у всебічному розвитку особистості, в майбутньому 

сприяли формуванню готовності особистості до навчання упродовж життя.  

Ми  зупинимося  на  розв‘язанні  проблеми  проектування  змістово-технологічного 

забезпечення діяльності приватного центру розвитку дитини. 

Одним  із  поштовхів для  створення  дитячого  центру  розвитку  є  змістове  наповнення 

ключових  компетентностей  концепції  Нової  української  школи.  Вміння  вчитися  впродовж 

життя  –  це  здатність  до  пошуку  та  засвоєння  нових  знань,  набуття  нових  вмінь  і  навичок, 

організації  навчального  процесу  (власного  і  колективного),  зокрема  через  ефективне 
69 

 

керування  ресурсами  та  інформаційними  потоками,  вміння  визначати  навчальні  цілі  та способи  їх  досягнення,  вибудовувати  свою  освітньо-професійну  траєкторію,  оцінювати 

власні результати навчання, навчатися впродовж життя [6]. 

Однією з ключових компетентностей  учнів початкової школи також є обізнаність та 

самовираження  у  сфері  культури.  Здатність  формувати  власні  художні  смаки,  розуміти  та 

сприймати твори різноманітних форм мистецтва. Самостійно володіти засобами вираження 

творчих ідей, досвіду та почуттів за допомогою мистецтва. Володіння цією компетентністю 

передбачає з одного боку усвідомлення своєї національної приналежності та ідентичності, а з 

іншого – відкрите ставлення до різних культурних проявів інших людей. Не менш важливою 

є здатність і  бажання дитини дотримуватися здорового способу життя. Заклади позашкільної 

освіти мають враховувати та забезпечувати формування вищезазначених компетентностей.  

Як засвідчують результати емпіричного пошуку досить розповсюдженою є тенденція 

пошуку батьками закладів освіти, які здійснюють художній, естетичний, фізичний розвиток 

дитини, підготовку до навчання в школі, та інше. Важливо врахувати цей чинник. Педагоги 

мають  змогу  залучати  родину  до  побудови  освітньо-професійної  траєкторії  дитини,  як  і 

зазначено  в  Концепції  Нової  української  школи.  В  українському  педагогічному  словнику 

індивідуалізація розглядається як ―організація навчального процесу, за якого вибір способів, 

засобів,  темпу  навчання  враховує  індивідуальні  відмінності  учнів,  рівень  розвитку  їх 

здібностей до навчання‖ 

[9]. Тобто, необхідно створити таку траєкторію розвитку, яка була б 

найбільш  комфортною  для  дитини,  формувала  риси  характеру  та  сприяла  життєвій 

активності.  Такі  траєкторії  можуть  бути  можливими  завдяки  створенню  індивідуальних 

планів  та  дослідницьких  проектів.  Дитячий  центр  розвитку  –  це  позашкільний  навчальний 

заклад,  який  створює  можливість  цілісного  розвитку  дитини  дошкільного  та  молодшого 

шкільного віку, її фізичних, інтелектуальних і творчих здібностей, а також забезпечує процес 

формування  особистості  у  сфері  культури,  творчості  та  спорту.  Завдяки  взаємодії  дітей 

різновікових категорій відбувається соціалізація та подальша самореалізація учнів. Саме такі 

цілі ставить перед собою загальна середня освіта. 

Таким  чином,  керуючись  положеннями  Закону  «Про  освіту»  та    компетентностями 

Нової  української  школи,  можемо  спроектувати  змістово-технологічне  забезпечення 

дитячого центру розвитку дитини.  

Насамперед,  аналізуючи  поняттєвий  апарат,  можна  визначити,  що  українські 

психологи  Т.  Піроженко  та  С.  Ладивір  трактують  поняття  «проектування»  як  форму 

перспективного планування діяльності дітей, в якому об‘єднано бажання й прагнення дітей, 

завдання  педагога,  які  випливають  із  галузевої  програми,  варіативність  форм,  методів  і 

засобів  розвивальних  дій  вихователя,  психологічні  закономірності  природного  розвитку 

спільної діяльності дітей і дорослого (від бажання – до творчого рівня реалізації задуму) [8, 

с.8]. Технологія – грецьке  слово за походженням (tehne – «мистецтво», «ремесло», «наука», 

logos  –  «поняття»,  «вчення»)  –  форма  реалізації  людського  інтелекту,  сфокусованого  на 

розв‘язанні  суттєвих  проблем  буття  [3,  с.6].  Сучасне  виробництво  та  сфера  послуг  тим  чи 

іншим чином базуються на технологіях. Так само і в освітньому процесі, педагоги постійно 

займаються  пошуком  оптимальних  моделей  або  технологій  організації  ефективного 

освітнього  процесу.  Ми,  як  освітяни,  у  свою  чергу,  теж  у  постійному  процесі  пошуку 

найбільш  доцільних  та  сучасних  технологій  навчання,  виховання  та  розвитку  ідей.

 

Дослідники  П.  Матвієнко  та  Ф.  Фрадкін  визначають  концептуальність  як  характерну  рису технології,  опору  на  певну  наукову  концепцію  [1].  П.  Матвієнко  робить  висновок,  що  до 

структури технології входять:  концептуальна основа; змістова частина: цілі навчання, зміст 

навчального  матеріалу;  процесуальна  частина  –  технологічний  процес:  організація 

навчального  процесу;  методи  і  форми  навчальної  діяльності  школярів;  методи  і  форми 

роботи вчителів; діяльність вчителя щодо управління процесом; діагностика [7]. 

Суголосною  до  сучасної  проблематики  є  характеристика  сутності  та  структури 

змістово-технологічного  забезпечення  школи  [5].  В  основі  концептуальних  ідей 

функціонування  нашого  центру  розвитку  дитини  лежить  той  факт,  що  сучасні  діти, 

враховуючи  стрімкий  розвиток  технічного  прогресу,  втрачають  розуміння  важливості 

загальнолюдських  цінностей,  моральних  норм,  етичних  принципів.  Невід‘ємною  складової 

освіти буде орієнтація морально-етичні цінності (гідність, чесність, справедливість, турбота, 

повага до життя, повага до себе та інших людей), соціально-політичні (свобода, демократія, 

культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення 

до довкілля, повага до закону, солідарність, відповідальність) [6]. 

Наукові  доробки  сучасних  українських  учених  уможливлюють  припущення,  що 

художньо-естетична  діяльність  дитини  впливає  на  всебічний  та  повноцінний  розвиток 
70 

 

дитини.  Тому,  залучення  дитини  до  мистецтва  є  рушійним  силою  впливу  на  становлення особистості.  Сучасне  поняття  "мистецтво"  має  декілька  значень.  Але  ми  схиляємось  до 

розуміння  цього  поняття  як  частини  духовного  життя  суспільства  і  форми  суспільної 

свідомості  [2].  Враховуючи  це,  можна  сказати,  що  засоби  художньо-естетичної  творчості 

формують душу дитини. Цей важливий факт свідчить про те, що мистецтво являється досить 

ефективним  засобом  виховання  творчої  особистості,  духовно  багатої,  морально 

відповідальної та емоційно сповненої.  

Отже,  проаналізувавши  особливості  нового  Закону  «Про  освіту»,  Концепцію  нової 

української школи, ми виявили, що на змістово-технологічне забезпечення дитячого центру 

розвитку впливає багато факторів: варіативність типів навчальних закладів та форм здобуття 

освіти,  мета  загальної  середньої  та  позашкільної  освіти,  а  також  ключові  компетентності 

Нової  української  школи.  Можна  зробити  висновок,  що  формування  концептуальних  ідей 

центру  розвитку  дитини,  у  нашому  розумінні,  має  будуватися  з  опорою  на  художньо-

естетичну  складову  розвитку  дитини  як  одну  з  найважливіших  у  формуванні  сучасної  та 

свідомої особистості. 

 

1.

 Алфімов Д. В. Структурно-змістовний контент поняття технології [Електронний ресурс] / Д. В. Алфімов // 

Науковий вісник Донбасу. – 2011. – ғ 3. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/nvd_2011_3_2.pdf  

2.

 

Гужанова Т. Художньо-естетична діяльність–шлях до розвитку творчих якостей особистості / Т. Гужанова // ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2005. – ғ24. – С. 57-59 

3.

 Енциклопедія  педагогічних  технологій  та  інновацій  /[авт.-уклад.  Наволокова  Н.П.].  –  Х.:  Вид.  група 

«Основа», 2012. — 176 с.  

4.

 

Закон  України  «Про  освіту»:  [закон  України  :  від  5  вересня  2017  р.  ғ  38-39  –ВР]  //  Відомості  Верховної Ради України. – 2017. – 2145-VIII – Ст.380. 

5.

 Іванюк Г.І. Гуманістична модель навчально-виховного середовища сільської школи в теоретико-практичній 

спадщині О. А. Захаренка / Г. І. Іванюк // Психол.-пед. пробл. сільс. шк. : зб. наук. пр. / Уман. держ. пед. ун-т 

ім. П. Тичини ; редкол.: Побірченко Н. С. (голов. ред.) [та ін.]. – Умань, 2007. – Вип. 22. – С. 201–209. 

6.

 Нова  українська  школа.  Концептуальні  засади  реформування  середньої  школи.  [Електронний  ресурс]  /  Л. 

Гриневич, О. Елькін, С. Калашнікова та ін. – Київ, Міністерство освіти і науки України, 2016. – 36 c. – Режим 

доступу до ресурсу: http://mon.gov.ua/Новини%202016/12/05/konczepcziya.pdf 

7.

 Педагогічні системи, технології. Досвід. Практика / [за заг. редакцією П. Матвієнко, С. Клепко, Н. Білик.] – 

К., 2005. 

8.

 

Психолого-педагогічне проектування взаємодії дорослого з дитиною / Т. О. Піроженко, С. О. Ладивір, К. В. Карасьова. – Київ: Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, 2013. – 23 с. 

9.

 Український педагогічний словник / [авт.-уклад. Гончаренко С.У. ]. – К. : Либідь, 1997. – 375с. 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка