Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес постановка проблемиСкачати 114,5 Kb.
Сторінка3/5
Дата конвертації14.04.2019
Розмір114,5 Kb.
1   2   3   4   5
Постановка завдання. Аналіз можливостей, цілей, напрямків та стратегії впровадження інформаційних технологій у навчальний процес, а також визначення готовності викладачів навчальних закладів до використання даних технологій у педагогічній діяльності як підґрунтя до підготовки педагогів до реалізації впровадження інформаційних технологій у процес навчання.

Визначення поняття „інформаційні технології”. Надамо визначення цього поняття. У педагогічній літературі існують різні трактування терміну "інформаційні технології". Їх аналіз дав можливість визначити такі напрямки: • інформаційні технології (ІТ) - сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передавання і подання інформації, яка розширює знання людей і розвиває їх можливості щодо управління технічними і соціальними процесами (М.І. Жалдак, О.В.Ващук, І.Ф. Воройський, І.Г. Захарова, І.В. Роберт, І.П.Подласий, Д.Рупняк, В. Юзевич, П.М. Коджаспирова, К.В. Петров і ін.);

 • необхідність введення поняття “нові інформаційні технології”, тобто ті, що у навчальному процесі використовують засоби інформатизації навчання (комп’ютерна і телекомунікаційна техніка з відповідним програмним забезпеченням), оскільки будь-яка педагогічна технологія може називатися інформаційною (в основі кожної лежить опис алгоритму переробки і передачі інформації). Такого визначення дотримується група вчених Л.В. Грішко, Г.М.Нечаєнко, Ю.В. Триус, Н.О. Корсунська, Д.Ш. Матрос, Д.М. Полев, Н.Н Мельникова, В.Н. Глушков і ін.

На основі проведеного аналізу виділимо можливості ІТ, реалізація яких сприяє інтенсифікації педагогічного процесу:

 • оперативний зворотній зв'язок між користувачем і ІТ;

 • візуалізація навчальної інформації;

 • архівне збереження інформації з можливістю її передачі і легкого доступу користувача до банку даних;

 • автоматизація обчислювальної й інформаційно-пошукової діяльності;

 • можливість обробки результатів експерименту;

 • автоматизація інформаційно-методичного забезпечення і контролю за результатами засвоєння.

Педагогічними цілями використання ІТ є:

1. Розвиток особистості тих, хто навчається, підготовка індивіда до комфортного життя в умовах інформаційного суспільства;

- розвиток мислення (наприклад, наочно-образного, інтуїтивного, творчого, теоретичного видів мислення);

- розвиток комунікативних здібностей;

- формування умінь приймати оптимальне рішення чи пропонувати варіанти рішення в складній ситуації (наприклад, за рахунок використання комп'ютерних ігор, орієнтованих на оптимізацію діяльності по ухваленню рішення);

- розвиток умінь здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність;

- формування інформаційної культури, уміння здійснювати обробку інформації (наприклад, за рахунок використання інтегрованих пакетів).

2. Реалізація соціального замовлення, обумовленого інформатизацією сучасного суспільства:

- підготовка фахівців в області інформатики й обчислювальної техніки;

- підготовка користувача засобами нових інформаційних технологій.

3. Інтенсифікація всіх рівнів навчально-виховного процесу:

- підвищення якості й ефективності процесу навчання за рахунок реалізації можливостей ІТ;

- забезпечення спонукальних мотивів (стимулів), що забезпечують активізацію пізнавальної діяльності (наприклад, за рахунок застосування ігрових ситуацій, вибору режиму навчальної діяльності);

- поглиблення міжпредметних зв'язків за рахунок використання сучасних засобів обробки інформації при рішенні задач різних предметних галузей [2].

З огляду на можливості і цілі використання ІТ, більшість вчених виділяють наступні основні напрямки, у рамках яких їх застосування у вищій освіті відіграє центральну роль.

1. У навчальному процесі. Це головна галузь використання ІТ. У її рамках ключовими проблемами є забезпечення мережного необмеженого доступу до навчальних матеріалів, електронне копіювання і розсилання документів, доступ до баз даних, електронні публікації, цифрові бібліотеки, поширення інформації на CD-ROM, інтерактивна взаємодія через швидкісні локальні мережі, передача голосової і візуальної інформації, використання ІТ як засобу навчання і об'єкту вивчення та ін.

2. У наукових дослідженнях. Це всесвітня комунікація з колегами і дослідниками: електронна пошта, Інтернет - конференції, форуми, вільний доступ до наукової інформації; автоматизація процесів обробки результатів експерименту та ін.

3. У адміністративному процесі - керування вищим навчальним закладом за допомогою ІТ. Починаючи з простої комп'ютеризації процесу надходження (обробка анкет абітурієнтів, онлайнова реєстрація та ін.) і закінчуючи забезпеченням оперативного обміну інформацією між адміністративними працівниками.

4. У електронній комерції. До цього напрямку можна віднести електронну оплату за навчання, рекламу і продаж вироблених у вузах товарів і послуг через Інтернет і ін [3].

Для ефективного функціонування ІТ у рамках навчальних закладів необхідно, по-перше, розробити стратегію впровадження ІТ у педагогічний процес, по-друге, реалізувати дану стратегію. Але для більшості навчальних закладів проблемою залишається вироблення та реалізація стратегії впровадження ІТ. Наслідком цього є проблеми, що виникають в процесі спроб дійсно широкого впровадження ІТ, поширення позитивного досвіду за межі конкретних навчальних закладів. Ю. Рашкевич формулює ряд причин такого явища: • розвиток та засвоєння нових технологій для навчально-методичного процесу супроводжується значними труднощами;

 • багато навчальних закладів продовжують використовувати та поширювати ІТ без відповідного стратегічного планування;

 • недостатність фінансування стримує широкі комплексні інвестиції для повного використання потенціалу ІТ;

 • широкий розвиток вітчизняного та міжнародного ринків підготовлених навчально-методичних розробок обмежується необхідністю розробок на різних мовах;

 • навчально-методичні розробки високої товарної якості є дуже складними та потребують безперервного вдосконалення;

 • консервативні тенденції серед професорсько-викладацького складу;

 • реальні можливості ІТ не є достатньо зрозумілими не верхньому рівні керівництва освітою;

 • необхідність змін на організаційному та педагогічному рівнях.

Враховуючи існуючі проблеми, розроблено рекомендації щодо вироблення стратегії впровадження ІТ в навчальні заклади освіти, які відтворені в проекті Європейського Центру наукових досліджень в галузі навчання “New Technologies for Teaching and Learning” [4]. Основними елементами даної стратегії є:

 1. Підтримка педагогічних цілей:

 • формулювання завдань на рівні навчального закладу;

 • формулювання завдань на рівні факультету та навчальної програми;

 • відповідність стратегії впровадження ІТ загальній стратегії розвитку навчального закладу.

 1. Вимоги до структурних змін:

 • рівень доступу та спектр надаваних послуг;

 • капітальні та обігові кошти;

 • надійність та стійкість системи.

 1. Оцінювання:

 • моніторинг практичним використанням у навчальному закладі;

 • моніторинг практичним використанням поза межами навчального закладу.

 1. Питання якості.

 2. Розробка та впровадження, мультимедійний досвід:

 • підготовка професорсько-викладацького та обслуговуючого персоналу;

 • планування ресурсів для підтримки центру;

 • зв’язки з аналогічними групами розробки поза навчальним закладом;

 • потенціал для стратегічної співпраці з іншими закладами;

 • підтримка наукових досліджень в галузі педагогіки.

 1. Питання фінансування:

 • виділення фондів для підтримки технологічних ініціатив (внутрішній бюджет);

- підтримка зусиль по знаходженню фондів із зовнішніх джерел.

Наша увага була зосереджена на такому елементі стратегії впровадження ІТ, як підготовка викладачів до використання ІТ у педагогічному процесі. Процес підготовки принесе позитивні результати в тому випадку, якщо викладач буде усвідомлювати необхідність і хотіти використовувати ІТ у педагогічній діяльності (відповідно до постулату: є мотив - є діяльність). Можна відзначити, що основою даної підготовки є усвідомлення викладачем готовності використання ІТ у педагогічному процесі. З метою визначення готовності викладачів навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації м. Харкова до використання у своїй педагогічній діяльності ІТ було проведено дослідження на базі кафедри педагогіки і методики професійного навчання в Українській інженерно-педагогічної академії. Дослідження здійснювалося методом анкетування, у ньому брало участь 39 викладачів.

Наведемо текст анкети.

АНКЕТА
З метою дослідження використання засобів інформаційних технологій у навчальному процесі просимо Вас відповісти на питання анкети.

Уважно прочитайте питання. Серед запропонованих варіантів оберіть, на Ваш погляд, вірну відповідь і позначте її знаком +. Якщо серед варіантів Ви не знайдете такої, то сформулюйте її самостійно. Питання 2, 5, 10 припускають вільне конструювання відповіді.

Дані анкети будуть використовуватися в наукових цілях.

1. Чи використовуєте Ви у своїй педагогічній діяльності засоби інформаційних технологій?

 Так


 Ні

Якщо Ви дали позитивну відповідь на питання №1, то відповідайте далі; якщо ж Ваша відповідь негативна, перейдіть до питання № 5

2. Перерахуйте засоби інформаційних технологій, які Ви використовуєте (назва, коротка характеристика, середовище програмування)

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Для яких цілей Ви застосовуєте засоби інформаційних технологій?

 Для пояснення нового матеріалу

 Для закріплення раніше вивченого матеріалу

 Для формування умінь по застосуванню теоретичних знань

 Для контролю знань, умінь і навичок

4. Як Ви обираєте засоби інформаційних технологій, що використовуєте? Беру готові програмні продукти і впроваджую їх у навчальний процес

 Адаптую програмні продукти до умов конкретного навчального закладу (застосовую розроблений мною педагогічний сценарій для оболонки програми)

 Розробляю програмний продукт самостійно (складаю сценарій, потім комп'ютерну програму)

Після відповіді на питання №4 перейдіть до питання № 75. Чи готові Ви до впровадження засобів інформаційних технологій у навчальний процес?

 Так


 Ні

6. Якщо Ви дали негативну відповідь на питання №5, то вкажіть, що лежить в основі даної неготовності: Психологічна неготовність

 Методична неготовність

 Відсутність програмних продуктів на ринку

 Неготовність тих, хто навчається, до сприйняття інформації в подібній формі

7. Які, на Ваш погляд, існують перешкоди для використання засобів інформаційних технологій у навчальному процесі? Недостатнє забезпечення новими технічними засобами

 Відсутність відповідної матеріальної бази для дослідницької роботи

 Неефективне стажування (підвищення кваліфікації)

 Недостатнє володіння комп'ютерною технікою і відсутність засобів для придбання літератури з питань, що цікавлять

8. Що може вплинути на формування позитивної мотивації до використання в навчальному процесі засобів інформаційних технологій? Матеріальне стимулювання

 Моральні стимули

 Визнання студентів

 Підвищення рівня освіти студентів, їх дисциплінованості і відповідальності

9. Чи вважаєте Ви ефективним застосування засобів інформаційних технологій у навчальному процесі? Відповідь, будь ласка, обґрунтуйте._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10. Ваші рекомендації щодо використання засобів інформаційних технологій у навчальному процесі

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вкажіть, будь ласка, Ваші:

стать:

вік:


педагогічний стаж:

найменування навчального закладу, у якому працюєте в даний момент:

_______________________________________________________________________________

Дякуємо за участь в анкетуванні!


Проведемо аналіз отриманих даних.

На перше питання "Чи використовуєте Ви у своїй педагогічній діяльності засоби інформаційних технологій?" 58,2% респондентів відповіли негативно, а 41,8% опитаних відзначили факт використання засобів ІТ у педагогічному процесі, з них:

- 10,5% реципієнтів застосовують засоби ІТ для пояснення нового матеріалу;

- 26,3% - для закріплення раніше вивченого матеріалу;

- 31,6% - для формування умінь по застосуванню теоретичних знань;

- 31,7% - для контролю знань, умінь і навичок тих, хто навчається.

На п'яте питання анкети "Чи готові Ви до впровадження засобів інформаційних технологій у навчальний процес?" 82,1% опитаних з числа викладачів, що не використовують засоби ІТ у педагогічному процесі, відповіли позитивно, і лише 17,9% відкинули даний факт, обґрунтовуючи:

- методичною неготовністю (57,1%);

- відсутністю програмних продуктів на ринку (14,3%);

- неготовністю тих, хто навчається, до сприйняття інформації в подібній формі (28,6%).

Питання №7 анкети передбачало виявлення перешкод для використання засобів інформаційних технологій у навчальному процесі. Результати відповідей наведено на рис. 1.

В результаті аналізу відповідей на це питання були отримані наступні дані:

- 47,2% опитаних відзначили, що недостатнє забезпечення новими технічними засобами перешкоджає впровадженню в педагогічний процес ІТ;

- 24,5% респондентів вважають, що в результаті відсутності відповідної матеріальної бази для дослідницької роботи не використовуються і засоби ІТ;

- 24,6% реципієнтів відзначили, що істотною перешкодою до використання засобів ІТ є недостатнє володіння викладачами комп'ютерною технікою;

- 3,7% опитаних визначили, що перешкодою до використання засобів ІТ є неефективне стажування викладачів.Рис. 1 - Перешкоди на шляху використання засобів ІТ у навчальному процесі


Питання №8 анкети було спрямовано на визначення факторів, що сприяють формуванню позитивної мотивації викладачів до використання в навчальному процесі засобів ІТ.

Результати відповідей наведено на рис. 2.Рис. 2 - Фактори, що сприяють формуванню позитивної мотивації викладачів до використання в навчальному процесі засобів ІТ
Аналіз показує, 31,3% опитаних відзначили, що формуванню позитивної мотивації до використання засобів ІТ сприяє матеріальне стимулювання, і лише 7,8% таким фактором вважають моральні стимули. Більшість (43,3%) респондентів відповіли, що спонуканням до застосування засобів ІТ для викладача є підвищення рівня освіти студентів, і 17,6% реципієнтів назвали таким фактором визнання студентів.

Питання №9 анкети, що стосується визначення ефективності застосування засобів ІТ у навчальному процесі, було відкритим. 89,2% опитаних вважає ефективним використання засобів ІТ, обґрунтовуючи це наступними положеннями:

- засоби ІТ сприяють кращому засвоєнню і закріпленню навчального матеріалу;

- забезпечують дотримання принципу об'єктивності контролю і полегшують даний процес;

- за допомогою засобів ІТ у тих, хто навчається, формуються уміння роботи з комп'ютером, з інформацією (пошук, добір і ін.), уміння прийняття рішень, які у майбутній професійній діяльності зіграють не останню роль;

- застосування засобів ІТ сприяє більш ефективному використанню навчального часу, підвищенню якості знань, зацікавленості в навчальному предметі та ін.

Однак опитані викладачі акцентують увагу на тому, що використання засобів ІТ повинно бути науково обґрунтованим, мати методологічну і методичну основу, але необхідно уникнути перенасичення навчального процесу засобами ІТ, бо ніщо не замінить "живої" взаємодії викладача і тих, хто навчається.

Таким чином, проведена робота дозволяє зробити наступні висновки: • проблема впровадження ІТ у педагогічний процес набуває все більшу актуальність;

 • потребують ґрунтовного дослідження цілі, напрямки та стратегії впровадження ІТ у навчальний процес;

 • найбільшої уваги потребує дослідження теоретичних та практичних проблем підготовки викладачів до використання ІТ у навчальному процесі як одного з елементів розробки і реалізації стратегії впровадження ІТ;

 • проведена нами дослідницька робота була спрямована на визначення готовності викладачів навчальних закладів м. Харкова до використання засобів ІТ як підґрунтя до їх підготовки у цьому напрямку;

 • отримані в результаті дослідження дані свідчать про готовність викладачів використовувати засоби ІТ у педагогічній діяльності, при цьому основним фактором, що перешкоджає широкому впровадженню засобів ІТ, є недостатнє забезпечення новими технічними засобами, а фактором, що спонукує до застосування ІТ, був названий факт підвищення рівня освіти студентів.


Каталог: library -> Left menu -> Zbirnuk
Zbirnuk -> Кулешова В. В
Zbirnuk -> Вивчення ділової української мови (методом) спілкування у малих групах
Zbirnuk -> Моніторинг якості професійної підготовки інженерів-технологів постановка проблеми
Zbirnuk -> Традиційна форма контролю знань у вигляді співбесіди
Zbirnuk -> Інноваційні технології навчання при підготовці кваліфікованих робітників в системі професійно-технічної освіти постановка проблеми
Zbirnuk -> Трудове навчання, як навчальний предмет, відіграє важливу роль у формуванні особистості учня, розвитку його здібностей і обд
Zbirnuk -> І., Кривошлик А.І. Про проблему тестування при педагогічному контролі постановка проблеми
Zbirnuk -> Історія виникнення та становлення інженерно-педагогічної освіти
Zbirnuk -> Проблеми формування економічної освіти та виховання інженерів – педагогів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка