Засобами сприятливого розвивального середовища


РОЗВИТОК КОНСТРУКТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВСторінка13/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   326
РОЗВИТОК КОНСТРУКТИВНИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

ЗАСОБАМИ LEGO-ТЕХНОЛОГІЙ 

Венгрин О.,

 

магістрантка спеціальності «Початкова освіта», Інститут післядипломної 

освіти та довузівської підготовки,  

Будник О. Б.

,

 

доктор педагогічних наук, професор  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

 

Анотація

.  У  статті  висвітлено  сутність  проблеми  формування  та  розвитку 

конструктивних здібностей учнів початкових класів у процесі навчання. Автором приведено 

приклади використання LEGO-технологій в навчально-виховному процесі початкової школи 

з метою розвитку творчості учнів. 

Ключові  слова:

  творчі  здібності,  креативність,  початкова  школа,  учні  початкових 

класів, LEGO-технології.  

Актуальність  проблеми

.  Сучасна  модернізація  освіти  в  Україні  потребує  створення 

творчого  освітнього  середовища  в  початковій  школі,  виховання  творчо  спрямованої 

особистості  молодшого  школяра,  здатної  до  активної  перетворювальної  діяльності, 

саморозвитку,  самоствердження  в  суспільстві.  Тому  актуальною  проблемою  вважаємо 

створення  оптимальних  передумов  для  самореалізації  особистості  учня,  розкриття  його 

природних задатків, здатності до свободи, креативності. Не випадково у Концепції загальної 

середньої  освіти  (2001),  Національній  доктрині  розвитку  освіти  України  в  ХХІ ст.  (2002), 

Національній  стратегії  розвитку  освіти  України  на  період  до  2021  року  (2013),  Державних 

стандартах  загальної  початкової  освіти  (2011),  Концепції  «Нова  школа.  Простір  освітніх 

можливостей»  (2016)  та  інших  нормативних  документах  визначено,  що  відродження 

суспільства України, його розвиток значною мірою залежить від творчості і активності його 

членів,  їх  ініціативи,  тих  умов,  які  створюються  для  розвитку  й  реалізації  творчого 

потенціалу кожної особистості. Стан  проблеми  у  педагогічній  науці

.  Проблема  становлення  творчої  особистості  у 

процесі навчальної діяльності знайшла своє відображення у наукових працях таких учених: 

Н. Волошина,  І. Волощук,  І.Головко,  А.Дусавицький,  Б.Ільюк,  В.Костюк,  І.Матюша, 

Л.Момот,  К.Нор,  Л.Шелестова  та  ін.  Необхідність  розкриття  творчого  потенціалу 

особистості  засвідчують  дослідження  О.Будник,  Г.Костюка,  Н.Кузьміна,  О.Матюшкіна, 

В.Моляко,  О.Музики,  Я.Пономарьова,  Б.Теплова,  в  яких  творчість  розглядається  як 

специфічна  форма  взаємодії  людини  зі  світом,  що  створює  передумови  для  її  духовного 

розвитку й морального становлення. Відтак розвиток здібностей – це не загальне, абстрактне 

поняття,  а  складне  психолого-педагогічне  явище,  що  потребує  цілеспрямованої  та 

систематичної роботи. 

Мета  статті

  –  обґрунтувати  сутність  проблеми  формування  та  розвитку 

конструктивних  здібностей  учнів  початкових  класів  у  процесі  навчання  засобами  LEGO-

технологій. 

Творча  здібність,  або  креативність,  –  це  здатність  людини  продукувати  незвичайні 

ідеї,  відхилятися  від  традиційних  схем  мислення,  швидко  вирішувати  проблемні  ситуації. 

Основними  показниками  творчих  здібностей  є  продуктивність,  оригінальність,  гнучкість, 

сміливість  та  швидкість  мислення  [3,  с.  11].  Проте  здібності,  самі  собою,  поза  навчанням, 

поза  діяльністю  не  можуть  розвиватися.  Про  це  засвідчують  висновки  вчених,  що 16 

 

ґрунтуються  на  численних  дослідженнях.  Зокрема,  відомий  психолог  Н.  Лейтес  зазначає: "Здібності  не  просто  виявляються  в  праці,  вони  формуються,  розвиваються,  розцвітають  у 

праці і гинуть у бездіяльності. Здібності існують тільки в розвитку... Здібність не існує поза 

конкретною  діяльністю  людини,  а  формування  її  відбувається  в  умовах  навчання  і 

виховання…" [3, с. 39]. 

Щоб  сформулювати  творчі  здібності,  дитині  необхідно  якнайбільше  вражень  про 

навколишній світ під час виконання різних видів діяльності, які їй подобаються найбільше, а 

потім  –  в  усіх  притаманних  учням  видах  навчальної  діяльності  (гра,  малювання, 

конструювання,  читання  та  розігрування  сюжетів  знайомих  літературних  творів,  складання 

віршів,  казок,  робота  з  геометричним  матеріалом,  експериментування  тощо).  Формуючи  в 

учнів  інтерес  до  будь-якого  з  цих  видів  діяльності,  вдається  захопити  дитину  процесом 

творчості  [3,  с. 12].  Механізм  розвитку  креативності  людини,  зауважує  О. Будник,  не 

корелює  прямо  з  розвитком  її  інтелекту,  а  характеризується  зростаючим  впливом 

мотиваційних та особистісних властивостей, зокрема, такої специфічної властивості людини, 

як її оригінальність [1, с. 298]. Отже, навчальний процес початкової школи є ефективним за 

умови  пошуку  вчителем  нестандартних  методик  викладання,  які  б  стимулювали  учня  до 

творчого пошуку, виявлення своєї індивідуальності, оригінальності тощо. 

Одним  із  засобів  розвитку  конструктивних  здібностей  учнів  початкових  класів  є 

навчальні  програми  LEGO  Education.  Діяльність  LEGO  Education  спрямована  на 

стимулювання у дітей творчих здібностей, створення проектних робіт, навчання працювати у 

команді.  У  світі  ці  технології  використовують  з  кінця  минулого  сторіччя.  Так,  всесвітньо 

відома датська компанія  LEGO  у 1980 році  заснувала окремний підрозділ LEGO Education, 

який  розпочав  свою  діяльність  у  сфері  освіти,  співпрацюючи  з  відомими  експертами  у 

розвитку  науки,  технології,  психології.  За  цей  час  було  розроблено  цілісну  концепцію 

навчання  для  дітей  віком  від  1,5  до  16  років.  На  сьогодні  програма  LEGO  Education 

впроваджена більш ніж у 40 країнах світу [4]. 

Компанією  Пролего  навчальні  програми  LEGO  Education  були  адаптовані  для 

українських навчальних закладів і отримали гриф Міністерства освіти і науки України, тому 

рекомендовані до вивчення у навчальних закладах України. Перші українські школи почали 

працювати  за  програмами  LEGO  Education  з  2008  року.  сьогодні  повністю  або  частково 

навчальна програма LEGO Education реалізована у 80 школах України [4]. 

На нашу думку, значний вплив на розвиток творчих конструктивних здібностей учнів 

має  атмосфера,  в  якій  працює  учень,  предмети  та  кольори,  що  його  оточують.  Адже,  він, 

відчуваючи  кольори,  може  підбирати  їх під  свій  настрій.  Вибір кольору  тісно  пов‘язаний з 

психологічними особливостями дитини, її творчими здібностями та станом здоров‘я. Тому в 

навчально-виховному  процесі  варто  використовувати  метод  кольоротерапії.  Наприклад, 

доцільно запропонувати учням зробити опис картини, використовуючи образотворчі засоби. 

А  з  метою  переключення  півкуль  мозку  та  розвиту  творчих  здібностей,  уяви  пропонується 

учням  такі  завдання:  розгляньте  уважно  цей  пейзаж,  придумайте  йому  дуже  довгу  назву; 

розгляньте  осінній  пейзаж,  зробіть  опис  цього  куточка  природи  взимку;  вивчіть  пейзаж, 

домалюйте на ньому у своїй уяві дерева, квіти, річку тощо. 

Для  удосконалення  урізноманітнення  навчального  процесу  та  розвитку  творчих 

здібностей  учнів  учителі  все частіше використовують  Lego технологію.  В школах можливе  

використання  кількох  конструкторів  нового  покоління,  що  володіють  широкими 

можливостями  і  простотою  у  використанні:  LEGO-DACTA,  LEGO-DUPLO.  З  цими 

конструкторами  діти  знайомляться  ще  в  дошкільний  період,  а  згодом  ці  набори 

використовуються  і  в  початковій  школі.  Наприклад,  набори  для  Lego-математики  в 

початкових  класах  «Лего-математичні  ігри».  Lego-конструктори  доцільно  використовувати 

на  такому  етапі,  як  усний  рахунок.  Діти  будуть  викладати  або  сам  приклад  чи  тільки 

відповідь на завдання, запропоноване ним учителем.  

Lego-конструктори  широко  використовують  також  на  уроках  трудового  навчання, 

природознавства.  Зокрема,  теми  інтегрованих  занять з  навколишнього  світу  і  краєзнавства: 

«Хто такі комахи; Хто такі птахи; Хто такі звірі; Що таке зоопарк; Що оточує нас вдома; Де 

живуть  білі  ведмеді;  Де  зимують  птиці;  Коли  жили  динозаври;  Навіщо  будують  кораблі; 

Навіщо потрібні автомобілі; Чому поїзда такі довгі; Навіщо потрібні літаки; Навіщо літають 

в космос ». Широко використовується робота по методу проекту. Учнями створені проекти: 

«Яким  я  бачу  зоопарк»,  «Моя  улюблена  вулиця»,  «Техніка  майбутнього»,  «Місто 

майбутнього», «Дачне селище».  

Використання  таких  технологій  дозволяє  вирішувати  типову  для  початкової  школи 

проблему, коли учні можуть добре оволодіти теоретичними знаннями, але відчувають значні 17 

 

труднощі  в  діяльності,  що  вимагає  використання  цих  знань  для  вирішення  конкретних життєвих  завдань  або  проблемних  ситуацій.  У  ході  використання  таких  технологій  дитина 

учиться  створювати  щось  нове,  уявляти  і  конструювати  світ  по  новому,  розвиваються  її 

творчі  здібності  та  фантазія.  Особливості  конструктора  LEGO,  його  висока  якість 

дозволяють дітям втілити найрізноманітніші проекти, працюючи за своїм задумом і в своєму 

темпі,  самостійно  вирішуючи  поставлену  задачу,  бачити  продукт  своєї  діяльності, 

конструювати  свої  простори,  в  яких  можна  з  задоволенням  грати,  змінювати  і 

вдосконалювати. 

Висновки

. Розгляд представлених технологій креативної освіти не вичерпує скарбниці 

ідей,  підходів,  теорій  творчого  навчання  й  розвитку  конструктивних  здібностей  молодших 

школярів.  Разом  із  тим,  зазначені  теоретичні  основи  варто  цілеспрямовано  реалізовувати  в 

сучасній  початковій  школі.  Впровадження  нових  педагогічних  підходів,  зокрема  LEGO-

технологій,  передбачають  креативне  навчання  як  вчителів,  так  і  учнів,  ґрунтуються  на 

одночасному  використанні  мультимедійних  засобів,  комп‘ютерів  та  Інтернету,  дозволяють 

зробити  процес  навчання  більш  інтерактивним,  насиченим.  Перспективність  застосування 

LEGO  передусім  у  тому,  що  ці  технології  обумовлюється  високими  освітніми 

можливостями:  багатофункціональністю,  технічними  та  естетичними  характеристиками, 

використанням у різних ігрових і навчальних зонах. 

 

1.

 Будник  О. Б.  Професійна  підготовка  майбутніх  учителів  початкової  школи  до  соціально-педагогічної 

діяльності: теорія і методика : монографія / О. Б. Будник. – Дніпропетровськ : Середняк Т. К.,

 

2014. – 484 с. 2.

 

Лейтес  Н. С.  К  проблеме  сензитивных  периодов  психического  развития  человека  /  Н. С. Лейтес  // Принципы развития в психологии. – М. : Просвещение, 1978. – С. 202. 

3.

 Накладова  М. В.  Розвиток  креативного  мислення  учнів  початкових  класів  через  використання  ігрових 

завдань та інтерактивних технологій / М. В. Накладова // Методичний посібник для вчителів початкових класів. 

– К. : Полонне, 2013. – 92 с.  

4.

 LEGO  Education  в  навчальних  закладах  України.  –  Режим  доступу:  http://prolego.org/lego-education-v-

navchalnix-zakladax-ukra%D1%97ni/ 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка