Засобами сприятливого розвивального середовища


…  двох  або  більше  систем,  результатом  якого  єСторінка160/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   156   157   158   159   160   161   162   163   ...   326
  … 

двох  або  більше  систем,  результатом  якого  є 

утворення  нової  цілісної  системияка  набуває  нових  властивостей  та  взаємозв‘язків  між 

оновленими  елементами  системи.  Ця  концепція  сприйняття  інтеграції  в  межах  системного 

підходу відображається і при її проекції на сферу освіти [2]. 

Ідеї  інтегрованого  навчання  сьогодні  надзвичайно  актуальні,  оскільки  сприяють 

успішній  реалізації  нових  освітніх  завдань:  дають  можливість  учням  опанувати  значний  за 

обсягом навчальний матеріал, досягнути формування міцних, усвідомлених міжпредметних 

зв‘язків, уникнути дублювання у висвітленні низки питань. 

Психологічні  основи  процесу  інтеграції  в  системі  шкільного  навчання  розкриті  в 

дослідженнях  Л.С.  Виготського,  В.В.  Давидова,  В.П.  Зінченка,  Е.Л.  Носенко.  Сутність 

інтеграції як цілісного впливу на становлення особистості, її форми і види розкриті в працях 

Н.С.  Антонова,  Дж.  Гіббоне,  С.У.  Гончаренка,  М.С.  Вашуленка,  С.В.  Загв‘язінського,  Г.С. 

Костюка,  І.М.  Козловської.  В.П.  Тименка,  С.І.  Якименка.  Дидактичні  можливості 

інтеграційних  занять  багатокомплектного  змісту  початкової  освіти  досліджували  такі  вчені 

як Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко, О.Я. Савченко, В.П. Тименко, В.Р. Ільченко та інші. 162 

 

Інтегровані  уроки  –  це  уроки,  які  об‘єднують  блоки  знань  із  різних  навчальних предметів, що за навчальним планом викладаються як окремі, навколо однієї теми з метою 

інформаційного  та  емоційного  збагачення,  сприймання,  мислення,  почуттів  учня,  що  дає 

змогу  пізнавати  нове  з  різних  сторін,  досягати  цілісності  знань  [3].  Метою  навчальних 

занять,  побудованих  на  інтегрованому  змісті,  є  створення  передумов  для  різнобічного 

розгляду  певного  об‘єкта,  поняття,  явища,  формування  системного  виникнення  уяви, 

позитивно-емоційного ставлення до пізнання. 

У  змісті  навчання  інтеграція  знань  здійснюється  злиттям  в  одному  предметі  (темі) 

елементів  різних  навчальних  предметів  шляхом  широкого  міждисциплінарного  підходу, 

який передбачає визначення інтегративних принципів загальноосвітнього значення [7]. Це, в 

свою  чергу,  забезпечує  формування  в  учнів  предметних  компетенцій    на  більш  високому 

рівні 

Предметні  компетенції  у  Державному  стандарті  початкової  загальної  освіти характеризуються  як  сукупність  знань,  умінь  та  характерних  рис  у  межах  конкретного 

предмета,  що  дають  можливість  учневі  самостійно  виконувати  певні  дії  для  розв‘язання 

навчальної  проблеми  (задачі,  ситуації).  Наприклад,  учень  має  уявлення,  знає,  розуміє, 

застосовує, виявляє ставлення, оцінює [1].  Предметні компетенції школярів визначаються на 

основі  вимог  до  навчальних  досягнень  учнів,  які  вказано  у  програмі  з  окремих  предметів. 

Тому, застосовуючи інтегровані уроки, вчитель повинен постійно пам‘ятати про дотримання 

вимог  до  формування  компетенцій  учнів  з  різних  галузей  знань,  щоб  не  було  інтеграції 

заради інтеграції з меншою результативністю та прогалин у знаннях з окремих наук.  

З  огляду  на  сказане,  у  загальному  вигляді  мета  інтегрованих  уроків  –  формування  в 

учнів  цілісного  світогляду  про  навколишній  світ,  активізація  їх  пізнавальної  діяльності;  - 

підвищення  якості  засвоєння  сприйнятого  матеріалу;  -  створення  творчої  атмосфери  у 

колективі  учнів;  -  виявлення  здібностей  учнів  та  їх  особливостей;  -  формування  навичок 

самостійної  роботи  школярів  з  додатковою  довідковою  літературою,  таблицями 

міжпредметних  зв'язків,  опорними  схемами;  -  підвищення  інтересу  учнів  до  матеріалу,  що 

вивчається; - ефективна реалізація розвивально-виховної функції навчання [1, с.49].  

Елементами  змісту  інтегрованих  уроків  є:  знання,  уміння  і  навички  –  лінійні  та 

пересічні;  досвід  творчої  діяльності;  досвід  емоційно-ціннісного  ставлення  до  дійсності  – 

світу,  суспільства,  людини.  Інтегративна  цілісність  уроку  потребує  наявності  однакового 

рівня  спільності  взаємодіючих  елементів  спільної  мети  для  всіх  процесів  взаємодії, 

спрямованої на досягнення кінцевого результату. 

Саме  завдяки  інтеграції  різних  предметів,  учні  краще  відчувають  взаємозв‘язки  між 

предметами,  глибше  розуміють  явища  навколишнього  світу,  одразу  застосовують  отримані 

знання  на  практиці  в  реальному  житті  й  тому  ефективніше  оволодівають  предметними 

вміннями за рахунок різнобічного дослідження наукових знань і процесів. 

Таким  чином,  досліджуючи  дидактичні  можливості  інтегрованого  навчання  для 

формування предметних умінь молодших школярів, можна зробити висновок, що методично 

правильно  побудовані  інтегровані  уроки  вносять  у  звичайну  структуру  шкільної  освіти 

новизну, оригінальність, сприяють формуванню цілісної картини світу, розгляду предмета з 

кількох  сторін,  дозволяють  систематизувати  в  учнів  знання,  створюють  сприятливі  умови 

для реалізації особисто орієнтованого, розвивального навчання молодших школярів. 

 

1.  Державний  стандарт  початкової  загальної  освіти.  −  [Електронний  ресурс].  –  Режим  доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911/ 

2.  Інтегроване  навчання:  тематичний  і  діяльнісний  підходи  (Частина  1).    −  [Електронний  ресурс].  –  Режим 

доступу: http://nus.org.ua/articles/integrovane-navchannya-tematychnyj-i-diyalnisnyj-pidhody-chastyna-1/ 

3.  Іванчук  М.Г.  Основи  технології  інтегрованого  навчання  в  початковій  школі:  навч.  метод.  Посібник  / 

М.Г.Іванчук. – Чернівці: Рута, 2001.- 120 с. 

4. Інтегровані уроки в початковій школі / Упоряд. Н. С. Вегера — Тернопіль–Харків: Ранок, 2010. — 160 с. — 

(Серія «Відкритий урок»). 

5. Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті // Освіта України. – 2002. - ғ33. – С. 4. 

 6. http://drohobych.net/youngsc/AQGS/2013_6-2/pedagogy/57-65.pdf 

7. http://conference.pu.if.ua/forum/files/11-13052016/3/Timkiv.pdf 

 


1   ...   156   157   158   159   160   161   162   163   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка