Вісник дніпропетровського університету імені альфреда нобеля. Серія «педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2014. №2 (8)Скачати 50,93 Kb.
Сторінка5/10
Дата конвертації23.03.2020
Розмір50,93 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Виклад основного матеріалу.

 На основі аналізу психолого-педагогічної літератури ді-

йшли висновку, що єдиного підходу до розуміння суті поняття спрямованості особистості 

не існує, оскільки існує безліч його визначень і тлумачень. 

Згідно з дослідженнями Л.І. Божович, спрямованість можна розуміти як систему стій-

ко домінуючих мотивів [2]. 

Б.Г. Ананьєв розглядає спрямованість як властивість особистості, основою якої є сукуп-

ність ціннісних орієнтацій, динамічних відносин, мотивів поведінки [1].

У гуманістичній психології, представниками якої є А. Маслоу, К. Роджерс та ін., спря-

мованість особистості пов’язана з категорією «самоактуалізації». Спрямованість особистос-

ті розглядається як прагнення до самоактуалізації. Самоактуалізація визначається як відпо-

відність людини власній природі, прагнення до актуалізації закладеного в людині потенці-

алу.

Нам імпонує підхід до розуміння суті поняття спрямованості особистості Е. Зеєра, який вважає, що загальна спрямованість особистості відображає людські, громадянські позиції, 

розуміння нею сенсу життя, свого місця в ній, особливості світогляду, життєвих ідеалів, по-

треб, прагнень та служить передумовою розвитку професійної спрямованості [3].

Слід зазначити, що вчені виділяють різні види спрямованості особистості, наприклад: 

загальну  спрямованість,  ділову  спрямованість,  спрямованість  на  взаємодію,  пізнаваль-

ну спрямованість особистості, професійну спрямованість та інші. Проаналізувавши теоре-

тичні  наукові  джерела  та  емпіричний  досвід  науковців-дослідників,  визначили,  що  вче-

ні ще не мають загальноприйнятої класифікації видів спрямованості особистості, а також 

універсальних критеріїв її типологізації. У свою чергу, це сприяло тому, що у психолого-

педагогічній науці питання співвідношення й взаємозв’язку загальної і професійної спря-

мованості розуміється неоднаково. Одні вчені вважають професійну спрямованість підсис-

темою загальної спрямованості, яка здатна модифікувати і суттєво трансформувати загаль-

ну спрямованість, інші – вважають професійну спрямованість формою виявлення загаль-

ної спрямованості особистості у сфері певної діяльності і самовизначення тощо. Але вчені 

мають спільну думку стосовного того факту, що професійна спрямованість базується на за-

гальній спрямованості особистості. 

Проблема вивчення професійної спрямованості особистості є доволі складною, оскіль-

ки перебуває на стику психології розвитку і психології особистості, психології праці, педаго-

гіки і педагогічної психології. 


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка