Засобами сприятливого розвивального середовищаСторінка1/326
Дата конвертації24.03.2020
Розмір2,32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   326


 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ ТА РОЗВИТКУ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

 

ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАРТІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ У ДІТЕЙ 6-7 РОКІВ 

ЗАСОБАМИ СПРИЯТЛИВОГО РОЗВИВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Аврамчук В., 

студентка 2 курсу, педагогічний факультет 

Олійник О., 

асистент Кам’янець-Подільський національний університет 

 імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський, Україна 

 

Анотація. 

У  статті  викладено  методологічні  та  теоретичні  основи  становлення 

особистості  дитини  6  –  7  років,  її  національної  свідомості,  в  контексті  формування 

національної  культури  та  світогляду  розкривається  зміст  і  структура  народних  традицій.  В 

рамках  запропонованого  підходу  здійснено  моніторинг  компетентності  дітей  старшого 

дошкільного віку. 

Ключові слова:

  народні  традиції,  національна  свідомість,  народна  культура,  обрядові 

свята,  фольклор,  народно-прикладне  мистецтво,  народні  ігри,  моніторинг  компетентності 

старшого дошкільника. 

Цільовим орієнтиром на сучасному етапі формування дошкільної освіти є гуманізація 

та національна спрямованість освіти, відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту» 

та  принципи  національного  виховання  особистості,  окреслені  у  Державній  Національній 

програмі  «Освіта».  Базовий  компонент  дошкільної  освіти  визнає  самоцінність  дошкільного 

дитинства  через  органічний  зв'язок  виховання  із  національною  історією  та  народними 

традиціями,  формування  національної  свідомості  та  особистісної  життєвої  позиції 

дошкільника  [1,  c.  12-17].  Чинна  програма  розвитку  дитини  дошкільного  віку  «Українське 

дошкілля» відповідає стратегічним завданням дошкільної освіти та акцентує особливу увагу 

на  прилучені  дітей  до  історії  українського  народу,  національних  звичаїв  та  традицій  [5,  c. 

206-211]. 

Модернізація  змісту  дошкільної  освіти  сьогодні  потребує  якісно  нових  підходів  до 

розвитку, виховання та навчання, актуальності набувають проблеми збереження духовності, 

національної  свідомості  та  культури,  формування  моральних  якостей  сучасного 

дошкільника.  Дошкільне  дитинство  є  початковим  періодом  становлення  особистості,  коли 

закладаються основи ставлення до навколишнього світу, людей, до себе, засвоюються перші 

моральні норми, особистісні якості. 

Аналіз  наукових  досліджень  та  освітньої  практики  засвідчив,  що  питанню 

формування національної свідомості дошкільника засобами народних традицій приділяється 

недостатньо  уваги.  Відходять  у  минуле  деякі  народні  свята  та  традиції  і  як  результат, 

знижується рівень моральних цінностей та національної свідомості дошкільнят. В зв‘язку з 

цим,  відбувається  втрата  інтересу  та  поваги  підростаючого  покоління  до  минулого 

українського народу. Сьогодні  деякі педагоги надають особливого значення формуванню  у 

дітей  моральних  норм  та  правил,  навичок  моральної  поведінки  та  на  жаль  поверхнево 

знайомі  з  народною  культурою.  Народна  культура  –  це  багатовіковий  досвід  народу, 

матеріалізований  у  предметах  мистецтва,  праці  та  побуті:  це  традиції,  обряди,  звичаї, 

вірування;  світоглядні,  моральні  та  естетичні  цінності,  що  визначають  обличчя  нації,  її 

самобутність, унікальність, її соціальну і духовну особливість. 

Саме тому, на часі постає завдання виявити вплив народних традицій на формування 

національної свідомості дошкільника. 

Сьогодні  до  нас  поступово  повертається  національна  пам'ять,  і  ми  по-новому 

виражаємо  своє  відношення  до  стародавніх  свят,  традицій,  обрядів,  фольклору,  в  котрих 

наші предки залишили нам саме цінне зі своїх культурних надбань.  

Теоретичний  аналіз  проблеми  формування  національної  свідомості  в  педагогічній 

літературі  (Богуш  А.  М.,  Лисенко  Н.  В.,  Кононко  О.  Л.)  вивчення  досвіду  роботи  і 

проведення  експериментальної  роботи  дозволили  визначити,  що  формування  національної 

свідомості  дошкільнят  є  складним  динамічним  процесом.  Цей  процес  полягає  не  тільки  у 

віднесенні  себе  до  тієї  чи  іншої  національності,  а  й  у  формуванні  уявлень  про  емоційно-

оцінне ставлення до національної культури українського народу. 

Принципами  формування  національної  свідомості  дітей  є  створення  відповідного 

національного мовного середовища, етнічна самоідентифікація, емоційно-ціннісне ставлення 

особистості  до  свого  народу  і  його  культури,  зв`язок  національної  культури  зі  світовою 

культурою та творча спрямованість особистості [3, с. 178-181].  
 

Залучення  дітей  дошкільного  віку  до  народних  традицій  здійснюємо  у  різних напрямах.  Створення  атмосфери  національного  побуту  сприяє  цілісному  гармонійному 

сприйняттю  національної  культури.  Оточуючі  предмети,  які  вперше  пробуджують  душу 

дитини, виховують відчуття краси, мають бути національними. Це дозволить дітям з самого 

раннього дитинства відчувати себе частиною великого українського народу. 

Дітей  молодшого  дошкільного  віку  починаємо  знайомити  з  традиційними  та 

обрядовими  святами.  Обрядові  свята  пов‘язані  з  працею  та  суспільним  життям  людей, 

характерними  спостереженнями  за  особливостями  пір  року,  погодою,  поведінкою  птахів 

комах,  рослин  та  звірів.  Традиційна  святково-обрядова  культура  –  невід‘ємний  елемент 

народної  культури,  яка  забезпечує  передачу  традицій  із  покоління  в  покоління:  свята 

календарного циклу, сільськогосподарські свята, народження, весілля тошо. 

Невід‘ємною  складовою  національної  виховання  є  фольклор.  Діти  з  радістю 

знайомляться з народними казки, піснями, прислів‘ями, приказками, загадками, поспівками, 

закличками, колядками, щедрівками, веснянками, хороводними іграми тощо. Давні витвори 

побуту та мистецтва сприяють формуванню у дітей моральних цінностей та рис характеру, 

збагачують  уявлення  про  добро  і  зло,  красу,  правду,  мужність,  вірність,  працелюбність  [2, 

c.228-245]. 

Формуванню  національної  свідомості  сприяють  і  твори  народно-прикладного  та 

ужиткового  мистецтва,  які  розкривають  красу,  духовну  цінність  народних  умільців,  їх 

високу  майстерність.  Прикрашаючи  вироби  декоративно-прикладного  мистецтва,  педагог 

формує  у  дошкільнят  навички  художньо-естетичного  смаку,  звертає  увагу  на  техніку, 

елементи,  єдність  форми  і  кольору,  знайомить  з  практичним  призначенням  декоративного 

виробу,  вказує  на  органічне  поєднання  трудового  виховання  та  художньо-естетичного 

розвитку дошкільнят. 

Народна  гра  –  ефективний  засіб  психічного,  емоційно-чуттєвого,  комунікативного, 

інтелектуального  досвіду  дошкільника.  Народні  ігри  сприяють  набуття  дошкільнятами 

соціального  досвіду,  засвоєнню  духовних  надбань  народу,  збереженню  національних 

традицій та культури, формують морально-етичні норми їх поведінки [4, c.165-172]. 

У  процесі  дослідження  здійснено  моніторинг  компетентності  старших  дошкільнят 

відповідно  до  вимог  Базового  компонента  дошкільної  освіти,  програм  розвитку  дитини 

дошкільного віку «Українське дошкілля» та «Впевнений старт» за розділами «Організована 

навчально-пізнавальна  діяльність»,  «Народні  свята»,  «Фольклор»  та  «Народні  ремесла». 

Моніторинг здійснювався на доступних для дошкільнят відомостях з етнографії, літератури, 

мистецтва,  національної  культури  як  під  час  організованої  навчально-пізнавальної 

діяльності, так і в самостійній вільній діяльності дошкільнят. 

Результати,  отримані  до  діагностування  та  кінцева  діагностика  показали  позитивну 

динаміку,  а  саме,  національна  ідентифікація  збільшилась  з  24%  до  48%,  знання  народних 

традицій  українського народу  – з 27% до 45%, родинно-побутові традиції  – з 18% до 44%, 

творчість народних умільців – з 25% до 52%, фольклорні жанри та народні ігри – з 27% до 

62%.  Моніторинг  показав  позитивний  вплив  організованої  пізнавальної  діяльності  на 

формування  у  дошкільнят  національної  приналежності  та  національної  культури, 

підвищення  рівня  сформованості  уявлень  про  народні  традиції,  що  в  свою  чергу  сприяло 

розвитку  мотивованого  емоційно-ціннісного  відношення  до  явищ,  що  характеризують 

національну свідомість дошкільника. 

Ефективність  формування  національної  свідомості  дошкільника  забезпечується 

шляхом  впровадження  системи  роботи,  що  враховує  діагностику  рівня  уявлень  і  відносин 

дітей  про  народні  традиції,  про  національну  культуру  українського  народу,  поетапність 

ознайомлення,  мотивацію,  використання  позитивних  стимулів  і  способи  перенесення 

отриманих уявлень та емоцій в різні види діяльності. 

 

1.

 Базовий компонент дошкільної освіти / Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богінич О.Л. та ін. – Київ : Видавництво 

– 2012. – 26 с. 

2.

 

Богуш А. М. Українське народознавство в дошкільному закладі: навч. посіб. /  А. М. Богуш, Н. В. Лисенко. Київ : Вища школа, 2002. – 407 с. 

3.

 Кононко О.Л. Духовність, душевність, моральність… / О.Л.Кононко // Дошкільне виховання. – 2004. – ғ 4. 

– С. 4–5. 

4.

 

Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка: [навч. посіб.] / Т. І. Поніманська.  – Київ : «Академвидав», 2006. – 456 с.  

5.

 Програма  розвитку  дитини  дошкільного  віку  «Українське  дошкілля»  /  О.І.Біла,  Л.М.  Возна, 

О.Л.Максименко та ін.. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 264 с. 
 
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   326


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка