Використання наочності у вигляді таблиць і схем на уроках правознавства – обов’язковий методичний елемент навчання предмету, зумовлений специфікою навчального матеріалу і психологічними особливостями сприйняття і запам’ятовуванняСкачати 144,38 Kb.
Дата конвертації10.04.2019
Розмір144,38 Kb.
ТипУрок
Шановні колеги!

Пропонуємо вашій увазі методичний посібник «Використання опорних схем на уроках правознавства» (10 клас). Посібник побудований у відповідності до чинної програми Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів «Правознавство». Рівень стандарту/академічний рівень. 10 клас. – Київ, 2010 р. Матеріал посібника, спрямовано на оснащення уроку правознавства наочним представленням навчального матеріалу: схемами, таблицями.

Виходячи з особливостей предмета, значного змісту програми і мінімального часу, виділеного на викладання предмета в загальноосвітній школі (1 година на тиждень), необхідності залучення учнів до активної роботи з навчальним матеріалом на будь-якому етапі уроку, ми, вчителі правознавства, звернулися до проблеми: «Впровадження в навчальний процес загальноосвітніх шкіл опорних схем, з тем, що вивчаються на уроках правознавства».

Доведено, 87% інформації людина отримує за допомогою зорових відчуттів, а 9 – за допомогою слуху. З побаченого запам’ятовується 40%, з почутого – 20, а з одночасно побаченого і почутого – 80% інформації. З прочитаної інформації запам’ятовується 10%, з почутої – також 10, а коли ці процеси відбувається одночасно – 30%. Якщо застосовуються аудіовізуальні засоби, то в пам’яті залишається 50% інформації, а час навчання скорочується на 20-40%. Цих прикладів достатньо, щоб у дидактичному процесі одночасно зі словесними методами використовувати наочні, які, спираючись на різноманітні способи спостереження процесів, явищ, предметів і дій, впливають на зорові рецептори. Адже наочне пізнання генетично випереджає словесне.

У юнацькому віці закріплюються і удосконалюються психологічні властивості , набуті раніше. Саме тому такі учні усвідомлено сприймають вивчення правознавства з використанням схем і таблиць. Сприйняття виявляється у довільних його формах, в перцептивних діях, які спрямовуються пізнавальними і практичними цілями. Сприйняття схем і таблиць стає опосередкованим досвідом, наявними знаннями та інтелектуальним потенціалом. Розвиток уваги суперечливий, проте зростає її обсяг, здатність довго зберігати та переключатися на інші об’єкти. Завдяки використання схем та таблиць зростає вибірковість уваги та її залежність від спрямованості інтересів. У ряді досліджень показано, що розвиток довільності уваги, її стійкості та зосередженості у юнацькому віці передовсім пов'язаний з формуванням логічного мислення, освоєнням узагальнених засобів мислення( І.В. Страхов, Є.О.Мілерян). Удосконалюється спроможність переключати увагу у зв’язку з переходами від одних навчальних завдань до інших. Розвивається також здатність розподіляти увагу. Удосконалюються способи запам’ятовування за рахунок свідомого використання раціональних прийомів. Розвиток мислення зумовлено на сам перед тим, що навчальна діяльність у старших класах створює сприятливі умови для переходу до вищих рівнів абстрактного і узагальнюючого мислення. Наукові поняття стають не тільки предметом вивчення, але й інструментом пізнання об’єктивної дійсності в її закономірних зв’язках і відношеннях. Інтелектуальний розвиток у період юності полягає не тільки в накопиченні нових умінь та перетворення окремих властивостей інтелекту, скільки у формуванні індивідуального стилю розумової діяльності, тобто стійкої сукупності індивідуальних варіацій у способах сприйняття, запам’ятовування і мислення , за якими стоять різні шляхи набування, накопичення, переробки та використання інформації.

Працюючи із схемами або таблицями на уроці, учні бачать структуру навчальної проблеми, ієрархічну підпорядкованість складових елементів певної системи, що спрямовує їх на відтворення істотного у змісті матеріалу, активізує розуму діяльність, допомагає визначити причинно-наслідкові зв’язки між об’єктами та явищами, сформулювати правильні висновки та узагальнення.

Схеми і таблиці, які представлені у посібнику, допоможуть вчителю підготуватися до уроку і включити учнів в активну навчальну діяльність на занятті.

Однією з форм, використання матеріалів посібника на уроці, може бути графічна наочність на паперових носіях (учитель заздалегідь роздрукував схеми у повністю заповненому вигляді і роздав їх учням). У цьому випадку школярі не бачать етапів і логіки створення схеми або таблиці, не беруть участі у процесі їх створення, вони зорієнтовані на засвоєння вже готового матеріалу, втрачається елемент пошуку, відкриття, евристики. Учень стає споживачем розробленої і підготовленої інформації, «посудиною», яку вчитель «наповнює» певними знаннями.

Інша форма робота – крейдовий малюнок на дошці з подальшим заповненням таблиці/схеми. Позитивним елементом є те, що схеми/таблиці з’являються перед учнями поетапно, відповідно до логіки представлення навчального матеріалу вчителем. Але витрати часу вчителем на креслення і заповнення таблиці/ схеми на дошці, а учнями в зошиті – це принципово неприйнятне явище в умовах швидкого зростання обсягу інформації, вимог до особистості, що ставляться сучасною динамічною епохою, в умовах глобалізації й інформатизації суспільства. До того ж не тільки учень на уроці повинен нині швидко і якісно засвоїти певний обсяг інформації, а й учитель повинен розвивати в учня вміння і навички її пошуку, аналізу, систематизації та практичного використання. Ці можливості реалізуються у випадку активної роботи учня з навчальним матеріалом.

Запропоновані у посібнику схеми і таблиці учитель легко може застосувати для створення комп’ютерної презентації при допомозі Microsoft Office PowerPoint. Цей програма запропонована тому, що вона найпоширеніша, а інформаційної компетентності користувача Microsoft Word достатні для роботи з матеріалами, які презентуються. Запропонований підхід є актуальним для більшості вчителів правознавства, обов’язки котрих виконують вчителі історії за фахом, інформаційна компетентність яких у більшості своїй вимагає суттєвого вдосконалення. На основі таблиць і схем даного посібника вчитель має можливість на уроці, використовуючи якісну наочність, швидко і на високому методичному рівні презентувати навчальний матеріал на етапі первинного сприйняття інформації. Важливим елементом роботи вчителя в цей час є можливість детального, поетапного, покрокового представлення інформації, що забезпечується функціональними можливостями комп’ютерної презентації. Ця особливість можливостей інформаційно-комунікаційних технологій принципово відрізняє методику презентації й організацію системи роботи з графічними схемами і таблицями на паперових носіях від наочності, розробленої на основі цифрових технологій і представленої за допомогою комп’ютера і проектора. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на заняттях дає можливість вчителеві розставити змістові акценти в рамках матеріалу шляхом певного розташування основних і другорядних елементів схем і таблиць. До того ж акцентування уваги може здійснюватись за рахунок кольорового виділення понять і термінів, використання шрифту різного типу, форми, розміру, різноманітних підкреслювань або використання заливки певного кольору. За допомогою цих функціональних можливостей, яке надає програмне забезпечення, учитель робить додатковий наголос на найбільш важливих принципових моментах навчального матеріалу. Отже, в учнів, у разі реалізації запропонованих методичних прийомів роботи на уроці, задіяні зорова, механічна та логічна види пам’яті, що сприяє більш якісному засвоєнню навчального матеріалу. У наявності є також значна економія часу, що має суттєве значення.

Посібник доцільно також використовувати під час організації групової роботи. Результатом роботи групи над текстом підручника, нормативно-правового акту – чіткий, стислий запис, який вноситься у схему або таблицю, з подальшим його захистом. Така діяльність учнів сприяє засвоєнню знань, умінь, навичок; безперервної/негайної передачі отриманих знань; співробітництву і взаємодопомоги між учнями; розвитку комунікативних якостей особистості; вдосконаленню усного юридичного мовлення. Учень стає суб’єктом процесу навчання.

Матеріали посібника можна використати для індивідуальної самостійної розробки учнями таблиць і схем. Після виконання завдання учні мають можливість співвіднести результати своєї роботи з матеріалами посібника, які слугують певним зразком для наголосу на ключових елементах проблеми і представлення їх у певній системі. Заповнення схем і таблиць дає можливість вдосконалювати навички й уміння письмового юридичного мовлення. До того ж наявність «підказок» у формі заповнених матеріалів таблиць і схем, до яких можна звернутися у будь-який час, веде до виховання свідомого ставлення до навчання, самоповаги і сили волі учнів, які ставлять собі за мету опанування навчального матеріалу з предмета «Правознавство», удосконалення загальнонавчальних умінь і навичок.

Ми сподіваємося, що систематична робота з посібником позитивно вплине на формування в учнів умінь самостійно працювати з навчальною літературою, буде розвивати навички структурування навчального матеріалу, його аналізу, систематизації, узагальнення, сприятиме вдосконаленню загальноосвітніх, галузевих і предметних (аксіологічної, логічної, інформаційної, практичної, юридично-мовленнєвої) компетентностей учнів. За допомогою посібника вчитель має певну можливість подолати суперечності між значним обсягом навчального матеріалу і нестачею часу, який надається за програмою для його опанування.

Бажаємо успіхів! Учителі правознавства, члени творчої групи:Самсін Юрій Олегович

ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Старий Добротвір,

Кам’янкa-Бузького району


учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель

Степанчук Василь Вікторович

ЗОШ І-ІІІ ст.№17 м.Дрогобича

учитель вищої кваліфікаційної категорії

Затхей Анна Михайлівна

ЗОШ І-ІІІ ст. с.Побужани Буського району

учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

Куць Надія Михайлівна

НОК с.Заставне Золочівського району

учитель вищої кваліфікаційної категорії, старший учитель

Зварич Марія Богданівна

ЗОШ І-ІІІ ст.№ 3 м.Самбора

учитель вищої кваліфікаційної категорії

Фещин Оксана Володимирівна

гімназія м.Рудки Самбірського району

учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

Цюра Наталія Андріївна

ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 м.Стрия

учитель вищої кваліфікаційної категорії, учитель-методист

Медвідь Світлана Василівна

ЗОШ І-ІІІ ст. с. Лисятичі Стрийського району

учитель вищої кваліфікаційної категорії

Челядин Леся Петрівна

ЗОШ І-ІІІ ст.

с. Стоянів Радехівського р-нуучитель вищої кваліфікаційної категорії

Каталог: files -> 2013 -> Metodyka -> Pravo -> 10 klas
Metodyka -> Уроки навчання грамоти методичний посібник м. Львів 2012 ббк
Metodyka -> Уроки природознавства
Metodyka -> Розробка уроку на тему: мінерально-сировинні ресурси україни
Metodyka -> Основне протиріччя сучасної системи освіти-це протиріччя між швидким темпом нарощування знань у сучасному світі та обмеженнями можливостями їх засвоювання індивідом
Metodyka -> Уроки природознавства з теми «Весна»
Metodyka -> Уроки природознавства, розділ «Моя країна Україна»
Metodyka -> Уроки природознавства з теми «Весна»
Metodyka -> Урок 48. Літо та його ознаки. Планування спостережень за природою влітку. Жива природа влітку
10 klas -> Групова робота на уроці – форма організації навчання в малих групах на основі співробітництва з чітко розподіленими завданнями для учнів, об’єднаних спільною навчальною метою, сприяє формуванню вміння співпрацювати, спілкуватися


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка