Є обґрунтування форм позакласної роботи еколо


нальними змінами в змісті навчання і виховання підростаючого по-Скачати 106,17 Kb.
Сторінка3/11
Дата конвертації24.03.2020
Розмір106,17 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
нальними змінами в змісті навчання і виховання підростаючого по-

коління, розробленням більш ефективних педагогічних технологій і 

експериментальних методик. В умовах поглиблення європейського ін-

теграційного процесу однією з найактуальніших проблем є оптимізація 

форм взаємодії суспільства і природи шляхом підвищення рівня екологіч-

ної культури підростаючого покоління. 

бажання своєю працею покращити навколишнє се-

редовище – озеленити вулицю, взяти участь в описі 

та обліку природних багатств рідного краю.

Індивідуальна робота пов’язана також із залучен-

ням учнів до читання науково-популярної та спе-

ціальної літератури 

про взаємозв’язки суспільства 

і природи,

 

передбачає підготовку повідомлень, до-

повідей, оглядів прочитаної літератури 

та її


 рефе-

рування. 

Реферування є стимулом для поглиблено-

го вивчення проблем охорони природи та активної 

практичної діяльності. Вчитель заздалегідь розроб-

ляє тематику рефератів, проводить бесіди про скла-

дання плану, опрацювання літератури, підготовку 

і оформлення тексту, висновків, списку джерел. 

Використання сучасних інформаційних технологій, 

Інтернет-ресурсів є, безперечно, прогресивною 

тенденцією, однак це вимагає контролю вчителя за 

тим, щоб учні не копіювали готові роботи.

Для рефератів з екології можна запропонувати 

таку тематику: життя окремих видів рослин і тва-

рин, опис території, що охороняється, екологічні 

проблеми рідного краю, екологічний прогноз на 

майбутнє, відпочинок та природа, екологічна ети-

ка, моніторинг та охорона навколишнього середо-

вища, заповідники, заказники, національні парки 

тощо. Під час написання реферату необхідно звер-

нути увагу учнів на способи оформлення списку 

використаних джерел – алфавітний, хронологіч-

ний, за порядком цитування. 

Для позакласного читання доцільно добирати 

науково-популярну, художню літературу, окремі 

частини з наукових книг, книжки про життя і діяль-

ність видатних біологів, екологів. Прочитаний мате-

ріал варто використовувати в гуртковій роботі, на 

уроках, під час підготовки доповідей. Наприклад

учням можна запропонувати такі видання: «Окно в 

удивительный мир природы: Замечательная эколо-

гия» (1998) Л.П. Толмачової, «Экологические тради-

ции, поверья, религиозные воззрения славянских 

© М.Скиба, 2013№1–2 (січень–лютий) 2013  •  

49

и других народов» (1996) В.Є. Борейка, «Подорож 

у майбутнє води» (2013) Т.Тер’є, «Посіви Пандори» 

(2011) В.Спенсера, «Будинок «нуль» енергії… тому 

що Земля і Сонце не виставляють рахунків» (2009) 

О.Денис та ін.

Одним із напрямів науково-дослідної роботи 

з екології в загальноосвітній школі є виконання індивідуальних дослідницьких робіт

 та їх захист в 

Малій академії наук (МАН) України. Організаторами 

МАН України є Міністерство освіти і науки, молоді 

та спорту України та Національна академія наук Ук-

раїни. МАН України – це творче об’єднання молоді, 

що має на меті сприяти її інтелектуальному і духов-

ному розвитку, підготовці до активної діяльності в 

галузі науки і техніки, самовизначенню в майбутній 

професії. Деякі науковці вважають написання до-

слідницьких робіт масовими формами позакласної 

роботи, однак, з нашого погляду, це індивідуальна 

робота учня, оскільки кожен учень працює за 

окре-

мою, індивідуальною, конкретною

 тематикою.

Наукова робота в МАН – це перша творча робо-

та учня, що самостійно виконується ним на основі 

знань, умінь і навичок, здобутих у школі та поза-

шкільних навчальних закладах як під час вивчення 

біології та екології, так і інших природничих дис-

циплін. При цьому учень вперше отримує не лише 

право, а й обов’язок самостійно вирішувати певне 

коло питань, пов’язаних із виконанням науково-до-

слідної роботи.

Наукові роботи можна умовно поділити на такі 

групи: експериментальні, експериментально-тео-

ретичні, теоретичні та реферативні. Роботи кожної 

з цих чотирьох груп мають свою специфіку як за ви-

конанням, так і написанням. 

Так, 

експериментальні

 – це роботи, в яких пред-

ставлені результати досліджень, отримані учнями 

під час їхньої безпосередньої діяльності на експе-

риментальних установках чи з викорис танням різ-

них приладів. Результати досліджень пояснюються 

на основі відомих теорій чи закономірностей. У 

процесі виконання експериментально-теоретич-

них

 

робіт школярі вчаться моделювати результати 

дослідів з метою їх аналізу (тлумачення). Під час 

написання теоретичних 

робіт

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка