Загальна характеристика роботи


Ф орми організації і проведення занять фізичними вправами виховної спрямованості у дошкільному навчальному закладіСкачати 375,5 Kb.
Сторінка14/22
Дата конвертації26.03.2020
Розмір375,5 Kb.
ТипАвтореферат
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22
Ф орми організації і проведення занять фізичними вправами виховної спрямованості у дошкільному навчальному закладі
Фізкультурні заняття
Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня
Активний відпочинок
Туристсько-краєзнавча діяльність
Навчально-тренувальні
Комплексні
Р ухливі ігри на прогулянці
Ігрові комплекси у приміщенні, на ділянці дитячого садку з використанням природних і соціальних об’єктів
Ф ізкультурні свята
Переходи
Сюжетно-ігрові
Тематичні
Сюжетні ігри
Ігри з правилами
Фізкультурні розваги
Д ні здоров’я
П рогулянки-походи


Фізкультурно-пізнавальні
Українські народні ігри
Ігри-естафети
Туристські свята
Екскурсії


Походи вихідного дня за участю батьків

Рис.3. Класифікація організаційних форм занять фізичними вправами виховної спрямованості з дошкільнятами 4-6 років в умовах роботи дошкільного навчального закладу


20

Є кілька класифікацій видів рухливих ігор залежно від ознаки, що стала підґрунтям тієї чи іншої класифікації. Ми класифікували рухливі ігри з точки зору їх виховного потенціалу. Було з’ясовано, що рухливі ігри сприяють розвитку творчості, формуванню взаємовідносин у групі, руховому розвитку дитини.

● Найбільш ефективними формами активного відпочинку дітей, які мають значний виховний потенціал, є фізкультурні свята, дні здоров’я, фізкультурні розваги.

Туристсько-краєзнавча діяльність реалізовувалась у таких видах і формах: переходи, прогулянки-походи, екскурсії, туристські свята, походи вихідного дня за участю батьків, під час яких діти ознайомлювались з правилами поведінки на природі, на маршруті, набували початкових навичок орієнтування на місцевості, опановували основні елементи техніки туризму.

На підставі визначення завдань і засобів комплексного розвитку рухових, розумових і моральних якостей дошкільнят був розроблений програмний матеріал гармонійного розвитку особистості дитини у процесі фізичного виховання для кожної вікової групи дошкільнят, а також система розподілу цих засобів у річному плануванні, що відображено у програмі підвищення кваліфікації педагогів дошкільних навчальних закладів.

Впровадження запропонованих підходів у практику дошкільного навчального закладу передбачало оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками. Основними формами сумісної роботи з батьками були обрані наступні: загальні батьківські збори, анкетування, дискусії, круглі столи, семінари, бесіди - консультації, папки-пересувки, дні відкритих дверей, родинні свята і розваги (сумісні фізкультурні дозвілля, свята, дні здоров’я, туристсько-краєзнавчі подорожі).

Критеріями ефективності розробленої програми слугували динаміка показників морфо-функціонального стану, фізичної підготовленості, пізнавальних процесів; сформованості компонентів морального розвитку дітей.

В експериментальних групах процес фізичного виховання був побудований на підставі розробленої структурної моделі формування гармонійно розвиненої особистості дошкільняти у процесі занять фізичною культурою.

Ми запропонували включати елементи інноваційних педагогічних технологій фізичного виховання, які сприяють комплексному розвитку особистості дитини у поєднанні з програмним матеріалом навчання і виховання дітей дошкільного віку, до всіх організаційних форм роботи з фізичного виховання. У контрольних групах всі організаційні форми занять проводились згідно зі змістом і методичними рекомендаціями програми виховання і навчання дітей дошкільного віку «Я у Світі».

З метою перевірки ефективності впровадження у процес фізичного виховання дошкільнят запропонованої технології нами був проведений порівняльний аналіз показників морфо-функціонального стану, фізичної підготовленості, пізнавальних процесів і морального розвитку дітей контрольних та експериментальних груп, які були отримані після закінчення основного етапу педагогічного експерименту (червень, 2011).

Порівняння даних, які були отримані під час проведення педагогічного

експерименту свідчать, що в експериментальних групах у дітей 4, 5-6 років (у хлопчиків і дівчаток) спостерігаються значно вищі результати (р < 0,05) у показниках морфо-функціонального стану, фізичної підготовленості, когнітивних процесів і морального розвитку, що підтверджує доцільність використання методики комплексного розвитку рухових, розумових і моральних якостей дошкільнят у процесі фізичного виховання (рис. 4, 5, 6).

Аналізуючи результати досліджень фізичної підготовленості дітей 4,5 і 6 років, необхідно відзначити, що за всіма показниками відбулись позитивні зміни в експериментальних і контрольних групах як у дівчаток, так і у хлопчиків, але з різними темпами їх приросту. Проведений розрахунок t-критерію Стьюдента дозволяє говорити про значну перевагу дітей експериментальних груп над своїми однолітками у показниках фізичної підготовленості, що чітко прослідковується у дівчаток і хлопчиків 4-6-річного віку у показниках координаційних і швидкісно-силових здібностей, сили м’язів тулубу, швидкості і витривалості. Однак, у хлопчиків і дівчаток 4 і 5 років, дівчаток 6-ти-річного віку, на відміну від хлопчиків 6 років (р0,05), поліпшення такої фізичної здібності, як швидкість, в експериментальних групах не є достовірним (рис.4).

Тести


Рис. 4. Зміни показників фізичної підготовленості дівчаток і хлопчиків 4 років досліджуваних груп після експерименту:
1 – біг 30 м; 2 – стрибок у довжину з місця; 3 – підняття тулубу в сід; 4 – нахил вперед, стоячи на лаві; 5 – утримання рівноваги; 6 – «човниковий» біг 3×10 м; 7 – біг 90 м;

– контрольна група, дівчатка; – експериментальна група, дівчатка;
– контрольна група, хлопчики; – експериментальна група, хлопчики.
Результати застосування стандартизованого комплексу психодіагностичних

методик під час педагогічного експерименту дозволяють стверджувати про значно вищий рівень розвитку всіх пізнавальних процесів і мовлення у дітей експериментальних груп порівняно з контрольними (р<0,05). Особливо чітко це прослідковується у віці від 4 до 5 років, де зафіксовані найвищі темпи приросту у показниках всіх пізнавальних здібностей, таких як: сприймання (хлопчики – 23,3%, дівчатка – 24,1%); пам’ять (12,8% і 18,1% відповідно), мислення (14,3% і 16,1%), уява (11,1% і 17,2%), увага (9,2% і 14,1%), мовлення (28,8% і 14,8%) (рис.5).сприймання пам’ять мислення уява увага мовлення
Пізнавальні здібності

Рис. 5. Зміни показників пізнавальних здібностей і мовлення дівчаток і хлопчиків 5 років досліджуваних груп після експерименту:

– контрольна група, дівчатка; – експериментальна група, дівчатка;
– контрольна група, хлопчики; – експериментальна група, хлопчики.
У результатах досліджень морального розвитку дітей 4, 5 і 6 років відзначається позитивна динаміка у всіх показниках, як у контрольних, так і в експериментальних групах, але з різними темпами розвитку. Результати застосування комплексу психодіагностичних методик під час педагогічного експерименту дозволяють відмітити значно вищий рівень компонентів морального розвитку та інтегративного показника моральної вихованості дітей експериментальних груп порівняно з контрольними (р<0,05). Найбільші темпи приросту виявлено у дітей експериментальних груп у показнику когнітивного компоненту їх морального розвитку, який визначає рівень усвідомлення дітьми моральних норм і уявлень про моральні якості (46,2% - 33,3%). Спостерігається також статистично значуще підвищення показників емоційного (42,1% - 28,5%), діяльнісного (41,8% - 25,0%) та інтегративного (40,0% - 33,3%) компонентів моральної вихованості у дітей експериментальних груп, порівняно з контрольними (рис. 6).

КГ дівчатка ЕК дівчатка КГ хлопчики ЕГ хлопчики
Групи

Рис. 6. Зміни показників компонентів морального розвитку дівчаток і хлопчиків 6 років досліджуваних груп після експерименту:
– когнітивний компонент; – емоційний компонент;
– діяльнісний компонент; – інтегративний компонент;

КГ – контрольна група; ЕГ – експериментальна група.

Таким чином, у процесі проведених педагогічних експериментів було встановлено, що у дітей експериментальних груп, де фізкультурно-оздоровчі заняття були побудовані на підставі розробленої технології формування складових особистості дошкільнят в процесі фізичного виховання, значно поліпшились показники не тільки функціонального стану, фізичної підготовленості, але й моральної та інтелектуальної сфери.

У шостому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» згідно з логікою наукового пошуку, аналіз та узагальнення поданих у дисертаційної роботі результатів дослідження передбачали оцінку рівня досягнення поставленої мети.Представлено три групи даних, отриманих у ході дослідження:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка