Засобами сприятливого розвивального середовища


ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯСторінка22/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   326
ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ  

ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Воронюк О., 

магістрантка педагогічного факультету 

Цюняк О., 

кандидат педагогічних наук, доцент 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника» 

м. Івано-Франківськ, Україна 

 

Анотація.

 

Стаття  присвячена  проблемі  формування  лідерських  якостей  молодших 

школярів,  які  розглядаються  як  обов‘язкові  компоненти  особистості  кожного  учня 

початкової школи. На основі аналізу психолого-педагогічних досліджень розкрито сутність 

таких  понять,  як:  «лідерство»,  «лідер»,  «лідерські  якості»,  визначено  їх  основні 

характеристики. Особливу увагу приділено питанню змісту та структурі лідерських якостей 

молодших школярів.  

Ключові  слова: 

лідерські  якості,  лідер,  лідерство,  формування  лідерських  якостей 

особистості. 

 

Постановка  проблеми  дослідження.

 

Зміна  пріоритетів  у  суспільстві,  де  головною 

цінністю,  суб‘єктом  культури  і  життя  є  людина,  вимагає  від  сучасної  школи  системного, 

інноваційного,  соціально-педагогічного  забезпечення  освітнього  процесу,  який  ґрунтується 

на  гуманістичних  і  демократичних  засадах,  принципах  толерантності,  суб‘єкт-суб‘єктної 

взаємодії.  Зокрема,  в  Концепції  «Нової  української  школи»  особлива  увага  приділяється 

особистості вчителя та якостям, якими він повинен володіти. Сучасний педагог має бути не 

тільки  компетентним  у  своїй  справі,  а  й  бути  лідером  в  повсякденному  житті,  служити 

прикладом  для  наслідування,  розвивати  і  формувати  лідерські  якості  у  молоді.  У  зв‘язку  з 

цим  особливої  актуальності  набуває  проблема  формування  лідерських  якостей  учнів  у 

освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. 

Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.

 

Теоретичні  і  практичні  аспекти  розвитку 

лідерських  якостей  досліджувались  у  різних  галузях  знань,  зокрема  педагогіці,  психології, 

соціальній  педагогіці  тощо.  Поняття  «лідерські  якості»,  його  зміст  та  головні  компоненти, 

створення  умов  для  розвитку  лідерських  якостей,  а  також  проблеми  виховання  лідерів  і 

формування  соціально  активної  особистості    аналізуються  у  працях  Д.  Алфімова,  Т. 

Вежевич, А. Войцихова, І. Купи, Т. Прохоренка, К. Садохіної, Ж. Петрочко, М. Риженко, Н. 

Сушик  та  ін.  Засоби  розвитку  лідерських  якостей  представлені  у  роботах  Д.  Алфімова,  В. 

Мороза, В. Ягоднікової та ін. 

Метою  статті

  є  обґрунтування  педагогічних  аспектів  формування  лідерських 

якостей молодших школярів. 

Виклад  основного  матеріалу.

 

На  часі  суспільство  потребує  виховання  успішної 

особистості  з  розвинутими  лідерськими,  діловими  якостями,  підготовленої  для 

самореалізації  в  сучасному  світі,  яка  адекватно  реагуватиме  на  зміни,  що  в  ньому 

відбуваються. 

Виховання  лідерських  якостей  особистості  може  відбуватися  протягом  усього  її 

життя,  але  найбільш  сприятливим  у  цьому  є  період  навчання  в  школі  як  соціальному 

інституті,  у  якому  особистість  перебуває  одинадцять  років.  Їх  розвиток  і  формування  – 

завдання  не  тільки  загальноосвітньої  школи,  але  й  сім‘ї  та  позашкільних  закладів  освіти. 

Однак саме загальноосвітня школа, завдяки спеціально підготовленим педагогам, найбільш 
24 

 

повно  сприяє  формуванню  в  школяра  позитивних  соціальних  і  пізнавальних  потреб, стимулює самотворення особистості.  

Лідерство  є  одним  із  найважливіших  способів  інтеграції  особистості  в  систему 

суспільної  діяльності  та  міжособистісних  взаємовідносин.  Як  соціально-психологічний 

феномен  він  виникає  в  результаті  взаємодії  людини  й  конкретних  суспільно-зумовлених 

обставин предметної діяльності. Це система соціально-психологічних явищ, яка пов‘язана з 

виходом  особистості  в  лідери  і  її  відносинами  із  членами  групи;  відносини  домінування  і 

підпорядкування, впливу і слідування в системі міжособистісних відносин у групі [3, с. 288; 

2, с. 72]. 

За визначенням психолога В. Шапара, лідер  – це член групи, за яким всі  інші  члени 

групи визнають право приймати відповідальні рішення у важливих ситуаціях – рішення, що 

стосуються їхніх інтересів і визначають напрям і характер діяльності всієї групи. Найбільш 

авторитетною  вважається  особистість,  яка  відіграє  провідну  роль  в  організації  спільної 

діяльності та регулюванні взаємин у групі [5, с. 230]. 

На  думку  В. Ягоднікової,  лідерські  якості  –  це  риси  особистості,  які  забезпечують 

ефективне  лідерство,  а  саме:  індивідуально-особистісні  й  соціально-психологічні 

особливості особистості, що впливають на групу і приводять до досягнення мети [6, с. 5].  

Аналіз  різних  наукових  підходів  до  визначення  лідерських  якостей  особистості  дав 

підстави  для  такого  формулювання:  лідерські  якості  –  це  узагальнені  властивості  лідера 

створювати  нове  бачення  вирішення  проблеми,  успішно  впливати  на  послідовників  у 

напрямку  досягнення  групою  або  організацією  цілей,  а  також  створювати  позитивну 

соціально-психологічну атмосферу в колективі. 

Структура  лідерських  якостей  школяра  включає:  особистісний  критерій  –  загальні 

риси лідера як систему його ціннісних орієнтирів і відносин із навколишнім світом і людьми, 

основу особистісної характеристики (рішучість, ініціативність, наполегливість, креативність, 

чесність  і  порядність  у  відносинах,  відповідальність,  емпатія,  інтелектуальна  лабільність); 

поведінковий  критерій  –лідерську  поведінку  як  умову  взаємного  сприйняття, 

взаєморозуміння,  взаємооцінки  (уміння  слухати,  готовність  до  співпраці,  рефлективність, 

уміння  розуміти  емоційний  стан  людини,  уміння  впливати  на  інших,  уміння  себе 

презентувати,  уміння  розв‘язувати  конфлікти,  комунікабельність);  ситуаційний  критерій  – 

ситуації,  у  яких  діє  лідер,  як  передумова  успішної  діяльності  (стресостійкість,  мотивація 

успіху,  уміння  управляти  собою,  уміння  приймати  рішення,  упевненість  у  собі,  уміння 

організувати,  уміння  проявляти  самостійність,  уміння  брати  на  себе  ризик).  На  основі  цих 

критеріїв було визначено відповідні їм показники, що дало змогу виявити рівні вихованості 

лідерських якостей у молодших школярів (високий, задовільний, низький) [1]. 

Процес  виховання  лідерських  якостей  школярів  не  є  окремим  напрямком  виховної 

роботи,  він  органічно  включений  у  загальну  виховну  систему  школи,  пронизує  всі  її 

напрямки.  Ефективність  формування  лідерських  якостей  школярів  залежить  від  того 

наскільки  неперервно  (від  класу  до  класу)  воно  здійснюється.  Під  неперервністю 

формування  лідерських  якостей  школярів  розуміється  поступовість  виховних  дій  протягом 

усього  перебування  учня  в  школі,  та  за  її  межами,  з  урахуванням  психологічних 

новоутворень,  що  притаманні  віковому  періоду  школярів  й  обумовлюють  диференціацію 

змісту, форм і методів роботи. 

Основними  видами  діяльності,  які  спрямовані  на  формування  лідерських  якостей 

молодших школярів в освітньому просторі, є: навчальна діяльність (індивідуальна, групова, 

колективна); виховна діяльність (дискусії, бесіди на відповідну тематику, участь у тренінгах, 

конкурсах, змаганнях, розігрування рольових ситуацій);  дослідницько-пошукова діяльність 

(участь у конференціях, проектах, програмах); проективна діяльність (розроблення та захист 

індивідуальних  і  колективних  проектів,  творчих  справ);  громадська  діяльність  (участь  у 

роботі органів учнівського самоврядування тощо) [4, с. 113–114]. 

Таким  чином,  цілеспрямоване  формування  лідерських  якостей  молодших  школярів 

відбувається у процесах розвитку, навчання, виховання, спілкування, діяльності особистості. 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка