Засобами сприятливого розвивального середовища


ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ВИХОВНОМУСторінка100/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   326
 

ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕАТРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ВИХОВНОМУ 

ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Тритяк А., 

6 курс, факультет педагогіки та психології 

Ткаченко О.,  

доктор педагогічних наук

   

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка, м. Кропивницький, Україна 

Анотація.

  Стаття  присвячена  актуальним  проблемам  використання  елементів 

театральної педагогіки у виховному процесі початкової школи. Автор роботи звертається до 

визначення поняття «театральна педагогіка», виокремлює її елементи, узагальнює вимоги до 

застосування  елементів  театральної  педагогіки  у  виховному  процесі  початкової  школи. 

Теоретичні  підходи  до  розв‘язання  проблеми  та  аналіз  сучасної  педагогічної  практики 

застосування  окремих  елементів  театральної  педагогіки  в  початкових  класах  визначили 

методику проведення експериментального дослідження проблеми, загальні результати якого 

висвітлено у статті. Робота завершується перспективами вивчення проблеми. 

Ключові  слова:

  театральна  педагогіка,  елементи  театральної  педагогіки,  елементи 

театральної педагогіки в педагогічному процесі початкової школи. 

 

Система освіти покликана сприяти організації життєдіяльності дитини, що передбачає творчий розвиток особистості, оскільки жодне суспільство не може існувати без людей, котрі 

постійно  прагнуть  до  глибокого,  неординарного,  творчого  розкриття  власної  особистості. 

Враховуючи  невичерпні  можливості  театральної  педагогіки  у  формуванні  особистості, 

зокрема й учнів початкової школи, сучасні вчителі початкових класів все більше звертають 

увагу  на  потребу  навчання  школярів  основам  театральної  освіти.  Це  дає  підстави  вважати, 

що  означена  проблема  потребує  відповідного  теоретичного  обґрунтування,  розробки 

методичного забезпечення і практичного впровадження. 

 

До визначення поняття «театральна педагогіка» зверталися такі вітчизняні й зарубіжні 

науковці,  як  В. Ц. Абрамян,  Ю. П. Єлісовенко,  І. А. Зязюн,  Т. В. Коляда,  Г. В. Крісті, 

Ю. Л. Львова,  О. В. Мігунова,  Г. І. Переухенко,  C. І. Сафарян,  В. А. Cоколова.  Елементи 

театральної  педагогіки  розглядали  у  своїх  працях  К. C. Станіславський  та  М. П. Чехов. 

Вимоги до використання елементів театральної педагогіки в школі висували  В. М. Букатов, 

П. М. Єршов, А. П. Єршова, В. О. Ільєв, інші. Проблема застосування елементів театральної 

педагогіки  в  початковій  школі  поки  знаходиться  на  стадії  розробки,  що  й  зумовило мету

 

даної  статті  –  вивчення  особливостей  застосування  елементів  театральної  педагогіки  у виховному процесі початкової школи. 

Театральну  педагогіку  як  «самостійну  галузь  педагогічної  науки,  яка  спирається  на 

методологічні  й  теоретичні  положення  загальної  педагогіки,  має  свій  об'єкт,  предмет  і 

методи  дослідження,  поняттєво-категорійний  апарат  і  вивчає  процес  духовного  та 
106 

 

естетичного  розвитку  театральних  фахівців  в  умовах  їхнього  навчання  і  виховання», розглядає В. Ц. Абрамян [1, с. 7]. 

Більшість  дослідників,  коли  пишуть  про  елементи  театральної  педагогіки,  мають  на 

увазі спеціальні системи, створені К. С. Станіславським та проаналізовані М. П. Чеховим. Ці 

системи  породжені  бажанням  людини  свідомо  володіти  власним  психофізичним  апаратом, 

зокрема й  у  «запропонованих обставинах»,  співвідносити свої дії  з діями партнера, пізнати 

природу  творчості  та  її  механізми.  Серед  основних  структурних  елементів  театральної 

педагогіки  у  виховному  процесі  початкової  школи  Н. Б. Сиротич  виокремлює  наступні: 

музику, хореографію, ритмічну гімнастику, сценографію, художнє слово, театралізовану гру 

[3].  

Елементи театральної педагогіки у виховному процесі розглядаються нами як засоби розвитку  природних  здібностей  учнів  та  підвищення  їхнього  пізнавального  інтересу. 

Удосконалення процесу застосування елементів театральної педагогіки у виховному процесі 

сучасного  освітнього  закладу,  у  свою  чергу,  передбачає  оволодіння  вчителя  ними  та  його 

спроможність об‘єктивно оцінювати власну роботу з відповідних позицій. 

Педагоги-практики  застосовують  у  своїй  педагогічній  діяльності  різноманітні 

елементи  театральної  педагогіки,  які  сприяють  розвитку  творчих  здібностей  дітей, 

формуванню  їхньої  сміливості,  розкутості,  підвищенню  комунікативних  здібностей. 

Наприклад,  С. Михайленко  починає  впроваджувати  елементи  театрального  мистецтва  з 

першого класу. Вони входять у життя школярів через розмаїття розвивальних дидактичних 

ігор. Л. Зоріна застосовує театралізацію з метою розвитку усного мовлення дітей  – потреби 

уникнення  повторів,  слів-паразитів,  «нукання»,  доречного  використання  слів.  А. Жернова 

використовує  ігрову  діяльність,  театральну  гру  на  уроках  читання,  математики, 

природознавства, що перетворює вивчення цих предметів на цікаве заняття, сприяє розвитку 

зосередженості, спостережливості, уваги, витримки.  

О. Фіцуліна  для  всебічного  розвитку  юних  акторів,  формування  їхнього  художнього 

смаку  зосереджує  увагу  в  педагогічному  процесі  на  ляльковому  театрі.  Л. Самсоненко 

приділяє значну увагу театралізованій діяльності дітей на уроках та в позаурочний час через 

їх ознайомлення з різними видами театрів, що сприяє формуванню базових компетентностей 

учнів. С. Біндіч наголошує, що продуктивними уроками є уроки читання, різноманітні форми 

позакласної  та  виховної  роботи  з  використанням  елементів  театральної  педагогіки.  Це 

майстерне  читання  текстів  із  застосуванням  міміки  і  жестів,  використання  відповідної 

атрибутики  і  бутафорії,  а  також  інсценування,  ігрові  прийоми  тощо.  Педагог  рекомендує 

проводити на всіх уроках театральні хвилинки [2].  

Реалізація завдань різних програм для початкової школи передбачає розвиток творчих 

здібностей  дітей,  їхньої  уяви,  самостійності  у  втіленні  задуму,  участі  у  театралізованій 

діяльності,  застосування  педагогом  різних  елементів  театральної  педагогіки.  Ці  ідеї  ми 

намагались втілити в життя у ході педагогічної практики. 

У контексті проблеми нашого дослідження була проведена експериментальна робота з 

учнями  2-го  класу  та  дітьми  старшого  дошкільного  віку.  З  метою  перевірки  ефективності 

застосування  окремих  елементів  театральної  педагогіки  у  виховному  процесі  початкової 

школи  робота  спрямовувалась  на  виявлення  та  перевірку  мімічних,  пантомімічних, 

акторських  і  творчих  здібностей,  виразності  мовлення  дітей  шкільного  віку  засобами 

театралізованих ігор та у ході виконання ними театралізованих вправ, етюдів. З цією метою 

дітям пропонувались такі ігри та психологічні етюди:  «Мімічна гімнастика»,  «Програвання 

ситуації»,  «Роздум»,  «Круглі  очі»,  «Квітка»,  «Солоний  чай»,  «Чарівні  острови»,  «Клумба  і 

садівник»,  «Лисичка  прислухається»,  «Сердитий  дідусь»  тощо,  –  які  сприяли  розвитку  в 

дітей уміння передавати свій емоційний стан за допомогою міміки і пантоміміки.  

Експериментальна робота проводилась на базі НВК СЗНЗ I–III ступенів ғ 26 – ДНЗ – 

ДЮЦ  «Зорецвіт»  та  НВК  ЗОШ  ғ  34  –  ліцею  «Сучасник»  (м. Кропивницький).  До 

експерименту було залучено 22 особи (учні 2-го класу та кілька дітей старшого дошкільного 

віку). Експеримент проводився у чотири етапи у вересні  – жовтні 2015 року та  у лютому  – 

березні 2017 року. У ході роботи ми виявили, що експериментальна група дітей поліпшила 

свої результати за всіма пунктами дослідження. У дітей за допомогою театралізованих ігор 

було  вдосконалено  етично-комунікативні  і  вольові  якості  особистості  (товариськість, 

ввічливість,  чуйність,  доброта,  уміння  довести  справу  до  кінця),  сформувалося  позитивне 

відношення до театралізованих ігор, помітно почастішали прояви творчих здібностей. Після 

проведених  театралізованих  ігор  діти  експериментальної  групи  стали  емоційнішими,  їхні 

міміка, пантоміміка й мовлення стали виразнішими.  
107 

 

Вивчення  наукової  літератури,  передового  педагогічного  досвіду,  аналіз  результатів експериментальної  роботи  дали  змогу  сформулювати  такі  умови  ефективного  застосування 

елементів  театральної  педагогіки  у  виховному  процесі:  створювати  атмосферу 

зацікавленості,  психологічного  комфорту  та  емоційної  безпосередності  у  навчально-

виховному  процесі;  враховувати  вікові  та  психофізіологічні  особливості  розвитку  дітей; 

виховувати у дітей інтерес до театральної діяльності, створювати ситуації, у яких персонажі 

лялькового  театру  вступають  з  дітьми  в  діалог,  розігрують  сценки;  піклуватися  про 

оснащення  театралізованих  ігор;  приділяти  увагу  підбору  літературних  творів  для 

театралізованих  ігор:  зі  зрозумілою  для  дітей  моральною  ідеєю,  з  динамічними  подіями,  з 

персонажами, наділеними виразними характеристиками; застосовувати у виховному процесі 

різні елементи театральної педагогіки. 

Отже, застосування елементів театральної педагогіки у виховному процесі початковій 

школі  дає  змогу  цілісно  формувати  особистість  з  одночасним  залученням  свідомості, 

почуття і поведінки, дає змогу зробити процес виховання привабливим і радісним. Цінним у 

визначеному процесі є розвиток акторських здібностей дітей у виховному процесі початкової 

школи.  Організація  формування  окремих  груп  акторських  умінь  у  молодших  школярів 

виступає перспективою вивчення проблеми дослідження. 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   96   97   98   99   100   101   102   103   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка