Засобами сприятливого розвивального середовища


СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХСторінка261/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   257   258   259   260   261   262   263   264   ...   326
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ ДО ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ ДІТЕЙ ІЗ 

ДИСТАНТНИХ СІМЕЙ З УМОВАМИ СЕПАРАЦІЇ 

Цапик М

., 

магістрантка спеціальності «Соціальна робота», 

Ковбас Б.І

. кандидат педагогічних наук, доцент

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 

м. Івано-Франківськ

 

Зміни  в  соціально-економічному  житті  України,  модернізація  та  вдосконалення 

системи  освіти  зумовлюють  нові  вимоги  до  якості  підготовки  фахівців  соціальної  сфери. 

Перед  вищими  навчальними  закладами  постає  завдання  підготовки  соціальних  педагогів, 

здатних  надавати  дистантним  сім‘ям  з  умовами  сепарації  кваліфіковану  допомогу, 

здійснювати  психолого-педагогічний  супровід  дітей  з  цих  сімей.  Концептуальні  засади 

підготовки  фахівців  соціальної  сфери  визначено  в  Державній  національній  програмі 

«Освіта»  (Україна  ХХІ  століття),  Національній  доктрині  розвитку  освіти,  Законі  України 

«Про соціальну роботу з дітьми та молоддю». 269 

 

Дослідженням  даної  проблеми  займалися  такі  автори,  як  К. Дубич,  Ю. Костюшко, Н. Житник, В. Стасюк та інші [1 – 3]. 

Метою  статті  є  розкриття  сутності  педагогічних  умов  підготовки  майбутніх 

соціальних  педагогів  до  соціально-педагогічного  супроводу  дітей  з  дистантних  сімей  з 

умовами  сепарації.  Визначення  педагогічних  умов  підготовки  майбутніх  соціальних 

педагогів  до  соціально-педагогічного  супроводу  потребує  уточнення  поняття  «педагогічні 

умови підготовки». 

Умови як змістову характеристику компонентів педагогічної системи (зміст, методи, 

форми,  засоби,  особливості  взаємодії  учасників  педагогічного  процесу  тощо)  розглядає 

М. Звєрєва. Поняття «педагогічні умови» К. Дубич визначає як сукупність взаємозалежних і 

взаємообумовлених заходів педагогічного процесу, які забезпечують досягнення конкретної 

мети [1, с. 18]. Педагогічні умови професійної підготовки В. Стасюк визначає як обставини, 

від  яких  залежить  та  відбувається  цілісний  продуктивний  педагогічний  процес  підготовки 

фахівців,  що  опосередковується  активністю  особистості,  групою  людей.  Науковець 

досліджував  педагогічні  умови,  що  сприяють  вдосконаленню  професійної  підготовки 

фахівців  серед  яких  зазначив:  організацію  і  спрямування  педагогічного  процесу  на 

формування  та  розвиток  професійної  готовності;  застосування  особистісно-орієнтованого 

підходу і створення особистісно-орієнтованих взаємовідносин; ліквідація дублювання змісту 

навчання,  шляхом  удосконалення  та  максимального  розвитку  міжпредметних  зв‘язків; 

використання віртуальних методів навчання із застосуванням інформаційних технологій. 

Дослідником Н. Житник визначено і досліджено педагогічні умови, що забезпечують 

якісну  професійну  підготовку  фахівців,  а  саме:  реалізацію  змісту  освіти;  методичне 

забезпечення  навчально-виховного  процесу;  впровадження  інноваційних  навчальних 

технологій;  забезпечення  особисто-орієнтованого  підходу  в  організації  навчання;  стан 

виховної роботи у вищій школі; професійну майстерність викладачів. 

Вище  наведені  визначення  дають  можливість  дійти  узагальненого  твердження,  що 

педагогічні умови – це умови, що забезпечують процес формування знань, умінь і навичок. 

Ми будемо ґрунтуватися на підходах Ю. Костюшко [2, с. 53] та під педагогічними умовами 

підготовки розуміти сукупність обставин життєдіяльності  педагог-студент, які  зумовлюють 

розвиток  особистості,  сприяють  формуванню  готовності  до  діяльності  у  новій 

соціокультурній ситуації. 

Узагальнення  теоретичних  підходів  до  визначення  та  характеристики  понять 

«педагогічні умови професійної підготовки» дозволило нам визначити та обґрунтувати зміст 

педагогічних  умов  підготовки  майбутніх  соціальних  педагогів  до  соціально-педагогічного 

супроводу дітей із дистантних сімей з умовами сепарації. 

Першою  умовою  є  формування  мотивації  майбутнього  соціального  педагога  до 

набуття  теоретичних  знань  та  умінь  соціально-педагогічного  супроводу.  Ми  вважаємо,  що 

підготовка  майбутніх  соціальних  педагогів  до  буде  значно  ефективнішою  за  умови 

організації системної, неперервної роботи з формування мотивації. 

Процес  підготовки  майбутніх  соціальних  педагогів  до  соціально-педагогічного 

супроводу дітей з дискантних сімей з  умовами сепарації буде  успішним за  умови розвитку 

пізнавального  інтересу,  складовими  якого  є  емоційні  враження,  ініціативи,  інтелектуальні 

здобутки  тощо.  Сукупність  таких  утворень  у  процесі  вивчення  фахових  дисциплін 

підсилюватиме  мотивацію  навчання.  Розвиток  інтересу  до  накопичення  знань,  умінь  і 

навичок буде результативним при умові використання викладачами активних методів форм 

навчання  (дискусій,  рольових  ігор,  тренінгів,  практичних  робіт);  емоційності  у  викладі 

навчального  матеріалу;  створення  сприятливого  для  навчання  емоційного  клімату; 

організації  продуктивної  внутрішньогрупової  навчальної  діяльності;  здійсненні  зворотного 

зв‘язку з аудиторією; аналізі успiхiв і причин нeвдaч. 

Другою  педагогічною  умовою  визначено  доповнення  змісту  фахових  дисциплін  у 

контексті  підготовки  до  соціально-педагогічного  супроводу  дітей  з  дистантних  сімей  з 

умовами  сепарації.  Реалізація  даної  умови  передбачає  можливість  змістового  оновлення, 

актуалізації і вдосконалення програм та методичного наповнення таких фахових дисциплін, 

як:  «Технології  соціально-педагогічної  діяльності»,  «Основи  соціально-правового  захисту 

особистості», 

«Соціально-педагогічна 

профілактика 

правопорушень», 

«Основи 


профорієнтаційної  роботи»,  «Соціальний  супровід  сім‘ї»,  «Соціально-педагогічна  робота  з 

різними  групами  клієнтів».  Важливо  при  вивченні  курсу  «Соціальний  супровід  сім‘ї» 

акцентувати увагу на аналізі проблемної ситуації-запиту сім‘ї, аспектах рольової взаємодії в 

сім‘ї,  обговоренні  можливих  засобів  розв‘язання  тієї  чи  іншої  проблеми  дистантної  сім‘ї. 
270 

 

Слід  зосереджувати  увагу  на  розкритті  особливостей  соціально-педгогічного  супроводу дітей з дистантних сімей з умовами сепарації. 

Процес  підготовки  майбутніх  соціальних  педагогів  до  соціально-педагогічного 

супроводу  дітей  з  дистантних  сімей  з  умовами  сепарації  може  бути  успішним  за  умови 

формування практичних умінь і навичок. Тому наступною педагогічною умовою підготовки 

майбутніх  соціальних  педагогів  є  формування  вмінь  і  навичок  соціально-педагогічного 

супроводу під час практичних занять, та професійної практики. 

Таким чином, нами визначено та обґрунтовано сутність педагогічних умов підготовки 

майбутніх  соціальних  педагогів  до  соціально-педагогічного  супроводу  дітей  з  дистантних 

сімей  з  умовами  сепарації.  Такими  ми  вважаємо:  формування  мотивації  майбутнього 

соціального  педагога  до  набуття  теоретичних  знань  та  умінь;  доповнення  змісту  фахових 

дисциплін  у  контексті  підготовки  майбутніх  соціальних  педагогів  до  соціально-

педагогічного супроводу дітей із дистантних сімей з умовами сепарації; формування навичок 

і вмінь супроводу під час практичних занять та професійної практики. 

 

1.

 Дубич К. В.  Особистісно  орієнтоване  виховання  студентів  в  умовах  соціокультурного  середовища 

вищого навчального закладу / К. В. Дубич. – Рівне, 2007. – 267 с. 

2.

 

Костюшко Ю. О.  Педагогічні  умови  підготовки  майбутнього  вчителя  до  міжособистісної  взаємодії  в ситуації конфлікту / Ю. О. Костюшко. – Житомир, 2005. – 263 с. 

3.

 Поліщук В. А.  Теорія  і  методика  професійної  підготовки  соціальних  педагогів  в  умовах  неперервної 

освіти  :  автореф.  дис.  ...  доктора  пед.  наук:  спец.  13.00.04  «Теорія  і  методика  професійної  освіти»  / 

В. А. Поліщук. – Тернопіль, 2006. – 44 с. 

 

 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   257   258   259   260   261   262   263   264   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка