Загальна характеристика роботиСкачати 375,5 Kb.
Сторінка16/22
Дата конвертації26.03.2020
Розмір375,5 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22
ВИСНОВКИ

У дисертаційному дослідженні наведені узагальнені теоретичні і нові експериментальні дані щодо комплексного формування складових особистості (рухових, інтелектуальних і моральних) дітей 4-6 років у процесі занять фізичною культурою.

1. Аналіз проблеми модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі розвитку суспільства в Україні свідчить, що її головною метою є створення умов для формування гармонійно розвиненої особистості дитини. Турбота про фізичне здоров’я дошкільнят була і завжди залишається одним із пріоритетів педагогічної роботи. Водночас все частіше у наукових публікаціях наголошується, що фізичний стан організму це – не тільки абстрагований соціальний феномен, але і властивість особистості. У системі фізичного виховання можливий акцентований вплив на розумовий розвиток і розширення пізнавальної інформативності, удосконалення почуттів і соціальної поведінки, моральності і духовності.

У світлі вимог до сучасної освіти одним з найголовніших завдань є формування системи навчання і виховання, яка передбачає інтегрований освітній, оздоровчий і загальний виховний ефект, що є запорукою оптимального фізичного, інтелектуального, духовного розвитку дитини. До маловивчених аспектів зазначеної проблеми належать взаємозв’язок і взаємодія компонентів морфо-функціонального стану, фізичної підготовленості, інтелектуального і морального розвитку дітей 4, 5 і 6 років; визначення структури і розробка теоретико-методологічних засад концепції формування гармонійно розвиненої особистості дітей у процесі фізичного виховання; розробка і обґрунтування організаційно-методичних засад реалізації моделі комплексного розвитку складових особистості (рухових, розумових, моральних) у процесі фізичного виховання в умовах дошкільних навчальних закладів.

2. Розв’язання проблеми комплексного розвитку особистості дитини потребує визначення поняття «гармонійно розвинена особистість», уточнення ступеня сформованості особистості дитини дошкільного віку.

Аналіз визначення поняття «особистість» провідними персонологами дав нам змогу визначити, що гармонійно розвинена особистість – це людина, яка наділена свідомістю, здатністю до пізнання, спілкування і праці, управління своєю поведінкою; має оптимальний рівень розвитку та інтеграцію фізичних, інтелектуальних здібностей та духовних і моральних якостей; високий ступінь продуктивності життєдіяльності, реалізації особистісного потенціалу.

Дошкільне дитинство є періодом первинного фактичного становлення особистості. Різниця між потенційною спроможністю кожної дитини стати особистістю і мірою реалізованості (нереалізованості) цієї спроможності визначає характер особистісного зростання на кожному етапі життєвого шляху.

Визначено, що структуру особистості дитини складають такі компоненти: дитячий світогляд, базові якості, потребово-мотиваційна сфера, самосвідомість, емоційна сфера, вольова сфера, фізичний стан. Отже, гармонійно розвинена особистість дитини дошкільного віку – це результат інтеграції її рухових, когнітивних і соціально-моральних компонентів, які відповідають віковим нормам розвитку дитини на певному етапі онтогенезу.

Досягнення гармонії особистості дитини можливе у процесі фізичного виховання, що забезпечується реалізацією принципу цілісного розвитку, який полягає у єдності тілесного, інтелектуального та соціально-психологічного компонентів у формуванні особистісної фізичної культури.

3. Результати констатувального експерименту свідчать про позитивні зміни динамічного характеру у морфо-функціональному стані і фізичній підготовленості дітей 4-го, 5-го і 6-го років життя.

Дослідження фізичного розвитку дітей 5 і 6 років проводились тричі: у 2002, 2005 і 2009 роках. Середні показники довжини тіла дітей 5-6 років у 2009 р. перевищують показники 2002 і 2005 років на 4-6 см, що може свідчити про прискорення темпу зростання дітей в останні роки. Однак, маса тіла дітей 5-6-річного віку у 2002 році значно перевищує показники у всіх статевовікових групах досліджуваного контингенту у 2005, 2009 роках (на 2,5-4 кг), що можна пояснити соціальними чинниками.

При загальній оцінці фізичного розвитку дітей досліджуваних груп у 2009 р. можна спостерігати, що більшість 4-річних і 6-річних дітей мають гармонійніший розвиток порівняно з 5-річними, що підтверджується даними. Антропометричні показники дівчаток і хлопчиків 4-6-річного віку знаходяться у межах -0,67 S до +0,67 S.

4. Визначається прогресивна динаміка результатів фізичної підготовленості дошкільнят. Найбільші темпи щорічного приросту були виявлені у віці від 4 до 5 років у показниках сили м’язів тулубу (у хлопчиків на 78,2%, у дівчаток на 120%), гнучкості (хлопчики – 100%), статичної рівноваги (хлопчики – 94,7%, дівчатка – 85,7%), а також – швидкісних здібностей (швидкість реакції – хлопчики і дівчатка – 40%; частота локальних рухів – хлопчики – 49%, дівчатка – 32,7%). У дітей у віці від 5 до 6 років зменшується кількість показників з такими інтенсивними темпами зростання. Найбільший приріст результатів зафіксований у показниках швидкості реакції (хлопчики – 140%, дівчатка – 125%), гнучкості (дівчатка – 106,7%, хлопчики – 32,9%), а також – швидкісно-силових здібностей (хлопчики – 54,0% - 44,8%, дівчатка – 46,4% - 36,4%).

Отже, у віковому розвитку фізичної підготовленості дітей від 4 до 6 років спостерігається гетерохронність і визначаються сенситивні періоди розвитку швидкості, гнучкості, координаційних і швидкісно-силових здібностей, що дає підстави вважати доцільним цілеспрямований педагогічний вплив на ці фізичні здібності.

5. Дослідження вікових особливостей розвитку розумових здібностей дошкільнят свідчать, що мовлення і пізнавальні процеси (сприймання, пам’ять, мислення, уява, увага) розвиваються гетерохронно. Найбільші темпи приросту показників цих процесів у віці від 4 до 5 років були зафіксовані у хлопчиків і дівчаток у розвитку уваги (66,5% і 45,0% відповідно), пам’яті (40,0% і 18,2%), мислення (37,7% і 35,8%), сприймання (33,3% і 24,2%). У період від 4 до 5 років розвиток пізнавальних процесів відбувається інтенсивніше, ніж у період від 5 до 6 років, хоча і у цей період прослідковується позитивна динаміка. Так, досить інтенсивно продовжує розвиватись сприймання (хлопчики - 20,5%, дівчатка – 17,1%) і увага (9,2% і 16,8% відповідно). Темпи приросту показників пам’яті, мислення уповільнюються (12,9% - 2,2%), а у розвитку уяви у хлопчиків взагалі не відбулося позитивних змін. Це може пояснюватись тим, що третій етап розвитку уяви припадає на вік 6-7 років, коли вона проявляється як вільне оперування засвоєних на попередньому етапі прийомів і способів створення нових образів. У розвитку мовлення виявлений статевий диморфізм, який полягає у більш ранньому формуванні зв’язного мовлення дівчаток порівняно з хлопчиками.

Таким чином, підтверджуються наукові дані про те, що дошкільний вік є сприятливим для розвитку інтелекту дитини, однак різні темпи розвитку у 6-ти-річних дітей свідчать, що не всі діти можуть бути готові до інтенсивного навчання у молодшій школі.

6. Встановлено, що основними структурними складовими сформованості моральних якостей дітей дошкільного віку є когнітивний, емоційно-мотиваційний і діяльнісний (поведінковий) компоненти, що проявляються в комплексних моральних якостях: ввічливості, взаємодопомоги, доброзичливості, чесності, чуйності.

На опідставі експериментального дослідження визначено інтегративний показник моральної вихованості у бальній оцінці (від 0 до 4). Низький рівень, тобто слабкі прояви позитивного морального досвіду, були виявлені у більшості 4-річних дітей (хлопчики – 59,8%, дівчатка – 57,3%). Середній рівень моральної вихованості, тобто ситуативна поведінка спостерігалась у переважної кількості дітей 5 і 6 років (69,2% і 51,5% відповідно), що є цілком природним з позицій вікового розвитку, в тому числі соціального. Взагалі можна стверджувати, що у дітей досліджуваних груп переважав рівень сформованості моральних якостей нижче середнього.

7. Аналіз кореляційних зв’язків між показниками рухової системи та інтелектуально-моральної сфери дітей 4-6 років дозволяє констатувати, що їх рівень певною мірою залежить від темпів фізичного розвитку. Найбільша кількість взаємозв’язків між показниками пізнавальних процесів і морфо-функціонального стану спостерігається у віці 4-5 років. У 5 років з’являється кореляційний зв’язок (р<0,01) і з показниками морального розвитку дитини.

У дітей 6-го року життя кількість значущих кореляційних взаємозв’язків рухової системи та пізнавально-моральної сфери є меншою, ніж у дітей попередніх вікових груп, що може свідчити про менший ступінь біологічної надійності їх організму. У віці від 5 до 6 років спостерігається бурхливе зростання антропометричних показників і відзначається дисбаланс із функціональними показниками кардіореспіраторної системи, що і обумовлює напругу адаптаційних механізмів (як фізіологічних, так і психофізіологічних) до умов довкілля.

Отже, наявність кореляційних взаємозв’язків між показниками рухової системи, розумових і моральних якостей дітей дошкільного віку свідчать про доцільність педагогічних впливів, спрямованих на інтегрований розвиток фізичних, інтелектуальних і моральних якостей дітей.

8. Застосування факторного аналізу в дослідженнях дозволило встановити інформаційну значущість чинників у загальній структурі рухової системи, інтелектуальної та моральної сфери дітей 4-6 років, а також виділити їх основні компоненти.

При аналізі факторних матриць було виявлено, що у 4-річних дітей структура рухової системи та пізнавально-моральної сфери визначається 6 ортогональними факторами, які не є інтегрованими. У 5 і 6-річних дітей збільшується кількість факторів, які зумовлюють функціонування організму дитини до 7. У старших дошкільників значним є вплив факторів, які інтегрують фізичні можливості та інтелектуальні й моральні якості. У віці від 5 до 6 років у дівчаток загальний внесок інтегральних факторів збільшився з 37,1% до 43,1% (на 6,0%). У хлопчиків у цей віковій період внесок цих факторів зменшується з 34,5% до 21,4% (на 3,1%), що може пояснюватись більш інтенсивним формуванням інтелектуально-моральної сфери дівчаток.

9. Обґрунтування теоретико-методологічних засад концепції формування гармонійно розвиненої особистості дитини у процесі фізичного виховання в умовах дошкільних навчальних закладів дозволило визначити передумови її проектування, структуру, кадрове забезпечення реалізації концепції, стратегію її впровадження.

Було з’ясовано, що існують об’єктивні передумови необхідності оновлення концептуальних засад національної системи дошкільного фізичного виховання. Цими основними передумовами є всесвітні (глобальні), державні, соціальні, родинні, особистісні.

Структура концепції формування гармонійно розвиненої особистості дітей 4-6 років включає наступні складові: актуальність модернізації сучасної системи дошкільного фізичного виховання; мету, завдання і принципи комплексного розвитку особистості дошкільнят у процесі фізичного виховання; педагогічні умови комплексного розвитку розумових і моральних якостей дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання; організаційно-методичні засади реалізації концепції; кадрове та ресурсне забезпечення; стратегію впровадження концепції у практику фізичного виховання дошкільних навчальних закладів.

10. На підставі результатів констатувального етапу експерименту була розроблена структурна модель формування гармонійно розвиненої особистості дошкільнят у процесі фізичного виховання, яка забезпечила комплексний підхід до розв’язання поставленої проблеми. Вона включає мету, завдання, принципи, закономірності і педагогічні умови інтелектуального і морального розвитку дітей експериментальних груп у процесі проведення різних організаційних форм занять фізичними вправами. Складовими визначених педагогічних умов є спрямованість педагогічних дій; методи навчання і виховання; засоби; форми організації і проведення занять фізичними вправами комплексної спрямованості.

Експериментальна програма формування інтелектуальних і моральних якостей дітей дошкільного віку в процесі занять фізичною культурою передбачала дотримання педагогічних умов, спрямованістю яких є упровадження особистісно зорієнтованого виховання розумових і моральних якостей дітей 4-6 років у процесі організованої рухової діяльності; взаємозв’язку різних видів діяльності (ігрової, рухової, навчальної та ін.) дитини у процесі розумового і морального виховання; комплексного підходу до формування інтелектуальних і моральних якостей дітей у процесі занять фізичною культурою; удосконалення змісту виховної роботи з формування розумових і моральних якостей дошкільників у процесі занять фізичними вправами; урахування вікових та індивідуальних особливостей дітей;спільної роботи дошкільного навчального закладу і сім’ї щодо формування розумових і моральних якостей дітей у процесі фізичного виховання.

11. Удосконалення змісту виховної роботи у процесі занять фізичною культурою відбувалось у таких напрямках: впровадження інноваційних технологій фізичного виховання; впровадження методик психопрофілактичної роботи (казкотерапія, сміхотерапія, музикотерапія, кольоротерапія, адаптовані методики психофізичної гімнастики); застосування елементів туристсько-краєзнавчої діяльності; впровадження елементів спортивно-орієнтованого фізичного виховання.

Спрямованість педагогічних впливів для кожної вікової групи відбувалась з позиції теорії «сенситивних періодів» розвитку не тільки фізичних здібностей, а згідно з їх взаємозв’язком з пізнавальними процесами, мовленням, компонентами моральної свідомості та вагомості дисперсійних внесків у загальну структуру психофізичного розвитку дітей 4-6 років.

Ці підходи реалізовувались у різних формах організаційної роботи. У розробленій класифікації форм занять фізичними вправами виховної спрямованості було виділено чотири блоки – фізкультурні заняття (сюжетно-ігрові, тематичні, комплексні, фізкультурно-пізнавальні, навчально-тренувальні); фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня (рухливі ігри на прогулянці – сюжетні, ігри з правилами, ігри-естафети, українські народні ігри); активний відпочинок (фізкультурні свята, фізкультурні розваги, Дні здоров’я); туристсько-краєзнавча діяльність (переходи, прогулянки - походи, туристичні свята, екскурсії, походи вихідного дня за участю батьків).

На підставі визначення засобів поєднаного розвитку рухових, розумових і моральних якостей дошкільнят був розроблений програмний матеріал комплексного розвитку рухових, розумових і моральних якостей дитини у процесі фізичного виховання для кожної вікової групи дошкільнят, а також система їх розподілу у річному плануванні.

12. Впровадження запропонованих підходів у практику дошкільного навчального закладу передбачало оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками. Основними формами сумісної роботи з батьками були такі: загальні батьківські збори, анкетування, дискусії, круглі столи, семінари, бесіди-консультації, папки-пересувки, дні відкритих дверей, родинні свята і розваги (сумісні фізкультурні дозвілля, свята, дні здоров’я, туристсько-краєзнавчі подорожі).

Проведений аналіз результатів педагогічних експериментів свідчить, що запропонована модель формування гармонійно розвиненої особистості дошкільнят сприяла значному підвищенню рівня фізичної підготовленості, сформованості інтелектуальних і моральних якостей.

Критеріями ефективності розробленої методики слугували динаміка показників морфо-функціонального стану, фізичної підготовленості, пізнавальних процесів і мовлення, сформованості компонентів морального розвитку дітей.

Порівняння даних, які були отримані під час проведення формувального педагогічного експерименту, свідчить, що в експериментальних групах у дітей 4, 5 і 6 років (у хлопчиків і дівчаток) спостерігаються значно вищі результати (р<0,05) у показниках морфо-функціонального стану, фізичної підготовленості, розумового і морального розвитку.

Таким чином, проведені педагогічні експерименти підтвердили ефективність концепції комплексного розвитку рухових, розумових і моральних складників особистості дітей дошкільного віку і технології її впровадження у процес фізичного виховання.

Перспективи подальших досліджень передбачають розробку проблеми вдосконалення організаційно-методичних засад фізичного виховання дітей раннього віку.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   22


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка