Вісник дніпропетровського університету імені альфреда нобеля. Серія «педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2015. №1 (9)


ISSN 2222-5501.  ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯСкачати 88,36 Kb.
Сторінка6/11
Дата конвертації24.03.2020
Розмір88,36 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
ISSN 2222-5501.  ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ.

 

Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2015. № 1 (9)

195


загальну освіту, широку професійну підготовку і високий культурно-технічний рівень, умін-

ня швидко поновлювати та поповнювати знання. Сучасний працівник практично у будь-якій 

сфері діяльності повинен володіти здатністю до економічного мислення, до роботи в твор-

чих колективах, мати підготовку у сфері маркетингу, а також чітко уявляти собі господар-

ські, соціальні і культурні аспекти застосування нових технологій [2].

Окрім того, необхідними є також такі якості, як дисциплінованість, ініціативність, по-

чуття відповідальності, комунікабельність, відданість і творче ставлення до справи. Це так 

звані «екстрафункційні» (тобто такі, що виходять за рамки професійних якостей) характе-

ристики, які на Заході називають «соціальною кваліфікацією».

У сучасних умовах, зміст кваліфікації у самій своїй сутності змінюється: підсилюєть-

ся суб’єктивна сторона, зростає роль соціально-психологічних факторів. Видозмінюється і 

саме поняття освіченості, яка розуміється не просто як сума знань, а як методологічна під-

готовка плюс комп’ютерна грамотність і певний рівень інформаційної культури. Одночасно 

формується і нове поняття «третьої грамотності»: культура спілкування, естетичне вихован-

ня, широка інтелектуальна діяльність, яка характеризує загальну культуру людини.

Враховуючи вимоги часу, будь-який працівник повинен в умовах реформування еко-

номіки мати хоча б елементарні знання. Тому до змісту кваліфікації фахівця торговельно-

економічного профілю слід віднести: економічні знання та правові і соціальні питання.

Адже підприємець потрапляє в умови, коли, з одного боку, його професійно-технічні 

знання повинні забезпечити якість і продуктивність професійної діяльності, а з іншого – ко-

мерційна кваліфікація має допомагати йому в пошуках місць докладання знань і вмінь на 

ринку.


Отже, можемо констатувати, що перегляд структури змісту освіти на всіх рівнях про-

фесійної освіти на часі.

Широке впровадження в усі сфери діяльності підприємств нової інформації і комуніка-

ційної техніки привело до збільшення частки праці на персональних комп’ютерах і до при-

скорення обробки інформації в інтелектуальних мережах.

Ці  зміни  потребують  нового  підходу  до  підготовки  випускників  торговельно-

економічного профілю, які мають володіти відповідними професійними навичками та здат-

ністю швидко перебудовуватися залежно від зміни і напрямів розвитку галузі. У цьому пла-

ні  на  фахівця  торговельно-економічного  профілю,  що  працює  на  малому  або  середньо-

му підприємстві, на відміну від великих підприємств, лягає відповідальність за вирішення 

багатьох найрізноманітніших завдань. У цих умовах фахівець повинен володіти не тільки 

умінням виконувати певні трудові процеси і завдання, а й уміти також контактувати з клієн-

тами і постачальниками.

Студент повинен оволодіти у навчальному закладі вміннями самостійно працювати і 

вчитися, комунікативними здібностями, здатністю системного мислення і діями, орієнтова-

ними на ринок. Нового імпульсу слід надати і вивченню іноземних мов.

Процес отримання освіти в навчальних закладах за всіх часів було не лише накопичен-

ням суми знань за фахом, але і розширенням кругозору з додаткових дисциплін і вихован-

ня особистості. 

Сучасне життя і сучасні соціально-економічні умови ставлять перед фахівцями досить 

високі вимоги. Це і зрозуміло: чим складніший час, тим більші вимоги стоять перед суспіль-

ством і його членами. 

Викладачі  намагаються  по-новому  переглянути  поняття  «кваліфікація».  Крім  знань, 

умінь  та  навичок  з  конкретної  спеціальності  сюди  відносять  також  професійно  важливі 

якості  особистості,  необхідні  для  широкого  кола  професій.  Кваліфікацію  слід  розглядати 

як частину компетенції спеціаліста, яка означає інтегральну якість особистості, що поєднує 

спеціальні знання та вміння, індивідуальні особливості, ставлення до праці та соціального 

оточення. Слід зазначити: при трактуванні «компетенції» акцент ставиться на здатності са-

мостійно і відповідально діяти.

Тому проаналізувавши усе вищезгадане, можна зробити висновок, що у процесі ви-

значення кваліфікаційних характеристик фахівців торговельно-економічного профілю не-

обхідно враховувати кілька підходів. Це: загальнонауковий, психологічний, вузькопрофе-

сійний і загальнокультурний.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка