Вісник вднзу «Українська медична стоматологічна академія» 228 +Скачати 247,5 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації24.03.2020
Розмір247,5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


ВІСНИК ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія» 

 

228 

УДК 378.147 + 614.253.4  

Чернюк Н.В.  

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ, КЛІНІЧНОЇ ІМУНОЛОГІЇ ТА 

АЛЕРГОЛОГІЇ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

ДВНЗ „Івано-Франківський національний медичний університет”, м. Івано-Франківськ У  статті  висвітлено  суть  та  основне  значення  тестового  контролю  знань  студентів  для  нав-

чально-виховного  процесу,  оцінено  перспективи  застосування  тестових  технологій  у  новій 

освітній моделі майбутнього лікаря. Метою даної роботи є оцінювання рівня організації тестового 

контролю (ТК) студентів з клінічної імунології та алергології на кафедрі внутрішньої медицини № 

1,  клінічної  імунології  та  алергології  імені  академіка  Нейка  Є.  М.  Виділено  основні  види  тестів  за-

лежно  від  етапу  навчального  процесу,  на  якому  проведено  впровадження,  та  сформульовано 

основні  вимоги  для  створення  тестових  завдань.  ТК  знань  студентів  з  внутрішньої  медицини, 

клінічної  імунології  та  алергології,  як  частина  інноваційних  навчальних  технологій,  підвищує 

об’єктивність оцінювання, сприяє активізації пізнавальної діяльності, удосконалює у студентів на-

вички самостійної роботи, що сприяє формуванню сучасного спеціаліста із вмінням логічно мисли-

ти.  Висновки.  1.  Ефективна  організація  тестового  контролю з  клінічної  імунології  та  алергології 

включає різні види педагогічного тестування знань і вмінь – вхідний (на початку навчання), поточ-

ний  (протягом  періоду  навчання),  підсумковий  (після  закінчення  вивчення  модуля).  2.  Для 

комплексної  оцінки  якості  результатів  навчання  студентів  проведення  тестового  контролю 

необхідно поєднувати з використанням традиційних методів оцінювання. 3. Використання сучасно-

го  технічного  обладнання  та  передових  форм  програмного  забезпечення  сприяє  оптимізації  нав-

чального процесу та вдосконаленню процесів управління якістю освіти.  

Ключові слова: тестовий контроль знань студентів, якість освіти, клінічна імунологія та алергологія  Вступ 

На сучасному етапі модернізації вищої меди-

чної освіти одним із її напрямків є впровадження 

кредитно-модульної  системи  (КМС)  навчання, 

що  забезпечує  можливість  для  розвитку  і  удо-

сконалення  пізнавальної  самостійної  діяльності 

студентів та відкриває можливості для інтеграції 

до  європейської  та  світової  систем  навчання  [2, 

8].  КМС  вимагає  від  студентів  щоденної  праці 

для  засвоєння  матеріалу.  На  кожному  практич-

ному  занятті  оцінюється  рівень  засвоєння  сту-

дентами  програмного  матеріалу  за  допомогою 

індивідуального усного опитування, тестових за-

вдань, ситуаційних задач та контролю виконання 

практичних  навичок,  передбачених  навчальною 

програмою.  Водночас  саме  контроль  знань  дис-

циплінує  та  виховує  відповідальність  студента. 

Особливістю  діагностування  знань  за  КМС  є 

щоденне оцінювання знань студентів за допомо-

гою  тестування  [5,  6].  Використання  тестового 

контролю (ТК) займає провідне місце у розробці 

та впровадженні в навчальний процес нових під-

ходів  до  оцінювання  досягнень  студентів  та  ви-

явлення  їх  рівня  знань  [7,  8].  Перевірка  і  оцінка 

знань  виконують  вісім  основних  функцій:  конт-

рольну,  навчальну,  виховну,  організаторську, 

розвиваючу  і  методичну,  діагностичну,  стиму-

люючу  [1,  3,  4].  У  навчально-виховному  процесі 

всі  функції  тісно  взаємопов’язані.  Водночас  є 

форми  контролю,  коли  одна  провідна  функція 

переважає  над  іншими.  Заліки,  іспити  та  тесту-

вання  виконують  переважно  діагностичну  функ-

цію контролю. Використання тестів у процесі на-

вчання  є  одним  із  раціональних  доповнень  до 

методів  перевірки  знань,  умінь  та  навичок  сту-

дентів.  Можна  виділити  такі  переваги  тестів  як 

уніфікованість  та  стандартизованість,  можли-

вість  одночасно  контролювати  всіх  студентів  та 

систематично  проводити  „зрізи  успішності”,  зме-

ншуючи  витрати  часу  викладачів  та  можливість 

проводити контроль по всьому матеріалу. Тести 

виконують такі навчальні функції, як коригування 

та  вдосконалення  контрольованого  матеріалу, 

формування мовних навичок та вмінь, стимулю-

вання розвитку пам’яті та мислення. Тести акти-

візують  процес  опанування  матеріалом,  який 

вивчається,  оскільки  передбачають  свідомий 

вибір,  аналіз,  зіставлення;  стимулюють  актив-

ність і  увагу  студентів, підвищують  їхню  відпові-

дальність  під  час  виконання  завдань  [3].  Спосіб 

оцінювання  за  допомогою  тестування  визначає 

не лише досягнення студентів, але й роботу ви-

кладача  на  заняттях  та  ефективність  методики 

викладання.  Саме  тому  надзвичайно  важливою 

є  роль  кафедри  і  кожного  викладача  зокрема  у 

забезпеченні відповідного рівня застосування ТК 

знань студентів.  

Мета  

Оцінювання  рівня  організації  тестового  конт-

ролю  студентів  з  клінічної  імунології  та  алерго-

логії на кафедрі внутрішньої медицини № 1, клі-

нічної  імунології  та  алергології  імені  академіка 

Нейка Є. М. 
Каталог: sites -> default -> files -> session-desigion


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка