Вісник дніпропетровського університету імені альфреда нобеля. Серія «педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2015. №1 (9)


ISSN 2222-5501.  ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯСкачати 88,36 Kb.
Сторінка8/11
Дата конвертації24.03.2020
Розмір88,36 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ISSN 2222-5501.  ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.

 

Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2015. № 1 (9)

197


знайомство з культурно-історичними особливостями інших країн;

– знайомство з основами сервісного обслуговування

– уміння одягатися;

– уміння поводитися за столом тощо.

Висококваліфікованого  фахівця  неможливо  уявити  поза  високим  рівнем  сформова-

ності у нього основ загальної та професійної моралі, яка передбачає наявність таких якос-

тей,  як:  дисциплінованість,  ретельність,  ініціативність,  чесність,  порядність,  відповідаль-

ність. 


Отже, можна зробити висновок, що без пред’явлення високих вимог у підході до ви-

значення кваліфікаційних характеристик при підготовці фахівців торговельно-економічного 

профілю неможливо підготувати висококваліфікованих професіоналів своєї справи, які б 

високо  цінувалися  на  ринку  праці,  могли  продуктивно  працювати  в  сучасних  соціально-

економічних  умовах  України,  створювати  конкурентоспроможну  продукцію,  розвивати 

нашу економіку в майбутньому.

Підготовку  фахівців  торговельно-економічного  профілю  неможливо  проводити  без 

врахування певних основоположних принципів та положень, на яких би така підготовка ба-

зувалася. Накопичений досвід підготовки фахівців торговельно-економічного профілю до-

зволяє визначити основні загальнопедагогічні принципи, які поклалдені в основу такої під-

готовки: 

принцип навчання основам науки

– принцип навчання основам моралі;

– принцип навчання основам естетики;

– принцип навчання основам фізкультури та спорту;

принцип проблемного навчання;

– принцип поетапного формування розумових дій;

– принцип загальнокорисної професійної діяльності.

Стосовно  основних  принципів  практичної  підготовки

 

фахівців  торговельно-

економічного профілю особливо виділяють такі:

1. Принцип цілеспрямованості практичної підготовки. Він реалізується в тому, що ово-

лодіння спеціальністю підпорядковується загальному навчальному плану і має систематич-

ний характер.

2. Принцип неперервності і поєднання теоретичного навчання з інтенсивним набуттям 

практичних умінь та навичок. Навчальними планами передбачено поєднання годин теоре-

тичного навчання і практичної підготовки студентів в умовах навчально-тренувальної фір-

ми. 


3. Принцип інтеграції інтелектуальних і матеріальних ресурсів. Він реалізується шля-

хом інтеграції навчання з виробництвом у двох напрямах. Перший пов’язаний з викорис-

танням  матеріальних  ресурсів  виробництва  (бази,  обладнання,  нових  технологій  тощо), 

другий – із залученням до проведення занять висококваліфікованих спеціалістів підпри-

ємств.

4. Принцип активізації самостійної творчої роботи учнів в оволодінні вміннями та на-вичками із спеціальності.

Отже,  основними  компонентами  професійної  компетенції  фахівця  торговельно-

економічного профілю є:

1. Спеціальна компетенція – підготовленість до самостійного виконання професійних 

завдань, уміння оцінювати результати своєї праці, здатність самостійно набувати знань та 

вмінь;


2. Соціальна компетенція – здатність до колективної діяльності та співпраці з іншими 

працівниками, готовність взяти на себе відповідальність за результати своєї праці, оточую-

че середовище та інші істинні цінності;

3. Індивідуальна компетенція – готовність до постійного підвищення кваліфікації, здат-

ність до самомотивації, саморозвитку особистості в професійній праці.

Основна ідея навчання таких спеціалістів полягає в тому, щоб підготувати нове поко-

ління фахівців, здатних адаптуватися в сучасних умовах праці, легко переходити від одного 

виду роботи до іншого, володіти здібностями, необхідними для широкого кола професій.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка