Засобами сприятливого розвивального середовища


ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯСторінка127/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   326
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ  

НА УРОКАХ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

Жовнір О., 

магістрантка Педагогічного факультету 

Цюняк О., 

кандидат педагогічних наук, доцент

 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника» 

м. Івано-Франківськ, Україна 

 

Анотація.

 

У статті розглянуто проблему використання інтерактивних методів 

навчання на уроках у початкових класах.

 

Ключові слова:

 

урок, інтерактивні методи навчання. 

 

Постановка  проблеми.

  Державна  національна  програма  «Освіта»  («Україна  ХХІ 

століття») звертає увагу на динамізм, притаманний сучасній цивілізації, зростання соціальної 

ролі  особистості,  гуманізацію  та  демократизацію  суспільства,  інтелектуалізацію  праці, 

швидку зміну техніки і технологій в усьому світі, акцентує увагу на створенні таких умов, за 

яких  народ  України  став  би  нацією,  яка  навчається.  Авторитарно-дисциплінарні  моделі 

навчання  змінюються  на  особистісно-орієнтовані,  суттєвими  ознаками  яких  є  навчання  і 

виховання особистості на засадах індивідуалізації [3, с.22-24]. 

Сучасний  педагог  у  освітньому  процесі  повинен  намагатися  вдосконалювати  свою 

роботу,  використовувати  нові  форми,  методи,  засоби,  прийоми  на  уроках.  Ілюструє  думку 

народна  мудрість:  «Не  навчайте  дітей  так,  як  навчали  нас.  Вони  народилися  в  інший  час». 

Тому  вчитель  має  розглядати  кожного  учня  як  окрему  особистість  з  її  поглядами, 

переконаннями, почуттями».  

Мета  роботи 

– 

дослідити,  уточнити  й  обґрунтувати  особливості  застосування 

інтерактивних технологій навчання на уроках у початкових класах. 135 

 

Актуальність теми дослідження.

  Для  досягнення  високих  ефективних  результатів  у 

процесі  засвоєння  знань  та  практичному  їх  використанні  у  сучасній  школі  широко 

впроваджуються інтерактивні методи та форми роботи з учнями молодшого шкільного віку. 

Інтерактивні  технології  в  початковій  школі  розглядаються  як  такий  спосіб  організації 

навчально-пізнавальної  діяльності  учнів,  що  забезпечує  засвоєння  ними  змісту  навчання  й 

досягнення цілей навчання при розв‘язанні певних проблемних завдань. Однак не усі вчителі 

початкових класів методично правильно застосовують їх. Ось чому, я вважаю, вибрана тема 

статті є актуальною.  Аналіз  останніх  досліджень  і  публікацій.

 

Дослідженню  проблеми  інтерактивних 

методів  навчання  приділили  увагу  О.  Пометун,  Л.  Пироженко,  А.  Гін,  О.  Ісаєва,  А. 

Мартинець, Г. Сиротинко, Н. Суворова, Г. Токмань, С. Жила та інші. Виклад  основного  матеріалу.

 

Педагогічний  словник  дає  таке  визначення: 

«Інтерактивне навчання (від лат. Interaction – взаємодія) – навчання, побудоване на взаємодії 

учнів  з  навчальним  оточенням,  навчальним  середовищем,  що  служить  сферою  засвоєння 

знань»  [2,  с.48].  Суть  інтерактивного  навчання  полягає  в  тому,  що  навчальний  процес 

відбувається  за  умови  постійної,  активної  взаємодії  всіх  учнів.  Учитель  та  учні  є 

рівноправними суб‘єктами навчання.

 

Головна  особливість  інтерактивного  навчання  полягає  в  тому,    що  процес  учіння 

відбувається  у  спільній  діяльності  за  схемою  «учитель  –  учень».  Така  співпраця  підвищує 

ефективність  уроку.  В  інтерактивному  навчанні  змінюється  взаємодія  вчителя  та  учня: 

активність  учителя  поступається  місцем  активності  учня,  а  метою  вчителя  стає  створення 

умов  для  ініціативи  школярів.  Інтерактивне  навчання  забезпечує  взаєморозуміння, 

взаємодію, взаємозбагачення.  

Залежно,  від  інтерактивних  технологій,  визначених  у  працях  М. Пентилюк,  Т. 

Онукевич, Н. Солодюк, виділяють такі типи інтерактивних методів навчання: 

1.

 Методи кооперативно-групового навчання: робота в парах, ротаційні (змінні) трійки; 

«Два-чотири – всі разом»; «Карусель»; робота в малих групах; «Акваріум»; «Діалог» ; 

«Синтез думок»; «Коло ідей». 

2.

 Кооперативно-групового  навчання:  Мікрофон;  Броунівський  рух;  Мозковий  штурм; 

Мозаїка; аналіз ситуацій; «Дерево рішень».  

3.

 

Методи  ситуативного  моделювання:  рольова  гра;  інсценізація;  драматизація; проведення конференцій [5, с.22-23].  

Інтерактивні  вправи  застосовують  на  різних  етапах  уроку.  На  етапі  мотивації 

навчальної діяльності та підготовки до сприймання нового матеріалу використовують такі 

нестандартні  інтерактивні  технології,  як  «Мозковий  штурм»,  «Криголам»,  «Мікрофон», 

«Незакінчене  речення».  «Асоціативний  кущ».  Під  час  засвоєння  навчального  матеріалу 

застосовують  уже  складніші  технології:  «Акваріум»,  «Ажурна  пилка»,  «Ситуативне 

моделювання»,  «Прес».  На  підбитті  всіх  етапів  уроку  доречними  є  технології  «Займи 

позицію», «Дерево рішень». На всіх етапах уроку можна використовувати групові форми 

роботи: робота в парах, малих групах [6, с.16]. 

Проаналізувавши  досвід  багатьох  вчителів  початкових  класів  і  спираючись  на 

власний  досвід,  можу  сказати,  що  найбільш  ефективними  і  доцільними  на  уроках  у 

початкових  класах  такі  технології:  «Мікрофон»,  «Мозковий  штурм»,  робота  в  парах, 

«Навчаючи – учусь», «Метод ПРЕС», «Займи позицію», «Незакінчене речення».  

Григор‘єва О.С., вчитель початкових класів, пропонує на уроках у початкових класах 

використовувати  ще  такі  пошукові  методи  інтерактивних  технологій:  1.Аналіз  художнього 

тексту з  використанням  знань  з  інших  гуманітарних  галузей  –  філософії,  естетики,  історії, 

мистецтвознавства, народознавства. 2.Бесіда за Сократом (учні ставлять проблемні питання і 

шукають шляхи їх розв'язання). 3.Ділова гра  (відтворюється поведінка і робота конкретних 

працівників:  учителя, редактора, журналіста,  перекладача).4. Мозкова атака  (група ділиться 

на  дві  частини:  генератори  ідей  і  критики.  Першими  виступають  генератори,  потім  – 

критики). 5. Саморозвиток (після виступу  учень критично оцінює себе й аналізує недоліки) 

6. Дискусія (висловлюються різні  погляди під час обговорення складної  проблеми і  пошуку 

істини).  7. Мікродискусії  (те  саме,  лише  з  мінімальною  кількістю  диспутантів).8. Творча 

лабораторія  (учасники  мікрогрупи  подають  свої  творчі  здобутки:  власні  вірші,  міні-твори, 

новели, сценарії). 9. Проблемний семінар (учні доходять істини, пройшовши шлях суперечок 

і дискусій, застосовуючи форми групової роботи). 10. Акваріум (кілька учнів з групи сидять 

у  центрі  кабінету  в  оточенні  інших  і  ведуть  дискусію.  Кожен  з  тих,  хто  спостерігає, 

закріплений за кількома учасниками дискусії, уважно стежить за нею, а потім висловлює свої 

зауваження і коментарі) [ 4, с.13-14]. 

 136 

 

Висновок.

  Отже,  особлива  цінність  інтерактивного  навчання  в  тому,  що  учні 

навчаються  ефективній  роботі  в  колективі.  З  іншого  боку,  інтерактивні  методи  навчання  є 

частиною особистісно-зорієнтованого навчання, оскільки сприяють соціалізації особистості, 

усвідомлення  себе  як  частини  колективу,  своєї  ролі  і  потенціалу.  Розглянута  проблема 

потребує подальших досліджень та розробок, адже ефективність проведеного уроку значною 

мірою  залежить  від  правильного  застосування  тієї  чи  іншої  інтерактивної  технології 

вчителем на кожному з етапів. Вчитель у процесі інтерактивного навчання  виступає лише як 

інструктор  і  оцінювач  здобутих  учнями  результатів.  Основну  діяльність  учні  виконують 

самостійно,  спираючись  на  власний  досвід  взаємодії  у  групах,  а  також  на  свої  вміння 

висловлювати власну думку, аналізувати думки своїх однокласників.  

 

1.

 Біда О. Структура і методика інтерактивного уроку. Початкова школа. 2010. ғ7. С. 29. 

2.

 Гончаренко С. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376с. 

3.

 Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття). К. : Райдуга,  2000. 62 с. 

4.

 Коломієць Н.А. Дидактичні засади застосування інтерактивних методів навчання молодших школярів : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.09 Київ, 2009. 19 с. 

5.

 

Кондратюк О. Інноваційні технології в початковій школі. Київ,  2015. 250 с. 6.

 

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Київ, 2011. 135 с. 

7.

 Чирвон Л.Ф. Інтерактивні методи навчання 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.slideshare.net/hadiachosvita

 

 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   123   124   125   126   127   128   129   130   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка