Засобами сприятливого розвивального середовища


ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ СТАРШОГОСторінка231/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   227   228   229   230   231   232   233   234   ...   326
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Стецька Ю., 

1 курс магістратури факультету дошкільної, початкової освіти та мистецтв 

Коношевський Л. Л., 

кандидат педагогічних наук

 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, м. Вінниця, 

Україна 

У  статті  описано  основи  формування  інформаційної  культури  (ІК)  дітей  старшого 

дошкільного віку. Сучасна дитина з народження оточена насиченим інформаційним середовищем, 

вона  стає  споживачем  різноманітної  інформації,  що  поступає  з  різних  джерел.  Закладам 

дошкільної  освіти  відведена  особлива  роль  у  формуванні  основ  ІК  дітей  старшого 

дошкільного  віку.  Під  час  пізнавальної,  інформаційно-освітньої  і  художньо-мистецької 

діяльності  здійснюється  процес  формування  основ  ІК  дошкільника.  ІК  дітей  старшого 

дошкільного віку варто розглядати як цілеспрямований процес взаємодії дорослих і дітей, що носить 

особистісно орієнтований характер, спрямований на досягнення особистісно-значущих результатів 

в інформаційній діяльності. Ключові слова:

  інформація,  інформаційна культура,  інформаційна культура  дітей  старшого 

дошкільного віку, інформаційне середовище, заклади дошкільної освіти. 

Сучасне суспільство можна схарактеризувати як інформаційний простір, що постійно 

змінюється, не стільки за рахунок збільшення різноманітних засобів передавання інформації, 

скільки  внаслідок  природного  включення  в  інформаційні  процеси  безлічі  суб‘єктів. 

Творцями  й  одночасно  споживачами  інформаційного  продукту  стають  люди  різного  віку, 

освіти  і  соціального  статусу.  Досвід  засвідчує  про  те,  що  нині  в  інформаційні  потоки 

включаються  безпосередньо  або  опосередковано  не  лише  дорослі,  а  й  діти  старшого 

дошкільного  віку  (ДСДВ).  Сучасна  дитина  з  народження  оточена  насиченим  інформаційним 
236 

 

середовищем.  Вона  стає  споживачем  різноманітної  інформації,  що  поступає  з  різних  джерел, оскільки  її  сприйнятливість  до  будь-якої  інформації  ґрунтується  на  цікавості  та  допитливості, 

непідробному  інтересі  до  всього  нового  та  незвіданого.  Тому  саме  діти  нині  є  найбільш 

незахищеними  суб‘єктами,  непідготовленими  до  використання  різного  роду  інформації,  яка  за 

своїм змістом може бути як творчою, так і руйнівною. 

Комп‘ютер,  зазначає  М. Максимович,  будучи  самим  сучасним  інструментом  для 

оброблення інформації є не тільки потужним технічним засобом навчання, а й постає в ролі 

помічника у вихованні та загальному психічному розвитку дошкільнят [5, с. 227]. 

У  процесі  роботи на комп‘ютері  розвиваються пам‘ять і  увага. Діти в ранньому віці 

володіють мимовільною увагою, тобто вони не можуть свідомо намагатися запам‘ятати той 

чи інший матеріал. І якщо тільки матеріал є яскравим і значущим, дитина мимоволі звертає 

на нього увагу. В цьому випадку комп‘ютер передає інформацію в привабливій для дитини 

формі,  що  не  тільки  прискорює  запам‘ятовування  змісту,  а  й  робить  його  осмисленим  і 

довготривалим [5, с. 228]. 

З цієї точки зору, закладам дошкільної освіти відведена особлива роль у формуванні 

базових основ інформаційної культури ДСДВ. Заклади дошкільної освіти здатні використати 

широкий  спектр  різноманітних  комунікативних,  культурно-творчих,  інтерактивних  та 

ігрових  засобів  і  технологій  соціально-культурної  діяльності,  що  мають  значний 

педагогічний потенціал у процесі формування основ інформаційної культури ДСДВ. 

Науковці наголошують на можливості вже в дошкільному дитинстві оволодіти ІКТ за 

умови,  якщо  комп‘ютерні  засоби  не  матимуть  для  дитини  шкідливих  наслідків  їх 

застосування. 

Особистість  сприймає  як  позитивну,  так  і  негативну  інформацію.  Соціальна 

інформація нагромаджується кількісно, концентрується як знання та життєвий досвід, діє на 

свідомість  і  вчинки  людей,  але  не  завжди  помітно  й  негайно.  Часто  діє  приховано.  В 

свідомості людини проходять непомітні кількісні зміни, які, зрештою, приводять до корінних 

якісних  зрушень.  Свідомо  відібрана  і  цілеспрямована  інформація  володіє  значною 

переконливою  силою  та  здатна  серйозним  чином  змінити  образ  думок,  думку  людини, 

погляди й вчинки людей [6, с. 193].  

Ідея  навчитися  швидко  знаходити  потрібні  відомості  в  різних  джерелах  (у  книзі, 

комп‘ютері, в навколишній природі, в спілкуванні), змінювати форму їх подання для більш 

зручного  усвідомлення  й  опрацювання,  запам‘ятовування  –  близька  і  зрозуміла  дітям,  які 

можуть  за  належної  подачі  стати  «співавторами»  курсу  формування  власної  ІК.  В  процесі 

цього послідовне і продумане навчання роботі з різними носіями інформації (традиційними і 

сучасними), навчання швидкого орієнтування в інформаційному потоці,  розвиток здатності 

аналізувати, перекодовувати, створювати, усвідомлювати, поширювати інформацію є не що 

інше, як загально-навчальні вміння [4]. 

Одним  із  засобів  навчання  дітей  основ  ІК  виступають  ігрові  ситуації.  В  грі  як 

психологічному  феномені,  характерному  для  дітей  дошкільного  та  молодшого  шкільного 

віку, реалізується їх інтерес до пізнання дійсності, формуються такі фундаментальні навички 

й  уміння,  як  планування  структури  дій,  пошук  потрібної  інформації,  побудова  формалізованих 

моделей,  вибір  раціональних  способів  досягнення  результату,  що  допоможе  їм  у  навчальних 

ситуаціях  у  роботі  з  комп‘ютером.  Тобто  у  грі  задовольняється  актуальна  потреба  дітей  в 

усвідомленому  сприйманні  комп‘ютера  як  об‘єкта  вивчення  й  інструментарію  у  розв‘язанні 

математичних завдань. До них належать такі: ігри «Баше», «Хрестики-нулики», «Хід конем»; 

алгоритм відгадування задуманого числа, цифри різниці, запису будь-якого багатоцифрового 

числа;  мовні  ігри  «Прочитай  слово»,  «Побудуй  нове  слово»,  «Побудуй  ланцюжок  слів», 

«Закінчи речення», «Анаграма» [7]. 

У  процесі  цього  саме  під  час  пізнавальної,  інформаційно-освітньої  і  художньо-

мистецької  діяльності  здійснюється  процес  формування  основ  ІК  дошкільника,  одержані 

знання, вміння та навички сприяють формуванню таких структурних елементів ІК: мотиваційно-

особистісної  складової;  системи  знань,  умінь,  навичок;  креативності;  комунікативної 

активності; рефлексії; діяльнісної складової. 

Тому першим елементом у структурі інформаційної культури дошкільнят ми виділяємо 

мотиваційно-особистісну складову, яка полягає в створенні емоційно-позитивного і особистісно 

значущого  інтересу  до  різних  джерел  і  засобів  інформації,  заснованого  на  пізнавальних 

потребах, що спонукають дошкільника на значущу діяльність [1, с. 41]. Цінність пізнавального 

інтересу у формуванні основ ІК дошкільнят полягає в тому, що під впливом інтересу до джерел, 

об‘єктів  інформації  активізуються  психічні  процеси  особистості  дитини,  настає  деяке 

інтелектуальне  задоволення,  котре  сприяє  підйому  на  емоційному  рівні,  що,  безумовно,  є 237 

 

важливим мотивом активності дошкільника, його пізнавальної діяльності [3, с. 7].  Отже,  пізнавальна  активність  виражається  в  певному  інтересі  дошкільнят  до 

придбання  нових  знань,  умінь  і  навичок,  реалізації  внутрішньої  цілеспрямованості  та 

постійної потреби в одержанні потрібної інформації, у використанні різних способів дії, що 

призводять  до  наповнення  новим  змістом  і  поглиблення  знань,  розширення  світогляду.  В 

цьому  процесі  емоції,  виконуючи  регулюючу  функцію,  роблять  істотний  вплив  на  перебіг 

пізнавальної діяльності дошкільника, оскільки вони не лише супроводжують цю діяльність, а 

й  сприяють  появі  в  дитини  відповідних  інтересів,  мотивів  і  потреб,  що  готує  дитину  до 

включення в інформаційно-комунікативну діяльність [2, с. 7]. 

З  цього  виходить,  що  інформаційна  культура  ДСДВ  проявляється  в  пізнавальній, 

інформаційно-освітній,  художньо-мистецькій  діяльностях.  У  результаті  цього  формуються 

такі  первинні  навички  роботи  з  інформацією,  як  уміння:  оцінювати  потребу  в  додатковій 

інформації;  визначати  можливі  джерела,  засоби  інформації  та  способи  її  пошуку;  одержувати 

інформацію  зі  спостережень,  у  процесі  узагальнення;  аналізувати  одержані  відомості; 

нарощувати  свої  власні  знання,  порівнюючи,  узагальнюючи  і  систематизуючи  одержану 

інформацію;  створювати  за  допомогою  дорослих  інформаційні  об‘єкти  (повідомлення, 

невеликі твори, макети, малюнки); застосовувати засоби ІКТ у практичній діяльності.  

1.

 Ананьев    Б.  Г.    Познавательные    потребности    и    интересы    /    Б. Г. Ананьев    //  Ученые  записки  ЛГУ. 

Психология. – 1959. – Вып. 16. – ғ 265. – С. 41-60.  

2.

 

Божович Л. И. Проблемы развития мотивационной сферы ребенка / Л. И. Божович // Изучение мотивации поведения детей и подростков / Под ред. Л. И. Божович, Л. В. Благонадежиной. – М. : Педагогика, 1972. – С.7-

45.  


3.

 

Вахрушева  Л.  Н.  Воспитание  познавательных  интересов  у  детей  5-7  лет  /  Л. Н. Вахрушева.  –  М.  :  ТЦ Сфера, 2012. – 128 с.  

4.

 Лаврентьєва Г. П. Пропедевтика формування інформаційної культури  учнів початкової школи / Г. П. Лаврентьєва 

// Інформаційні технології і засоби навчання. – 2013. – Том 37. – ғ 5.   [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу : 

http://lib.iitta.gov.ua/6474/1/Propedevtika_2013 _% E2%84%965_Lavr_1.pdf.   

5.

 Максимович М. Б. 

 Формування  пізнавальної  активності  дітей  дошкільного  віку  засобами 

інформаційно-комунікативних  технологій  /  М. Б. Максимович    [Електронний  ресурс].  –  Доступ  до  ресурсу  : 

http://www.ite.kspu.edu/webfm_send/668.  

6.

 

Мультимедійні  технології  та  засоби  навчання  :  навчальний  посібник  /  А. М. Гуржій,


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   227   228   229   230   231   232   233   234   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка