Випуск тридцять першийСторінка31/219
Дата конвертації07.10.2019
Розмір4,48 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   219
Мета статті полягає у висвітленні сутності телементорства як інноваційної форми педагогічної підтримки обдарованих і талановитих засобами ІКТ та організації програм телементорства у розвинених англомовних країнах.

У зарубіжній науково-педагогічній літературі під менторством розуміється надання спеціальної педагогічної підтримки учням, чиї потреби не можуть бути задоволені в межах традиційних шкіл. Слід відзначити, що останнім часом все більшої популярності в розвинених англомовних країнах набуває менторство за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, зокрема мережі Інтернет. Така форма наставництва отримала низку назв – “телементорство”, “віртуальне менторство”, “е-менторство”, “і-Менторство” тощо [13, 51].

Американські дослідники П. Сінгл та С. Мюллер під телементорством розуміють взаємодію старшої досвідченої особи (ментора) та менш досвідченої особи (протеже) через засоби електронної комунікації з метою отримання знань, розвитку навичок, формування впевненості та культурного розуміння менш досвідченої особи для досягнення ним/нею високих результатів [14].

Спільна мета всіх програм телементорства – надання індивідуальної академічної, мотиваційної та емоційної підтримки учням засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Надзвичайно важливою у телементорстві є можливість працювати під керівництвом досвідченого наставника для обдарованих і талановитих, що походять із сільської місцевості та сімей із низьким рівнем прибутку, оскільки такі категорії осіб зазвичай мають труднощі в отриманні послуг звичайного ментора.Для організації взаємодії обдарованих і талановитих з кваліфікованими наставниками у світі низкою організацій створено веб-сайти, що охоплюють усі аспекти розроблення та організації менторських програм, зокрема: “Національне партнерство з менторства” (National Mentoring Partnership, http://www.mentoring.org), “Спитай у експерта” (Ask an Expert, http://www.askanexpert.com), “Міжнародна програма телементорства” (International Telementor Program, http://www.telementor.org), “Дозволяємо освіті здійснити мрії” (Letting Education Achieve Dreams, http://www.uhv.edu/lead/mentoring.htm) тощо. Види телементорства варіюються від окремої відповіді на запитання до спільних проектів, що охоплюють учителів, обдарованих і талановитих учнів/студентів та їх наставників (менторів). Телемен-торство дає змогу волонтерам-менторам ефективно і продуктивно використовувати обмежений час. Зазвичай телементорство зводиться до трьох типів програм:

 • програми “Спитай у експерта” (Ask an Expert), що передбачають консультації менторів-експертів у певних галузях з окремих питань; на деяких сайтах питання учнів/студентів і відповіді менторів є у відкритому доступі;

 • програми парного менторства (Pair Mentoring), що передбачають закріплення наставника за окремим учнем/студентом. У цьому випадку відбувається тривала взаємодія між наставником та учнем, спрямована як на досягнення освітніх цілей, так і на соціальний розвиток. Ментор виступає рольовою моделлю та надає навчальну інформацію через передачу текстових, аудіо- і відеоповідомлень;

 • програми групового менторства (Group Mentoring), що передбачають роботу одного або групи експертів з групою учнів за допомогою технології медіуму. Тривалість процесу групового менторства може бути різною [8], [12].

На думку американського дослідника Д. Сігла, телементорство має низку унікальних переваг над традиційним менторством, зокрема:

 • виступає засобом зв’язку учнів/студентів із тисячами професіоналів, що є неможливим і непрактичним в умовах традиційної взаємодії ментора з вихованцем “один на один”;

 • дає можливість обрати наставника, якій найбільше відповідає потребам учня, незважаючи на географічні межі;

 • створює умови для послідовної, регулярної, зручної для всіх учасників цього процесу взаємодії між наставниками та вихованцями, а також передбачає створення архіву комунікацій, який можна переглянути в будь-який час;

 • усуває проблеми планування часу, оскільки повідомлення електронною поштою може бути надіслано в будь-який час;

 • надає можливість учням/студентам працювати над довготривалими проектами під керівництвом менторів, а менторам – бачити результати власного впливу [13, 51].

На думку організаторів “Міжнародної програми телементорства”, менторами можуть виступати особи, які мають знання та досвід у певній сфері та відкриті до взаємодії, бажають виховати майбутнє покоління лідерів, володіють навичками письмового спілкування, мають доступ до мережі Інтернет, бажання працювати з молоддю [9]. На сайті МПТ подано вимоги, яким має відповідати ефективний ментор, зокрема, такий наставник взаємодіє з учнями/студентами, надсилаючи мінімум два повідомлення, що стосуються проекту, через безпечну систему передачі електронних повідомлень на сайті МПТ; розвиває інтерес і природні здібності свого протеже та дає йому змогу ознайомитися з майбутньою професією; підтримує в учнів/ студентів упевненість у майбутньому; гарно розв’язує проблеми та вчить своїх вихованців долати перешкоди; працює у тісній взаємодії з учителем для досягнення максимальних результатів у виконанні проекту та особистісному саморозвиткові; обмінюється досвідом з колегами та заохочує їх до співпраці. МПТ висуває до менторів такі вимоги: використовувати систему електронних повідомлень МПТ для організації процесу наставництва; надсилати повідомлення студентові/учню принаймні двічі на тиждень; проводити опитування в кінці кожного проекту; повідомляти персонал МПТ про необхідність допомоги чи проблеми, які виникають як в учнів, так і в наставників [9].

Крім менторів та їх наставників, до програм телементорства залучаються й учителі. Так, наприклад, “Міжнародна програма телементорства” створює умови для застосування телементорства вчителями в навчально-виховному процесі старших класів загально-освітніх шкіл. Претенденти на участь у програмі повинні дотримуватися таких вимог: забезпечувати можливість застосування учнями безпечної системи передачі електронних повідомлень МПТ; розробляти й представляти плани проектів телементорства, а також здійснювати їх моніторинг та оцінку; підтримувати зв’язок з менторами щотижня для обговорення прогресу учнів та запитувати раз на два тижні контрольну форму (checkpoint form) для обліку прогресу учнів; обмежувати кількість учасників до 10 – 15 учнів; переконуватися, що учні принаймні двічі на тиждень спілкуються з менторами та нагадувати їм своєчасно заповнювати контрольну форму; щоденно перевіряти електронну пошту: перевіряти контрольні форми, надіслані ментором протягом 48 годин та електронні повідомлення; попереджувати персонал МПТ про виникнення проблем, які можуть перешкодити студентам чи менторам виконати проект [11].

Серед основних переваг телементорства для вчителів, учні яких залучені до цього процесу, організатори “Міжнародної програми телементорства” називають такі:


 • учні/студенти залучені до проектів за власною ініціативою, отже, вчителі мають фасилітувати процес навчання, а не переконувати учнів/студентів у його необхідності;

 • учні/студенти працюють над власними проектами, що базуються на їх інтересах. У цьому контексті зазначимо, що заохочення обдарованих і талановитих до задоволення власної допитливості надасть навчальній діяльності більшої ефективності й багатовимірності. Так, наприклад, зосереджуючись на проблемі, яка їх цікавить, учні/студенти мають набути низку додаткових умінь та навичок;

 • учні/студенти отримують знання від дорослих професіоналів та доступ до різних рольових моделей, а вчителі – нові ресурси для формування власного досвіду, що збагатить їх викладацьку діяльність;

 • значну цінність становлять можливості навчальної взаємодії учнів/студентів поза межами аудиторії. Працюючи з менторами, вони ознайомлюються з новими професіями, стилями життя, культурами, а також усвідомлюють необхідність бути відповідальними [9].

Зазначимо, що програми телементорства передбачають надання педагогічної підтримки різним категоріям учнів, проте в контексті нашої наукової розвідки значний інтерес становить робота саме з обдарованими і талановитими, що зумовлює необхідність розгляду проектів зазначеного спрямування.

З-поміж низки проектів, представлених на сайті МПТ, ми обрали для прикладу проект, спрямований на визначення індивідуальних схильностей особистості, оскільки означена проблема є надзвичайно актуальною для обдарованих і талановитих у будь-якій країні. Розробником проекту стала вчителька Джемі Стіл з середньої школи Trail Ridge (Лонгмонт, штат Колорадо, США). Характеристику проекту подано нами в таблиці 1.Слід також наголосити, що реалізація проекту відбувається у декілька етапів, з детальним описом яких можна ознайомитися на сайті МПТ (http://www.telementor.org/projectsteps.cfm?ProjectID=1703). Крім професійного самовизначення, найпоширенішими напрямами реалізації проектів, що передбачають роботу з обдарованими й талановитими, стали ведення та планування бізнесу, наукові проекти з природничих наук (наприклад, дослідження природних катаклізмів), дієтології, суспільних наук (наприклад, проект для учнів 11 – 12-річного віку, що передбачає порівняння різних національних культур) тощо.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
2015 -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
2015 -> Заліток Людмила Михайлівна
2015 -> Людинознавчi
2015 -> Судова помилка в адміністративному судочинстві
2015 -> Програма навчальної дисципліни антропологія літератури
2015 -> Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Психологічна служба»
2015 -> Концепція сучасного підручника з географії для основної школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   219


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка