Загальна характеристика роботи


СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇСкачати 375,5 Kb.
Сторінка17/22
Дата конвертації26.03.2020
Розмір375,5 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22
СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

Монографія

 1. Пангелова Н.Є. Формування гармонійно розвиненої особистості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання : [монографія] /Н.Є.Пангелова. – Переяслав-Хмельницький: ФОП Лукашевич О.М., 2013. – 432 с.


Публікації у наукових фахових виданнях

 1. Пангелова Н.Є. Шляхи підвищення ефективності процесу фізичного виховання в дошкільних закладах малого міста /Н.Є.Пангелова //Молода спортивна наука України: [зб.наук. статей з галузі ф.к. і с. ]. – Львів: ЛДІФК, 2001. – Вип. 5. – Т.1. – С.236-238.

 2. Пангелова Н.Є. Наступність у формуванні здорової особистості у системі дошкільний заклад - школа /Н.Є.Пангелова //Молода спортивна наука України: [зб.наук. праць з галузі ф.к. і с.] Вип.6: У 2-х т. – Л.: Вид. дім «Панорама», 2002. – Т.1. – С.338-341.

 3. Пангелова Н.Є. Формування оптимальної рухової активності дітей 5-6 років у процесі проведення фізкультурних занять у природному середовищі /Н.Є.Пангелова //Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. - №2-3. – С.144-146.

 4. Пангелова Н.Є. Ефективність спортивно-ігрового методу у зарубіжних системах фізичного виховання /Н.Є.Пангелова //Спортивний вісник Придніпров’я. – 2004. - №3. – С. 91-94.

 5. Пангелова Н.Є. Теоретико-методичні основи формування спортивного стиля життя підростаючого покоління України /Н.Є.Пангелова //Молода спортивна наука України: [Зб. наук. праць у галузі фіз. культ. та спорту] Вип.8: у 4-х т. – Львів: НВФ «Українські технології», 2004. – Т.4. – С. 267-270.

 6. Пангелова Н.Є. Напрями удосконалення змісту та організації фізичного виховання для гармонійного розвитку дошкільників /Н.Є.Пангелова //Спортивний вісник Придніпров’я. – 2005. - №2. – С. 40-42.

 7. Пангелова Н.Є. Зміст і структура педагогічної практики в дошкільних закладах в системі підготовки фахівців галузі фізичного виховання /Н.Є.Пангелова //Молода спортивна наука України: [зб.наук.пр. з галузі фіз.культ. та спорту]. – Львів: НВФ «Українські технології», 2006. – Вип.10., Т.4. – С. 428-433.

 8. Пангелова Н.Є. Спортивно орієнтоване фізичне виховання у системі дошкільної освіти /Н.Є.Пангелова, Б.П.Пангелов //Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. - №2. – С. 84-85. Особистий внесок здобувача полягає у постановці проблеми визначення можливості застосування елементів спортивних технологій у фізичному виховання дошкільнят.

 9. Пангелова Н.Є. Спортивний вектор фізичного виховання в дошкільних освітніх установах /Н.Є.Пангелова //Спортивний вісник Придніпров’я. – 2007. - №23. – С. 54-56.

 10. Волков Л.В. Спортивный стиль жизни как основа олимпийского образования детей и молодежи различных регионов мира /Л.В.Волков, Н.Е.Пангелова //Наука в олимпийском спорте. – 2007. – №2. – С. 110-115. Особистий внесок здобувача полягає в аналізі й узагальненні даних літературних джерел щодо застосування спортивно-ігрового методу у фізичному вихованні дітей у різних регіонах світу.

 11. Пангелова Н.Є. Виховання патріотизму у дітей старшого дошкільного віку в процесі занять фізичною культурою і спортом /Н.Є.Пангелова, Є.Г.Яхно // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. вих. і спорту: [наук. монографія] за ред. проф. Єрмакова С. С. – Харків: ХДАДМ (ХХПУ), 2008. – №11. - С.139-143. (Видання, яке включене до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). Особистий внесок здобувача полягає у визначенні засобів і методів виховання патріотизму у дітей 5-6 років у процесі занять фізичними вправами.

 12. Пангелова Н.Є. Педагогічні умови інтеграції рухової і розумової діяльності дошкільників у процесі фізичного виховання засобами дитячого туризму / Н.Є. Пангелова //Вісник Чернігівського державного педагогічного ун-ту імені Т.Г.Шевченка. Випуск 54: Серія: Пед. науки. Фіз.вих. і спорт: Збірник. – Чернігів: ЧДПУ, 2008. - №54. – С. 186-189.

 13. Пангелова Н.Є. Розвиток фізичних здібностей дітей 5-6 років в процесі занять з елементами туризму /Н.Є.Пангелова //Спортивний вісник Придніпров’я. – 2008. - №3-4. – С. 48-51.

 14. Пангелова Н.Є. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців галузі фізичного виховання в процесі педагогічної практики в дошкільних освітніх установах /Н.Є.Пангелова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наук.монографія за ред. проф. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПУ), 2008. - №6. – С. 137-140. (Видання, яке включене до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus).

 15. Пангелова Н. Історико-педагогічна ґенеза питання єдності морального і фізичного виховання в процесі становлення особистості /Н.Є.Пангелова, Є.Г.Яхно// Спортивний вісник Придніпров’я. – 2009. - №1. – С.14-19. Особистий внесок здобувача полягає у проведенні ретроспективного аналізу проблеми єдності морального і фізичного виховання у процесі становлення особистості дитини.

 16. Круцевич Т.Ю. Специфічні принципи комплексного розвитку особистості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання /Т.Ю.Круцевич, Н.Є.Пангелова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2009. – № 2 – 3. – С. 96-98. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні специфічних принципів комплексного розвитку особистості дошкільняти у процесі фізичного виховання.

 17. Пангелова Н.Є. Особливості програмного забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних закладах Росії /Н.Є.Пангелова // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2010. – № 2. – С. 24-28.

 18. Пангелова Н.Є. Залучення старших дошкільників до цінностей здорового способу життя в процесі фізичного виховання /Н.Є.Пангелова // Молода спортивна наука України: зб. наук. праць у галузі фіз. культ. і спорту Вип.14: у 4-х т. – Л., 2010. – Т.2. – С. 183-188.

 19. Пангелова Н.Є. Нетрадиційні матоди оздоровлення у системі фізичного виховання дошкільників /Н.Є.Пангелова, І.Ю.Сагунова //Спортивний вісник Придніпров’я. – 2011. - №1. – С. 22-25. Особистий внесок здобувача полягає у постановці проблеми, визначенні характерних рис нетрадиційних методів оздоровлення у системі фізичного виховання дошкільнят.

 20. Круцевич Т. Ю. Організація фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми 3-6 років у дошкільних закладах за кордоном /Т.Ю.Круцевич, Н.Є.Пангелова //Спортивний вісник Придніпров’я. – 2011. – №2. – С.156-164. Особистий внесок здобувача полягає в аналізі й систематизації даних щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми у зарубіжних дошкільних закладах.

 21. Пангелова Н.Є. Організована рухова активність як провідний вид діяльності у формуванні моральних якостей особистості дошкільників 5-6 років /Н.Є.Пангелова, І.В.Дорошенко //Спортивний вісник Придніпров’я. – 2012. - №1. – С. 19-23. Особистий внесок здобувача полягає визначенні характерних рис організованої рухової активності як провідного виду діяльності у формуванні моральних якостей особистості дошкільнят.

 22. Круцевич Т.Ю. Зміст і засоби програми інтегрованого розвитку рухових і моральних якостей дітей старшого дошкільного віку /Т.Ю.Круцевич, Н.Є.Пангелова //Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: зб.наук.праць Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки /уклад. А.В.Цьось, С.П. Козібродський. – Луцьк: Волин.нац.ун-т ім. Л.Українки, 2012. - №33 (19). – С. 157-163. Особистий внесок здобувача полягає у розробці програми інтегрованого розвитку рухових і моральних якостей дітей 5-6 років.

 23. Круцевич Т.Ю. Перспективы оптимизации содержания и организации физического воспитания в контексте формирования целостной, гармонично развитой личности дошкольника /Т.Ю.Круцевич, Н.Е.Пангелова //Спортивний вісник Придніпров’я. - №2. – 2012. – С. 4-7. Особистий внесок здобувача полягає у визначенні перспектив оптимізації змісту та організації фізичного виховання в контексті формування цілісної особистості дошкільняти.

 24. Пангелова Н.Є. Інформативна значущість рухових, розумових і моральних якостей у структурі особистості дошкільників 4-х років /Н.Є.Пангелова //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. - №7. – С. 45-50. (Видання, яке включене до міжнародних наукометричних баз: Academic Journals Database; CORE; DOAJ (Directore of Open Access Journals); Elektronische Zeitschriftenbibliothek; Index Copernicus; Google Scholar; Ulrich’s Periodicals Directory; WorldCat; Російська електронна бібліотека (РІНЦ).

 25. Круцевич Т.Ю. Педагогические условия сопряжённого развития физических и нравственных качеств детей дошкольного возраста в процессе физического воспитания /Т.Ю.Круцевич, Н.Е.Пангелова //Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2013. - №2. – С. 74-76. (Стаття у науковому періодичному виданні Росії) Особистий внесок здобувача полягає у визначенні педагогічних умов поєднаного розвитку фізичних і моральних якостей дітей 4-6 років у процесі фізичного виховання.

 26. Круцевич Т. Взаимосвязь компонентов двигательных и нравственных качеств в структуре личности детей 5 и 6 лет /Т.Ю.Круцевич, Н.Е.Пангелова //Life and movemegt. – hr.1 (3). – 2013. – P.7-16. (Стаття у науковому періодичному виданні Польщі). Особистий внесок здобувача полягає у проведенні кореляційного аналізу компонентів рухових і моральних якостей у структурі особистості дитини та інтерпретації отриманих даних.

 27. Пангелова Н. Є. Аналіз наукових досліджень проблем фізичного виховання дітей раннього і дошкільного віку / Н.Є.Пангелова, Д.Л. Харіна // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – №3. – 2013. – С.76-81. (Видання, яке включене до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus). Особистий внесок здобувача полягає в аналізі та систематизації наукових досліджень з проблематики фізичного виховання дітей дошкільного віку.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка