Вип. 15, 2016 Педагог±ка


Лит.  14. Постановка проблемиСкачати 109,7 Kb.
Сторінка5/14
Дата конвертації24.03.2020
Розмір109,7 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Лит. 

14.

Постановка проблеми.

 Залучення майбутніх землевпорядників до проведення нау-

кових досліджень у галузі професійної діяльності є основним завданням вищого навчаль-

ного закладу. Глибоке розуміння суті соціальних, економічних та екологічних явищ, інно-

ваційне розв’язання професійних завдань неможливе без оволодіння методами наукового 

пізнання, ознайомлення з логікою дослідницького процесу, досвід аналізувати і перед-

бачати його подальший розвиток. Адже, студент-дослідник є не тільки аналітиком, він 

одночасно збагачується професійними цінностями для своє майбутньої професії [2,78].

Актуальність окресленої проблеми знаходить відображення у законодавчих та нор-

мативно-правових документах, зокрема у Законі України «Про вищу освіту» (2014), На-

ціональній рамці кваліфікацій (2011). Так серед основних завдань вищого навчального 

закладу є: провадження наукової діяльності шляхом проведення наукових досліджень і 

забезпечення творчої діяльності учасників освітнього процесу, підготовки наукових ка-

дрів вищої кваліфікації і використання отриманих результатів в освітньому процесі; ство-

рення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і 

талантів. Випускник ВНЗ повинен мати не тільки достатні знання з професійного про-

філю, а й здатність до здійснення кваліфікованого науково-дослідницького пошуку [7]. 

Сьогоднішній землевпорядник має бути дослідником й вміти обґрунтовувати розподіл 
424  

 Актуальн± питання гуман±тарних наук. Вип. 15, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Педагог±ка

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

земель  за  цільовим  призначенням  з  урахуванням  державних,  громадських  та  приватних 

інтересів, формувати раціональну систему землеволодінь і землекористувань, створювати 

екологічно сталі агроландшафти. Саме тому, сучасна система землевпорядної вищої освіти 

націлена на формування не просто професіонала-виконавця, а професіонала-дослідника, 

здатного легко адаптуватися до швидко мінливих умов, знаходити вирішення екологічних 

та соціально-економічних проблем через його володіння дослідницькими вміннями. 

Науково-дослідницька компетентність є складовою професійної компетентності, опа-

нування якою вимагає від майбутнього фахівця із землеустрою: знань та умінь з прове-

дення науково-дослідницької роботи й вирішення проблем екологічного, соціального та 

економічного розвитку; здійснення аналізу наукової інформації з теми дослідження; ана-

лізу результатів наукових досліджень та розробки на їх основі рекомендацій щодо впро-

вадження в практику. Реалізація означених завдань потребує опрацювання відповідної 

системи та вирізнення психолого-дидактичних умов формування науково-дослідницької 

компетентності студентів-землевпорядників вищих навчальних закладів. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка