Випуск тридцять першийСторінка165/219
Дата конвертації07.10.2019
Розмір4,48 Mb.
1   ...   161   162   163   164   165   166   167   168   ...   219
Метою статті є висвітлення специфіки навчання іноземних мов дорослих у контексті особливостей їх навчальної діяльності.

Варто зазначити, що особливістю дорослих, які опановують іноземні мови, часто є висока мотивація, позитивне ставлення до іноземної мови, зацікавлення нею, наявність таких рис характеру, як працьовитість, організованість, самостійність, цілеспрямованість тощо, певний запас знань, умінь і навичок, а також певні індивідуальні особливості в сенсорній та інтелектуальній сферах, необхідні для такої діяльності. Однак спостерігаються й негативні фактори, такі як нестача часу на навчання, звичка до певних технологій навчання, страх виявитися смішним тощо.

Д. Старкова і Т. Польшина згрупували труднощі, з якими стикається кожна людина, яка починає вивчати іноземну мову у зрілому віці. Зокрема вони виділяють психологічні, матеріальні, територіальні та соціокультурні труднощі [17, 84 – 85].

Психологічні труднощі виникають, коли в дорослої людини відсутня природна потреба і відповідно практика використання іноземної мови в реальному житті. Оскільки в дорослої людини психічні процеси стабільні, від неї вимагається значно більше зусиль у вивченні іноземної мови, ніж від дитини. Вивчення іноземної мови вимагає запам’ятовування більшої кількості правил, вокабулярних одиниць, мозкової гнучкості і пластичності для вироблення вміння правильно користуватися цими правилами для вираження своїх і розуміння чужих думок. Відтак дорослі мусять затрачати набагато більше часу на їх опанування, аніж молоді покоління.

Матеріальні труднощі пов’язані з необхідністю додаткових занять на мовних курсах чи з репетиторами, оскільки рівень знання іноземної мови, отриманий у школі чи ВНЗ, часто є недостатнім.

Територіальні труднощі пов’язані з віддаленістю країн, мова яких вивчається, їх важкодоступністю, відсутністю можливості регулярної практики іноземної мови як засобу спілкування у рецептивних і продуктивних видах мовленнєвої діяльності, наприклад, при перегляді телепередач іноземною мовою.Соціокультурні труднощі викликані наявністю елементів “чужої” культури, відсутніх в культурі рідної країни, а тому малозрозумілих. До них зокрема належать особливості використання комунікативних стратегій ввічливості, певних мовленнєвих елементів у різних дискур-сах чи діалектизмів тощо [17, 84 – 85].

Очевидно, що знання цих труднощів слід враховувати у процесі навчання дорослого контингенту іноземних мов. При цьому також не варто забувати специфічні ознаки навчання цієї категорії осіб.

Як зазначає Р. Єфімова, можна назвати принаймні вісім суттєвих особливостей навчання дорослих.

1. У дорослих має бути усвідомлене бажання вчитися. Намагання нав’язати їм думку про необхідність навчання навпаки викликатиме заперечення. Лише сильна внутрішня мотивація на оволодіння новими навичками чи здобуття нових знань забезпечуватиме ефективність навчання. Їхнє бажання навчатися можна стимулювати зовнішніми впливами, проте нав’язати – неможливо.

2. Дорослі виявляють прагматичний підхід до навчання, а отже, вивчатимуть лише те, що, на їхню думку, їм необхідно знати чи вміти.

3. Доросла людина навчаються у процесі застосування знань на практиці. Через рік вона здатна забути до 50% засвоєної у пасивному режимі інформації, через два – 80%. І лише якщо в неї буде можливість відразу після вивчення закріпити отримані знання на практиці, а згодом періодично повторювати практичні вправи, нові знання залишаться у пам’яті значно довше.

4. У навчанні дорослих варто забезпечити його проблемність. Самі ж проблеми мають бути максимально реалістичними.

5. У процесі навчання дорослих варто враховувати їхній досвід. Варто зазначити, що життєвий досвід впливає на засвоєння знань, адже сприймання останніх є “зв’язаним”. Якщо нові знання не узгоджуються з тим, що людина вже знає, вона підсвідомо налаштовується на те, щоб ці знання відкинути.

6. Навчаючи дорослих, варто забезпечити неформальну обстановку, адже асоціація з організованим навчанням і жорсткою дисципліною у шкільному класі не сприяє ефективності навчання.

7. При навчанні дорослих необхідно застосовувати різноманітні методи і засоби навчання, забезпечуючи сприймання інформації відразу кількома органами чуття. Значно посилюють враження від занять відеофільми, діапозитиви та інші наочні засоби. Оскільки у дорослих наявний сформований спосіб дій чи мислення, для того, щоб викликати в них зміни, важливо залучити їх до активної участі у навчальному процесі, тобто застосовувати як метод навчання дискусію.

8. У навчанні дорослих варто уникати “оцінювання”. Конку-ренція негативно впливає на дорослих слухачів, адже більшість з них критично ставляться до своєї здатності навчатися. Необхідність здавати заліки, писати контрольні роботи чи брати участь в інших навчальних заходах, призначених для оцінки успішності навчання, можуть спричинити відмову від занять через страх публічного приниження [9, 2 – 3].

Сказане вище повною мірою стосується й навчання дорослих іноземних мов. Очевидно, що цей процес має й певні особливості. Так, О. Леонтьєв сформулював загальні принципи засвоєння іноземної мови, які необхідно враховувати у процесі навчання дорослих. До них належать комунікативний, когнітивний та особистісний принципи.

Дотримання комунікативного принципу забезпечує спілкування як систему цілеспрямованих і мотивованих процесів, в ході якого відбувається взаємодія людей.

Когнітивний принцип передбачає оволодіння мовою як “будівельним матеріалом” картини світу. Мова при цьому виступає системою значень, що актуалізується в образі світу чи у процесах породження і сприймання мовлення.

Особистісний принцип відповідає за перенесення навичок та вмінь, отриманих у процесі навчання, на реальне спілкування. Його реалізація передбачає створення ситуацій реального спілкування, врахування індивідуальних стратегій і стилів слухачів, їх зацікавлень [12, 338].

Крім того, необхідно враховувати психологічні характеристики дорослої аудиторії. Варто звернути увагу на такі з них:

– доросла людина, на відміну від дитини, у мисленнєвій діяльності йде від аналізу до синтезу;

– дорослому властиві логічні побудови, а не механічне запам’я-товування;

– уявлення дорослих характеризуються цілісним сприйманням предмета думки, в якому виділяються необхідні елементи, а не фрагментарністю. Наприклад, при викладанні граматики іноземної мови доцільно надавати слухачам цілісну картину певного матеріалу і лише потім починати роботу над кожним значущим елементом (спочатку подається зведена таблиця всіх значень модальних дієслів, а потім здійснюється робота над семантично близькими групами дієслів);

– дорослому властиві цілеспрямованість, осмисленість діяльності, тому один сценарій взаємопов’язаних видів діяльності на уроці бажаніший, аніж фрагментарна побудова, від якої доросла людина швидко втомлюється. При цьому одночасно мають бути задіяні зорові, слухові аналізатори, говоріння і письмо, оскільки спрацьовують логічні зв’язки, і матеріал краще засвоюється;

– крім інтересу, у дорослого з’являється орієнтувальний рефлекс, і діяльність набуває особистісного смислу, безпосередньо пов’язаного з емоційним чинником [4, 310].

Зважаючи на ці психологічні особливості, науковцями пропо-нуються різні шляхи підвищення ефективності навчання іноземних мов дорослих. Зокрема, Е. Рижикова вважає, що для цього мають бути дотримані провідні принципи андрагогіки, до яких належать: пріоритет самостійного навчання, принцип спільної діяльності, опора на досвід, індивідуалізація, системність навчання, контекстність навчання, актуалізація результатів навчання, еклективність навчання, розвиток освітніх потреб [14, 12].

Так, Г. Калініна переконана, що для таке навчання необхідно будувати за активної участі дорослих учнів, яких варто залучати до визначення мети і змісту освітнього процесу, його організації, плану-вання і контролю. Навчальні групи бажано формувати із врахуванням різних пізнавальних стилів дорослого контингенту учнів, а саме навчання іноземних мов має включати соціокультурний компонент, необхідний для підвищення мотивації учнів і формування готовності до міжкультурного спілкування [10, 8 – 9]. Процес навчання іноземної мови дорослих також має здійснюватися у формі ділової гри, яка включає ситуації опосередкованого спілкування і враховує рівень розвитку слухачів (досвід, знання, інтереси, потреби, почуття, емоції, світогляд) [14, 13].Відповідно до цих умов, Г. Калініна розробила рекомендації для викладачів, які працюють з дорослою аудиторією. Зокрема науковець пропонує поряд з традиційним лінгвістичним тестуванням проводити психологічне анкетування для з’ясування оптимальних форм і методів навчання іноземних мов. Крім цього, на думку вченої, необхідно залучати слухачів до відбору змісту навчання, який має відповідати їх цілям і бути спрямованим на навчання переважно усного спілкування чи читання професійно-орієнтованих текстів. Доцільно також пропо-нувати пробні заняття з використанням різних технологій навчання для визначення найбільш ефективного стилю вивчення іноземної мови, а також максимально використовувати в процесі навчання аудіо-візуальні, автентичні матеріали, комп’ютери, Інтернет та мульти-медійні засоби [10, 16].


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
2015 -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
2015 -> Заліток Людмила Михайлівна
2015 -> Людинознавчi
2015 -> Судова помилка в адміністративному судочинстві
2015 -> Програма навчальної дисципліни антропологія літератури
2015 -> Міждисциплінарні зв’язки: дисципліну «Психологічна служба»
2015 -> Концепція сучасного підручника з географії для основної школи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   161   162   163   164   165   166   167   168   ...   219


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка