Засобами сприятливого розвивального середовища


естетичне виховання, молодші школярі, мистецтвоСторінка105/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   ...   326
 

естетичне виховання, молодші школярі, мистецтво.  

Актуальність.

  З  найдавніших  часів  особливе  значення  мало  естетичне  виховання. 

Здатність  відчувати,  сприймати,  розуміти,  усвідомлювати  і  творити  прекрасне  –  це  ті 110 

 

специфічні  прояви  духовного  життя  людини,  що  свідчать  про  її  внутрішнє  багатство. Великого значення у навчанні і вихованні відіграє естетичне виховання засобами мистецтва, 

формування  естетичного  почуття  як  психічної  здібності  учня  сприймати  предмети  і  явища 

об‘єктивного  світу  з  позицій  краси,  виховання  красою  художнього  слова  і  пісні,  вдало 

дібраним  колоритом,  магією  танцю  і  сценічного  мистецтва  високих  естетичних  поглядів  й 

естетичних смаків, започаткування і розвиток прагнення дитини до естетичного ідеалу.  

Головною  запорукою  успіху  естетично-виховного  процесу  є  відкритість  для 

найрізноманітніших  педагогічних  ідей.  Цей  процес  спрямований  на  формування 

загальнолюдських і культурно-національних цінностей, сприяти зростанню інтелектуального 

та духовного багатства суспільства. 

Естетичне  виховання  молоді  є  на  сьогодні  одним  з  актуальних  завдань  педагогічної 

науки.  

Аналіз  досліджень  з  проблеми.

  Проблема  естетичного  виховання  у  естетико-

педагогічному аспекті широко репрезентована у спадщині видатних українських педагогів та 

діячів  освіти  Е. Водовозової,  П. Каптєрева,  С. Лисенкової,  С. Русової,  Е. Тихеєвої, 

К. Ушинського. 

Психологічні  основи  естетичного  виховання  розкрили  Б. Ананьєв,  Л. Божович, 

Л. Виготський, І. Кон, Б. Теплов. 

Видатні  вчені,  естети  і  педагоги  Ю. Борев,  О. Буров,  В. Вансаалов,  Л. Волович, 

І. Долецька, 

М. Каган, 

Л. Коган, 

В. Разумний, 

В. Скатерщиков, 

Є. Квятковський, 

М. Лайзеров, А. Макаренко, О. Семашко, В. Сухомлинський, В. Шестакова зробили значний 

внесок  у  розробку  теорії  естетичного  виховання.  Насамперед  вони  визначили  основні 

поняття, на які потрібно спиратися про побудові системи естетичного виховання. 

Опубліковано  багато  праць,  в  яких  вирішуються  питання  значення  творчості  та 

пізнавальної  діяльності  в  естетичному  вихованні  молодших  школярів;  розкриваються 

механізми  творчості;  закономірності  взаємозв‘язку  творчої  діяльності  з  відтвореною 

дійсністю;  сформульовані  основні  принципи  формування  творчої  особистості  (Ф. Говорун, 

Б. Коротяєв,  В. Левін,  В. Моляко,  Ю. Петров,  П. Підкасистий,  Я. Пономарьов,  В. Романець, 

В. Цапок). 

Реалізації  особистісного  підходу  у  навчанні  і  вихованні  відіграє  велику  роль 

естетичне  виховання  засобами  мистецтва,  формування  естетичного  почуття  як  психічної 

здібності  учня  сприймати  предмети  і  явища  об‘єктивного  світу  з  позицій  краси,  виховання 

красою  художнього  слова  і  пісні,  вдало  дібраним  колоритом,  магією  танцю  і  сценічного 

мистецтва  високих  естетичних  поглядів  й  естетичних  смаків,  започаткування  і  розвиток 

прагнення дитини до естетичного ідеалу. 

Мета статті

 – аналіз різних підходів до формування естетичних почуттів молодших 

школярів засобами мистецтва. 

Виклад основного матеріалу.

 

Естетичні почуття є підвалинами естетичної свідомості, 

на яких можуть формуватися складніші елементи ЇЇ структури, що забезпечують естетичний 

розвиток і вдосконалення особи та суспільства. 

На думку С. Максименка, «естетичні почуття – це відчуття краси явищ природи, праці, 

гармонії барв, звуків, рухів і форм» [2, 335], 

Ю. Крупник  під  естетичними  почуттями  розуміє  «чуття  краси  в  явищах  природи,  в 

праці,  в  гармонії  барв,  звуків,  рухів  і  форм»  [3,  25].  Гармонійна  злагодженість  в  об'єктах 

цілого та частин, ритм, консонанс, симетрія  викликають почуття приємного,  насолоду, яка 

глибоко переживається та вшляхетнює душу. Ці почуття викликають твори мистецтва. 

Виховання  естетичних  почуттів  –  це  процес  цілеспрямованого  розвитку  здатності 

особистості  до повноцінного сприйняття і  правильного розуміння прекрасного  у мистецтві 

та дійсності. 

Мистецтво  – великий розділ естетичної культури, без нього важко уявити естетичне 

виховання взагалі, без нього естетичне виховання неможливе, в естетичній діяльності  воно 

відіграє виняткову роль. Значимість цього можна пояснити тим, що мистецтво говорить про 

людину,  про  її  працю,  надії,  мораль,  природу,  навколишню  дійсність,  воно  є  найбільш 

впливовим  засобом  формування  естетичних,  художніх  смаків  та  інших  форм  естетичного 

пізнання.  Мистецтво  відображає  події,  факти,  надії,  мораль,  бажання  у  художній  формі,  а 

значить  активно  впливає  на  чуттєву  та  емоційну  сферу  дитини,  без  якої  неможливо 

реалізувати завдання естетичного виховання [5, 212]. 

Мистецтво  не  просто  зображає  і  виражає,  воно  через  психолого-фізіологічний 

механізм активно впливає на громадську активність особистості, стимулює до певного виду 

діяльності, формує мотиви. За допомогою мистецтва учень дізнається досить багато нового й 111 

 

цікавого  про  світ,  що  його  оточує,  про  минуле,  теперішнє  та  майбутнє.  Діти  у  творчій діяльності  обирають  різні  види  мистецтва:  малювання,  віршування,  складання  мелодії, 

самовизнання,  розвиток  природних  задатків.  Безпосередня  участь  у  художній  творчості 

організовує,  дисциплінує  учнів,  виробляє  у  них  цілеспрямованість,  волю,  вимогливість  до 

себе  і  товаришів.  Набуті  учнем  якості  під  час  участі  в  художній  самодіяльності  позитивно 

виявляється  у  ставлення  до  навчання,  будь-яких  справ  і  до  життя  взагалі.  Твори 

образотворчого, музичного мистецтва, література,  музика допомагають дітям пізнати красу 

природи, виховати любов до неї, вчити цінувати та оберігати її [5, 216]. 

Особливе  місце  у  формуванні  естетичних  почуттів  належить  творам  мистецтва,  які 

своєю  емоційно-образною  формою  вираження  думок,  різнобарвних  емоцій  найбільше 

сприяють  формування  особистості  молодшого  школяра,  розвитку  його  здібностей, 

індивідуальності.  У  процесі  спілкування  з  різними  видами  мистецтва  формується  ієрархія 

духовних  та  естетичних  цінностей  особистості,  уявлення  неповторності  краси  природи  та 

людини,  накопичується  досвід  емоційно-естетичних  переживань,  формуються  естетичні 

смаки та ідеали [1, 42]. 

Сьогодні  особливо  важливо  донести  до  сердець  молодших  школярів  естетичні  ідеї 

В. О. Сухомлинського – ідеї про те, що треба бачити, відчувати і розуміти прекрасне, адже 

від розуміння краси оточення починається все найкраще, що є в людині, починається краса 

людських  вчинків,  моральність,  розуміння  одвічних  цінностей  –  добра,  гуманізму, 

людяності, щирості. 

Сучасним  педагогам,  які  ведуть  дитину  в  світ  прекрасного  –  музики,  живопису, 

природи, народних ремесел та традицій, –  слід пам‘ятати мудрі слова В. О. Сухомлинського: 

«Висока місія педагога… – бути творцем дитячого щастя, лікарем та цілителем дитячих душ, 

щоб в серці людському не оселилися горе та страждання…» [6, 10]. 

Естетичне  виховання  знаходиться  в  тісному  взаємозв‘язку  з  розумовим,  моральним, 

трудовим  та  фізичним.  Важко  уявити  процес  засвоєння  знань  без  бачення  краси  у  змісті 

навчального матеріалу всіх предметів та процесі добування знань; моральне виховання – без 

бачення і оцінки краси вчинків, поведінки інших учнів та своїх власних; трудове виховання – 

без пізнання прекрасного в процесі, змісті та меті  праці; фізичне виховання  – без  уяви про 

досконалість  людського  тіла,  його  здоров‘я.  Отже,  естетичне  виховання  пронизує  всі 

складові частини виховання всебічно розвиненої особистості, торкаючись найбільш чуттєвої 

сфери  дитини  –  почуття  та  емоцій,  без  яких  будь-який  виховний  процес  не  може  бути 

повноцінним [4, 4]. 

Велике значення має показ краси рідної природи, яка оспівується в творах музичного 

мистецтва:  синява неба, далечінь полів, бірюзове пасмо річок, спокійна, облямована кущами 

і деревами гладь озер, неповторна гама пташиного співу, величаві масиви лісу і т.д. Одним з 

кращих  вихователів  називав  природу  К. Д. Ушинський.  Для  ознайомлення  учнів  з  красою 

рідної природи проводяться екскурсії, організовуються спостереження за сезонними змінами 

навколишнього ландшафту, створюються гербарії з місцевих рослин, проводяться виставки 

картин, присвячені тваринному і рослинному світу, і т.д.  

Отже,  одним  із  головних  засобів  формування  естетичного  почуття  молодших 

школярів є мистецтво. Могутній естетичний потенціал у цьому сенсі має праця (творчість). 

Багато естетичних вражень дає спілкування з природою. Завдяки цьому формується культура 

почуттів.  Естетичне  почуття  –  основа  естетичної  свідомості,  на  якій  розвиваються  інші, 

більш  складні,  елементи  естетичного  усвідомлення  світу.  Сприйняття  творів  мистецтва 

дітьми  –  це  інтелектуальна  й  емоційно-творча  діяльність,  у  процесі  якої  відбувається 

взаємодія  образних  складових.  При  організації  та  проведенні  уроків  у  початковій  школі 

важливе  місце  посідає  створення  сприятливої  морально-психологічної  атмосфери,  що 

обумовлюється викликом почуттів які активізують розвиток творчості. 

 

1

. Бурей А. Д. Проблеми естетического воспитания / А. Д. Бурей. – М.: Педагогика, 1990. – 240 с. 2.  Загальна  психологія:  підруч.  для  студентів  вищ.  навч.  закладів  /  [С. Д. Максименко,  В. О. Зайчук, 

В. В. Клименко, В. О. Соловієнко]; за загальною редакцією акад. С. Д. Максименка – К.: Форум, 2004. – 702 с. 

3. Крупник Е. П. Психологическое воздействие искусства на личность/ Е. П. Крупник. – М.: Просвеїдение, 1999. – 

240 с. 


4.  Мельничук С. Г. Естетичне та трудове виховання мол. школярів / С. Г. Мельничук – К.: МОУ, УШ, 1994. –99 

с. 


5.  Мельничук С. Г.  Теорія  виховання  /  С. Г. Мельничук.  –  Кіровоград,  ТОВ  «Рекламне  агентство  РіК-Медіа», 

2016. – 244 с. 
112 

 

6. Сухар В. Л. Естетичне виховання молодших школярів: розробки занять/ В. Л. Сухар. – Х.: Ранок, 2008. – 176 с. 

 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   101   102   103   104   105   106   107   108   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка