Засобами сприятливого розвивального середовища


ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІСОЧНОЇ ТЕРАПІЇ У РОБОТІСторінка157/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   153   154   155   156   157   158   159   160   ...   326
ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПІСОЧНОЇ ТЕРАПІЇ У РОБОТІ  

З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ 

Сіренко В., 

4 курс, психолого-педагогічний факультет 

Мірошніченко Т., 

кандидат педагогічних наук

 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна 

 

Анотація.

  У  статті  розкрито  зміст  поняття  «пісочна  терапія»,  висвітлено  освітньо-

розвивальні  можливості  пісочної  терапії  у  створенні  сприятливого  середовища  для 

всебічного  розвитку  молодшого  школяра.  Визначено  основні  педагогічні  завдання,  які 

вирішуються  у  процесі  ігрової  діяльності  в  педагогічній  пісочниці.  Представлені  пісочні 

вправи та ігри на формування предметних компетентностей учнів початкої школи. Ключові  слова:

  пісочна  терапія,  педагогічна  пісочниця,  навчально-виховний  процес 

початкової школи. 

 

Визначальним  вектором  реформування  початкової  освіти  в  Україні  є  створення сучасного  освітнього  середовища, що  максимально  забезпечить  необхідні  умови  для 

всебічного гармонійного розвитку, виховання і соціалізації особистості молодшого школяра 

на засадах гуманної педагогіки. Орієнтація на врахування індивідуальних здібностей, потреб, 

інтересів кожної дитини вимагає від педагога пошуку ефективних методів, засобів, стратегій 

управління й організації навчально-виховного процесу. 

У  світлі  цих  нововведень  вважаємо  актуальним  вивчення  соціально-педагогічних 

можливостей  естетотерапевтичних  технологій,  провідною  ідеєю  яких  є  забезпечення 

психологічно  комфортних  умов  в  освітньому  просторі  та  розкрииття  творчого  потенціалу 

учасників  педагогічного  процесу  [4].  Серед  ефективних  методів  естетотерапевтичного 

впливу  на  особистість  молодшого  школяра  чільне  місце  займає  пісочна  терапія.  Ще  в 

середині XIX ст. видатний вітчизняний педагог К. Ушинський, не використовуючи поняття 

«пісочна  терапія»,  наголошував  на  розвивальну  функцію  природних  матеріалів,  зокрема 

піску.  Він  писав:  «Діти  не  люблять  іграшок  нерухомих,  закінчених,  добре  зроблених,  яких 

вони не можуть змінити за своєю фантазією... краща іграшка для дитини та, яку вона може 

змусити  змінитись  найрізноманітнішим  чином...  Для  маленьких  дітей  найкраща  іграшка  — 

купа піску» [3]. 

Питання  використання  пісочної  терапії  у  роботі  з  дітьми  та  підлітками  висвітлено  в 

наукових роботах вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема С. Баришнікової, Н. Бережної, 

Т. Грабенко,  Н.  Дикань,  І. Диндури,  О.  Зайви,  Т. Зінкевич-Євстигневої,  М. Кисельової, 

Л. Лебедєвої, Т. Павленко, Н. Сакович, Л. Штейнхардт та інших.  

Окремі  аспекти  проблеми  впровадження  пісочної  терапії  у  педагогічний  процес 

висвітлено  у  дисертаційних  дослідженнях  І. Малишевської,  Т. Мірошніченко,  Ю.  Степури, 
158 

 

О. Федій та ін. Проте на сьогодні залишаються недостатньо розробленими питання вивчення психолого-педагогічних  можливостей  пісочної  терапії  та  специфіки  використання  цієї 

технології у професійній діяльності вчителя початкової школи. 

Мета  статті  –  проаналізувати  та  обгрунтувати  освітньо-виховні  можливості 

інноваційного  засобу  навчання  і  виховання  молодших  школярів  –  педагогічної  пісочниці  у 

роботі з молодшими школярами. 

Пісочна  терапія  –  це  інноваційна  технологія  особистісного  розвитку,  стабілізації 

психоемоційного  сфери,  активізації  пізнавальних  процесів  молодших  школярів,  надання 

можливості їх творчої самореалізації. Саме пісочницю дослідники називають «ландшафтом 

дитячої  душі»  (Т.  Зінкевич-Євстігнеєва)  [1,  c.  7],  «мостом,  який  можна  побудувати  між 

підсвідомим та свідомим, між раціональним та емоціональним, між духовним та фізичним, 

між вербальним та невербальним» (Н. Сакович) [2, c. 16]. 

На думку провідного психолога Академії післядипломної освіти м. Мінськ (Білорусія) 

Н.  Сакович,  перенесення  традиційних  педагогічних  занять  у  пісочницю  має  потужний 

освітньо-виховний  потенціал:  істотно  посилюється  бажання  дитини  дізнатися  щось  нове; 

відбувається  розвиток  творчих  здібностей  учнів,  емоційно-чуттєвої  сфери;  в  іграх  з  піском 

розвиваються  всі  психічні  процеси  (сприйняття,  увага,  пам‘ять,  мислення),  а  також  мова  і 

моторика;  тісний  зв‘язок  з  природним  середовищем;  пісок,  як  і  вода,  здатна  «заземляти  » 

негативну енергію [2, 91]. 

Аналіз  психолого-педагогічної  літератури  та  власні  спостереження  свідчать,  що 

використання  в  навчально-виховному  процесі  початкової  школи  педагогічої  пісочниці 

спрямоване на вирішення основних педагогічних завдань: 

-

 створення емоційно комфортних умов для розвитку творчого потенціалу учнів; 

-

 формування позитивно-емоційного ставлення школяра до освітнього процесу

-

 активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

-

 розвиток  просторової  уяви,  образно-логічного  мислення,  сенсорно-перцептивної  сфери, 

дрібної моторики рук та кінестетичної чутливості; 

-

 

стимуляція  вербальної  і  невербальної  активності  у  процесі  гри,  формування  навичок позитивної комунікації

-

 формування  цілісного,  сильного  і  здорового  «Я»  дитини,  забезпечення  рівноваги  між 

внутрішнім  світом  переживань,  і  зовнішнім  соціальним  світом,  гармонізація  загального 

психоемоційного стану учня, зниження тривожності; 

-

 встановлення довірливих стосунків у діаді «вчитель – учень», «учень – учень», покращення 

психічного самопочуття тощо. 

Наведемо приклади вправ та ігор, які доцільно проводити з молодшими школярами в 

урочний та позаурочний час: 

-

 

гра  «Пісочний  телеграф»: діти  шикуються  в  колону  один  за  одним.  Вчитель  «малює» 

пальцем  на  спині  останньої  дитини  геометричну  фігуру  (цифру,  букву  тощо).  Учні 

передають  «повідомлення»  наступному  гравцеві  таким  же  способом.  Останній  учасник 

відтворює фігуру паличкою на піску; 

-

 

вправа  «Дійди  по  доріжці»: на  піску  лежить  сіточка,  в  ній  в  деяких  квартирах  стоять 

маленькі  іграшки.  Вчитель  пропонує  знайти  потрібну  іграшку  (починаємо  з  першого 

нижнього квадрата) - п'ять кроків вгору, три кроки вправо і т.д.; 

-

 вправа  «Доріжка  з  рахункових  паличок»

:  вчитель  визначає  напрям  руху:  покладіть  2 

палички вгору, 3 вправо, 1 вниз, 4 вправо – це будиночок Лунтика; 2-вгору, 3 наліво, 3 вгору 

– це будиночок Фіксиків; 2 вгору, 2 праворуч, 1 вгору, 3 наліво, 1 наверх - тут проживають 

Смішарики.  Починати  рух  завжди  потрібно  з  зазначеного  місця  (початку  шляху)  -  від 

камінчика; 

-

 

гра  «Кольорові  будиночки»:  вчитель  викладає  в  пісочниці  геометричні  фігури  різного 

кольору  і  дає  завдання  учням  заселити  мультиплікаційних  персонажів:  сім‘я  Барбоскіних 

живе  не  в  жовтому  квадраті,  а  між  зеленим  і  червоним;  принцеса  Софія  мешкає  не  в 

першому, не в третьому, не в червоному будиночку і т.д. 

Отже,  окремі  елементи  пісочної  терапії  можуть  використовуватися  вчителем  у 

груповій  та  індивідуальній  роботі  з  учнями  при  вивчення  різних  начальних  предметів 

початкової  школи,  а  також  у  позакласній  та  позашкільній  виховній  роботі.  Навчання  в 

пісочниці  відбувається  в  ігровій  формі  легко,  невимушено,  цікаво  й  доступно.  Засвоєння 

навчального  матеріалу  з  елементами  пісочної  педагогіки  грунтується  на  актуалізації 

позитивних  емоцій  учнів,  що  є  основною  умовою  формування  навчальної  мотивації, 

особистісного розвитку та розкриття творчого потенціалу кожного вихованця. 

 159 

 

1. 

Зинкевич-Евстигнеева Т. Д.  Практикум  по  креативной  терапии  / Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева,  Т. М. 

Грабенко. – СПб. : Речь : Сфера, 2001. – 400 с. 

2.

 Сакович Н. А. Технология игры в песок. Игры на мосту / Н. А. Сакович. – Спб. : Речь, 2006. – 176 с. 

3.

 Ушинський  К. Д.  Людина  як  предмет  виховання.  Спроба  педагогічної  антропології  / К. Д. Ушинський 

// Вибрані  педагогічні  твори  :  у  2  т.  / К. Д. Ушинський.  –  К.,  1983.  –  Т.  1.  Теоретичні  проблеми  педагогіки.  – 

С. 192–471.

 

4. 

Федій  О. А.  Естетотерапія  :  навч.  посіб.  / О. А.  Федій.  –  2-ге  вид.  перероб.  та  доп.  –  К.  :  Центр  учбової 

літератури, 2012. – 304 с. 

 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   153   154   155   156   157   158   159   160   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка