Закону України «Про освіту»Скачати 210,52 Kb.
Сторінка1/91
Дата конвертації27.12.2018
Розмір210,52 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91

Департамент загальної середньої та дошкільної освіти пропонує для громадського обговорення проект Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

Проект стандарту розроблено згідно вимог Закону України «Про освіту» творчими колективами під керівництвом Національної академії педагогічних наук.

Зауваження та пропозиції до проекту документа просимо надсилати на електронні адреси:

o_yeresko@mon.gov.ua, n_beskova@mon.gov.uaПРОЕКТ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ

БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИЗагальні положення

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт) розроблений відповідно до мети загальної середньої освіти в Україні, спрямований на реалізацію завдань навчальних закладів II і III ступенів і визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи.

У цьому Державному стандарті ключові поняття вживаються у таких значеннях:

1) компетентність — набута у процесі навчання інтегрована здатність індивіда, яка складається зі знань, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці;

2) ключова компетентність — спеціально структурований комплекс характеристик (якостей) особистості, що дає можливість їй ефективно діяти у різних сферах життєдіяльності і належить до загальногалузевого змісту освітніх стандартів;

3) предметна компетентність — набутий учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета діяльності, пов’язаної зі здобуванням, перетворенням і застосуванням нового знання;

4) компетентнісний підхід — спрямованість навчально-виховного процесу на досягнення результатів, якими є такі ієрархічно-підпорядковані компетентності учнів, як ключова, загальнопредметна і предметна;

5) компетенція — суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері діяльності людини;

6) ключова компетенція — об’єктивна категорія, що фіксує суспільно визначений комплекс певного рівня знань, умінь, навичок, ставлень, які можна застосувати в широкій сфері діяльності людини;

7) предметна компетенція — сукупність знань, умінь та характерних рис у межах конкретного предмета, необхідних для виконання учнями певних дій з метою розв’язання навчальних проблем, задач, ситуацій;

Державний стандарт розроблений на виконання Закону України «Про загальну середню освіту». Виконання вимог Державного стандарту є обов’язковим для всіх навчальних закладів, які забезпечують здобуття учнями загальної середньої освіти.

Державний стандарт спрямований на формування соціально-педагогічної моделі випускника загальноосвітнього навчального закладу, яка відображає кінцеву мету загальної середньої освіти – громадянина України, підготовленого до життя в сучасному суспільстві, здатного навчатися впродовж життя, оперувати й управляти інформацією, приймати виважені рішення, ефективно взаємодіяти з людьми, усвідомлювати свою роль у державі і світі, адекватно реагувати на проблеми й виклики часу і нести відповідальність за власні вчинки, досягати творчої самореалізації.

Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів, що реалізовано в освітніх галузях і відображено в результативних складниках змісту базової і повної середньої освіти.

Особистісно зорієнтований підхід до навчання забезпечує розвиток різнобічних здібностей учнів (академічних, соціокультурних, тілесно-кінестетичних).

Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових (уміння вчитися; спілкування державною, рідною й іноземними мовами; математична і базові компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно-комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’яформувальна) і предметних компетентностей (комунікативна; літературна, мистецька і міжпредметна естетична; природничонаукова і математична, проектно-технологічна та інформатична, суспільствознавча, історична і здоров’яформувальна).

Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок життєдіяльності особистості, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук шляхів інтеграції із соціокультурним середовищем, природним довкіллям тощо.

У Державному стандарті враховано можливості навчального середовища, сприятливого для задоволення фізичних, соціокультурних і пізнавальних потреб учнів.

Структуру Державного стандарту складають: Базовий навчальний план, загальна характеристика інваріантної і варіативної складових змісту базової та повної загальної середньої освіти, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів (за освітніми галузями).

Державний стандарт зберігає наступність зі стандартом початкової загальної освіти, спрямовуючи освітні галузі на розвиток сформованих і вироблення нових ключових і предметних компетентностей, предметних компетенцій. Предметні (галузеві) компетентності стосуються змістової сфери конкретної освітньої галузі чи предмета, і для їх опису використовуються такі ключові слова: знає і розуміє; уміє і застосовує; виявляє ставлення і оцінює тощо.

Державний стандарт охоплює сім освітніх галузей: мови і літератури; суспільствознавство; мистецтво; математика; природознавство; технології; здоров’я і фізична культура, що є органічним продовженням змісту відповідних освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти.

У стандарті визначено результативний компонент загальної середньої освіти – системи, яка ґрунтується на загальнонаціональних цінностях і європейських принципах освіти. Визначальним для вітчизняної загальної середньої освіти є українознавче спрямування всіх освітніх галузей.

Зміст освітніх галузей, їх складники, державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів відповідають завданням ступенів школи (основна школа і старша школа) у їх послідовності та взаємозв’язку. Зміст кожної освітньої галузі структурується й реалізується в системі відповідних навчальних предметів і курсів, програми яких затверджує МОНмолодьспорт України.

Зміст освіти і вимоги до його засвоєння диференціюються за двома рівнями: базовому (на рівні обов'язкових вимог до загальноосвітньої підготовки учнів, визначених Державним стандартом) і профільному (за відповідними програмами, затвердженими МОНмолодьспорт України).Основна школа забезпечує базову загальну середню освіту, що разом із початковою є фундаментом загальноосвітньої підготовки, формує в учнів готовність до вибору і реалізації шляхів подальшої освіти. Зміст освіти на цьому ступені - єдиний для всіх учнів. Компетентнісний, особистісно зорієнтований, діяльнісний підходи здійснюються завдяки варіативності методик організації навчання, а також факультативним курсам залежно від пізнавальних здібностей учнів.

У старшій школі навчання є профільним. Обов’язковий для вивчення зміст освітніх галузей на цьому етапі реалізується завдяки окремим навчальним предметам, модульній технології або інтегрованим курсам за вибором загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до загальної кількості годин, передбачених для кожної галузі. Інваріантний освітній компонент є обов’язковим для реалізації у будь-якому навчальному закладі, що надає повну загальну середню освіту. Освітні потреби старшокласників у профільному навчанні забезпечуються раціональною мережею навчальних закладів різного типу: однопрофільними і багатопрофільними ліцеями, гімназіями, загальноосвітніми школами, здатними повноцінно реалізувати пробільність навчання, а також професійно-технічними навчальними закладами, коледжами тощо або в межах освітніх округів.

Співвідношення навчальних годин, обов’язкових для вивчення і самостійно обраних старшокласниками для профільного навчання, становить орієнтовно 50: 50 відсотків.

Варіативний складник Базового навчального плану визначається загальноосвітнім навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, навчальних закладів, індивідуальних освітніх запитів учнів та (або) побажань батьків, осіб, які їх замінюють. Змістове наповнення варіативного освітнього компонента формується школою на основі державних програм відповідних навчальних предметів і курсів, затверджених МОНмолодьспорт України. За наявності необхідної навчально-матеріальної бази варіативний освітній компонент може бути спрямований на здійснення допрофесійної та початкової професійної підготовки школярів і здобуття ними певних професій.Каталог: images -> files
files -> Базовий компонент дошкільної освіти
files -> Методичні рекомендації (зі змінами та доповненнями)
files -> Художньо-естетичний цикл
files -> Використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні природничо-математичних дисциплін
files -> Контроль і оцінювання навчальних досягнень студентів у процесі навчання математичних дисциплін сучасними засобами навчання
files -> До питань формування інформаційно-пошукових умінь у майбутніх вчителів інформатики засобами системи dspace
files -> Використання хмарних технологій на уроках англійської мови
files -> Про Основні орієнтири виховання
files -> Постанова Головного державного санітарного лікаря України
files -> Деякі аспекти використання мультимедійних технологій в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   91


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка