Законів України «Про вищу освіту», «Про освіту»Скачати 171,19 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка7/11
Дата конвертації09.01.2020
Розмір171,19 Kb.
ТипЗакон
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Примітка:
За наявності декількох екзаменаційних оцінок з однієї
дисципліни у зведену відомість про виконання навчального плану, як правило,
заноситься середня зважена оцінка з округленням її до цілого значення, а при
бальній системі оцінок виводиться середня зважена оцінка відповідно до
кількості балів, здобутих студентом з певної дисципліни.
3.4.1. Програма державного екзамену, екзаменаційні білети, варіанти завдань, перелік наочного приладдя і матеріалів складаються викладачами профілюючих кафедр (циклових комісій) і затверджуються завідувачем кафедри (головою циклової комісії). На кожному екзаменаційному білеті проставляється № протоколу засідання кафедри (циклової комісії) і дата затвердження, білет скріплюється підписом директора інституту (коледжу).
3.4.2. Перед захистом дипломної (кваліфікаційної) роботи випускова кафедра подає до Екзаменаційної комісії:
- виконану студентом дипломну (кваліфікаційну) роботу (проект) молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, спеціаліста, магістра із записом на ній висновку випускової кафедри (циклової комісії) про допуск роботи до захисту (за результатами попереднього захисту);
- письмовий відгук наукового керівника з характеристикою наукової цінності роботи і діяльності випускника під час виконання ним дипломної (кваліфікаційної) роботи;
- письмову рецензію на дипломну (кваліфікаційну) роботу (проект);
- довідку установи (організації) про використання її матеріалів при написанні дипломної (кваліфікаційної) роботи (якщо це передбачено рішенням вченої ради факультету, інституту, педагогічної ради коледжу);
- інші матеріали, які характеризують наукову і практичну цінність виконаної дипломної (кваліфікаційної) роботи: друковані статті за темою роботи, документи, що вказують на її практичне застосування, макети, зразки матеріалів, виробів тощо.
3.4.3. Рецензування дипломної (кваліфікаційної) роботи доручають висококваліфікованим фахівцям (викладачам і науковцям) Університету, провідним спеціалістам виробничих, наукових і проектних організацій. Склад рецензентів затверджується завідувачем випускової кафедри. Рецензія повинна мати оцінку дипломної (кваліфікаційної) роботи за прийнятою шкалою оцінки

знань.
3.4.4. У випадку надання негативного відгуку науковим керівником або негативної рецензії остаточне рішення про допуск (недопущення) дипломної
(кваліфікаційної) роботи до захисту приймає, за результатами попереднього захисту, випускова кафедра (циклова комісія) .
3.4.7. Мотивоване подання випускової кафедри:
- щодо надання рекомендації про видачу дипломів з відзнакою;
- про надання рекомендації щодо публікації та/або впровадження наукових досліджень;
- про надання випускникам рекомендації до вступу на навчання за наступним освітнім або освітньо-науковим рівнем, – оформлене у встановленому порядку, подається до Екзаменаційної комісії перед початком її роботи.
Рішення кафедр, прийняті після початку
роботи відповідної Екзаменаційної комісії, правових наслідків не мають.
3.5. Структура кожного державного екзамену, а також послідовність і терміни проведення екзамену у разі поділу його на письмову, тестову та усну частини, порядок і форма перевірки знань студентів під час атестації встановлюються у нормативно-правових матеріалах забезпечення підготовки фахівців різних освітніх рівнів – Засобах діагностики якості вищої освіти, затверджених згідно діючого законодавства.
3.6. Засідання Екзаменаційної комісії є відкритими і проводяться за участю більше ніж половини її складу та обов’язкової присутності Голови ЕК.
Засідання ЕК оформляються протоколом.
Тривалість засідання не повинна перевищувати шести академічних годин на день. Тривалість усного державного екзамену з кожної дисципліни, а також захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи одного студента, як правило, не повинна перевищувати 30 хвилин. При проведенні письмового державного екзамену за тестовим комплексним контрольним завданням на екзаменаційну групу виділяється не більше чотирьох годин.
3.7. Для розкриття змісту дипломної (кваліфікаційної) роботи студенту надається до 15-ти хвилин. Після доповіді випускник відповідає на питання членів ЕК. Запитання можуть стосуватися теми виконаної роботи і носити загальний характер – у межах дисциплін спеціальності й спеціалізації, які опановувалися студентом в Університеті. З дозволу Голови ЕК запитання можуть задавати всі присутні на захисті. Після відповідей на питання заслуховуються або зачитуються відгуки наукового керівника та рецензента
(особисто ними або одним із членів ЕК). Завершується захист відповіддю випускника на висловлені у відгуках зауваження.
3.8. Оцінювання результатів складання державних екзаменів та/або захисту дипломних (кваліфікаційних) робіт здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в Університеті системою контролю знань:
- за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; незадовільно.
- за 100-бальною шкалою:


90 – 100 балів –
відмінно
– відмінне виконання з незначними помилками,
82 – 89 балів –
добре
вище середніх стандартів, але з деякими помилками;
75 – 81 бали –
добре
– в цілому змістовна робота з незначними помилками;
67 – 74 бали –
задовільно
– чітко, але зі значними недоліками;
60 – 66 бали –
задовільно
– виконання відповідає мінімальним критеріям; менше 60 балів –
незадовільно
При визначенні оцінки дипломної (кваліфікаційної) роботи береться до уваги рівень теоретичної, наукової та практичної підготовки студентів.
Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного державного екзамену (державного екзамену) є обов’язковим. Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є підставою для виставлення незадовільної оцінки за державний екзамен в цілому.
Оцінки державного екзамену і захисту дипломної (кваліфікаційної) роботи виставляє кожен член комісії.
Підсумкова оцінка комплексного державного екзамену (державного екзамену) визначається як середня з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань (якщо інше не визначене програмою державного екзамену).
Рішення Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні екзаменів та/або захисті дипломної (кваліфікаційної) роботи, а також про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам дипломів
(загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які брали участь в її засіданні. За однакової кількості голосів голос Голови ЕК є вирішальним.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка