Загальна характеристика роботи


Чеботова Яна ВалентинівнаСторінка2/19
Дата конвертації25.03.2020
Розмір1,42 Mb.
ТипАвтореферат
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Чеботова Яна Валентинівна

Харківський національний педагогічний університет

імені Г.С. Сковороди,

завідувач кафедри дизайну, м. Харків.


Захист відбудеться «26» січня 2010 о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.108.03 в Українській інженерно-педагогічній академії за адресою 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16.


З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Української інженерно-педагогічної академії за адресою 61003, м. Харків, вул. Університетська, 16.
Автореферат розісланий «25» грудня 2009 року


Вчений секретар

Спеціалізованої вченої ради І.О. Філенко

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Активізація науково-професійної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей в сучасних умовах вимагає посилення комунікативних контактів із закордонними ВНЗ, обміну студентами та результатами науково-технічних досліджень. У цьому плані вкрай необхідним компонентом професійної підготовки інженерів-педагогів є розвиток практичних вмінь аналізу, перекладу, побудови іншомовних текстів. Оволодіння цими вміннями значно розширить можливості студентів до міжнародних контактів, підвищить їх професійну компетентність, можливість отримання нової науково-технічної інформації як традиційними методами, так і за допомогою використання ПЕОМ і Інтернет. Знання іноземних мов нині є надзвичайно актуальним. Це пояснюється необхідністю підвищення професійної майстерності, вільного долучення до культури, науки, технічних досягнень, мистецтва інших народів, розвитку особистісних творчих інтелектуальних здібностей.

Велику роль мовленнєвої діяльності в психологічному розвитку людини у філо - і онтогенезі підкреслювали визначні психологи: І.П. Павлов, К.Д. Ушинський, Л.С. Виготський, О.М. Леонтьєв, О.О. Леонтьєв, С.Л. Рубінштейн, Г.С. Костюк, П.Я. Гальперін, Б.Ф. Ломов, А.М. Соколов, Є.М. Соколов, Н.Ф. Тализіна, Ж. Піаже та ін. Вони стверджували вирішальну роль мови у психічному розвитку і соціальному становленні особистості. Мова є основою засвоєння загальних і професійних знань, розумового розвитку людини. Важливою гносеологічною характеристикою мовленнєвої діяльності є її нерозривний зв'язок з мисленням як опосередкованою, узагальнюючою формою відображення дійсності та із пам’яттю, яка є базовою системою засвоєння рідної та іноземної мов і мовлення (С.П. Бочарова, Б.Ф. Ломов, Ю.М. Забродін, В.П. Зінченко).

Найбільш суттєвою характеристикою мови виступає її визначення як най-важливішого засобу спілкування. Ця характеристика співвідноситься з комунікативною функцією мови (мовленнєвою діяльностю), що є однією з основних поряд із семантичною (значеннєвою) та сигніфікативною (позначаючою) функ-цією. Різні аспекти викладання і засвоєння іноземних мов розглядалися в працях вітчизняних психологів: В.П. Артьомова, Б.Г. Бєляєва, Е.Л. Носенко, В.Я. Ляудіс, І.О. Зимньої, Н.Ф. Шевченко, О.В. Землянської та ін.

Системний аналіз конкретної навчально-професійної діяльності, в яку включене засвоєння іноземної мови, дозволяє встановити провідний мотив цієї навчальної діяльності і відповідно ту систему проблемних ситуацій, вирішення яких забезпечуватиме формування мовних дій. Процес навчання в людини опосередкований мовою, її сприйняттям і розумінням, визначенням і закріпленням у ній знань, що здобуваються. Фактором продуктивної діяльності викладача іноземної мови і студентів, які вивчають іноземну мову, є внутрішня мотивація навчального процесу, є забезпечення високого інтелектуального рівня аналізу матеріалу заняття, активізація розумової діяльності студентів. Більш високий рівень вимог до студентів сприяє формуванню творчого ставлення до засвоюваного лінгвістичного матеріалу. Творча активність забезпечує основний принцип навчання - розвиток професійних знань і формування професійно важливих якостей особистості майбутнього фахівця.

Але в проведених дослідженнях над питаннями засвоєння іноземних мов студентами ВНЗ превалюють питання викладання іноземних мов у середній школі. Не розкриті у належній мірі питання психологічних механізмів засвоєння іноземних мов, зокрема розуміння і засвоєння іншомовних текстів. В існуючій практиці навчання іноземним мовам і в теоретико-методичних дослідженнях враховуються лише окремі сторони і моменти розвитку вербальної пам'яті, і дотепер не розроблена така модель навчання, яка б забезпечувала цілісність процесу розвитку вербальної пам'яті, створювала б наявність її активних форм у ході засвоєння студентами навичок роботи з іншомовними текстами, зокрема навичок аналізу, перекладу і побудови текстів. У більшості сучасних методичних напрямків увага звичайно зосереджується на створенні умов для функціонування довільної форми пам'яті і недооцінюються продуктивні можливості мимовільної пам’яті. Не дивлячись на те, що студенти декілька років вивчають іноземну мову ще в школі, а потім кілька років у ВНЗ, відомо, що ефективність засвоєння і використання іноземної мови в технічних ВНЗ дуже низька. Це підкреслює актуальність психологічних досліджень з проблеми засвоєння іноземних мов студентами гуманітарно-технічних ВНЗ і зумовлює вибір теми нашого дослідження.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка