Захист відбудеться 27 квітня 2011 року о 14. 00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д


Наукова новизна одержаних результатівСторінка5/20
Дата конвертації09.01.2020
Розмір0,67 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Наукова новизна одержаних результатів. Дисертаційна робота є першим в Україні системним дослідженням трансформації інституту вищої освіти, економічного механізму його функціонування в умовах становлення економіки знань. У дослідженні, на основі міжнародного і національного досвіду й врахування внутрішніх і зовнішніх чинників, розвинуто теоретичні та методологічні положення щодо управління системою вищої освіти у процесі трансформації її економічного механізму. Основні результати, що становлять наукову новизну і виносяться на захист, такі:

 • вперше:

 • на основі адекватного до умов становлення економіки знань розуміння ролі й функцій освіти обґрунтована структура поняття «економічний механізм функціонування вищої освіти» як сукупності організаційно-економічних форм роботи основних суб’єктів освітньої діяльності (їх класифікація розроблена за критеріями управління, фінансування і власності), методів та інструментів державного регулювання діяльності вищих навчальних закладів, стратегії розвитку системи вищої освіти, що забезпечує системне функціонування та виконання суспільних функцій усією сферою вищої освіти;

 • обґрунтовано основні пріоритети удосконалення механізму реалізації економічної функції вищої освіти в умовах становлення економіки знань: трансформація внутрішнього економічного механізму функціонування інституту вищої освіти (диверсифікація організаційно-економічних форм закладів вищої освіти, перетворення їх у суб’єкти підприємництва, ускладнення механізму фінансового забезпечення та регулювання) та посилення взаємодії з інститутами зовнішнього середовища (з бізнесом – для забезпечення комерціалізації знань, із ринком праці – для врівноваження попиту і пропозиції, врахування якісних вимог до фахівців, із органами державного управління – для формування й реалізації державної політики, спрямованої на становлення економіки знань). Це забезпечить підвищення ефективності функціонування освіти: підвищення якості освіти, посилення її практичної складової у сукупності з наданням фундаментальних знань, врівноваження попиту і пропозиції на ринку освітніх послуг, посилення кореляції заробітної плати працівників із рівнем їх кваліфікації та ін.;

удосконалено:

 • обґрунтування сутності та змісту поняття "реалізація економічної функції вищої освіти", яку полягає у систематизації економічних результатів освітньої діяльності, що можуть проявлятися на нано-, мікро- та макрорівнях не лише у вигляді зростання доходів всіх індивідуальних та колективних суб’єктів економічних відносин, але й у широкому спектрі непрямих результатів, які не завжди виявляються у безпосередніх економічних здобутках, однак створюють позитивне середовище для посилення економічного ефекту вищої освіти;

 • методологічні підходи до аналітичної оцінки економічної ефективності фінансового забезпечення вищої освіти, яка включає розроблені автором: 1) модель, що описує сукупні суспільні витрати на освіту, 2) мотиваційну модель фінансування освіти; 3) структурно-функціональну модель фінансового забезпечення розвитку вищої освіти і науки України, 4) формулу розрахунку нормативу державного фінансування вищого навчального закладу виходячи із витрат на одного студента. Така оцінка відрізняється від існуючих методик оцінки ефективності комплексним підходом до аналізу широкого спектру прямих і непрямих результатів освітньої діяльності й дає можливість забезпечити баланс між державними і недержавними фінансовими ресурсами розвитку вищої освіти;

 • систематизацію умов і чинників забезпечення та підвищення соціально-економічної ефективності вищої освіти, доведено, що вона може бути забезпечена державною політикою, стратегічно орієнтованою на потреби розвитку економіки знань на основі чітких принципів управління диверсифікованими навчальними закладами, стимулюючої податкової політики, організаційного сприяння, продуманого механізму фінансового регулювання і фінансового забезпечення закладів освіти;

 • обґрунтування процедур та інструментарію державного регулювання економічної діяльності вищих закладів освіти у напрямах: послаблення прямого адміністративного втручання й жорсткого контролю і, на заміну цього, використання ряду непрямих методів управління (гарантування видатків на розвиток, визначення певних економічних параметрів-орієнтирів – гарантованих мінімальних розмірів заробітної плати викладачів, статутного фонду тощо, за умови дотримання яких вищі навчальні заклади мають право самостійно вирішувати інші питання своєї діяльності); розширення господарської автономії навчальних закладів (у розпорядженні власними фінансовими ресурсами, в отриманні додаткових доходів від суміжної підприємницької діяльності, у можливостях співпраці з бізнесом та ін.), удосконалення системи фінансового забезпечення (на основі принципів диверсифікації джерел фінансування, пріоритетності державних ресурсів, соціальної спрямованості, чітких і прозорих критеріїв виділення коштів, посилення стимулюючого впливу міжбюджетних відносин та ін.);

дістали подальшого розвитку:

 • основні концептуальні засади функціонування інституту вищої освіти в умовах формування економіки знань, зростаючої інтеграції та глобалізації освітнього простору, які полягають у: спрямованості на формування інтелектуального потенціалу, поступовій уніфікації внутрішньої структури національних систем вищої освіти, впровадженні високих освітніх стандартів та механізмів їх гарантування, розширенні кола суб’єктів, що беруть участь в управлінні та фінансуванні вищої освіти, посиленні підприємницьких

функцій вищих навчальних закладів;

 • систематизація основних груп чинників, що впливали на трансформацію інституту вищої освіти в процесі переходу українського суспільства від командно-адміністративної до сучасної ринкової економіки (активні ринкові перетворення, безпрецедентна відкритість національної економіки, науково-технічний прогрес, неефективне управління), а також тих, які впливатимуть на освіту в процесі руху суспільства до економіки знань (ефективне державне регулювання, інтелектуалізація суспільства й економічної діяльності, глобалізація всіх сфер життя, структурна трансформація). Визначено напрями дії цих чинників, що дає змогу регульовано використовувати їх для бажаних трансформацій інституту вищої освіти;

 • концептуальні засади вдосконалення економічного механізму функціонування вищої освіти в умовах становлення економіки знань, що ґрунтуються на необхідності визнання освіти в якості не лише високоефективних інвестицій, але й інституту розвитку людини і суспільства на основі акумуляції, примноження, поширення та комерціалізації знань. Саме така концептуальна установка обґрунтована як необхідна спрямовуюча всієї державної політики щодо розвитку інституту вищої освіти у напрямі активізації її ролі у забезпеченні становлення економіки знань;

 • дослідження сучасних тенденцій розвитку вищої освіти в умовах постіндустріальної парадигми, що дозволило виявити найважливіші особливості, які визначають траєкторію та масштаби трансформації інституту вищої освіти: глобалізація ринків освітніх послуг та ринку праці, посилення впливу непрямих чинників на кінцевий інвестиційний ефект від отримання освіти, перетворення освіти на підприємницький вид діяльності при одночасному зростанні її ролі як суспільного блага особливого значення.


Каталог: userfiles -> d-26.006.01
userfiles -> Методичні вказівки до курсу «Педагогічна психологія»
userfiles -> Диплом за освітньо- кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст»
userfiles -> Загальна характеристика роботи
userfiles -> Звіт щодо проведення моніторингового дослідження реалізації завдань Базового компонента дошкільної освіти
userfiles -> Словник педагогічних термінів
userfiles -> Бідило андрій анатолійович стратегії тнк у сфері науково-технологічного обміну
userfiles -> Та напрями вдосконалення
userfiles -> Методи, прийоми навчання
userfiles -> Урок як основна форма організації навчально-виховного процесу


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка