Засобами сприятливого розвивального середовища


ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ ЯК ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНАСторінка126/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   326
ІНТЕГРАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТНІХ ГАЛУЗЕЙ ЯК ДИДАКТИКО-МЕТОДИЧНА 

ПРОБЛЕМА 

Заулічна М., 

1курс магістратури, факультет педагогіки та психології

 

Васютіна Т., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та методики 

початкового навчання

 

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 

 м. Київ, Україна

 

Анотація.

  На  сучасному  етапі  розвитку  української  освіти  як  системи  має 

реалізуватися  через  системні  знання,  які  є  необхідними  для  формування  цілісного, 

системного  мислення.  Ці  знання  найкраще  будуть  отримані  через  інтеграцію  освітніх 

галузей. У цьому зв‘язку, в Україні принцип інтеграції проголошений основним принципом 
133 

 

реформування  освіти  поряд  з  принципами  гуманізації,  диференціації  та  компетентнісного підходу.  

Згідно  з  проектом  нового  Державного  стандарту  початкової  загальної  освіти  метою 

початкової  її  ланки  є  гармонійний  розвиток  дитини  відповідно  до  її  вікових  та 

індивідуальних  психофізіологічних  особливостей  і  потреб,  виховання  загальнолюдських 

цінностей, підтримка життєвого оптимізму, розвиток самостійності, творчості, допитливості 

[6]. Для її реалізації в даному документі значна увага приділяється інтеграції знань, оскільки 

для молодших школярів властиве нерозчленоване сприйняття об‘єктів навколишнього світу, 

без  усвідомлення  їх  історичних  ознак.  Також  це  допоможе  запобігти  ускладненню 

навчального матеріалу та перевантаженню учнів. Тож логічним є використання інтегрованих 

уроків (курсів) у практиці роботи нової української школи. 

Поняття  „інтеграції‖  має  загальнонауковий  зміст  і  часто  використовується  у 

дидактиці.  У  загальнонауковому  аспекті  інтеграція  (від  лат.  Integеr  –  цілий)  –  це  „процес 

пристосування  і  об‘єднання  розрізнених  елементів  в  єдине  ціле  при  умові  їх  цільової  та 

функціональної однотипності‖ [2].  

Сьогодні  ідея  інтеграції  змісту  і  форм  навчання  приваблює  багатьох  учителів-

практиків.  Саме  дослідженням  дидактичних  особливостей  інтеграції  змісту  навчання 

займалися  видатні  педагоги:  О.Біляєв,  Л.  Варзацька,  Т.  Донченко,  Ю.  Колягін,  В. 

Паламарчук, О. Савченко, Н. Свєтловська та ін. 

Увага провідних дидактів і методистів до проблеми інтеграції пояснюється тим, що це 

об'єднання  спрямоване  на  посилення  інформаційного  змісту  та  емоційне  збагачення 

сприймання, мислення і  почуттів  учнів завдяки залученню додаткового цікавого матеріалу, 

що дає можливість з різних боків пізнати явище, поняття, досягти цілісності знань учнів [3]. 

Інтеграція,  як  провідна  тенденція  оновлення  змісту  освіти,  дає  можливість  якісно  змінити 

зміст  освіти,  зокрема,  доповнити  той  чи  інший  предмет  відповідними  знаннями,  що 

взаємопов'язані між собою. 

У  змісті  навчання  інтеграція  знань  здійснюється  злиттям  в  одному  предметі  (темі) 

елементів  різних  навчальних  предметів  шляхом  широкого  міждисциплінарного  підходу, 

який передбачає визначення інтегративних принципів загальноосвітнього значення. З огляду 

на  це,  І.  Петрова  вважає,  що  взагалі  „методологічною  основою  усіх  видів  зв‘язків  у 

навчальному  процесі  виступають:  матеріальна  єдність  світу,  розвиток  і  перетворення  в 

природі та мислення, спільність теорії і практики, всебічність вивчення явищ і процесів ‖ [1].  

Особливо актуальними є питання  інтегрування різнопредметних знань  у початковій 

ланці освіти, оскільки системний аналіз складових цілого, синтезуюче порівняння з іншими 

становить для учнів значні утруднення. Одночасно ці операції лише формуються у напрямку 

від  загального  до  конкретного.  Саме  тому  важливим    напрямом  методичного  оновлення  

уроків,  як  зазначає  О.Савченко,  є  проведення  їх  на  основі  інтеграції  змісту,  відібраного    з 

кількох предметів і об‘єднаного  навколо однієї теми [5]. У зв‘язку з цим, інтегрований урок 

стимулює пізнавальну  самостійність, творчу активність та ініціативу  учнів, дає  можливість 

формувати в учнів уміння міркувати та висловлювати свої думки. 

Зміст Державного стандарту початкової загальної освіти складають такі освітні галузі: 

"Мовно-літературна",  "Математична",  "Природнича",  "Технологічна",  "Інформатична", 

"Соціальна  та  здоров'язбережувальна",  "Фізкультурна",  "Громадянська  та  історична", 

"Мистецька". Проілюструємо дидактичні можливості інтеграції на прикладі окремих освітніх 

галузей. 

Так,  інтеграція  освітніх  галузей  "Природнича",  "Громадянська  та  історична"  і 

"Соціальна  та  здоров'язбережувальна"  передбачає  поглиблення,  уточнення    та  розширення 

деяких  загальних  понять,  які  є  об'єктом  вивчення  відповідних  наук,  що  утворюють  зміст 

вказаних галузей. І вже в початкових класах необхідно закласти основи цілісного  уявлення 

про  природу  та  суспільство    і  формувати  ставлення  до  законів    їх  розвитку.  Інтегрування 

змісту  даних  освітніх  галузей,  на  наш  погляд,  вирішує  цю  проблему,  допомагає  учневі 

побачити  взаємозв'язок  у  розвитку  природи  й  людини.  Щоб  під  час  навчання  в  дітей  

максимально розвивалося активне  ставлення до природи і соціальних явищ, урок має бути 

наповнений  таким  матеріалом,  який  відповідав  би  їхнім  інтелектуальним,  моральним  і 

естетичним потребам. 

У теорії і практиці роботи початкової школи існує схема інтегрування змісту освітніх 

галузей  та  відповідних  їм  предметів,  яка  дозволяє  усунути  дублювання  навчального 

матеріалу,  забезпечує  єдиний  підхід  до  здобуття  ґрунтовних  і  цілісних  знань  при  економії 

навчального  часу.  Поетапність  дій  при  такій схемі  така:  1)  вибір  базового  предмета  -  теми 

(математика);  2)  інтеграція  знань  базового    предмета  -  теми  за  знаннями  сумісних  134 

 

фундаментальних  наук  (природознавство);  3)  профілювання  знань  із  врахуванням    типу закладу, потреб особи  і суспільства. 

Однак реалізація ідеї створення інтегрованих уроків на практиці досить складна.  По-

перше,  вчителю  слід  визначитися,  яким  чином  методично  подавати дитині  цілісну  картину 

світу,  адже  методичні  посібники  із  розробленими  повністю  інтегрованими  уроками  почали 

з‘являтися  лише  тепер,  коли  здійснюється  пілотне  навчання  за  змістом  нового 

Держстандарту.  По-друге,  відповідно  до  мети  і  завдань  уроку  потрібно  скоригувати  зміст, 

форму,  методи  і  засоби  подання  системи  наукових  знань  в  інтегруванні  освітніх  галузей. 

Мається  на  увазі  навчання  в  класах,  які  не  задіяні  в  пілотуванні,  де  вчитель  фактично  сам 

повинен  здійснювати  інтеграцію,  але  у  нього  фізично  на  це  не  вистачає  часу.  По-третє, 

цілісну картину світу необхідно спроектувати у систему понять і фактів, які би містилися у 

відповідно  оформленому  вигляді  у  кожній  освітній  галузі,  та  більше  того,  у  методичних 

розробках  уроків  за  темами.  При  цьому  слід  пам‘ятати,  що  в  інтегрованому  уроці  повинно 

бути включено матеріалу не більш як із трьох предметів. 

Таким чином, переконуємось, що інтеграція освітніх галузей це не просто творчість, 

самобутність  та  педагогічна  майстерність,  а  це  вимога  сучасності.  Методично  правильно 

побудовані  і  проведені  інтегровані  уроки  впливатимуть  на  результативність  процесу 

навчання:  знання  набуватимуть  якості,  системності,  уміння  ставатимуть  узагальненими, 

комплексними,  посилюватиметься  світоглядна  спрямованість  пізнавальних  інтересів, 

ефективніше формуватимуться переконання молодших школярів і досягатиметься всебічний 

розвиток їх особистості відповідно до вікових та індивідуальних особливостей.  

1.

 Іванчук М. Інтегрований урок як специфічна форма організації навчання/ М. Іванчук// Початкова школа.  - 

2004. - ғ5. - С.10-13. 

2.

 

Калягин Ю. М. Интеграция школьного обучения / Ю.  М. Калягин, О. Л.  Алексенко // Начальная школа.  – 1990. – ғ 9. – С. 28 – 29. 

3.

 Луцик Д. Проблема інтеграції навчально-виховного процесу в початкових класах, шляхи її розвязання / Д. 

Луцик // Мат. Всеукр. наук.-практ. конф. "Шляхи інтеграції навчально-виховної роботи в початкових класах". - 

Дорогобич, 1997. - С. 5-8 

4.

 Педагогика  :  Учебное  пособие  для  студентов  пед.  учеб.  заведений  /  В.  А.  Сластенин,  И.  Ф.  Исаев,  А.  И. 

Мищенко, Е. Н. Шиянов. – 3-е изд. – М. : Школа – Пресс, 2000. – 512 с. 

5.

 

 Савченко О.Я. Урок у початкових класах. – Х., 1993. 6.

 

Проект  нового  Державного  стандарту  початкової  загальної  освіти.  −  [Електронний  ресурс].  –  Режим доступу: newstandard.nus.org.ua/ 

 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   122   123   124   125   126   127   128   129   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка