Засобами сприятливого розвивального середовища


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇСторінка234/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   ...   326
 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Шурдук Н., 

1 курс магістратури, факультет педагогіки і психології 

Васютіна Т.М. 

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і методики 

початкового навчання

 

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Україна 

Анотація

.  В  публікації  описано  особливості  організації  дослідницької  діяльності 

молодших  школярів,  та  окремі  напрями  підготовки  майбутніх  учителів  до  її  здійснення. 

Зроблено частковий аналіз фахової літератури з даної проблеми. Сформульовано визначення

умови та етапи формування дослідницької діяльності, окреслено завдання педагога під час її 

організації з молодшими школярами. Ключові  слова: 

дослідницька  діяльність  молодших  школярів,  етапи  формування 

дослідницьких навичок в учнів, фази дослідницької діяльності. 

Важливим  завданням  початкової  загальної  освіти  згідно  із  відповідним  Державним 

стандартом  (2017  р.)  та  Концепції  «Нова  українська  школа»  є  різнобічний  розвиток, 

виховання  і  соціалізація  особистості,  здатної  до  отримання  знань  за  допомогою  власного 

дослідницького  процесу,  та  вміння  застосувати  ці  знання  у  житті  [2].  Тому  результатом 

навчально-виховного процесу є розвинений інтелектуальний і творчий потенціал учня, який 

реалізується  через  інтерес  до  дослідницької  діяльності.  У  цьому  зв‘язку,  актуальною  є 

модернізація підготовки студентів спеціальності «Початкова освіта» аби вони були готові до 

організації  та  проведення  дослідницької  діяльності  з  молодшими  школярами.  А  коли, 240 

 

студенти-майбутні  вчителі  обізнані  із  суттю  дослідницької  діяльності,  особливостями  та умовами її організації, підвищується її результативність. Тому актуальність даного питання є 

безсумнівною. 

Наукові праці В. Андреєва, Т. Байбари, Н. Бібік, В. Давидова, Л. Занкова, Я. Кодлюк, 

В.  Моляко,  В. Паламарчук,  О. Савченко,  О. Савенкова,  Т. Чернецької,  та  ін.  присвячено 

проблемі  формування  в  молодших  школярів  навчально-дослідницької  діяльності. 

Особливості  підготовки  майбутніх  учителів  до  формування  дослідницьких  вмінь  учнів 

початкової  школи  під  час  уроків  та  в  позаурочній  діяльності  відображаються  у  працях  А. 

Асмолова,  Г.  Бурменської,  І.  Володарської,  О.  Савченко,  О.  Савенкова,  Н.  Тализіної,  О. 

Поддьякова, І. Чернецького, Т Чумахідзе та ін. 

На  думку  С.  Карпенчука,  молодший  шкільний  вік  є  віком  допитливих  [1,  с.48]. 

Відповідно  до  цього,  педагог  у  свої  роботі  одним  з  завдань  має  задоволення  потреб 

молодших  школярів  у  дослідницькій  діяльності,  спонукання  інтересу  дітей  до  пізнавальної 

діяльності, вивчення закономірностей навколишнього середовища, світу та взаємовідносин з 

іншими людьми. 

Сьогодення  окреслює  дослідницьку  поведінку  як  стиль  життя  кожної  сучасної 

людини. Провідні науковці, методисти, дидакти, психологи основною метою сучасної освіти 

вважають  формування  в  учнів  ключових,  галузевих  і  предметних  компетенцій  та 

компетентностей.  Ефективним  способом  досягнення  цієї  мети  є  організація  дослідницької 

діяльності учнів початкової школи як на уроках, так і в позаурочний час.  

М.  Князян  виділяє  ряд  особливостей,  що  характеризують  дослідницьку  діяльність. 

Зокрема  вона  пов‘язана  з  розв‘язанням  учнями  творчих  завдань;  обов‘язково  повинна 

проходити під керівництвом фахівця; головним є отримання нових знань; завдання повинні 

бути  посильні  для  учнів;  нею  можуть  займатися  всі  учні  незалежно  від  рівня  навчальних 

досягнень.  Також  однією  із  важливих  характеристик  дослідницької  роботи  учнів  є  її 

спрямованість на пізнавально-творче засвоєння ними набутих людством знань [3]. В процесі 

формування  дослідницьких  умінь  учні  навчаються  самостійно  отримувати  знання 

оволодіваючи  специфічними  для  дослідницької  діяльності  алгоритмами  –  це  бачити 

проблему  й  висувати  гіпотезу  її  вирішення;  планувати  та  проводити  експерименти; 

рефлексувати  та  оцінювати  свою  діяльність;  переносити  раніше  засвоєні  знання  в  нову 

ситуацію [5]. 

О. Подд'яков вважає, що формування в учнів початковій школі навичок дослідницької 

діяльності  має  три  етапи.  Перший  етап  –  1  клас  початкової  школи:  підтримання 

дослідницької  активності  школярів  на  основі  наявних  уявлень;  розвиток  умінь  ставити 

питання,  висловлювати  припущення,  спостерігати;  формування  початкових  уявлень  про 

діяльність дослідника. Другий етап – 2  клас початкової школи: набуття нових уявлень про 

особливості діяльності дослідника; розвиток умінь визначати тему дослідження, аналізувати, 

порівнювати, формулювати висновки, оформляти результати дослідження. Третій етап – 3 та 

4  клас  початкової  школи:  збагачення  дослідницького  досвіду  школярів  через  подальше 

накопичення  уявлень  про  дослідницьку  діяльність,  її  засоби,  способи,  усвідомлення  логіки 

дослідження і розвиток дослідницьких умінь [4, С.40]. 

У  психолого-педагогічній  літературі  процес  дослідницької  діяльності  розділяють  на 

дві  взаємозалежні  фази  (підсистеми):  1)фаза  пошуку  інформації  та  аналізу  проблем 

(підсистема  надбання  знань  про  об‘єкт);  2)фаза  обробки  інформації  та  оформлення 

результатів  навчального  дослідження  (підсистема  перетворення  й  використання  знань). 

Проте,  перш  ніж  обробити  інформацію,  її  треба  отримати,  а  пошук  інформації  та  її 

оброблення  –  різні  частини  процесу  пізнання.  Розбіжності  між  пошуком  інформації  та  її 

використанням  важливі  і  мають  враховуватися  вчителем  під  час  організації  дослідницької 

діяльності [4, С. 12]. 

Дослідницька  діяльність  вирізняється  з-поміж  інших  видів  діяльності  певними 

особливостями,  які  вчителю  потрібно  обов'язково  враховувати,  при  її  організації,  а  саме: 

творчим характером, проведенням власного дослідження. У цьому зв‘язку, завдання вчителя-

керівника – поступово і методично формувати дослідницькі навички, здійснюючи постійний 

контроль  за  виконанням  учнями  науково-дослідницьких  робіт;  аналізувати  і  виправляти 

помилки;  визначати  найкращі,  найефективніші  шляхи  виконання  роботи,  навчаючи  учнів 

поєднувати дослідницьку діяльність з науковою, а також з'ясовувати можливості подальшого 

застосування результатів роботи [5]. 

Таким  чином,  висвітлені  окремі  теоретико-методичні  особливості    організації 

дослідницької  діяльності  молодших  школярів  є  одним  із  кроків  у  напрямі  реалізації 
241 

 

положень  Концепції  «Нова  українська  школа»  та  формуванні  десяти  ключових компетентностей сучасного учня. 

 

1. 

Карпенчук С. Г. Теорія і методика виховання : навч. посіб. / С. Г. Карпенчук – К

. : 

Вища шк., 2005. – 343 с. 

2.

 Концепція 

«Нова 


українська 

школа». 


– 

[Електронний 

ресурс]. 

– 

Режим доступу: 

http://mon.gov.ua/202016/12/05/konczepcziya.pdf 

3.

 

Цілуйко  О.М.  Районний  методичний  кабінет.  -  [Електронний  ресурс].-  Режим  доступу: http://divovo.in.ua/viddil-osviti-yampilesekoyi-rajonnoyi-derjavnoyi-administraciy.html 

4.

 Поддьяков А. Н. Исследовательское поведение: стратеги познания, помощь, противодействие, конфликт 

[Текст] / А. Н. Поддьяков. – М.: Просвещение, 2000. – 266 с. 

5.

 

Хоменко  В.О.  Технології,  методи  та  форми,  що  використовуються  у  навчально-виховному  процесі. −[Електронний ресурс]. − Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/vseukrayinskij-konkurs-uchitel-roku-

2018/arxivkonkursu/teacher2017/uchasniki/xomenko-viktoriya-oleksiyivna.htmll 

 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   230   231   232   233   234   235   236   237   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка