Засобами сприятливого розвивального середовища


ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ВСторінка115/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   326
 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В 

ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

 

ІНТЕРАКТИВНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Булеєва К., Тимофієва Ю., 

2 курс, психолого-педагогічний факультет 

Мірошніченко Т., 

кандидат педагогічних наук

 

Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, м. Полтава, Україна 

 

Анотація

.  У  статті  висвітлено  проблему  реалізації  інтерактивного  підходу  щодо 

навчання  і  виховання  молодших  школярів.  Здійснено  аналіз  змісту  поняття  «інтерактивне 

навчання»  у  вітчизняній  педагогічній  думці.  Виявлено  переваги  інтерактивного  підходу  в 

навчально-виховному процесі початкової школи. Подано приклади завдань з використанням 

інтерактивних методів на уроках «Основи здоров‘я». Ключові  слова:

  інтерактивний  підхід,  інтерактивне  навчання,  інтерактивні  методи, 

навчально-виховний процес початкової школи. 

 

В  умовах  реформування  сучасної  початкової  освіти  визначальним  є  особистісно-зорієнтований  підхід  щодо  навчання  і  виховання  молодших  школярів,  що  грунтується  на 

суб‘єкт-суб‘єктній взаємодії у системі «педагог – дитина», створенні оптимальних умов для 

розкриття індивідуальних можливостей та самоактуалізації особистості кожного вихованця. 

Тому  виникає  необхідність  у  цілеспрямованому  формуванні  такого  педагогічного 

середовища,  в  умовах  якого  кожен  учень  творчо  засвоює  знання,  способи  практичного 

застосування  їх  у  повсякденному  житті  і  є  активним  учасником  продуктивної  взаємодії  з 

усіма  суб‘єктами  навчально-виховного  процесу.  Одним  із  шляхів  вирішення  окреслених 

завдань є впровадження інтерактивного навчання в початковій школі. 

Проблему  інтерактивного  навчання  в  педагогічному  процесі  досліджували  сучасні 

науковці:  Г.  Коберник,  О.  Комар,  М. Малигіна,  В. Мельник,  Т. Пироженко,  О. Пометун, 

Г. О. Сиротенко  та  інші.  Теоретико-методичні  основи  впровадження  інтерактивних 

педагогічних  технологій  у  навчально-вихований  процес  початкової  школи  висвітлено  у 

наукових працях О. Біди, Н. Гордуз, І. Демченко, О. Коваленко, Н. Коломієць та інших. 

Мета  статті  –  проаналізувати  особливості  впровадження  інтерактивного  підходу  до 

навчання і виховання учнів початкової школи. 

Інтерактивний  підхід  реалізується  через  організацію  інтерактивного  навчання,  що 

побудоване  на  активній  «взаємодії  школярів  з  навчальним  оточенням,  навчальним 

середовищем,  яке  служить  сферою  освоюваного  досвіду»  [1,  с.  200].  Основна  функція 

вчителя полягає не в подачі готових знань, а у спонуканні до самостійного пошуку.  

А.М. Мартинець  розглядає  інтерактивне  навчання  як  діалогічне  навчання,  яке 

забезпечує  взаємодію  педагога  та  вихованця.  Нам  імпонує  думка  науковця  щодо 

забезпечення «ситуації успіху», коли у дитини формується впевненість у себе і своїх силах, 

кожен  учень  може  стверджувати:  «Я  знаю,  я  можу».  М. Мартинець  стверджує,  що 

інтерактивний  підхід  сприяє  створенню  атмосфери  комфортності  навчання,  розвитку 

комунікативних  умінь  і  навичок,  допомагає  встановленню  емоційних  контактів,  виконує 

виховну функцію [2]. 

На  думку  Г. Сиротенко,  сутність  інтерактивного  навчання  полягає  в  тому,  що 

навчальний процес відбувається за умов постійної, активної взаємодії усіх учнів. Важливим 

кроком  на  шляху  залучення  дітей  до  інтерактивних  технологій  науковець  уважав 

цілеспрямоване формування у дітей навиків діалогічного спілкування, а саме: встановлювати 

контакт із співрозмовником, слухати та розуміти його, вміти запитувати, бути толерантним, 

чітко формулювати свою точку зору тощо [4, с. 13]. 

О. Пометун  та  Л. Пироженко  розглядають  інтерактивне  навчання  як  сукупність 

технологій  і  визначають  його  як  різновид  активного,  але  яке  має  свої  закономірності  та 

особливості. За твердженням науковців,  «сутність інтерактивного навчання полягає в  тому, 122 

 

що  навчально-виховний  процес  відбувається  за  умов  постійної,  активної  взаємодії  усіх учнів» [3, с. 7]. 

Отже,  на  основі  аналізу  основних  підходів  до  тлумачення  сутності  досліджуваного 

явища,  під  інтерактивним  навчанням  розуміємо  таке  навчання  в  режимі  діалогу,  під  час 

якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою спільного вирішення 

навчальних завдань та розвитку особистісних якостей учнів.

  

Важливим  є  висновок  дослідників  О.  Пометун  та  Л.  Пироженко  про  те,  що 

інтерактивне навчання є сукупністю технологій. Автори розподіляють інтерактивні технології 

на чотири групи: 

-

 

групове  навчання  (робота  в  парах,  ротаційній  трійки,  «Карусель»,  «Акваріум», робота в малих групах); 

-

 фронтальне  навчання  («Мікрофон»,  «Мозковий  штурм»,  «Коло  ідей»,  метод 

«ПРЕС»); 

-

 

навчання у грі (рольова гра, імітація); -

 

дискусії. Наведемо  приклади  інтерактивних  завдань,  які  доцільно  використати  на  уроках 

«Основи  здоров‘я».  Так,  застосовуючи  метод  «Мікрофон»,  вчитель  пропонує  дітям 

відповісти  на  запитання:  1)  які  правила  здоров‘я  вам  відомі?  2)  як  ви  піклуєтеся  про  своє 

здоров‘я? Учні швидко по черзі висловлюються з приводу поставленої проблеми, передаючи 

один одному іграшковий або уявний «мікрофон».   

Інтерактивну  вправу  «Мозковий  штурм»  доцільно  використати  при  обговоренні  та 

визначенні  негативних  факторів,  що  випливають  на  здоров‘я  людини.  Суть  цієї  технології 

полягає  в  тому,  що  всі  учні  по  черзі  висловлюють  абсолютно  всі,  навіть  алогічні  думки  з 

приводу  проблеми.  Висловлені  думки  не  критикуються,  а  обговорюються  після  закінчення 

висловлювань. 

Прикладом  використання  інтерактивної  рольової  гри  може  бути  завдання  розіграти 

ситуації: 

- незнайомець вам запропонував покататись на машині; 

-  по  вас  прийшов  у  школу  незнайомець  і  сказав,  що   ваші  батьки  попросили  його 

забрати вас зі школи; 

- ви вийшли погуляти у двір, а кишеньки в одязі, щоб покласти ключі від квартири, у 

вас немає. Покажіть ваші дії. 

Аналіз  психолого-педагогічної  наукової  літератури  показав,  що  перевагами 

інтерактивного  підходу  до  навчання  і  виховання  молодших  школярів  є:  можливість 

переведення  учнів  у  позицію  активного  суб‘єкта  навчального  процесу;  формування 

позитивної  навчальної  мотивації;  сприяння  розвитку  в  школярів  комунікативних  умінь  і 

навичок,  логічного  мислення,  навичок  колективної  та  проектної  діяльності,  самостійної 

роботи. 

Організація  інтерактивного  навчання  передбачає  моделювання  життєвих  ситуацій, 

використання  рольових  ігор,  спільне  вирішення  проблеми  на  основі  аналізу  обставин  та 

відповідної ситуації. Навчання з елементами інтеракції сприяє формуванню в учнів навичок і 

вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва, взаємодії.  

Отже,  реалізація  інтерактивного  підходу  в  навчально-виховному  процесі  початкової 

школи  сприяє  посиленню  інтересу  молодших  школярів  до  здобування  знань,  виробленню 

пізнавальної  самостійності,  кращому  засвоєнню  навчального  матеріалу,  розвитку  творчих 

здібностей  кожного  учня.  Вдале  поєднання  різних  видів  інтерактивних  вправ  на  уроці 

допоможе вчителю реалізувати основні цілі навчання.  

1. 


Гончаренко С. У. Український педагогічний енциклопедичний словник / С. У. Гончаренко. – Вид. 2-ге, доп. й 

випр. – Рівне : Волинські обереги, 2011. – 552 с. 

2.

 Мартинець  А.М.  Нові  педагогічні технології: інтерактивне навчання  /  А.М. Мартинець // Відкритий  урок.  – 2003. – ғ7-8. – С. 28-31.

 

3.  Пометун  О.І.  Сучасний  урок:  інтерактивні  технології  навчання  /  О.І. Пометун.  Пироженко  Л.В.  –  К. : Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с. 

4.  Сиротенко  Г.О.  Сучасний  урок:  інтерактивні  технології  навчання  /  Г.О. Сиротенко.  –  Х.:  Видавн.  група 

―Основа‖, 2003. – 80 с. 

 


1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка