Загальна характеристика роботиСторінка1/7
Дата конвертації27.12.2018
Розмір134 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4   5   6   7

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СИДОРЕНКО СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА

УДК: 141.7: [316.42:316.627]


СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ЛЮДИНИ
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВА


09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії

АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Запоріжжя – 2008


Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Запорізькій державній інженерній академії.

Науковий керівник: кандидат філософських наук, доцент
Грецова Ольга Георгіївна,
Запорізька державна інженерна академія.

Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор

Таран Володимир Олександрович

Запорізький юридичний інститут

Дніпропетровського державного університетувнутрішніх справ, перший заступник начальника з навчальної та методичної роботи, начальник кафедри філософії та політології; А r

кандидат філософських наук,
Добридень Оксана Володимирівна, Дніпропетровський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України.Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ МВС України,
перший заступник начальника з навчальної та методичної роботи, начальник кафедри філософії та політології.

України (м. Київ).Захист відбудеться “__” _______ 2008 р. о ___ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.05 у Запорізькому національному університеті за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. VI, ауд. 114.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Запорізького націо-нального університету за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковсь­кого, 66, корп. ІІ.
Автореферат розісланий “__” _______ 2008 р.

Учений секретар


спеціалізованої вченої ради О.С. Александрова

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИАктуальність теми дослідження. Проблема адаптації сучасної людини в умовах глобального суспільства є однією з найбільш актуаль­них у соціально-філософському дискурсі, оскільки адаптація є чи не найваж­ливішою атрибутивною характеристикою будь-якої живої сис­теми. Вона визначається, по-перше, пошуками шляхів вирішення склад­них аксіологі­чних, гносеологічних, психологічних, соціально-економіч­них, екологічних проблем, пов’язаних зі входженням людини у новий інформаційно-куль­тур­ний простір; по-друге, зростанням рівня аномалій, психічних, фізичних деструкцій людської свідомості і, як наслідок, зниженням рівня народжу­ваності та смертності серед різних категорій населення; по-третє, поси­ленням у сучасному українському суспільстві посутнісних змін у мораль­них нормах людської поведінки, яка у своїй асоціальній спрямованості набуває загрозливого характеру.

Цивілізаційно-культурне розмаїття сучасного світу, який засвоюється засобами інформаційних технологій, сприяє пізнавальній роботі мислен­ня та духовному збагаченню суспільства; з іншого боку, це породжує потребу в однорідній соціокультурній, економічній, політичній інформа­ції, яка стандартизує духовний світ масової людини, в якої відсутні навички продуктивного мислення як уміння об’єднати різноманітне й надихнути її ним для вироблення бажання діяти активно й ціле­спря­мовано. Інтенсивний розвиток інтелектуального потенціалу людства формує глобалізований інформаційний світ, що призводить до впро­вадження в суспільне життя нових засобів виробництва – інноваційних технологій. Всі ці фактори вимагають від людини пошуку нових засобів соціальної адаптації, можли­вої за умови, коли вона набуває в своїй повсякденній життєдіяльності статусу суб’єкта глобального суспільства як адекватна його викликам глобальна людина.

Руйнуючи традиційні соціокультурні форми світогляду, глобалізація відроджує до життя неоліберальні цінності, які, не будучи звичними для свідомості пересічної більшості населення, спричиняють кризу соціаль­ної ідентичності та самоідентичності. Глобалізована свідомість відриває гло­балізовану людину від “рідного краю”, у зв’язку з чим відбувається но­вітнє переселення великих людських мас, внаслідок чого постає проб­лема їх успішної соціально-економічної, соціально-політичної й соціо­куль­турної адаптації вже як іммігрантів іншого суспільства. Постійні пошуки людиною шляхів власної самореалізації, ідентифікації, пози­тивного екзис­тенційного самовідчуття й самовираження утворюють нові моделі соціаль­ної адаптації. Невдала адаптація на всіх рівнях впливає на послаблення ролі традиційних національних і локальних ідентичностей, спричиняючи до втрати самоповаги, до сумнівів відносно власної зна­чимості у попе­редній локальній ідентичності, до зростання суспільного розчарування в національному розвитку загалом.

Ігнорування проблеми успішної фізіологічної, соціально-психологіч­ної та соціокультурної адаптації, що виявляється у відсутності державних програм з її оптимізації серед різних груп населення, породжує в сус­пільстві небезпечні симптоми нестабільності й аномії, криміналізує та маргіналізує як первинний, так і загальносвітовий соціум. Невичерпний за своїми масштабами сучасний інформаційний простір сприяє зарод­женню нових інформаційних конструкцій соціального світу людини, серед яких штучна віртуальна реальність, в яку занурюється сучасна лю­дина, втя­гуючи в неї не лише позитивні, але й негативні здобутки. Розуміння нега­тивних впливів віртуальної реальності на психічне, фізичне здоров’я людини потребує розробки нових моделей її соціальної адаптації.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка