Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту»Скачати 432,42 Kb.
Сторінка1/8
Дата конвертації14.04.2019
Розмір432,42 Kb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8І. Загальні положення

  1. Положення про організацію освітнього процесу в коледжі (далі - Положення) розроблено відповідно до Конст­итуції України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Статуту коледжу та інших нормативно-правових актів.

  2. Мовою викладання в коледжі є державна.

ІІ. Освітній процес

  1. Освітній процес у коледжі - це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти, що провадиться через систему навчально-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

  2. Мета освітнього процесу полягає у підготовці компе­тентних та висококваліфікованих фахівців для галузі економіки.

  3. Освітній процес базується на таких принципах:

  • відкритості (освітній процес у коледжі здійснюється відкрито для всіх зацікавлених сторін);

  • доступності (відповідність змісту, характеру і обсягу матеріалу, який вивчають, можливостям і рівню підготовки здобувача вищої освіти);

  • єдності і наступності освітнього процесу (забезпечення єдності структури освіти та узгодженості ступенів і етапів освітнього процесу);

  • безперервності (реалізація концепції «Навчання впродовж усього життя» через організацію самостійного навчання і самоосвіти здобувачів освіти для забезпечення високої якості життя);

  • гнучкості та прогностичності (забезпечення варіатив­ності, саморегуляції га безперервного оновлення змісту вищої освіти, його адаптацію вимог суспільства);

  • гуманізму, демократизму та пріоритетності загально­людських духовних цінностей (орієнтування на зміцнення єдності людини, народу і держави);

  • національної спрямованості (забезпечення органічного зв’язку освіти з національною історією, культурою, традиціями);

  • міжнародної інтеграції (забезпечення інтеграції системи вищої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та прогресивних традицій національної вищої школи);

  • незалежності від втручання будь-яких політичних партій, громадських та релігійних організацій (забезпечується вимогою Конституції України про недопустимість втручання в освітній процес закладу вищої освіти політичних партій, громадських і релігійних організацій).

  1. Освітній процес організовують з урахуванням наявного педагогічного потенціалу, матеріальної і навчально-методичної бази коледжу, можливостей сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтують на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, академічної та професійної мобільності, швидкої адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки.

  2. Основними завданнями освітнього процесу є:

  • продовження реалізації ступеневої освіти через створення інтегрованої неперервної системи відбору і підготовки студентів за схемою «загальноосвітній навчальний заклад (ліцей, гімназія) - коледж - університет»;

  • провадження на високому рівні освітньої діяльності, яка забезпечує здобуття особами вищої освіти відповідного ступеня за обраними спеціальностями;

  • провадження освітньої діяльності на основі індивідуальних навчальних планів і програм, які відповідають запиту держави;

  • залучення роботодавців до участі в підготовці та реалізації освітніх програм, спеціальностей та спеціалізацій;

  • забезпечення вільного багатоканального доступу до світових освітніх та наукових ресурсів через інтернет в усіх приміщеннях коледжу, органічного поєднання в освітньому процесі, наукової та інноваційної діяльності;

  • індивідуалізація та диференціація навчання обдарова­ної молоді, створення можливостей для реалізації пошуку студентами індивідуальної освітньої траєкторії;

  • створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

  • збереження та примноження моральних, культурних, патріотичних, наукових цінностей і досягнень суспільства;

  • поширення знань серед населення, підвищення освітнього і культурного рівня громадян;

  • створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклу­вання.

  1. Зміст навчання визначається освітньо-професійною програмою, структурно-логічною схемою підготовки, навчаль­ними планами, програмами навчальних дисциплін, норма­тивними документами органів державного управління вищою освітою та коледжу і відображається у відповідних підручниках, навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також під час проведення навчальних занять та інших видів освітньої діяльності.

  2. Структурно-логічна схема підготовки - це наукове і методичне обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки та основа для створення навчального та робочого планів.

  3. Освітня (освітньо-професійна) програма - система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти (освітньо-кваліфікаційному рівні - ОКР) в межах спеціальності (спеціалізації), що визначає вимоги до ріння освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти (ОКР).

  4. Стандарт вищої освіти визнає такі вимоги до освітньої програми:

 • перелік компетентностей випускника;

 • нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;

 • форми атестації здобувачів вищої освіти;

 • вимоги до наявності системи внутрішнього забезпе­чення якості вищої освіти.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2019
2019 -> Студентів бердянського державного педагогіч ного університету на Днях науки 15 травня 2014 року Том Педагогічні науки Бердянськ 2014
2019 -> Педагогічного університету
2019 -> Додаток 1 вінницька область
2019 -> А. М. Підгорного " затверджую " Заступник директора з наукової роботи " " 20 р. Робоча програма
2019 -> Робоча програма навчальної дисципліни теоретична фонетика ступінь бакалавра Галузь знань 03 Гуманітарні науки
2019 -> Професійного самовизначення та планування кар’єри
2019 -> Полонійна академія у ченстохові (польща)
2019 -> Закон України «Про освіту»
2019 -> Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес з освітньої програми


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка