Закону України «Про вищу освіту»Сторінка1/2
Дата конвертації14.04.2019
Розмір1,11 Mb.
ТипЗакон
  1   2

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1 Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (надалі Положення) у Одеській державній академії технічного регулювання та якості (надалі - Академія) розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» та ґрунтується на принципах викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти.

1.2 Система управління якістю (СУЯ) – це сукупність систематично здійснюваних видів діяльності академії, спрямованих на створення організаційних, технічних, економічних і соціальних умов, що гарантують належний рівень і стабільність якості освітньої діяльності.

1.3 Основою запровадження та функціонування СУЯ є стандарт ISO 9001:2015 «Система управління якістю. Вимоги». Ним визначені вимоги, яким повинна відповідати система якості, щоб гарантувати постійну відповідність результатів освітньої діяльності вимогам замовника.

1.4 Система управління якістю регламентує діяльність усіх співробітників академії, які впливають на якість кінцевого результату і на задоволеність споживачів (замовників).

1.5 Система забезпечення якості вищої освіти в Україні складається із внутрішньої та зовнішньої систем.

Система внутрішнього забезпечення якості - загальна політика, стратегія і процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в академії, розподіл відповідальності за удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості, що передбачає низку завдань, заходів і процедур, моніторинг та аналіз результатів діяльності на всіх рівнях організаційної структури академії, в тому числі щодо забезпечення якісного здобуття знань, навичок та інших компетентностей відповідно до стандартів вищої освіти.

Закон України «Про вищу освіту» передбачає здійснення таких процедур і заходів :


 1. визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;

 2. здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

 3. щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;

 4. забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково - педагогічних працівників;

 5. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою програмою;

 6. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

 7. забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

 8. забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів вищої освіти; інших процедур і заходів.

2 ОПИС СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ


2.1 Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти.

Діяльність Академії, її підрозділів і служб здійснюється відповідно до законів України та інших нормативно-правових актів у сфері освіти, Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в Академії, яке розроблене відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої освіти).

2.2 Головна мета Академії полягає у підготовці високоосвічених та високопрофесійних кадрів для промисловості й суспільства, які відповідають кращим міжнародним вимогам та володіють високим рівнем якості отриманих знань.

2.3 В основі системи управління якістю відповідно до вимог стандартів ДСТУ ISO 9001:2015 лежать принципи, яким керівництво Академії керується для оптимізації освітньої діяльності.

Принцип 1. Орієнтація на споживача

Результати і стабільна діяльність академії, насамперед, залежать від споживачів його освітніх послуг. Тому керівництво Академії, аналізуючи поточні та майбутні потреби споживачів освітніх послуг, задовольняє у повному обсязі ці вимоги, перевершуючи їх очікування. З цією метою Академія систематично проводить маркетингові дослідження ринку праці, а також моніторинг та прогнозування майбутніх вимог до якості надання освітніх послуг.

Принцип 2. Лідерство

Керівництво Академії займає провідну позицію лідера по всіх напрямах діяльності академії: встановлює цілі та забезпечує єдність колективу у їх досягненні на всіх рівнях, здійснює підтримку й управління, а також бере на себе відповідальність за оптимізацію та системне удосконалення керівних та допоміжних процесів Академії.

Принцип 3. Зацікавленість персоналу

Співробітники Академії складають основу Академії. Керівники Академії та його структурних підрозділів сприяють створенню та підтримці оптимального соціально-економічного середовища та психологічного клімату у колективі, які сприяють реалізації творчого та науково-дослідного потенціалу співробітників, спрямовуючи його на виконання основних завдань академії.

Принцип 4. Процесний підхід

Будь-яка діяльність в Академії, що має свої «входи» й «виходи» (ДСТУ ISO 9001:2015) та використовує певні ресурси, розглядається як процес. Такий підхід дозволяє найбільш ефективно досягти бажаних результатів діяльності.

Принцип 5. Системний підхід до управління

Розглядаючи будь-яку діяльність як процес і враховуючи те, що «вихід» одного процесу є «входом» для одного або декількох інших процесів, управління взаємопов’язаними процесами в Академії здійснюється як управління системою. Такий підхід сприяє результативному й ефективному досягненню цілей у сфері якості освітньої діяльності Академії.

Принцип 6. Постійне поліпшення

Постійне поліпшення освітньої діяльності Академії є головною метою кожного співробітника академії та базується на запобіжних та коригувальних діях (підвищенні та оцінці результативності).

2.4 Характеристика системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Академії

Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Академії є складовою частиною системи забезпечення якості вищої освіти в Україні і містить дві підсистеми: • забезпечення та моніторингу якості вищої освіти в Академії;

 • забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності Академії.

Підсистема забезпечення та моніторингу якості вищої освіти спрямована на оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти шляхом поступового переходу до прозорих методик оцінювання та застосування багатобальних комплексних рейтингових шкал, а також диференційованих підходів до оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти.

Підсистема забезпечення та моніторингу якості освітньої діяльності Академії містить такі заходи: • проведення внутрішніх аудитів якості діяльності структурних підрозділів Академії, які забезпечують функціонування освітнього процесу;

 • встановлення зворотного зв’язку з учасниками освітнього процесу (опитування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічного персоналу, співробітників Академії);

 • підтримка системи рейтингової оцінки якості діяльності професорсько-викладацького складу та студентів Академії;

 • сприяння та контроль підвищення кваліфікації співробітників Академії;

 • сприяння підвищенню педагогічної майстерності професорсько-викладацького складу, співробітників Академії шляхом організації різноманітних семінарів, вивчення іноземних мов, конференцій, круглих столів та форумів, тощо;

 • забезпечення доступності інформації щодо результатів діяльності Академії на веб-сайті ОДАТРЯ;

 • постійна оптимізація роботи інформаційної системи Академії для підтримки сучасного інформаційно-освітнього середовища;

 • проведення заходів із виявлення та запобігання академічному плагіату.

2.5 Стратегічні цілі та завдання удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Академії

Відповідно до Політики Академії з якості основними стратегічними цілями системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти є: • гарантування розробки якісних освітніх програм відповідно до національних та міжнародних освітніх стандартів, націлених на підготовку фахівців із відповідними компетентностями, з урахуванням широкого спектру освітніх потреб здобувачів вищої освіти та роботодавців;

 • забезпечення якості освітньої діяльності Академії шляхом дотримання встановлених норм та процедур за підтримки і відповідальності усіх учасників освітнього процесу.

2.6 Завданнями системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти є:

 • оновлення нормативно-правової та методичної бази забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності в Академії;

 • системний моніторинг змісту вищої освіти;

 • контроль за реалізацією освітнього процесу та наукової діяльності;

 • проведення моніторингу технологій навчання, ресурсного потенціалу Академії та управління ресурсами і процесами;

 • моніторинг та оптимізація стану соціально-психологічного середовища Академії;

 • контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів;

 • розробка рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, їх впровадження, здійснення стратегічного планування діяльності Академії тощо.

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Академії відповідають цілям та концепції розвитку академії до 2022 року.

2.7  Організація системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Академії

Організація внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Академії здійснюється на таких рівнях: перший – здобувачі вищої освіти; другий – кафедра (керівники (гаранти) освітніх програм, викладачі, уповноважені з якості, куратори академічних груп); третій – факультети (декани, заступники деканів, методичні комісії факультетів); четвертий рівень – ректорат, відділ внутрішнього забезпечення якості вищої освіти, Вчена рада та Рада з якості Академії; п’ятий – Наглядова рада Академії.

На першому рівні організації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти академії здійснюються соціологічні опитування здобувачів вищої освіти.

Другий рівень організації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Академії здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри при безпосередньому керівництві гаранта освітньої програми та завідувача кафедри.

Третій рівень організації системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Академії реалізується на факультеті під безпосереднім керівництвом декана.

На четвертому рівні системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Академії ректоратом, структурними підрозділами Академії, відділом внутрішнього забезпечення якості вищої освіти та комісією з якості Академії здійснюються процедури і заходи, які свідчать про дотримання вимог до забезпечення якості вищої освіти.

На п’ятому рівні системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в академії діяльність Наглядової ради, Комісії з якості Академії, відділу внутрішнього забезпечення якості вищої освіти спрямована на постійне покращення здатності Академії виконувати вимоги усіх зацікавлених сторін до якості вищої освіти на основі результатів вивчення задоволеності її якістю випускників Академії та роботодавців.

2.8 Принципи та методи вимірювання, оцінки та моніторингу якості вищої освіти в Академії:


 • виявлення та опис прихованих (латентних) змінних, що характеризують якість і успішність навчання, і доступних безпосередньому контролю індикаторів;

 • вибір кваліметричних шкал вимірювання інформаційних змінних і шкал опису критеріїв;

 • побудова комплексу метричних моделей з використанням методів багатовимірного рейтингового оцінювання;

 • кількісна оцінка якості навчання на основі методів оцінювання латентних змінних з використанням контрольованих індикаторів.

2.9 Критерії оцінки якості освіти визначаються на основі:

 • цілей, стратегічного плану розвитку і Політики з якості вищої освіти Академії;

 • законодавчих вимог до оцінки якості освіти (вимоги Державних освітніх стандартів за спеціальностями; вимоги, що висуваються при ліцензуванні та акредитації; міжнародні вимоги до акредитації освітніх програм);

 • освітніх стандартів Академії» (кваліфікація науково-педагогічного персоналу; зміст освітніх програм; технологія освітнього процесу; технологія контролю знань; ресурсне забезпечення);

 • аналізу вимог споживачів до рівня підготовки і компетентності випускників (результати анкетування студентів, випускників і представників організацій-роботодавців).

3 ПОЛІТИКА АКАДЕМІЇ І ПРОЦЕДУРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ
3.1 Політика і процеси складають основу узгодже­ної інституційної системи забезпечення якості, що формує цикл безперервного вдосконалення та сприяє підзвітності закладу. Вона підтримує розвиток культури якості, в якій усі внутрішні стейкхолдери беруть на себе відповідальність за якість і залучені до забезпечення якості на всіх рівнях закладу. Щоб сприяти цьому, політика має офіційний статус і є загальнодоступною.

3.2 Політика щодо забезпечення якості відображає взаємозв’язок між дослі­дженнями з одного боку та навчанням і викладанням з іншого, а також враховують національний та інституційний контекст і стратегічний підхід Академії.

Така політика підтримує:


 • факультети, кафедри та інші організа­ційні одиниці, а також керівництво Академії, окремих працівників і студентів у прийнятті на себе обов’язків із забезпечення якості;

 • академічну доброчесність і свободу та застері­гає проти академічного шахрайства (плагіату);

 • запобігання нетолерантності будь-якого типу або дискримінації щодо студентів чи працівників;

 • залучення зовнішніх стейкхолдерів до забез­печення якості.

Політика реалізується на практиці завдяки різним внутрішнім процесам забезпечення якості, які уможливлюють широку участь усіх представників закладу. Академія сама вирішує, як запроваджувати, контролювати та переглядати цю політику. Політика щодо забезпечення якості також охо­плює будь-які елементи діяльності закладу, які виконуються на умовах контракту або повністю доручаються іншим сторонам.

3.3 Планування та оперативне управління якістю вищої освіти в Академії здійснюється на основі реалізації принципів процесного підходу. В основі ефективного управління ресурсами лежить процесна модель, де на операційному рівні існує тимчасова мобілізація необхідних ресурсів відповідно до технологій навчання, які визначені у навчально-методичній документації, з урахуванням основоположного принципу діяльності організації відповідно до ДСТУ ISO 9001:2015 – орієнтації на споживача.

3.4 Реалізація процесного підходу передбачає:


 • застосування системи процесів (визначення, ідентифікація процесів і їх взаємодії, опис процесів та документованих інформацій);

 • менеджмент процесів (згідно з циклом Е. Демінга: планування, забезпечення, управління і поліпшення якості процесу).

Модель системи якості, в основу якої покладено процеси3.5 Основними етапами побудови процесної моделі системи менеджменту якості вищої освіти Академії є: виділення, ідентифікація і класифікація процесів.

3.6 Керівними процесами є процеси безперервного обміну інформацією між його суб’єктами та об’єктами освітнього процесу з метою взаємного впливу для виконання функцій планування, організації, контролю та мотивації до забезпечення якості вищої освіти.

3.7 Основними процесами (процесами життєвого циклу підготовки фахівців) є процеси, шляхом яких реалізуються основні функції Академії.

3.8 Процесами забезпечення є такі процеси, які формують умови для функціонування процесів основного життєвого циклу Академії.

3.9 Процесами вимірювання, аналізу і поліпшення є процеси визначення та управління заходами, спрямованими на поліпшення якості вищої освіти в Академії.

4 РОЗРОБКА, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ПЕРІОДИЧНИЙ ПЕРЕГЛЯД ТА МОНІТОРИНГ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ


4.1 У межах системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності академії та якості вищої освіти здійснюється моніторинг освітніх програм та забезпечується відкритість інформації про них. Академія на добровільних засадах організовує процедуру оцінювання освітніх програм незалежними установами. Програми регулярно переглядають і оновлюють, залучаючи до цього процесу студентів та інших стейкхолдерів. Зібрану інформацію аналізують і на її основі адаптують програму, щоб забезпечити її відповідність сучасним вимогам.

4.2 Регулярний моніторинг, перегляд і оновлення освітніх програм мають на меті гарантувати, що надання освітніх послуг залишається на відповід­ному рівні, а також створює сприятливе й ефектив­не навчальне середовище для студентів. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формулюються як в результаті прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства, так і в результаті зворотного зв’язку з роботодавцями, випускниками, студентами та науково - педагогічними працівниками

4.3 Освітні програми розробляються для всіх рівнів вищої освіти за кожною спеціальністю (спеціалізацією) на підставі стандартів вищої освіти з урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій, згідно з Положенням про організацію освітнього процесу в Академії» та методичними рекомендаціями, затвердженими Науково-методичною радою Академії.

4.4 Освітня ( освітньо-професійна, освітньо-наукова) програма для кожної спеціальності розробляється робочою групою, до складу якої входять завідувач випускової кафедри, провідні фахівці зі спеціальності, представники роботодавців та студентського самоврядування. Освітня програма затверджується рішенням Вченої ради академії і вводиться в дію наказом ректора.

4.5 Із метою постійного удосконалення освітніх програм, забезпечення відповідності освітніх програм цілям, очікуванням, потребам і задоволенням стейкхолдерів (учасників освітнього процесу, роботодавців і т. і.) та суспільства, академія має оцінювати: • здійснювати їх періодичний перегляд та моніторинг;

 • рівень участі роботодавців у розробці та внесенні змін;

 • зміст програми у світлі останніх досліджень у даній галузі знань, гарантуючи, що програма відповідає сучасним вимогам;

 • рівень задоволеності студентів (випускників);

 • індекс працевлаштування випускників;

 • міжнародна сертифікація освітніх програм;

 • участь у міжнародних програмах підготовки;

4.6 Щорічний аналіз дипломних робіт робочою групою з оцінки їх якості та структури та обговорення результатів аналізу на засіданнях Вченої ради.

4.7 Кожна кафедра обов’язково переглядає навчальні плани та програми навчальних дисциплін щодо їх відповідності вимогам ліцензування та акредитації.

5 ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ


5.1 Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти включає поточний, підсумковий контролі, перевірку залишкових знань студентів, атестацію.

5.2 У програмах навчальних дисциплін визначаються критерії та процедури оцінювання результатів навчання з усіх видів навчальних занять й виконання індивідуальних завдань, кваліфікаційних робіт. Результати навчання виявляються через визначення рівня сформованості компетентностей.

5.3 Загальний порядок оцінювання знань студента, порядок розподілу балів, форми та види завдань, критерії оцінювання знань для кожної навчальної дисципліни доводити до відома студентів на початку навчального семестру.

5.4 Моніторинг та аналіз якості навчання, результати цього моніторингу постійно розглядаються на засіданнях ректорату та Вченої ради Академії і розміщуються в локальній системі і на сайті Академії .

5.5 Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між науково – педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти в процесі навчання. Поточний контроль здійснюється письмово в тому числі з використанням дистанційних форм.

5.6 Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі екзамену, диференційованого заліку або заліку, визначених навчальним планом у терміни, передбачені графіком навчального процесу.  1. Критерії оцінювання є обов’язковою складовою програми навчальної дисципліни. На початку семестру науково - педагогічний працівник, який викладає дисципліну, ознайомлює здобувачів вищої освіти зі змістом, структурою, формою екзаменаційної (залікової) роботи та прикладами завдань, а також із системою та критеріями її оцінювання.

  2. Ректорський контроль якості підготовки здобувачів вищої освіти з дисципліни є контролем стійкості знань, умінь та навичок, він може проводитись за темами дисципліни, що була вивчена в попередньому семестрі або за програмою всієї дисципліни - як для перевірки готовності здобувачів вищої освіти до підсумкового контролю, так і для перевірки залишкових знань. Ректорський контроль проводиться в письмовій формі, та у формі тестування, в тому числі комп’ютерного. Контроль здійснюють працівники навчально-методичного відділу за присутності науково - педагогічного працівника або представника деканату.

5.9 За підсумками проведення ректорського контролю знань здобувачів вищої освіти навчально-методичним відділом здійснюється його детальний аналіз, результати якого розглядаються на засіданнях кафедр та Вченої ради академії.

  1. Атестація здобувачів вищої освіти - це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентності вимогам стандартів вищої освіти.

  2. Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі вищої освіти та інші особи, присутні на атестації можуть вільно здійснювати аудіо - та/або відео фіксацію процесу атестації.

  3. Для врахування думки здобувачів вищої освіти щодо якості та об’єктивності системи оцінювання проводяться щорічні соціологічні опитування здобувачів вищої освіти та випускників, а також студентський моніторинг якості освітнього процесу.

5.12 Студентоцентроване навчання і викладання ві­діграють важливу роль у стимулюванні мотивації студентів, їх самоаналізі та залученні до освітньо­го процесу.

Запровадження студентоцентрованого навчання і викладання є таким, що: • поважає і враховує різноманітність студентів та їх потреби, уможливлюючи гнучкі навчальні траєкторії;

 • враховує та використовує різні способи надан­ня освітніх послуг, якщо це доцільно;

 • гнучко використовує різноманітні педагогічні методи;

 • регулярно оцінює та коригує способи надання освітніх послуг і педагогічні методи;

 • підтримує відчуття автономності у того, хто на­вчається, водночас забезпечуючи йому відпо­відний супровід і підтримку з боку викладача;

 • сприяє взаємній повазі у стосунках «студент-викладач»;

 • має належні процедури для розгляду скарг сту­дентів.

6 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ


6.1 Формування якісного складу науково-педагогічних працівників має відповідати Положенням щодо процедур і критеріїв, якими Академія :

 • встановлює зрозумілі, прозорі та чесні процедури щодо зарахування на роботу та умов зайнятості;

 • заохочує наукову діяльність для зміцнення зв’язків між освітою та дослідженнями;

 • здійснює моніторинг графіку та якості виконаних наукових досліджень науковими та науково-педагогічними працівниками;

 • заохочує інновації у методах викладання та використання нових технологій;

 • забезпечує підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково - педагогічних працівників, удосконалює систему формування педагогічної компетентності молодих викладачів та науковців;

 • щорічно оцінює діяльність науково-педагогічних працівників: педагогічну діяльність, науково-дослідну, методичну та організаційну роботу, якість проведення занять, контрольних заходів, міжнародну діяльність шляхом аналізу показників внутрішнього аудиту, звітів кафедр, виконання індивідуальних планів і та ін., соціологічного опитування студентів і випускників.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка