Єремєєва В. МPdf просмотр
Сторінка15/145
Дата конвертації08.08.2020
Розмір1,2 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   145
Додаток 6

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗА РІЗНИМИ
ШКАЛАМИ І КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Сума
балів за
100-
бальною
шкалою
Оц
ін
к
а в E
CTS
Зн
ач
ен
н
я
оц
ін
к
и
E
CTS
Критерії оцінювання
Ріве
н
ь
к
омп
ете
н
тн
ос
ті

Е
к
зам
ен

Зал
ік

90-100
А відмін но
Студент виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння для прійняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили
В
ис ок ий
(
творч ий
)
В
ідмін но
За ра хова но
82-89
В дуже добре
Студент вільно володіє вивченним обсягом матеріалу, застосовує його на практиці, вильно розвязує вправи і задачи у стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна
Дос та тн ій
(кон ст рук ти вн о- ва ріати вн ий
)
Добре
74-81
С добре
Студент вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію пид керівництвом викладача; в цілому самостійно застосовувати її на практиці; контролювати власну діяльність; виправляти помилки, серед яких є суттеві, добирати аргументи для підтвердження думок
64-73
D за довіль но
Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є значна кількість суттевих
С
ере дн ій
(
ре продук ти вн ий
)
За довіль но
60-63
Е дос та тн ьо
Студент володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні
35-59
FX
Не за дов іль но з м
ожли ві ст ю
повторн ого ск ла да н
ня се м
ес тр ового кон трол ю
Студент володіє навчальним матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну його частину
Ни зь ки й
(ре це пт ивн о- продук тівн ий
)
Не за довіль но
Не з
ара хов ан о
1-34
F не за довіль но з обовяз кови м повторн им вівч ен ням за лік ового кре ди ту
Студент володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, обєктів


18


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   145


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка