Замбії, кіль кість активних платіжних карт скорочуСторінка9/16
Дата конвертації24.03.2020
Розмір144 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
моделі

викладання ГО 

здобуто й авторамиТаблиця

Навчальні посібники і програми з громадянської освіти, рекомендовані МОН на

початок 2015 р.

7(8) Навчальний курс

“Вчимося бути гро-

мадянами” (“Нова

Доба”) (лист МОН

від 26.12.2005

№ 1/11-7680).

Прим. Усі програ-

ми, розроблені

“Новою Добою”, роз-

міщені на сайті

“Вчимося бути гро-

мадянами”. 

“Громадянська ком-

петентність учнів-

ської молоді: шляхи

розвитку (методич-

ний посібник) /

укладачі

Данильєв А. О. та

ін. – м. Луганськ :

СПД “Рєзников

В.С.”, Лист ІІТЗО

9(10) Курс “Ми – грома-

дяни України”

(“Нова Доба”), реко-

мендовано

Міністерством освіти

і науки України

(листи МОН №1/11-

2817, № 1/11-2816

від 20.06.2001).

“Ми – громадяни

України” (для учнів

9(10) класів).

“Навчальна програ-

ма курсу за вибором

учнів “Моя грома-

дянська свідомість.

Запобігання коруп-

ції” для учнів 9-11-х

класів загальноос-

вітніх навчальних

закладів (17 год.)”

11

Курс за вибором“Громадянська осві-

та: основи

демократії” (авт.

Бакка Т. В.,

Ладиченко Т. В.,

Марголіна Л. В.,

Рябов С. Г.). (лист

МОН від 12.03.2010

№ 1/11-1652).

“Громадянська осві-

та: основи

демократії” (для

учнів 11 класу)”.Клас

Джерела рекомендацій посібників і програм з громадянської освіти:

Лист МОНМСУ від

09.08.2012 № 1/9-

557 

Лист МОНУ від

27.11.2014 № 1/9-

264 

Перелік навч. про-

грам, підручників …

у 2014/2015 н.р.

Сайт МОН

1

23

4

5
Аналітичного звіту [10]. У ньому встанов-

лено, що майже половина опитаних учи-

телів вважає, що громадянська освіта 

має

бути окремим предметом – 45,6 %.

Через


інші суспільно-гуманітарні предмети про-

понують викладати ГО 30 % учителів.

Важливість робити це через усі предмети

навчального плану підкреслили 13,3 %

опитаних, 11 % учителів підтримують

упровадження ГО у позакласній роботі

[10, с. 67].

Отже, за даними досліджень [9; 10],

майже половина вчителів вважають, що з

громадянської освіти в школі має бути

окремий навчальний предмет, інша поло-

вина переконана, що завдання громадян-

ської освіти можуть вирішуватися у

межах гуманітарних та суспільствознав-

чих дисциплін чи навіть у рамках усіх

навчальних предметів. Як бачимо, серед

учителів немає сумнівів у необхідності

запровадження громадянської освіти,

проте МОН не зробило реальних кроків з

її концептуального і ресурсного забезпе-

чення, вдаючись до фікцій – схвалення

проектних результатів та згадуючи гро-

мадянську освіту серед компонентів пред-

метів суспільно-гуманітарних спряму-

вань. Очевидно, цей фіктивний характер

громадянської освіти

і мали на увазі

автори доповіді НАПН України “Про

зміст загальної середньої освіти” [1],

заявляючи про 

неналежність розв’язан-

ня проблеми громадянської освіти

в

шкільній освіті. 2. Причини фіктивного стану грома-

дянської освіти в Україні

Підтримка громадянської освіти й реа-

лізація проектів із громадянської освіти є

чутливими питаннями, оскільки ГО має

справу з діяльністю уряду з дотримання

демократичних принципів, прав людини,

основних свобод тощо. Про це йдеться в

нещодавно розроблених рекомендаціях

“Визначення та дослідження показників

підтримки Європейським Союзом грома-

дянської освіти” (2014), у яких пропону-

ються набір принципів для планування й

реалізації проектів у сфері громадянської

освіти, а також система показників для їх

моніторингу та оцінки [32]. У цих реко-

мендаціях відзначається складність про-

цедури оцінювання впливу освітніх про-

ектів і визначення спеціально для певно-

го проекту його результатів щодо підви-

щення рівня знань та зміни у поведінці

його цільової групи. Таким чином, є необ-

хідність у розробленні комплекту стан-

дартних показників якості, які керівники

проектів можуть адаптувати до конкрет-

них освітніх проектів з метою оцінки їх

ефективності. Проект із громадянської

освіти, як і решта проектів із підтримки

демократії, ставить питання: як можна

визначити певні зміни на основі надход-

ження даних з одного конкретного проек-

ту? Важко встановити зв’язок між вхо-

дом і виходом, між допомогою, що нада-

ється в рамках проекту, та підвищенням

рівня знань громадян про теми громадян-

ської освіти. Ця логіка ще більш значу-

ща, коли громадянська освіта включена в

ширші програми, такі як, наприклад,

надання допомоги щодо проведення вибо-

рів. У цих випадках складова громадян-

ської освіти відносно невелика, тому

важко виміряти її вплив окремо від

інших національних та міжнародних

зусиль у країні. Крім того, нелегко від-

різнити вплив різних проектів підтрим-

ки, оскільки в країні часто працюють у

рамках одного напряму декілька партне-

рів [там само, p. 8–9].

У світлі цих рекомендацій важливо

встановити причини вищеописаного фік-

тивного стану громадянської освіти в

Україні. 


Каталог: wp-content -> uploads -> 2014


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка