Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»Скачати 225,93 Kb.
Дата конвертації16.04.2019
Розмір225,93 Kb.
ТипЗакон

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА «КРЕМЕНЧУК ІНВЕСТ»

(надалі - ПІДПРИЄМСТВО) відповідно до вимог Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів, Господарського та Цивільного кодексів України, засноване територіальною громадою та належить до комунальної власності територіальної громади м.Кременчука Полтавської області.

  1. Власником та Засновником ПІДПРИЄМСТВА є територіальна громада м.Кременчука в особі Кременчуцької міської ради (надалі - Власник).

  2. ПІДПРИЄМСТВО функціонально підпорядковане управлінню економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради в межах, визначених цим Статутом.

  3. Управління фінансово-господарською діяльністю ПІДПРИЄМСТВА здійснюється його адміністрацією в межах її повноважень.

  4. Відносини в сфері господарювання ПІДПРИЄМСТВА регулюються Конституцією України, господарським та цивільним законодавством, іншими нормативно- правовими актами, прийнятими відповідно до цих законодавчих актів.

  5. Найменування ПІДПРИЄМСТВА:

Українською мовою:

Повне: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА «КРЕМЕНЧУК ІНВЕСТ»;

Скорочене: КП «КРЕМЕНЧУК ІНВЕСТ»;

Російською мовою:Повне: КОММУНАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КРЕМЕНЧУГСКИЙ ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНЬІХ СВЯЗЕЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА «КРЕМЕНЧУГ ИНВЕСТ»;

Скорочене: КП «КРЕМЕНЧУГ ИНВЕСТ»;

Англійською мовою:

Повне: UTILITY ENTERPRISE «KREMENCHUK CENTER OF

INTERNATIONAL RELATIONS AND CITY ECONOMICAL DEVELOPMENT «KREMENCHUK INVEST»Скорочене: UE KREMENCHUK INVEST

  1. ПІДПРИЄМСТВО створюється на невизначений строк.

  2. Повна юридична адреса (місцезнаходження) ПІДПРИЄМСТВА:

 • українською мовою: 39600, Україна, Полтавська область, місто Кременчук, вул. Генерала Жадова, 12;

 • російською мовою: 39600, Украйна, Полтавская область, город Кременчуг, ул.Генерала Жадова, 12.

 1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  1. ПІДПРИЄМСТВО є підприємством комунального сектору економіки, яке створюється з метою задоволення потреб територіальної громади міста Кременчука шляхом залучення національних та іноземних інвестицій в економіку міста, для отримання прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством України. ПІДПРИЄМСТВО створюється також для:

 • Розвитку міжнародного співробітництва міста;

 • Пропаганди економічного, промислового та культурного потенціалу міста за кордоном;

 • Проведення форумів, круглих столів, конференції та зустрічей з тематики залучення інвестицій у м. Кременчук;

 • Розробки та впровадження інвестиційних проектів та програм;

 • Налагодження співпраці з міжнародними інституціями;

 • Розробка деталізованого «паспорту міста» і подальше його оновлення;

 • Створення «листа інвестиційного» у web-форматі;

 • Пошуку іноземних інвесторів та сприяння іноземним інвесторам у реалізації інвестицій;

 • Розвитку та поглиблення побратимських зв'язків міста, розробки та супроводження проектів співробітництва з містами-побратимами;

 • Розвитку публічної народної та молодіжної дипломатії;

 • Візової підтримки керівництва міста, депутатського корпусу та офіційних делегацій;

 • Впровадження міжнародних молодіжних програм;

 • Забезпечення протокольних заходів;

 • Залучення коштів міжнародних та вітчизняних донорських організацій для впровадження програм направлених на вирішення соціально важливих проблем міста;

 • Розробки, дизайну та виготовлення промоційної та сувенірної продукції про місто;

 • Рекламно-видавницької та поліграфічної діяльності;

 • Організації ділових поїздок, сприяння в участі промисловців та підприємців міста в міжнародних ділових форумах, виставках;

 • Організації міжнародних виставок, ярмарок, форумів, аукціонів, інших заходів;

 • Організації та втілення наукових, науково-прикладних розробок, в тому числі, підготовка методологічних та методичних матеріалів;

 • Сприяння розширенню туристичної інфраструктури м. Кременчука;

 • Здійснення інших видів діяльності.

а також з метою виявлення потреб установ, державних органів, організацій і громадян у послугах, які їм надаються, роботах, які виконуються, задоволенні їх на високому професійному рівні; отримання прибутку від здійснюваної діяльності, виконання робіт та надання послуг в порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», чинним законодавством України та цим статутом (надалі також, як - Статут).

  1. Предметом діяльності ПІДПРИЄМСТВА є: здійснення діяльності, передбаченої чинним законодавством України та цим Статутом.

  2. Види діяльності ПІДПРИЄМСТВА:

   1. Розробка та впровадження міських та регіональних проектів, направлених на розвиток міжнародного співробітництва, залучення інвестицій, організація конференцій, семінарів, круглих столів, ділових та навчальних поїздок, проведення «фокус-груп», з важливих питань економічного розвитку міста;

   2. Розробка та впровадження програм та заходів направлених на вивчення світового досвіду розвитку міської економіки, підприємництва, побратимських зв'язків тощо;

   3. Організація та проведення фестивалів, конкурсів, семінарів, проектів, змагань та вікторин, інших заходів, в тому числі спільно з посольствами іноземних країн та міжнародними організаціями, направлених на розвиток міжнародного гуманітарного співробітництва та співробітництва в галузі освіти, охорони здоров’я, культури, економіки та екології.

   4. Організація навчальних поїздок та стажувань спеціалістів (лікарів, вчителів, аспірантів, журналістів, працівників комунальної сфери та інших) в Україні і за її кордоном;

   5. Розповсюдження серед потенційних інвесторів та ділових партнерів інформації про інвестиційну та фінансову привабливість міста;

   6. Розробка та підтримка міського інформаційного Інтернет-порталу «Кременчук»;

   7. Підготовка та забезпечення ознайомчих візитів іноземних дипломатів, бізнесменів, інших важливих для міста гостей, аналіз результативності візитів;

   8. Підготовка та забезпечення ознайомчих візитів офіційних делегацій м.Кременчука за кордон, аналіз результативності візитів;

   9. Розробка та організація виробництва промоційної і рекламної продукції про місто;

   10. Розробка програм туристичної привабливості м. Кременчука;

   11. Інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

  3. Для здійснення видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, ПІДПРИЄМСТВО зобов'язане отримати необхідну ліцензію у встановленому законом порядку.

  4. ПІДПРИЄМСТВО вправі вільно обирати системи оподаткування, визначені чинним законодавством України.

  5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА

  6. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЦЕНТР МІЖНАРОДНИХ ЗВ'ЯЗКІВ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА «КРЕМЕНЧУК ІНВЕСТ» є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточні, вкладні (депозитні) та інші рахунки в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, емблему, а також знак для товарів і послуг. ПІДПРИЄМСТВО має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав, бути стороною в зобов'язанні, представляти або захищати свої інтереси та права в суді, третейському суді, відповідно до вимог чинного законодавства України.

  7. ПІДПРИЄМСТВО набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

  8. У своїй діяльності ПІДПРИЄМСТВО керується чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами.

  9. Взаємовідносини ПІДПРИЄМСТВА з органами державного управління і місцевого самоврядування будуються відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", та чинного законодавства України.

  10. ПІДПРИЄМСТВО подає пропозиції щодо організаційної структури, встановлення чисельності працівників і штатного розпису та застосовує вказані нововведення після погодження з управлінням економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

  11. ПІДПРИЄМСТВО складається з виробничих структурних підрозділів, а також функціональних структурних підрозділів, апарату управління. Функції підрозділів визнаються положеннями про них, які затверджуються директором ПІДПРИЄМСТВА.

  12. ПІДПРИЄМСТВО за рішенням Власника створює на території України та за її межами дочірні підприємства, філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи. Дочірні підприємства є юридичними особами і діють на підставі статутів, затверджених Власником. Філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи не є юридичними особами і діють від імені ПІДПРИЄМСТВА на підставі положень про них, затверджених Власником. Керівники філій і представництв діють на підставі довіреностей, виданих ПІДПРИЄМСТВОМ. Створені ПІДПРИЄМСТВОМ дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами, оборотними коштами та іншими об'єктами власності, що належать ПІДПРИЄМСТВУ.

  13. Власник гарантує додержання усіх прав і законних інтересів ПІДПРИЄМСТВА, яке при здійсненні статутної діяльності має право самостійно приймати рішення, що не віднесені до компетенції Власника і не суперечать чинному законодавству України.

  14. Втручання в господарську та іншу діяльність ПІДПРИЄМСТВА з боку державних, громадських, інших органів, політичних партій і рухів не допускається, окрім випадків прямо передбачених чинним законодавством України.

  15. ПІДПРИЄМСТВО не відповідає за зобов'язаннями Власника, а Власник не відповідає за зобов'язаннями ПІДПРИЄМСТВА.

  16. ПІДПРИЄМСТВО на добровільних засадах може брати участь у формуванні цільових фондів місцевої ради.

  17. За рішенням Власника ПІДПРИЄМСТВО може отримати передбачені чинним законодавством України пільги щодо зменшення фінансових витрат чи звільнення від них.

  18. ПІДПРИЄМСТВО за рішенням Власника має право на добровільних засадах об'єднувати свою виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності з підприємствами, установами, організаціями та іншими суб'єктами права України та інших держав, створювати на території України та за її межами разом з іншими юридичними чи фізичними особами підприємства будь-яких організаційних форм, може об'єднуватись з іншими підприємствами в асоціації, корпорації, концерни, консорціуми, інші об'єднання.

  19. ПІДПРИЄМСТВО має право здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності в порядку, встановленому чинним законодавством України.

  20. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

  21. Майно Підприємства складається з основних фондів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображається у самостійному балансі Підприємства.

  22. Майно, яке перебуває в комунальній власності міста та закріплене за Підприємством, належить йому на праві повного господарського відання.

Підприємство має право розпоряджатися закріпленим за ним майном, яке перебуває в комунальній власності міста та належить до основних фондів Підприємства, тільки за рішенням Власника.

  1. Джерела формування майна Підприємства:

 • грошові та майнові внески засновника (міської ради);

 • доходи, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;

 • прибуток від цінних паперів;

 • кредити банків та інших кредиторів;

 • капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

 • придбання майна іншого підприємства;

 • безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та громадян;

 • інші джерела, незаборонені законом.

  1. Підприємство не має право продавати іншим юридичним особам (окрім дочірніх підприємств та структурних підрозділів без статуту юридичної особи) обмінювати, передавати в оренду, надавати безоплатно в користування або позику приналежні йому засоби виробництва: будівлі, споруди, транспортні засоби, а також списувати їх з балансу без дозволу Власника.

  2. Підприємство не має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду фізичним особам засоби виробництва: будівлі, споруди, тоанспоптні

засоби без дозволу Власника.

 1. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ. САМОВРЯДУВАННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

  1. Вищим органом управління Підприємством є Власник. Власник здійснює свої повноваження щодо управління ПІДПРИЄМСТВОМ шляхом прийняття рішень на пленарному засіданні (сесії). Окремі повноваження щодо управління ПІДПРИЄМСТВОМ Власник може делегувати своїм виконавчим органам.

  2. Органом Власника, що здійснює оперативне управління ПІДПРИЄМСТВОМ та адміністративний контроль за фінансово-господарською діяльністю ПІДПРИЄМСТВА, є управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

  3. Органом управління ПІДПРИЄМСТВА, що здійснює безпосереднє управління фінансово-господарською діяльністю ПІДПРИЄМСТВА, є директор (генеральний директор) ПІДПРИЄМСТВА.

  4. Винесення питань щодо управління ПІДПРИЄМСТВОМ на розгляд управлінню економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради здійснюється директором (генеральним директором) ПІДПРИЄМСТВА, а також за ініціативою виконавчого або контролюючого органу ПІДПРИЄМСТВА.

  5. Компетенція Власника:

   1. Затверджує Статут ПІДПРИЄМСТВА, вносить до нього зміни та доповнення.

   2. Приймає рішення щодо припинення (ліквідації) ПІДПРИЄМСТВА.

   3. Встановлює для ПІДПРИЄМСТВА обов'язкову частку відрахування до міського бюджету.

   4. Скасовує адміністративно-розпорядчі акти ПІДПРИЄМСТВА, якщо вони не відповідають чинному законодавству України або порушують права споживачів послуг ПІДПРИЄМСТВА.

   5. Сприяє професійним, виробничим зв'язкам ПІДПРИЄМСТВА.

   6. Розглядає та затверджує проекти спільного з ПІДПРИЄМСТВОМ фінансування.

   7. Приймає рішення про створення та затвердження статутів дочірніх підприємств, філій, відділень та інших відособлених підрозділів ПІДПРИЄМСТВА.

   8. Приймає рішення про участь ПІДПРИЄМСТВА в господарських товариствах, об'єднаннях підприємств, асоціаціях підприємств тощо.

   9. Погоджує юридично значимі дії ПІДПРИЄМСТВА у випадках, встановлених Статутом.

   10. Власник може вирішувати інші питання діяльності ПІДПРИЄМСТВА.

  6. Виконавчим органом ПІДПРИЄМСТВА є адміністрація ПІДПРИЄМСТВА.

   1. Адміністрацією ПІДПРИЄМСТВА є посадові особи: директор (генеральний директор), його перший заступник та заступники, головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів та служб.

   2. Вказані особи виконують функціональні обов'язки на підставі затверджених директором (генеральним директором) ПІДПРИЄМСТВА посадових інструкцій та несуть відповідальність за недотримання вимог нормативних актів чинного законодавства України.

  7. Директор (Генеральний директор) ПІДПРИЄМСТВА:

   1. Директор (генеральний директор) ПІДПРИЄМСТВА наймається (призначається) міським головою згідно укладеного контракту. Повноваження генерального директора визначаються Статутом, Контрактом та чинним законодавством України.

   2. Директора (генерального директора) ПІДПРИЄМСТВА може бути звільнено з посади до закінчення строку дії контракту на підставах, передбачених у контракті або чинним законодавством України.

   3. Директор (генеральний директор) ПІДПРИЄМСТВА одноособово вирішує питання внутрішньогосподарської, фінансово-економічної, соціальної, організаційно-кадрової діяльності ПІДПРИЄМСТВА, за винятком тих, які віднесені Статутом до компетенції Власника.

   4. Директор (генеральний директор) ПІДПРИЄМСТВА діє від імені ПІДПРИЄМСТВА без довіреності, представляє інтереси ПІДПРИЄМСТВА в усіх державних і недержавних органах, установах, організаціях та підприємствах, судових органах, державній виконавчий службі, інше, із всіма процесуальними правами та обов'язками; розпоряджається коштами та майном ПІДПРИЄМСТВА у відповідності з чинним законодавством України та Статутом; укладає цивільно-правові, трудові, господарські, фінансові, кредитні угоди чи договори, видає довіреності на представництво ПІДПРИЄМСТВА і довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; відкриває в установах банків розрахункові та інші рахунки; несе відповідальність за оформлення та виконання фінансових планів; розробляє структуру управління, штати, приймає та звільняє працівників ПІДПРИЄМСТВА.

   5. Директор (генеральний директор) ПІДПРИЄМСТВА несе

відповідальність перед Власником щодо результатів діяльності

ПІДПРИЄМСТВА, за обґрунтованість та виваженість, прийнятих ним рішень та особисту відповідальність згідно із чинним законодавством України. Забезпечує збереження майна та коштів ПІДПРИЄМСТВА, виконання працівниками ПІДПРИЄМСТВА правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової та професійної дисципліни, правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, виробничої санітарії та експлуатації обладнання.   1. Генеральний директор ПІДПРИЄМСТВА не несе відповідальності за необґрунтованість чи незаконність рішень, розпоряджень Власника.

  1. Трудовий колектив ПІДПРИЄМСТВА становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

  2. Рішення соціально-економічних питань, які стосуються діяльності ПІДПРИЄМСТВА, крім тих, що віднесено до компетенції Власника, підготовлюються та приймаються органами управління ПІДПРИЄМСТВА за участю трудового колективу на загальних зборах (конференції), а в необхідних випадках за участю профспілкового комітету.

  3. До рішень, які приймаються з обов'язковою участю трудового колективу, віднесено:

 • розгляд та затвердження проекту колективного договору;

 • утворення, розгляд, затвердження Голови, особистого та кількісного складу профспілкового комітету, а також строку його повноважень;

 • затвердження переліку і порядку надання працівникам ПІДПРИЄМСТВА соціальних пільг;

 • визначення і обрання представника трудового колективу для представництва законних прав та інтересів перед адміністрацією ПІДПРИЄМСТВА, перед Власником, а також в державних та судових органах, у випадках передбачених чинним законодавством України;

 • матеріальне та моральне стимулювання продуктивної праці, заохочення винахідницької і раціоналізаторської діяльності;

 • інші рішення, передбачені Статутом та чинним законодавством України.

  1. Повноваження трудового колективу ПІДПРИЄМСТВА реалізуються

  2. Інтереси трудового колективу може представляти профспілковий комітет, діяльність якого регулюється чинним законодавством України.

  3. Відповідно до вимог Закону України "Про колективні договори і угоди" на ПІДПРИЄМСТВІ щорічно укладається колективний договір між адміністрацією ПІДПРИЄМСТВА (уповноваженим Власником органом) і трудовим колективом (або профспілковим комітетом за дорученням).

  4. Колективний договір повинен регулювати виробничі, трудові, економічні відносини трудового колективу з адміністрацією ПІДПРИЄМСТВА, питання охорони праці, соціального розвитку. Сторони, які уклали колективний договір, не менше двох разів на рік взаємно звітують про його виконання на зборах трудового колективу.

  5. ГОСПОДАРСЬКА, ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПІДПРИЄМСТВА

  1. Мінімальний розмір заробітної плати працівників, які працюють за трудовим договором, визначається згідно Закону України "Про оплату праці".

  2. ПІДПРИЄМСТВО самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників за погодженням з відділом економічного розвитку та у відповідності з чинним законодавством України.

  3. Основним показником фінансових результатів господарської діяльності є прибуток. Кошти, отримані ПІДПРИЄМСТВОМ, в результаті виконання статутної діяльності, після сплати всіх обов'язкових податків і всіх обов’язкових платежів залишаються на ПІДПРИЄМСТВІ та використовуються ПІДПРИЄМСТВОМ для виконання своєї статутної діяльності.

  4. Порядок використання коштів визначає ПІДПРИЄМСТВО. Порядок використання коштів також може визначатися Власником.

  5. Державний вплив на вибір напрямів та обсягів використання прибутку здійснюється через установлені нормативи, податки, податкові пільги, а також економічні санкції відповідно до чинного законодавства України.

  6. ПІДПРИЄМСТВО самостійно, враховуючи наявні умови галузевої угоди, колективного договору та за погодженням з управлінням економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради встановлює фонд оплати праці та посадові оклади для працівників ПІДПРИЄМСТВА.

  7. ПІДПРИЄМСТВО самостійно планує свою діяльність і визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на роботи, послуги та необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку ПІДПРИЄМСТВА.

  8. Основу планів становлять замовлення та договори, укладені із споживачами (покупцями) послуг, робіт, продукції і постачальниками послуг, робіт та матеріально- технічних ресурсів.

  9. Відносини ПІДПРИЄМСТВА з іншими підприємствами, суб'єктами підприємницької діяльності і громадянами в усіх сферах господарської чи професійної діяльності здійснюються на основі договорів.

  10. ПІДПРИЄМСТВО вільне у виборі предмету договорів, визначенні зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать Статуту та чинному законодавству України.

6.11 ПІДПРИЄМСТВО реалізує послуги (роботи), продукції, по тарифам, що встановлюються самостійно, а у випадках, передбачених законодавчими актами України - за відповідними тарифами.

6.12. Тарифи повинні забезпечити відповідний рівень рентабельності робіт (послуг), на які вони поширюються. Якщо цей рівень рентабельності не забезпечується державними тарифами, то орган, який встановлює тарифи, повинен забезпечити ПІДПРИЄМСТВУ

поташ єю.

6.13 ПІДПРИЄМСТВО здійснює розрахунки економічно обґрунтованих витрат при здійсненні статутної діяльності. Тарифи на виконання робіт затверджують органи місцевого самоврядування в розмірі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з виконанням робіт. У разі затвердження тарифів на вказані роботи нижчих від розміру економічно-обґрунтованих витрат на їх виконання, орган, що їх затвердив, зобов'язаний відшкодовувати з місцевого бюджету різницю між затвердженим розміром тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виконання цих робіт. 1. Тарифи на інші послуги визначаються виключно за договором (домовленістю сторін).

 2. ПІДПРИЄМСТВО має право відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення усіх видів операцій у будь-яких банках України за своїм вибором у порядку, що встановлюється Національним Банком України та чинним законодавством України.

 3. ПІДПРИЄМСТВО самостійно встановлює черговість і напрями використання власних грошових коштів.

 4. ПІДПРИЄМСТВО може поставляти продукцію, надавати послуги, виконувати роботи в кредит із сплатою покупцями (замовниками) процентів за користування цим кредитом. Для оформлення таких угод ПІДПРИЄМСТВО може застосувати в господарському обороті прості та переказні векселі.

 5. ПІДПРИЄМСТВО є об'єктом права комунальної власності і на нього розповсюджуються усі особливості та обмеження, передбачені Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та іншими нормативно-правовими актами.

 6. ПІДПРИЄМСТВО проводить заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації та спеціалізації працівників ПІДПРИЄМСТВА.

 7. ПІДПРИЄМСТВО на зборах трудового колективу за участю адміністрації, у відповідності з колективними договором може вирішувати: питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та членів їх сімей.

 8. ПІДПРИЄМСТВО зобов'язане забезпечити всім працюючим на підприємстві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

 9. ПІДПРИЄМСТВО зобов'язане постійно поліпшувати умови праці та побуту жінок, підлітків, забезпечувати їх роботою переважно в денний час із скороченим робочим днем, жінок, які мають малолітніх дітей, вагітних жінок переводити на легшу роботу з нешкідливими умовами праці та надавати інші пільги, передбачені законодавством.

 10. ПІДПРИЄМСТВО має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також заохочувати працівників підприємств, установ чи окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які обслуговують трудовий колектив, але не входять до його складу.

 11. ПІДПРИЄМСТВО створює кількість робочих місць для інвалідів у відповідності до чинного законодавства України. Контроль за дотриманням законодавства щодо соціальних гарантій, захисту і охорони праці здійснює постійно діюча атестаційна комісія.

 1. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

  1. ПІДПРИЄМСТВО веде первинний та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію та адміністративні дані в межах, визначених чинним законодавством України.

  2. ПІДПРИЄМСТВО подає додаткову довідкову інформацію управлінню економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

  3. Порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, подання статистичної

чинного законодавства України.

  1. Відомості, не передбачені звітно-статистичною документацією, ПІДПРИЄМСТВОМ подаються запитувачам на договірній основі, а судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, державній податковій інспекції, Антимонопольному комітету України, Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, господарському суду та аудиторським організаціям і державним виконавцям - у випадках, передбачених чинним законодавством України, на їх письмовий запит.

  2. ПІДПРИЄМСТВО та його відокремлені структурні підрозділи зобов'язані безоплатно надавати відповідним повноважним державним органам усі необхідні відомості та інші матеріали щодо використання бюджетних коштів.

  3. Посадові особи ПІДПРИЄМСТВА за порушення порядку подання статистичної інформації та адміністративних даних несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

  4. ПІДПРИЄМСТВО зобов'язане забезпечити своєчасну сплату податків та інших відрахувань відповідно до чинного законодавства України; здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення виробництва; здійснювати бухгалтерський, податковий, оперативний облік, вести статистичну звітність згідно чинного законодавства України.

  5. Перевірка діяльності ПІДПРИЄМСТВА здійснюється згідно чинного законодавства України, а також в порядку, визначеному Власником або управлінням економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

  6. Генеральний директор ПІДПРИЄМСТВА щорічно в установленому порядку подає управлінню економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради фінансовий план та несе персональну відповідальність за його виконання.

  7. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

  8. Контроль за діяльністю ПІДПРИЄМСТВА здійснюють: державна податкова інспекція, державна контрольно-ревізійна служба, державні органи, на які покладено нагляд за безпекою виробництва і праці, протипожежною і екологічною безпекою, інші органи державної влади.

  9. ПІДПРИЄМСТВО має право на одержання інформації про результати інспектування і перевірок, а також здійснити оскарження результатів перевірок в порядку, встановленому чинним законодавством України.

  10. Контроль за фінансово-господарською діяльністю ПІДПРИЄМСТВА здійснюється ревізійною комісією, яка призначається Власником або управлінням економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради.

  11. Ревізійна комісія або управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради має право вимагати від посадових осіб ПІДПРИЄМСТВА надання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, особистих пояснень і подає результати проведених документальних перевірок органу, який її призначив.

  12. Висновки Ревізійної комісії ґрунтуються на даних з первинних документів, даних звітності, балансів. В разі виявлення загрози інтересам ПІДПРИЄМСТВА, Власник та управління економіки виконавчого комітету Кременчуцької міської ради негайно повідомляються про підстави такої загрози.

  13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

ПІДПРИЄМСТВА

  1. Зміни і доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації.

  2. Доповнення до Статуту оформляються окремими додатками чи шляхом викладу Статуту в новій редакції. 1. Ліквідація або реорганізація (шляхом злиття, розподілу, відокремлення, перетворення) ПІДПРИЄМСТВА проводяться:

 • за рішенням Власника;

 • на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність ПІДПРИЄМСТВА, у разі систематичного або грубого порушення ним чинного законодавства України;

 • на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

 • з інших підстав, встановлених чинним законодавством України.

 1. Ліквідація ПІДПРИЄМСТВА здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється Власником.

 2. В разі визнання ПІДПРИЄМСТВА банкрутом, порядок створення та роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації ПІДПРИЄМСТВА визначаються Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

 3. При відсутності у ПІДПРИЄМСТВА матеріальних активів для залучення до справи ліцензованого арбітражного керуючого, голова ліквідаційної комісії разом з поданням заяви вносить на розгляд суду клопотання про призначення ліквідатором його або будь-кого з членів ліквідаційної комісії незалежно від наявності ліцензії.

 4. Майно, що залишилось після задоволення претензій кредиторів використовується за вказівкою Власника.

 5. У разі реорганізації ПІДПРИЄМСТВА його права та обов'язки переходять до його правонаступників.

 6. При ліквідації та реорганізації ПІДПРИЄМСТВА працівникам, які звільнюються, гарантується дотримання їх прав та законних інтересів у відповідності з законодавством України про працю.

 7. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію ПІДПРИЄМСТВА встановлює порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для прийняття претензій кредиторів, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.

 8. ПІДПРИЄМСТВО вважається ліквідованим або реорганізованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.

Директор Комунального підприємства «Кременчуцький центр міжнародних зв'язків та економічного розвитку міста «Кременчук Інвест»
Каталог: dataset
dataset -> Зареєстровано
dataset -> Про затвердження змін до Положення про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Оріхівської міської ради Запорізької області, затвердженого рішенням vі сесії Оріхівської міської ради від 23 листопада 2017 року №76
dataset -> Розпорядження голови обласної державної адміністрації 06 лютого 2019 року №55 Положення про Департамент агропромислового розвитку Чернігівської обласної державної адміністрації
dataset -> Ззатверджую
dataset -> Положення про методичну роботу в днз «Меденицький професійний ліцей» Загальні положення
dataset -> Сумська обласна державна адміністрація
dataset -> Електронна пошта держмитслужби україни
dataset -> Заступнику голови обласної
dataset -> Наказом Департаменту освіти Харківської міської ради від. 03. 2016 №


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка